Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

§Ò sè 1

§Ò Bµi:

C©u:1. Cho 3 bbãng ®Ìn cã ghi 6V- 3W, 6V- 6W, 6V- 8W, mét biÕn trë con ch¹y vµ mét nguån ®iÖn mét chiÒu 12V. H·y nªu c¸ch m¾c nh÷ng linh kiÖn trªn thµnh m¹ch ®iÖn sao cho c¶ 3 ®Ìn trªn ®Òu s¸ng b×nh th­êng. TÝnh ®iÖn trë cña biÕn trë trong mçi tr­êng hîp?

C©u:2. Mét vËn ®éng viªn b¬i xuÊt ph¸t t¹i ®iÓm A trªn s«ng b¬i xu«i dßng. Cïng thêi ®iÓm ®ã t¹i A th¶ mét qu¶ bãng. VËn ®éng viªn b¬i ®Õn B c¸ch A 1,5km th× b¬i quay l¹i, hÕt 20 phót th× gÆp qu¶ bãng t¹i C c¸ch B 900m. VËn tèc b¬i so víi n­íc lµ kh«ng ®æi.

a.TÝnh vËn tèc cña n­íc vµ vËn tèc b¬i cña ng­êi so víi bê khi xu«i dßng vµ ng­îc dßng.

b.Gi¶ sö khi gÆp bãng vËn ®éng viªn l¹i b¬i xu«i tíi B l¹i b¬i ng­îc, gÆp bãng l¹i b¬i xu«i... cø nh­ vËy cho ®Õn khi ng­êi vµ bãng gÆp nhau ë B. TÝnh tæng thêi gian b¬i cña vËn ®éng viªn.

C©u:3. Mét khèi thuû tinh l¨ng trô, thiÕt diÖn cã d¹ng mét tam gi¸c c©n ABC. Ng­êi ta m¹ b¹c toµn bé mÆt AC vµ phÇn d­íi mÆt AB. Mét tia s¸ng räi vu«ng gãc víi mÆt AB. Sau khi ph¶n x¹ liªn tiÕp trªn c¸c mÆt AC vµ AB th× tia lã ra vu«ng gãc víi ®¸y BC, h·y x¸c ®Þnh gãc A cña khèi thuû tinh.(H×nh:1)

C©u:4. cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ(H×nh:2). C¸c ampe kÕ cã cïng ®iÖn trë ra. BiÕt ampe kÕ A1 chØ 1,5A, A2 chØ 2A.

a.T×m sè chØ cña Ampe kÕ A3, A4 vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua R.

b.BiÕt R=1,5. T×m ra.

                            A                                 R

 

 

 

 

 

               B                     C

                      H×nh:1.                                                    H×nh:2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n

C©u1: ( ®iÓm)

+ §Ó c¶ ba ®Ìn s¸ng b×nh th­êng th× hiÑu ®iÑn thÕ ë 2 ®Çu mçi ®Ìn ph¶i b»ng 6v .

+C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®Ìn:

I1=P1/U®m=3/6=0,5A ;   I2=P2/U®m=6/6=1A;   I3=P3/U®m=8/6=1,33A                     

+Cã c¸c c¸ch m¾c:

+ C¸ch 1: ( §1 §2§3)nèi tiÕp víi R

C­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh:

I=Ir  =I1+I2+I3=0,5+1+1,33=2,83A

§iÖn trë cña biÕn trë R1===2,12                 

+ C¸ch 2: (§1§2)nèi tiÕp víi(§3R)

Ir=I1+I2+I3=0,5+1-1,33=0,17A

     R2===35,3                                        

+C¸ch3: (§1§3)nèi tiÕp (§2R)

IR=I1+I3-I2=0,5+1,33-1=0,83A                                                   

R3===7,2

+C¸ch 4. (§2§3)nèi tiÕp víi(§1R)

IR=I2+I3-I1=1+1,33-0,5=1,83A

 

     R4===3,28                                         

C©u2: (2®iÓm)

.a,Thêi gian b¬i cña vËn ®éng viªnb»ng thêi gian tr«i cña qu¶ bãng , vËn tèc dßng n­íc chÝnh lµ vËn tèc qu¶ bãng.

Vn=Vb=AC/t==1,8(km/h)

 

Gäi vËn tèc cña vËn ®éng viªn so víi n­íc lµ Vo.vËn tèc so víi bê khi xu«i dßng vµ ng­îc dßng lµV1vµV2

=> V1=Vo+Vn  ;      V2=Vo-Vn                                                                            

Thêi gian b¬i xu«i dßng t1=AB/V1=AB/(Vo+Vn)          (1)   

Thêi gian b¬i ng­îc dßng t2=BC/V1=BC/(Vo-Vn)           (2) 

Theo bµi ra ta cã t1+t2=1/3h      (3)

Tõ (1) (2) vµ (3) ta cã Vo2 – 7,2Vo=o => Vo=7,2(km/h )   

=>Khi xu«i dßng V1=9(km/h)                                               

Khi ng­îc dßng V2=5,4(km/h)

b, Tæng thêi gian b¬i cña vËn ®éng viªn chÝnh lµ thêi gian bãng tr«i tõ A®Õn B ;t=AB/Vn=1,5/1,80,83h           

C©u 3. ký hiÖu gãc nh­ h×nh vÏ:                                                          A

  =: gãc nhän cã c¹nh vu«ng gãc víi nhau                            

  : theo ®Þnh luËt ph¶n x¹                                                                i1

  = +               =2A: so le trong                                                      i5     i2

  = :  theo ®Þnh luËt ph¶n x¹                                                            i3

     =: c¸c gãc phô cña                                               i6  i4

  =A/2                                                                              B                                 C  C

kÕt qu¶ lµ:+ +  +=5A=1800=>=360                    

C©u 4                                                           A1   C     R                                    

 

                                                            I                                         I

                                                        A                                                 B             

                                                                           A2  D   I4  A4   

.a, Tõ h×nh vÏ ta cã: U­AC= I1.Ra= 1,5 Ra

                                 U­AD= I2.Ra= 2 Ra                                            

UCD= UCA+ UAC= - UAC + UAD= -1,5Ra+2 Ra= 0,5 Ra                      

Mµ UCD=I3. Ra nªn I3= 0,5 A (cã chiÒu ®i tõ C ®Õn D)

Tõ s¬ ®å m¹ch ta cã I4 = I 2 + I 3 = 2+ 0,5 =2,5 A.

T¹i A ta thÊy dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh I = I1 + I 2 =1,5+ 2=3,5 A.      

V× vËy dßng ®iÖn toµn m¹ch ®i ra khái B còng ph¶i lµ :

I = IR + I4 => IR= I- I4= 3,5- 2,5=1A                                                     

.b, Ta cã UCB = IR.R =1 . 1,5 =1,5 v

hay UCD +UDB=UCB                                                     

     I3. Ra+I 4.Ra= 1,5                                               

     => Ra=1,5/I3+ I 4= 1,5/2,5 + 0,5  = 0,5        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 2

Bµi 1:  Hai « t« A vµ B ch¹y trªn 2 ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau sau khi gÆp nhau ë ng· t­ hai xe tiÕp tôc chuyÓn ®éng theo h­íng cò. Xe A cã vËn tèc 32,4 km/h, xe B cã vËn tèc 43,2 km/h.

