Tài liệu Thể dục

Download tài liệu Các tư liệu dành cho môn giáo dục thể chất trong nhà trường:Thể dục 6, Thể dục 7, Thể dục 8, Thể dục 9, Thể dục 10, Thể dục 11, Thể dục 12, Khác (Thể dục)

Giáo án TD 7 soạn mẫu mới

11/4/2018 11:05:49 PM +00:00

Giáo án TD 6 soạn mẫu mới

11/4/2018 11:05:16 PM +00:00

Giáo án TD 8 tuàn 12

11/4/2018 10:48:39 PM +00:00

Giáo án cả năm theo 5 hđ

11/4/2018 10:13:17 AM +00:00

Giáo án cả năm chuẩn theo 5 hđ

11/3/2018 11:10:14 PM +00:00

Giáo án cả năm chuẩn theo 5 hđ

11/3/2018 11:06:20 PM +00:00

Giáo án cả năm chuẩn theo 5 hđ

11/3/2018 11:00:30 PM +00:00

Giáo án cả năm mẫu mới nhất

11/3/2018 1:10:59 PM +00:00

KH_KIỂM TRA

11/2/2018 4:58:46 AM +00:00

Giáo án TD7 tiết 21,22

10/30/2018 6:22:46 AM +00:00

Giáo án TD6 tiết 22

10/30/2018 6:22:07 AM +00:00

Giáo án TD6 tiết 21

10/30/2018 6:21:33 AM +00:00

GA TD 6 TUẦN 10

10/29/2018 10:20:08 AM +00:00

GA TD 6 TUẦN 9

10/29/2018 10:18:53 AM +00:00

GA TD 6 TUẦN 8

10/29/2018 10:18:22 AM +00:00

GA TD6 TUẦN 7

10/29/2018 10:17:54 AM +00:00

TD 8 tuan 10 tiet 19, 20

10/28/2018 10:29:07 PM +00:00

TD 7 tuan 10 tiet 19, 20

10/28/2018 10:27:54 PM +00:00

TD 9 tuan 10 tiet 19, 20

10/28/2018 10:26:49 PM +00:00

Giáo án thể dục 8 tiết 22

10/28/2018 8:52:26 PM +00:00

Giáo án thể dục 8 tiết 21

10/28/2018 8:52:10 PM +00:00

Giáo án thể dục 9 tiết 22

10/28/2018 8:51:39 PM +00:00

Giáo án thể dục 9 tiết 21

10/28/2018 8:51:19 PM +00:00

giáo án thể dục 6 chuẩn

10/27/2018 10:57:23 AM +00:00

TD 8 tuần 11

10/27/2018 9:37:28 AM +00:00

Giáo án học kì 1

10/25/2018 10:11:28 PM +00:00

Nhảy cao nằm nghiêng

10/25/2018 9:34:22 PM +00:00

Nhảy cao nằm nghiêng

10/25/2018 9:34:22 PM +00:00

Nhảy cao nằm nghiêng

10/25/2018 9:34:22 PM +00:00

Nhảy cao nằm nghiêng

10/25/2018 9:34:22 PM +00:00