Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp 7

Download tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp 7

Ngữ Văn 7

11/3/2019 8:33:47 PM +00:00

Biên bản KTGV 12/2018

5/18/2019 3:31:48 PM +00:00

Biên bản KTGV 12/2018

5/18/2019 3:31:47 PM +00:00

Biên bản KTGV 12/2018

5/18/2019 3:31:47 PM +00:00

Biên bản KTGV 12/2018

5/18/2019 3:31:47 PM +00:00

Biên bản CĐ Hóa 2018-2019

5/18/2019 3:28:40 PM +00:00

Biên bản CĐ Hóa 2018-2019

5/18/2019 3:28:40 PM +00:00

Biên bản CĐ Hóa 2018-2019

5/18/2019 3:28:40 PM +00:00

Biên bản CĐ Hóa 2018-2019

5/18/2019 3:28:40 PM +00:00

Biên bản CĐ Toán 2018-2019

5/18/2019 3:27:55 PM +00:00

Biên bản CĐ Toán 2018-2019

5/18/2019 3:27:55 PM +00:00

Biên bản CĐ Toán 2018-2019

5/18/2019 3:27:55 PM +00:00

Biên bản CĐ Toán 2018-2019

5/18/2019 3:27:55 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

KN làm việc nhóm

4/22/2019 8:56:30 PM +00:00

Chia sẻ cảm xúc

4/10/2019 10:32:27 PM +00:00

Kỹ năng thuyết trình

4/10/2019 10:31:18 PM +00:00

kỹ năng giao tiêp

4/10/2019 10:29:02 PM +00:00

Giáo án cả năm

3/11/2019 11:33:38 PM +00:00

Thao giảng 2. 2018-2019

1/15/2019 11:08:26 AM +00:00