 1. X¸c ®Þnh vËn tèc t­¬ng ®èi cña xe B so víi xe A
 2. Sau bao l©u 2 xe c¸ch nhau 135 km.

Bµi 2:  Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

R1 = R2 = R3 = 6 ; R4 = 2

UAB = 18 v

 1. Nèi M vµ B b»ng mét v«n kÕ. T×m sè chØ cña v«n kÕ
 2. Nèi M vµ B b»ng 1 am pe kÕ ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. T×m sè chie cña ampe kÕ, chiÒu dßng qua A.

Bµi 3: Trªn h×nh vÏ xy lµ trôc chÝnh cña mét thÊu kÝnh, AB lµ vËt s¸ng, A’B’ lµ ¶nh cña AB qua thÊu kÝnh. B»ng c¸ch vÏ h·y x¸c ®Þnh: VÞ trÝ, tÝnh chÊt, c¸c tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh (lÝ do t¹i sao l¹i vÏ nh­ vËy). A’B’ lµ ¶nh g× ? V× sao ?

Bµi 4:Ng­êi ta nung mét miÕng thÐp khèi l­îng m = 1 kg ®­îc nung ®Õn 5000C råi th¶ vµo mét Êm ®ùng 2 kg n­íc ë 200C, khèi l­îng cña Êm lµ 0,5 kg lµm b»ng nh«m. TÝnh nhiÖt l­îng cuèi cïng cña hÖ. Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc 4200 J/kg ®é. Nh«m 880 J/kg ®é , thÐp 460 J/kg ®é vµ hiÖu suÊt truyÒn nhiÖt lµ 80%.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n

 

Bµi 1:

a. Hai xe chuyÓn ®éng theo 2 h­íng nh­ h×nh vÏ.

Chän xe A lµm mèc th× vËn tèc cña xe B so víi xe B lµ vBA.

Theo h×nh vÏ th× ta cã: 

b.  Thêi gian ®Ó kho¶ng c¸ch lµ 135 km

ChuyÓn ®éng t­¬ng ®èi cña 2 xe còng lµ chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu. 

 S = vBA . t       

Bµi 2:

a. Sè chØ cña v«n kÕ.

V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín nªn dßng ®iÖn kh«ng ®i qua v«n kÕ.

S¬ ®å m¹ch ®iÖn [(R2 nt R3) // R1] nt R4.


        

- Sè chØ cña ampe kÕ chØ hiÖu ®iÖn thÕ UMB.

- §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng:

 R23 = R2 + R3 = 12

 R123 =

 RAB = R123 + R4 = 6       

- C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh:

      

HiÖu ®iÖn thÕ:

 UNB = U4 = I4 . R4 = IC . R4 = 6 v

 UAN = UAB - UNB = 12 v       

- C­êng ®é qua R2 ; R3 :

 

- HiÖu ®iÖn thÕ:  UMN = U3 = I3 . R3 = 6 v     

- Sè chØ cña v«n kÕ:

 uv = UMB = UMN + UNB = U3 + U4 = 12 v 

b.  Sè chØ cña ampe kÕ.

S¬ ®å m¹ch:

  

 

 

           

§iÖn trë t­¬ng ®­¬ng:R34 =

 R143 =       

C­êng ®é dßng ®iÖn qua R1

C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2     

HiÖu ®iÖn thÕ:  UNB = U34 = I34 R34 = I1R34 = 3,6 v

Dßng ®iÖn qua R3 :

        

XÐt vÞ trÝ nót M ta cã

 IA = Ic + IB = 3,6 (A)    

Dßng ®iÖn qua   tõ M ---> B      

Bµi 3:

Nèi B víi B’ kÐo dµi c¾t trôc chÝnh t¹i O => O lµ quang t©m cña thÊu kÝnh.

         

V× tia tíi quang t©m th× truyÒn th¼ng => dùng thÊu kÝ

- Tõ B vÏ ®­êng th¼ng // víi xy. C¾t thÊu kÝnh t¹i I. Nèi B víi I kÐo dµi c¾t trôc chÝnh t¹i F ---> F lµ tiªu ®iÓm ¶nh cña thÊu kÝnh.

 V× tia tíi // víi trôc chÝnh cho tia lã ®i qua tiªu ®iÓm chÝnh. 

- Tõ B’ vÏ ®­êng th¼ng // víi xy, c¾t thÊu kÝnh t¹i J, nèi B víi J kÐo dµi c¾t xy t¹i F’ ----> tiªu ®iÓm vËt cña thÊu kÝnh.

V× tia tíi cã ph­¬ng ®i qua tiªu ®iÓm chÝnh cho tia lã // víi trôc chÝnh. 

- A’B’ lµ ¶nh ¶o v× lµ giao ®iÓm cña chïm kÐo dµi cña tia lã n»m ë sau thÊu kÝnh

          

Bµi 4:

- Gäi t lµ nhiÖt ®é cña hÖ khi c©n b»ng      

- NhiÖt l­îng miÕng thÐp to¶ ra ®Ó gi¶m nhiÖt ®é tõ 5000C --> t  

  Q1 = m1C1(500 - t) (1)

- NhiÖt l­îng n­íc thu vµo ®Ó t¨ng nhiÖt ®é tõ 200C ----> t  

  Q2 = C2m2 (t – 20) (2)

- NhiÖt ®é Êm nh«m thu vµo ®Ó t¨ng nhiÖt ®é lµ:    

  Q3 = C3m3 (t – 20) (3)

- Nh­ vËy nhiÖt l­îng to¶ ra = Q1.     

     nhiÖt l­îng thu vµo:  Qthu = Q2 + Q3

- Theo ®Ò ra    

 => Qthu x 0,8 = Qto¶

     (C2m2 + C3m3)(t – 20) . 0,8 = C1m1(500 – t)   

thay sè:

 (4200 x 2 + 0,5 x 880)(t-20). 0,8 = 460 x 1 (500 – t)

gi¶i ra ta cã t = 49,3150C       

 

§Ò sè 3

C©u 1: Mãc 1 vËt A vµo mét lùc kÕ th× thÊy lùc kÕ chØ 8,5 N. Nh­ng khi nhóng vËt vµo n­íc th× thÊy lùc kÕ chØ 5,5N .

H·y x¸c ®Þnh thÓ tÝch cña vËt vµ träng l­îng riªng cña chÊt lµm vËt (cho biÕt träng l­îng riªng cña n­íc lµ ®Þnh nghÜa=10000N/m3).

