Tài liệu Thể dục

Download tài liệu Các tư liệu dành cho môn giáo dục thể chất trong nhà trường:Thể dục 6, Thể dục 7, Thể dục 8, Thể dục 9, Thể dục 10, Thể dục 11, Thể dục 12, Khác (Thể dục)

tuần 3 lop 10

11/19/2018 11:50:07 PM +00:00

tuan 2

11/19/2018 11:48:43 PM +00:00

tuan 2

11/19/2018 11:48:43 PM +00:00

giáo án tuần 1

11/19/2018 11:46:38 PM +00:00

giáo án tuần 1

11/19/2018 11:46:38 PM +00:00

Giáo án thể dục 8 tiết 28

11/19/2018 12:06:57 PM +00:00

Giáo án thể dục 8 tiết 27

11/19/2018 12:05:58 PM +00:00

Giáo án thể dục 9 tiết 28

11/19/2018 12:05:31 PM +00:00

Giáo án thể dục 9 tiết 27

11/19/2018 12:05:15 PM +00:00

TD 8 tuần 14

11/18/2018 10:13:39 PM +00:00

giao án thể dục 6,7,8,9

11/18/2018 12:46:08 PM +00:00

Toán học 1. Số 0 trong phép trừ

11/17/2018 8:56:49 PM +00:00

TD 8 tuần 13

11/15/2018 9:55:56 PM +00:00

GA TD 6 TUẦN 12

11/15/2018 2:57:09 PM +00:00

GA TD 6 TUẦN 11

11/15/2018 2:56:41 PM +00:00

Giáo án cả năm theo 5hđ mẫu mới

11/14/2018 10:13:56 PM +00:00

Giáo án TD7 tiết 25,26

11/14/2018 6:30:40 AM +00:00

Giáo án TD6 tiết 26

11/13/2018 6:29:31 AM +00:00

Giáo án TD6 tiết 25

11/13/2018 6:29:07 AM +00:00

GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ

11/12/2018 10:13:16 PM +00:00

GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ

11/12/2018 10:11:58 PM +00:00

GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ

11/12/2018 10:10:03 PM +00:00

Đề thi học kì 1

11/12/2018 4:51:35 PM +00:00

Thể dục

11/12/2018 3:24:57 PM +00:00

Giáo án học kì 1

11/12/2018 9:25:39 AM +00:00

Giáo án thể dục 9 tiết 26

11/12/2018 9:14:59 AM +00:00

Giáo án thể dục 9 tiết 25

11/12/2018 9:14:40 AM +00:00

Giáo án thể dục 8 tiết 26

11/12/2018 9:11:40 AM +00:00

Giáo án thể dục 8 tiết 25

11/12/2018 9:11:17 AM +00:00

GIÁO ÁN CẢ NĂM THEO 5 HĐ

11/11/2018 4:28:12 PM +00:00