Tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp

Download tài liệu Giáo dục Hướng nghiệp:Khác (Giáo dục Hướng nghiệp), Giáo dục Hướng nghiệp 6, Giáo dục Hướng nghiệp 7, Giáo dục Hướng nghiệp 8, Giáo dục Hướng nghiệp 9, Giáo dục Hướng nghiệp 10, Giáo dục Hướng nghiệp 11, Giáo dục Hướng nghiệp 12

Biên bản CĐ Toán 2018-2019

5/18/2019 3:27:55 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

Thao giảng 3. 2018-2019

5/18/2019 3:25:38 PM +00:00

CHUẨN GV 2019

5/18/2019 3:23:16 PM +00:00

CHUẨN GV 2019

5/18/2019 3:23:16 PM +00:00

CHUẨN GV 2019

5/18/2019 3:23:15 PM +00:00

CHUẨN GV 2019

5/18/2019 3:23:15 PM +00:00

BDTX

5/18/2019 7:15:33 AM +00:00

thông tin công đoàn viên

5/16/2019 9:38:26 PM +00:00

Kỹ năng làm việc nhóm

5/13/2019 9:22:40 PM +00:00

Kỹ năng cảm thông

5/13/2019 9:22:11 PM +00:00

Kỹ năng thuyết trình

5/13/2019 9:21:27 PM +00:00

Kỹ năng giao tiếp

5/13/2019 9:20:59 PM +00:00

Giáo án cả năm

5/11/2019 9:07:14 PM +00:00

Giáo án Nghề Điện dân dụng 11

5/11/2019 8:53:19 PM +00:00

tt 20

5/10/2019 11:27:30 AM +00:00

1420

5/10/2019 11:25:22 AM +00:00

4530

5/10/2019 11:23:54 AM +00:00

4529

5/10/2019 11:21:56 AM +00:00

cv 1685

5/10/2019 11:12:02 AM +00:00

Tự đánh giá chuâen GV

5/10/2019 11:05:01 AM +00:00