 C©u 2: Rãt n­íc ë nhiÖt ®é t1=200C vµo mét nhiÖt l­îng kÕ. Th¶ vµo trong n­íc mét côc n­íc ®¸ cã khèi l­îng m2=0,5kg vµ nhiÖt ®é t2= -150C. H·y t×m nhiÖt ®é cña hçn hîp sau khi c©n b¨bgf nhiÖt ®­îc thiÕt lËp. BiÕt khèi l­îng n­íc®æ vµo lµ m1=m2.

Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc c1=4200J/kgK, cña n­íc ®¸ lµ 2100J/kgK. NhiÖt nãng ch¶y cña n­íc ®¸ lµ = 3,4.105J/kg. Bá qua khèi l­îng cña nhiÖt l­îng kÕ.

C©u 3: Mét m¹ch ®iÖn gåm mét nguån ®iÖn vµ mét ®o¹n m¹ch nèi hai cùc cña nguån. Trong ®o¹n m¹ch cã mét d©y dÉn ®iÖn trë R, mét biÕn trëvµ mét ampe kÕ  m¾c nèi tiÕp. HiÖu ®iÖn thÕ cña nguån kh«ng ®æi, ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ, biÕn trë con ch¹yghi ( 100   -2A)

a) VÏ s¬ ®å m¹ch ®iÖn vµ nªu ý nghÜa nh÷ng con sè ghi trªn biÕn trë.

b) BiÕn trë nµy lµm b»ng d©y nikªlin cã ®iÖn trë suÊt0,4.10-6 mvµ ®­êng kÝnh tiÕt diÖn 0,2mm. TÝnh chiÒu dµi cña d©y lµm biÕn trë.

c) Di chuyÓn  con ch¹y cña biÕn trë, ng­êi ta they ampe kÕ chØ trong kho¶ng tõ 0,5 A ®Õn 1,5 A. T×m hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn vµ ®iÖn trë R.

C©u 4: Trªn h×nh vÏ ,() lµ trôc chÝnh cña thÊu kÝnh héi tô, A’B’ lµ ¶nh cña vËt AB ( AB )

a) A’B’ lµ ¶nh thËt hay ¶nh ¶o? T¹i sao?

b) X¸c ®Þnh quang t©m O, tiªu ®iÓm F,F’cña thÊu kÝnh ®ã.

c) Gäi d lµ kho¶ng c¸ch tõ vËt ®Õn thÊu kÝnh , f lµ tiªu cù cña thÊu kÝnh. Gi¶ söchiÒu cao h’ cña ¶nh lín gÊp 1,5 lÇn chiÒu cao h cña vËt s¸ng . H·y thiÕt lËp c«ng thøc nªu lªn mèi liªn hÖ gi÷a d vµ f trong tr­êng hîp nµy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n

C©u 1:Khi vËt  ngËp trong n­íc , nã chÞu t¸c dông cña hai lùc:Träng lùc P1vµ lùc ®Èy Acsimet FA. Lùc ®Èy Acsimetcos ph­¬ng th¼ng ®øngchiÒu tõ d­íi lªn trªn vµ cã ®é lín b»ng hiÖu träng l­îng P1 ngoµi kh«ng khÝ vµ trong n­íc.

FA = P1-P2= 8,5-5,5=3(N)                                 ( 0,5 ®iÓm )

MÆt kh¾c: FA = V. dn  ( V lµ thÓ tÝch cña vËt, dn lµ träng l­îng riªng cña n­íc ) 

+ ThÓ tÝch cña vËt V= ( m3)       ( 0,5 ®iÓm )

+ Träng l­ëngiªng cña vËt : d=     N/m3

C©u 2 Khi ®­îc lµm l¹nh tíi 00C, n­íc to¶ ra mét nhiÖt l­îng:

Q1 =m1c1(t-0) = 0,5. 4200.20= 42000 (J).  

§Ó lµm "nãng" n­íc ®¸ tíi 00C cÇn tiªu tèn mét nhiÖt l­îng:

Q2=m2c2( 0 - t2)= 0,5.2100.(0- (-15)) = 15750 (J).       

B©y giê muèn lµm cho toµn bé n­íc ®¸ tan cÇn ph¶i cã mét nhiÖt l­îng:

Q3=L. m2=3,4.105.0,5= 170000(J).                   

NhËn xÐt:

Q1 > Q2 N­íc ®¸ cã thÓ "nãng" ®Õn 00C b»ng c¸ch nhËn nhiÖt l­îngdo n­íc to¶ ra

Q1 - Q2 = 42000-15750 = 26250 < 170000= Q3 N­íc ®¸ kh«ng thÓ tan hoµn toµn mµ chØ tan mét phÇn   ( 0,25 ®iÓm )

VËy sau khi c©n b»ng  nhiÖt  ®­îc thiÕt lËp n­íc ®¸ kh«ng tan hoµn toµn mµ chØ tan mét phÇn. Do ®ã nhiÖt ®é chung cña hçn hîp lµ 00C.

C©u 3: a) S¬ ®å m¹ch ®iÖn ( H×nh vÏ )  

 

                                                                            

 

+ Sè ghi 100 trªn biÕn trë cho biÕt ®iÖn trë lín nhÊt lµ 100

(0,25v ®iÓm )+ sè ghi 2A trªn biÕn trë cho biÕt c­êng ®é dßng ®iÖn lín nhÊt ®­îc phÐp qua biÕn trë lµ 2A.

b) Tõ c«ng thøc tÝnh ®iÖn trë  R' = .

vµ c«ng thøc tÝnh tiÕt  diÖn : S =

Suy ra chiÒu dµi d©y lµm biÕn trë  l=   m 

c) Gäi U lµ hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån , Rx lµ ®iÖn trë cña biÕn trë, vµ I lµ c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch.

Theo ®Þnh luËt ¤m, ta cã : I=   

Víi U vµ R lµ kh«ng ®æi th× khi con ch¹y ë vÞ trÝ M, Rx = 0 c­êng ®é dßng ®iÖn sÏ cã gi¸ trÞ cùc ®¹i Imax 1,5 A

Ta cã: 1,5 =      ( 1)

Khi con ch¹y ë vÞ trÝ N, Rx=R'= 100, c­êng ®é dßng ®iÖn  cã gi¸ trÞ cùc tiÓu:

Imin= 0,5 A

Ta cã: 0,5 =   (2)   

Tõ (1) vµ (2)

VËy hiÖu ®iÖn thÕ cña nguån ®iÖn b»ng 75 (V) vµ ®iÖn trë R = 50 ()       

C©u 4: a)¶nh A'B' lµ ¶nh ¶o. V× A'B' cïng chiÒu vµ lín h¬n vËt 

b) X¸c ®Þnh quang t©m O, tiªu ®iÓm F ,F' cña thÊu kÝnh:

+ VÏ B'B c¾t trôc chÝnh  ( ) t¹i O th×  O lµ quang t©m 

+ VÏ thÊu kÝnh héi tô vu«ng gãc víi trôc chÝnh vµ ®i qua O     

+ VÏ tia tíi BI song song víi trôc chÝnh . Nèi B' I vµ kÐo dµi, c¾t trôc chÝnh t¹i ®iÓm F' . Tiªu ®iÓm  F ®èi xøng víi F' qua quang t©m O  .

c) ThiÕt lËp c«ng thøc liªn hÖ gi÷a  d vµ f

c) ThiÕt lËp c«ng thøc liªn hÖ gi÷a  d vµ f

trong tr­êng hîp chiÒu cao h' cña ¶nh lín gÊp 1,5 lÇn chiÒu cao h cña vËt s¸ng .

