Tài liệu Thể dục

Download tài liệu Các tư liệu dành cho môn giáo dục thể chất trong nhà trường:Thể dục 6, Thể dục 7, Thể dục 8, Thể dục 9, Thể dục 10, Thể dục 11, Thể dục 12, Khác (Thể dục)

Giáo án TD7 tiết 15,16

10/20/2018 6:48:43 AM +00:00

Giáo án TD6 tiết 16

10/20/2018 6:48:10 AM +00:00

Giáo án TD6 tiết 15

10/20/2018 6:47:47 AM +00:00

Giáo án cả năm 18-19 soạn theo 5 hđ

10/19/2018 11:44:51 PM +00:00

Giáo án cả năm 18-19 soạn theo 5 hđ

10/19/2018 11:43:39 PM +00:00

Giáo án cả năm 18-19 soạn theo 5 hđ

10/19/2018 11:42:30 PM +00:00

Giáo án cả năm 18-19 soạn theo 5 hđ

10/19/2018 11:41:20 PM +00:00

thể dục 8 tuần 9

10/19/2018 12:01:57 PM +00:00

thể dục 8 tuần 8

10/19/2018 11:42:39 AM +00:00

td 9 tuan 9 tiet 17, 18

10/19/2018 10:40:41 AM +00:00

td 9 tuan 8 tiet 15, 16

10/19/2018 10:37:39 AM +00:00

td 9 tuan 7 tiet 13, 14

10/19/2018 10:36:20 AM +00:00

td 8 tuan 5 tiet 9,10

10/19/2018 9:49:50 AM +00:00

td 7 tuan 9 tiet 17,18

10/19/2018 9:40:52 AM +00:00

td 7 tuan 8 tiet 15,16

10/19/2018 9:39:23 AM +00:00

td 7 tuan 7 tiet 13, 14

10/19/2018 9:37:29 AM +00:00

td 7 tuan 6 tiet 11,12

10/19/2018 9:34:44 AM +00:00

td 7 tuan 5 tiet 9,19

10/19/2018 9:33:01 AM +00:00

td 7 tuan 4 tiet 7,8

10/19/2018 9:31:40 AM +00:00

td 7 tuan 3 tiet 5,6

10/19/2018 9:30:33 AM +00:00

td 7 tuan 2 tiet 3,4

10/19/2018 9:28:58 AM +00:00

td 7 tuan 1 tiet 1,2

10/19/2018 9:26:15 AM +00:00

td 8 tuan 9 tiet 17,18

10/19/2018 9:24:49 AM +00:00

td 8 tuan 8 tiet 15,16

10/19/2018 9:23:33 AM +00:00

td8 tuan 7 tiet 13,14

10/19/2018 9:22:21 AM +00:00

td8 tuan 6 tiet 11,12

10/19/2018 9:21:14 AM +00:00