Theo h×nh vÏ ta cã:

OA'B' OAB nªn   (1)                

F'A'B' F'OI nªn

mµ OI=AB       (2)  ( 0,25 ®iÓm ).

Tõ (1) vµ (2)   (3) 

V× A'B' = 1,5. AB nªn tõ (1) OA' = 1,5. OA (4)                 

ThÕ (4) vµo (3) ta cã: f= 3.OA=3d

VËy f=3d.                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 4

C©u 1: §iÒu nµo sau ®©y ®óng khi nãi vÒ tõ tr­êng?

 A. Tõ tr­êng lµ m«i tr­êng vËt chÊt ®Æc biÖt tån t¹i xung quanh nam ch©m.

 B.  Tõ tr­êng cã thÓ t¸c dông lùc lªn nam ch©m thö ®Æt trong nã.

 C.  Tõ tr­êng cã ë xung quanh tr¸i ®Êt.

 D. Tõ tr­êng chØ tån t¹i ë s¸t mÆt d©y dÉn cã dßng ®iÖn.

 E . C¸c ph¸t biÓu A, B, C, D ®Òu ®óng.

C©u 2: ( 2® )  Mét d©y dÉn ®ång chÊt tiÕt diÖn ®Òu ®­îc uèn thµnh vßng trßn t©m O                                  (h×nh vÏ )

§Æt vµo hai ®iÓm M, N mét hiÖu ®iÖn thÕ U.                   1

H·y sã s¸nh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y trong

c¸c cung M1N, M2N                                                                    ¤         N                                                                           

                                                                                                               2

                                                                                                        M

 

C©u 3: ( 3® ) H·y gi¶i thÝch b»ng h×nh vÏ hiÖn t­îng:

        Nh×n tõ trªn mÆt tho¸ng cña b×nh ®ùng n­íc trong cã chiÕc th­íc ®Æt nghiªng vµo thµnh b×nh th× mét phÇn th­íc ngËp trong n­íc bÞ g·y khóc tõ mÆt ph©n c¸ch.

C©u 4: ( 5 ® ) Cho m¹ch ®iÖn ( h×nh vÏ ). BiÕt R1 = R3 = R4= 4, R2= 2, U = 6 V

 a. Nèi A, D b»ng mét v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín. T×m chØ sècña v«n kÕ?

 b. Nèi A, D b»ng mét Ampe kÕ cã ®iÖn trë kh«ng ®¸ng kÓ. T×m sè chØ cña Ampe kÕ vµ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p  ¸n §Ò 4

 

 

C©u 1:    A, B, C.

C©u 2: - V× d©y dÉn tiÕt diÖn ®Òu vµ ®ång chÊt mµ chiÒu dµi cña cung M1N gÊp 3 lÇn chiÕu dµi cña cung M2N nªn ®iÖn trë cña d©y dÉn M1N gÊp 3 lÇn ®iÖn trë cña d©y dÉn M2N.

 - Khi ®ã hai d©y dÉn M1N vµ M2N m¾c song song víi nhau vµo hai ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ U

 - Suy ra c­êng ®é dßng ®iÖn trong M1N : I1 = U/ R1

               C­êng ®é dßng ®iÖn trong M2N : I2 = U/ R2

 - V× R1=3R2 suy ra I1= I2 .

C©u 3: - Thùc chÊt th­íc ®ã vÉn th¼ng khi ®Æt trong b×nh n­íc.

 - Cßn hiÖn t­îng g·y khóc ®ã lµ do hiÖn t­îng khóc x¹ ¸nh s¸ng truyÒn tíi m¾t ta nªn cho ta ¶nh cña phÇn th­íc ë d­íi n­íc bÞ g·y khóc.

 * HiÖn t­îng ®è ®­îc gi¶i thÝch nh­ sau:

 - Tõ ®Çu B cña th­íc kÎ c¸c tia s¸ng:

  + Tia vu«ng gãc mÆt ph©n c¸ch th× truyÒn th¼ng ra ngoµi kh«ng khÝ.

  + Tia tíi ®iÓm I khi ra ngoµi kh«ng khÝ bÞ khóc x¹ tíi m¾t ( gãc khóc x¹ > gãc tíi ).

  +  KÐo dµi hai tia khóc x¹ c¾t nhau tai B  khi ®ã B lµ ¶nh cña B mµ m¾t nh×n thÊy. Tõ ®ã ta cã hiÖn t­îng trªn

C©u 4:

 a. Do v«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín nªn c­êng ®é dßng ®iÖn qua nã xem nh­ b»ng kh«ng.VËy ta cã m¹ch ®iÖn: R1 nèi tiÕp  R2 // ( R3 nt R4).

suy ra R34 = R3 + R4 = 8

    RCB =

- §iÖn trë toµn m¹ch lµ R = R1 + RCB­    = 5,6

- C­êng ®é dßng qua ®iÖn trë R1 lµ : I1= U / R   = 1,07 A suy ra

UCB = RCB . I­1 = 1,72 V

- Do I3 =I4= UCB/ R34 = 0,215 A

- V«n kÕ chØ UAD = UAC + U CD = I1 .R1 + I3 .R3 = 5,14 V.

VËy sè chØ cña v«n kÕ lµ 5,14 V.

 b. Do ®iÖn trë cña ampe kÕ kh«ng ®¸ng kÓ nªn ta cã thÓ chËp A, D l¹i. Lóc nµy m¹ch ®iÖn thµnh: ( R1// R3 ) nt R2 // R4 .

         - R13=   = 2

        - R123 = R2  + R13 = 4

        - §iÖn trë toµn m¹ch lµ R =

Suy ra ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cua rm¹ch lµ 2

*  Sè chØ cña ampe kÕ chÝnh lµ I3 +I4

- Dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh cã c­êng ®é I = U / R =  3 A

-  I 4  = U / R4 = 1,5 A suy ra I2 =I – I4 = 1,5 A

-  U­2  = I2  . R2  =  3 V  suy ra  U1 = U – U2  = 3V

-  I 3  = U3 / R3­ =  U1 / R3 = 0,75 A

VËy sè chØ cña ampe kÕ lµ I3  + I4  = 2,25A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 5

C©u 1 : Chän vµ khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u sai :

 1. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R cña n ®iÖn trë r m¾c nèi tiÕp : R = n.R
 2. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R cña n ®iÖn trë r m¾c song song : R =
 3. §iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch m¾c song song nhá h¬n ®iÖn trë mçi thµnh phÇn .
 4. Trong ®o¹n m¹ch m¾c song song c­êng ®é dßng ®iÖn qua mäi ®iÖn trëlµ b»ng nhau .

 

C©u 2 : H·y chän vµ khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u ®óng :

 1. Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn khi m¹ch ®iÖn kÝn hay mét phÇn m¹ch ®iÖn kÝn chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng vµ c¾t c¸c ®­êng c¶m øng tõ .
 2. Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn khi m¹ch ®iÖn kÝn hay mét phÇn m¹ch ®iÖn kÝn chuyÓn ®éng trong tõ tr­êng vµ song song c¸c ®­êng c¶m øng tõ .
 3. Dßng ®iÖn c¶m øng xuÊt hiÖn khi m¹ch ®iÖn kÝn hay mét phÇn m¹ch ®iÖn kÝn ®øng yªn trong tõ trõng rÊt m¹nh .
 4. Mét c©u tr¶lêi kh¸c .

 

C©u 3 : Muèn ®o c«ng suÊt tiªu thô cña mét bãng ®Ìn ta cÇn ph¶i cã nh÷ng dông cô g× ? H·y nªu c¸c b­íc ®Ó ®o c«ng suÊt tiªu thô cña bãng ®Ìn ®ã .

C©u 4 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ , trong ®ã :

§iÖn trë cña ampekÕ R1 = 0 ; R­­1 - R 3 = 2

R2 = 1,5 ; R4 = 3 ; UAB = 1V .

T×m c¸c c­êng ®é dßng ®iÖn vµ c¸c chØ sè cña ampekÕ cùc d­¬ng cña ampekÕ m¾c ë ®©u ?

C©u 5 : a) H·y gi¶i thÝch v× sao vÒ mïa ®«ng ta mÆc ¸o b«ng l¹i thÊy Êm cã ph¶i do ¸o b«ng ®· truyÒn nhiÖt cho c¬ thÓ kh«ng ?

b) VÒ mïa hÌ ë nhiÒu xø nãng ng­êi ta th­êng mÆc ¸o dµi hoÆc quÊn quanh ng­êi b»ng nh÷ng tÊm v¶i lín . Cßn ë n­íc ta khi h¬i nãng ta l¹i mÆc quÇn ¸o ng¾n . V× sao vËy ?

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 6

I) Khoanh trãn vµo ch÷ c¸i ®Çu tr­íc ph­¬ng ¸n ®óng

C©u 1: Khi c¸c nguyªn tö, ph©n tö cÊu t¹o nªn vËt chuyÓn ®éng nhanh lªn th× ®¹i l­îng nµo sau ®©y t¨ng lªn:

 A. Khèi l­îng cña vËt  C. C¶ khèi l­îng lÉn träng l­îng cña vËt

 B. Träng l­îng cña vËt  D. NhiÖt ®é cña vËt

  (Bµi tËp 20.2 – SBT VËt lý 8 trang 27)

C©u 2: Trªn thanh Nam ch©m chç nµo hót s¾t m¹nh nhÊt:

 A. PhÇn gi÷a cña thanh  C. C¶ hai tõ cùc

 B. ChØ cã tõ cùc B¾c   D.Mäi chç ®Òu hót s¾t m¹nh nh­ nhau

  (Bµi tËp 21.6 – SBT VËt lý 9 trang 26)

 

C©u 3: Cho m¹ch diÖn nh­ h×nh vÏ                                         R1                     R2

 

  R1= R3 =2,   R2 =3 ,    R4 =6                                                     A

  UAB=6V, ®iÖn trë cña ampekÕ kh«ng ®¸ng kÓ

  sè chØ cña ampekÕ lµ:                                                            R3                       R4

 A. 2 A     C. 20/40 A

 B. 39/20 A    D. 1 A

  (Bµi tËp  –  S¸ch bµi tËp n©ng cao vËt lý 9 trang    )

 II) Bµi tËp

C©u 4: Th¶ ®ång thêi 150g s¾t ë nhiÖt ®é 20oC vµ 500g ®ång ë nhiÖt ®é 25oC vµo 500g n­íc ë nhiÖt ®é 95oC. TÝnh nhiÖt ®é khi c©n b»ng nhiÖt. Cho nhiÖt dung riªng cña s¾t, ®ång vµ cña n­íc lµ: C1= 460 J/kg.®é, C2= 380 J/kg.®é, vµ C3= 4200 J/kg.®é.

 

C©u 5: Mét bÕp ®iÖn ®­îc sö dông víi mét hiÖu ®iÖn thÕ U=120V vµ cã c«ng suÊt P=600w , ®­îc dïng ®Ó ®un s«i 2 lÝt n­íc tõ 20oC. BiÕt hiÖu suÊt cña bÕp lµ 80%

 a. TÝnh thêi gian ®un n­íc vµ ®iÖn n¨ng tiªu thô theo Kw.h

 b. D©y ®iÖn trë cña bÕp cã ®­êng kÝnh d1=0,2mm, ®iÖn trë suÊt =4.10-7.m ®­îc quÊn trªn èng sø h×nh trô cã ®­êng kÝnh d2=2cm . TÝnh sè vßng d©y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n §Ò 6

I)Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®Çu tr­íc ph­¬ng ¸n ®óng

 C©u 1:     D  

 C©u 2:     C  

 C©u 3:     A  

II, Bµi tËp

C©u 4:   (3)

Gäi t lµ nhiÖt ®é khi cã c©n b»ng nhiÖt

Häc sinh lËp ®­îc ph­¬ng tr×nh:     m1c1(t-t1)  + m2c2(t-t2) = m3c3(t3-t)  

=> t= (m1c1t1 + m2c2t2 + m3c3t3 ) : (m1c1 + m2c2 + m3c3)  

=>t=87,168oC        

 C©u 5:  (4)

a) NhiÖt l­îng cña bÕp to¶ ra trong thêi gian t : Q=I2Rt = 0,6 t (KJ) 

NhiÖt l­îng mµ bÕp ®· cung cÊp ®Ó ®un s«i n­íc: Q1=80% .Q = 0,48.t (KJ) 

NhiÖt l­îng cÇn thiÕt ®Ó ®un s«i 2 lÝt n­íc tõ 20oC lµ: Q2= mc(t2-t1)=672(KJ)

¸p dông ph­¬ng tr×nh c©n b»ng nhiÖt: Q1=Q2 <=> 0,480t  = 672   

 => t= 1400 s 0,39 giê        

§iÖn n¨ng tiªu thô cña bÕp lµ: A=P.t = 0,234KWh     

b) ChiÒu dµi cña d©y ®iÖn trë: l= 6.10-1. (m)   

Chu vi èng sø: P= d2. = 2.10-2 .

( m)            

Sè vßng d©y quèn: n = l: P =30 vßng      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò sè 7

C©u 1: Dïng mét kÝnh lóp cã tiªu cù 10cm ®Ó quan s¸t mét vËt nhá cao 1mm. Muèn cã ¶nh cao 10mm th× ph¶i ®Æt vËt c¸ch kÝnh bao nhiªu cm? Lóc ®ã ¶nh c¸ch kÝnh bao nhiªu cm.

C©u 2: Cã 1 sè ®iÖn trë R = 5. Hái ph¶i dïng tèi thiÓu bao nhiªu ®iÖn trë R ®Ó m¾c thµnh m¹ch ®iÖn cã ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng R= 3 , vÏ s¬ ®å c¸ch m¾c.

C©u 3:Gi÷a 2 ®iÓm cã hiÖu ®iÖn thÕ  U = 220V ng­êi ta m¾c song song gi÷a 2 d©y kim lo¹i, c­êng ®é dßng ®iÖn qua d©y thø nhÊt lµ I1 = 4A vµ qua d©y thø hai lµ I2 = 2A.

a. TÝnh c«ng xuÊt cña m¹ch ®iÖn.

b. §Ó c«ng xuÊt cña m¹ch ®iÖn lµ 2000W ng­êi ta ph¶i c¾t bá mét ®o¹n cña d©y thø hai råi l¹i m¾c nh­ cò. TÝnh ®iÖn trë phÇn d©y bÞ c¾t bá.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n §Ò 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. H×nh vÏ kh«ng cÇn ®óng tû lÖ    

 

suy ra OA = 9cm. VËy vËt c¸ch kÝnh 9cm vµ ¶nh c¸ch kÝnh 90cm 

 

2. NÕu cã 2 ®iÖn trë:  Cã 2 c¸ch m¾c.

- NÕu cã 3 ®iÖn trë:   Cã 4 c¸ch m¾c ®Ó cã c¸c ®iÖn trë R t­¬ng ®­¬ng kh¸c nhau, nh­ng kh«ng cã c¸ch m¾c nµo cho ®iÖn trë t­¬ng cña m¹ch lµ 3               (1 ®iÓm).

-         Ph¶i dïng tèi thiÓu 4 ®iÖn trë vµ m¾c nh­ sau:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R1= R2 = R3 = R4 = 5

R = 3         

3. a. C«ng suÊt cña ®o¹n m¹ch

P = P1 + P2  =  UI1 + UI2 = U (I1 + I2).

   = 220 . (4 + 2) = 1320W    

b. C«ng suÊt cña ®o¹n d©y thø hai khi ®· c¾t bít lµ:

P’ = P1 + P’2     P’2 = P’- P1

Víi  P’ = 2000W

 P1 = UI1 + 220 . 4 = 880W.

 P’2 = 2000 – 880 = 1120W        

§iÖn trë cña d©y 2 lóc nµy:


§iÖn trë cña d©y hai tr­íc khi c¾t

 

VËy ®iÖn trë phÇn bÞ c¾t bít:

 

110 – 43,21 = 66,79       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò 8

C©u 1 :

Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ .

BiÕt U = 1,25v

R1 = R3 = 2

R­2 = 6 ; R4 =5

V«n kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín , ®iÖn trë cña c¸c d©y nèi nhá kh«ng ®¸ng kÓ . TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë vµ sè chØ cña v«n kÕ khi khãa K ®ãng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 2:

 ChiÕu mét tia s¸ng nghiªng mét gãc 450 chiÒu tõ tr¸I sang ph¶I xuèng mét g­¬ng ph¼ng ®Æt n»m ngang . Ta ph¶I xoay g­¬ng ph¼ng mét gãc b»ng bao nhiªu so víi vÞ trÝ cña g­¬ng ban ®Çu , ®Ó cã tia ph¶n x¹ n»m ngang.

C©u 3:

 Mét cuén d©y dÉn b»ng ®ång cã khèi l­îng 1,068 kg tiÕt diÖn ngang cña d©y ®Én lµ 1mm2 . BiÕt ®iÖn trë xuÊt cña d©y ®ång 1,7.10-8 m , khèi l­îng riªng cña ®ång 8900 kg/m3.

a/. TÝnh ®iÖn trë cña cuén d©y nµy?

b/. Ng­êi ta dïng d©y nµy ®Ó quÊn mét biÕn trë, biÕt lâi cña biÕn trë lµh×nh trßn ®­êng kÝnh lµ 2cm . T×m sè vßng d©y cuèn cña biÕn?

C©u 4:

Cho hai ®iÖn trë  R1 = 30 chÞu ®­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é tèi ®a lµ 4A vµ R2 = 20 chÞu d­îc dßng ®iÖn cã c­êng ®é tèi ®a lµ 2A .HiÖu ®iÖn thÕ tèi ®a cã thÓ ®Æt vµo hai ®Çu ®o¹n m¹ch gåm R1 vµ R2 m¾c song song lµ:

 A. 80 V    B. 60 V

 C. 92 V    D. 110 V

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n §Ò 8

C©u 1: C­êng ®é dßng ®iÖn qua c¸c ®iÖn trë:

 Do vèn kÕ cã ®iÖn trë rÊt lín . Cã (R1 nt R3) // (R2 nt R4)

 R1,3 = R1 + R3 = 2+2 = 4 ()

 R2,4 = R2 + R4 = 6 + 5 = 11 ()

R =

 C­êng ®é dßng ®iÖn qua m¹ch chÝnh.

 Ic = (A). Ta l¹i cã :

 Mµ I= I1 +I2.

 Thay vµo: 0,12 (A)

I1 = I – I2= 0,43 – 0,12 = 0,31 ()

Mµ  I1 = I3 = 0,31 (A)

         I2 = I4 = 0,12

 • TÝnh chØ sè cña v«n kÕ:

Ta cã : VA – VC = I1R1

             VA – VD = I2R2

VC - VD = I1.R1- I2 .R2

Hay  VCD = I1.R1- I2 .R2 = 0,31 . 2- 0,16 . 6 = - 0,1(V)

Suy ra hiªô ®iÖn thÕ t¹i D nhá h¬n t¹i C. VËy sè chØ cña v«n kÕ lµ - 0,1(V)

 

C©u 2:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VÏ tia s¸ng SI tíi g­¬ng cho tia ph¶n x¹ IR theo ph­¬ng ngang (nh­ h×nh vÏ)

Ta cã = 1800 - = 1800 -  450 = 1300

IN lµ ph¸p tuyÕn cña g­¬ng vµ lµ ®­êng ph©n gi¸c cña gãc SIR.

 Gãc quay cña g­¬ng lµ  mµ i + i, = 1800 – 450 = 1350

Ta cã: i’ = i =

IN vu«ng gãc víi AB = 900

=- i’ = 900- 67,5 =22,50

VËy ta ph¶I xoay g­¬ng ph¼ng mét gãc lµ 22,5 0

 

C©u 3: S = 1mm2 = 10- 6 m2          ;    d = 2 cm = 0,02 m.

a/. TÝnh thÓ tÝch cña d©y ®ång .

  m3

     ChiÒu dµi cña cuén d©y dÉn lµ:

  = 120 m

    §iÖn trë cña d©y ®ång :

 

b/. ChiÒu dµi cña mét vßng d©y:

 

     Sè vßng d©y quÊn cña biÕn :

 (vßng)

C©u 4:

 Yªu cÇu häc sinh tÝnh ®­îc hiÖu ®iÖn thÕ khi m¾c //.

 

         V = R1,2 . ( I1 +I2 ) = 12.6 = 72 (V).

   VËy chän ®¸p ¸n B = 60 (V)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò 9

C©u 1.Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.

BiÕt :                                                    R1      A       R2

R1 =4

R2 = 16                         M                                        N

R3 =12                          +                     -

R4= 18                             

HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu ®o¹n m¹ch MN UMN =60V.

a-TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch.

b-TÝnh c­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua c¸c ®iÖn trë vµ trong m¹ch chÝnh.

c-TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ UAB. NÕu dïng v«n kÕ vµo gi÷a hai ®iÓm A,B th× cùc d­¬ng cña v«n kÕ ph¶i m¾c vµo ®iÓm nµo? V× sao?.

C©u 2: Mét d©y ®ång cã ®iÖn trë R. Dïng m¸y kÐo sîi kÐo cho ®­êng kÝnh cña d©y gi¶m ®i hai lÇn. Hái ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo thay ®æi nh­ thÕ nµo ?.

C©u 3 :§Æt mét vËt tr­íc thÊu kÝnh héi tô 25cm ta thu ®­îc ¶nh thËt lín gÊp 4 lÇn vËt.

a-TÝnh kho¶ng c¸ch tõ ¶nh ®Õn thÊu kÝnh.

b-X¸c ®Þnh tiªu cù cña thÊu kÝnh.

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H­íng dÉn §Ò 9

        

C©u 1    (R1 nèi tiÕp R2) // (R3 nèi tiÕp R4)

R1 =4 ; R2=16 ; R3 = 12 ;  R4 = 18 ,  UMN = 60V

a-RMN = ?

b-I1, I2, I3, I4 = ? ; IMN =?

c-UAB = ?               V«n kÕ m¾c nh­ thÕ nµo ?.

Bµi gi¶i:

a-(1 ®iÓm)

R12 = R1+R2 = 4+16 =20 ()    

R34 = R3+R4 = 12+18 =30 ()    

RMN= == =12 ()   

b-(0,75 ®iÓm) C­êng ®é dßng ®iÖn m¹ch chÝnh.

IMN= = =5 (A)     

C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua R1, R2.

I1=I2 = = 3 (A)   

C­êng ®é dßng ®iÖn ch¹y qua R3, R4.

I3=I4 = = 2 (A)     

c-(2 ®iÓm)  ta cã : UAB = UAM + UMB.  

   Hay    UAB = -UMA + UMB.    

Trong ®ã : UMA = I1.R1 = 3.4 = 12 (V) 

      UMB = I3.R4 = 2.12 = 24 (V)

VËy : UAB = -12 + 24 = 12 (V)  

UAB = 12 (V) >0 chøng tá r»ng ®iÖn thÕ t¹i A lín h¬n ®iÖn thÕ t¹i B. Do ®ã khi m¾c v«n kÕ vµo 2 ®iÓm A, B th× chèt d­¬ng cña v«n kÕ ph¶i m¾c vµo ®iÓm A  (0,75 ®iÓm).

C©u 2 : (3 ®iÓm).

Tãm  t¾t :D©y ban ®Çu cã : ChiÒu dµi l, tiÕt diÖn S, ®­êng kÝnh d, thÓ tÝch V, ®iÖn trë R. Sau khi kÐo : ChiÒu dµi l’, tiÕt diÖn S’, ®­êng kÝnh d’=d; thÓ tÝch V’, ®iÖn trë R’.

Bµi gi¶i : Ban ®Çu d©y cã :

TiÕt diÖn : S=;    V=S.l ;    R=   

Sau khi kÐo ta cã :

S’ ==; V’ = S’.l’    ;  R=                     

Ta cã  : V=V’ => S.l = S’l’=>=  

Trong ®ã : = = . =4                            

Ta l¹i cã : =.=.    

=4 => =      

==4 => =     

VËy =.==> R’ =16 R     

KÕt luËn : §iÖn trë cña d©y sau khi kÐo t¨ng 16 lÇn so víi ban ®Çu

C©u 4 (3 ®iÓm).

Tãm t¾t :

Cho    B      I

AO=d =25cm                    F                F’                                         A’

A’B’ = 4AB                    A     O

TÝnh:                             

a-A’O =d’=?b-F’O =f’ = ?

Bµi gi¶i:          

                                B’

ABO  A’B’O =>   

Hay => d’ =4.25 = 100 (cm

b-(1 ®iÓm) .

OIF’    A’B’F’ =>    .

Trong ®ã : OI=AB (V× BI//AO)  

   OF’ =f’ A’F’ =d’-f’

Do ®ã ta cã : hay =   

=> 4f’ = 100-f’

=> 5f’=100 => f’ = = 20 (cm)

LÊy F ®èi xøng víi F’ qua O ta cã : OF=20 cm

VËy tiªu cù cña thÊu kÝnh ®· cho lµ : f=20 cm

 

 

 

 

 

§Ò 10

C©u 1: LiÖu cã thÓ biÕn tÊt c¶ l­îng táa ra khi ®èt ch¸y nhiªn liÖu thµnh nhiÖt l­îng cã Ých ®­îc kh«ng? V× sao

 

C©u 2 Hai b×nh n­íc gièng nhau, chøa hai l­îng n­íc nh­ nhau. B×nh thø nhÊt cã nhiÖt ®é t1, b×nh thø hai cã nhiÖt ®é t2 = 2t1 . Sau khi trén lÉn víi nhau, nhiÖt ®é c©n b»ng nhiÖt lµ 240c . T×m nhiÖt ®é ban ®Çu cña mçi b×nh

C©u 3:Bèn ®iÖn trë gièng hÖt nhau.  

GhÐp nèi tiÕp vµo mét nguån ®iÖn

Cã hiÖu ®iÖn thÕ kh«ng ®æi UMN = 120 V.

 

Dïng mét v«n kÕ m¾c vµo gi÷a M vµ C nã chØ 80 v«n. VËy nÕu lÊy v«n kÕ ®ã m¾c vµo hai ®iÓm A vµ B th× sè chØ cña v«n kÕ lµ bao nhiªu?

C©u 4: Cho 3 ®iÖn trë R­1 = 3 ; R2 = 6 ; R3  ch­a biÕt  gi¸ trÞ ®­îc nèi víi nhau (nèi nèi tiÕp). §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña c¶ m¹ch.

 A. R = 6     C. R< 9

 B. R> 9 D. R>10    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n §Ò 10

 

   C©u 1: : Kh«ng thÓ ®­îc, bëi v× dÓ nhiªn liÖu ch¸y ®­îc th× cÇn ph¶i cã ®­êng khÝ vµ b×nh chøa nhiªn liÖu. KhÝ ®ã Ýt nhÊt còng cã mét phÇn nhiÖt l­îng do ®èt nhiªn liÖu táa ra sÏ lµm nãng b×nh chøa, lµm nãng khÝ quyÓn. §ã lµ nhiÖt l­îng hao phÝ

   C©u 2 Gäi t lµ nhiÖt ®é khi cã c©n b»ng nhiÖt

- B×nh n­íc cã nhiÖt ®é t1 lµ khi nhiÖt

 Q1 = m1c1 (t-t1)

- B×nh n­íc cã nhiÖt ®é t2 lµ táa nhiÖt

 Q2 = m2c2 (t2 -t)

- Khi cã c©n b»ng  nhiÖt

 Q1 = Q2 <=> m1c (t-t1) = m2c2 (t2-t) 

Víi m1 = m2 vµ c1 = c2 

Nªn: t-t1 = t2 –t <=> t=

=> t1 = t = 0C

t2 = 2t1  = 320

C  (0,5®)

C©u 3:

- VÏ ®­îc s¬ ®å     (H1)           

- VÏ l¹i ®­îc s¬ ®å  (H2)         

gäi RV lµ ®iÖn trë cña v«n kÕ v× theo  (H1) ta ®­îc

=      

Tõ (H2) ta ®­îc

RAB = víi RV = 6R. 

UAB =      

C©u4:M¹ng nèi tiÕp ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng ®­îc tÝnh R = R1+R2+R3   (0,5®)

VËy Rph¶i lín h¬n mçi ®iÖn trë thµnh phÇn.

Chän (B.)  R>9

 

 

 

 

§Ò 11

C©u 1:  Hai ®o¹n d©y ®ång cïng chiÒu dµi, cã tiÕt diÖn  vµ ®iÖn trë t­¬ng øng lµ S1 , R1 vµ S2 , R2. HÖ thøc nµo d­íi ®©y lµ ®óng? Chän c©u tr¶ líi ®óng.

 A.   S1R1 = S2R2    B.   R1R2 = S1S2

 C.    S1:R1 = S2:R2    D.   C¶  ba hÖ thøc trªn ®Òu ®óng

C©u 2: Trong c¸c biÓu thøc liªn hÖvÒ ®¬n vÞ sau ®©y, biÓu thøc nµo lµ sai?

 A.   1 J = 1 V.A.S    B.  1 kw.h = 360 000J

 C. 1 w = 1 J/s    D.  1J = 1 w.s

C©u 3:C¸c d©y dÉn cã vá bäcnhw thÕ nµo ®­îc xem lµ an toµn vÒ ®iÖn? Chän ph­¬ng ¸n tr¶ lêi ®óng nhÊt trong c¸c ph­¬ng ¸n sau.

 A. Vá bäc c¸ch ®iÖn ph¶i lµm b»ng nhùa.

 B. Vá bäc c¸ch ®iÖn ph¶i lµm b»ng cao su.

 C. Vá bäc c¸ch ®iÖn ph¶i chÞu ®­îc dßng ®iÖn ®Þnh møc qui ®Þnh cho mçi dông cô dïng ®iÖn.

 D. Vá bäc lµm bÊt kú vËt liÖu nµo còng ®­îc.

C©u 4:Mét ®äan d©y ®ång cã ®iÖn trë R. Dïng m¸y kÐo sîi kÐo cho ®­êng kÝnh  cña d©y nhá ®i hai lÇn. Hái ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo lµ bao nhiªu?

C©u 5:Trong phßng thÝ nghiÖm cã mét v«n kÕ vµ mét Ampe kÕ cßn sö dông tèt; RA kh¸c 0; RV h÷u h¹n. H·y nªu c¸ch x¸c ®Þnh ®iÖn trë cña v«n kÕ vµ cña cña Ampe kÕ. Dông cô gåm cã: Bé pin; d©y dÉn; khãa ®iÖn.

C©u 6:Cho mach ®iÖn nh­ h×nh vÏ, c¸c ®iÖn

trë cã gi¸ trÞ b»ng nhau vµ b»ng 4; RA = 0

UAB = 3,6V kh«ng ®æi.

a) TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña ®o¹n m¹ch AB

b) T×m chØ sè trªn Ampe kÕ

 

C©u 7:

Cho AB lµ vËt, A'B' lµ ¶nh cña nã qua thÊu kÝnh. ¶nh vµ vËt ®Òu vu«ng gãc víi trôc chÝnh cña thÊu kÝnh.

a) B»ng phÐp vÏ h·y x¸c ®Þnh:

VÞ trÝ, tÝnh chÊt, trôc chÝnh, quang

t©m, tiªu ®iÓm cña thÊu kÝnh.

b) H·y vÏ ®­êng ®i cña tia s¸ng

xuÊt ph¸t tõ A tíi thÊu kÝnh. Tia khóc x¹

®i qua ®iÓm M

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n §Ò 11

C©u 1:  §¸p ¸n A       

C©u 2:   §¸p ¸n C       

C©u 3:   §¸p ¸n C      

C©u 4: () TiÕt diÖn cña d©y tr­íc vµ sau khi kÐo lµ:

   S1 = (d/2)2. = d2/4.       

   S1 = (d/4)2. = d2/16.     

  => S1 = 4S2     

  ChiÒu dµi d©y sau khi kÐo so víi khi ch­a kÐo:

     => l2 = 4l1   

  §iÖn trë cña d©u sau khi kÐo so víi tr­íc khi kÐo lµ:

    => R2 = 16 R1

 VËy ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo t¨ng gÊp 16 lÇn so víi lóc ban ®Çu. 

C©u 5

a) (1,5®)    M¾c m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

+ Sè chØ trªn v«n kÕ cho biÕt hiÖu ®iÖn thÕ

gi÷a hai ®Çu v«n kÕ lµ U1(V)

+ Sè chØ trªn Ampe kÕ cho biÕt c­êng ®é

dßng ®iÖn qua v«n kÕ lµ I1 (A)

+ §iÖn trë cña v«nkÕ lµ:

 RV = U1 : I1  ()

b) (0,75®)  M¾c m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

+ Sè chØ trªn v«n kÕ: U2 (V)

+ Sè chØ trªn Ampe kÕ I2 (A)

+ §iÖn trë Ampe kÕ lµ:

  RA = U2 : I2 ()

 

C©u 6:

a) Ph©n tÝch ®­îc:

 R1 // [R4 nt (R2 // R3)]

Tõ ®ã tÝnh ®­îc:

 R2,3 = 2

 R2,3,4 = 6

 RAB = 2,4

b) TÝnh ®­îc:

 I = UAB : RAB = 3,6 : 2,4 = 1,5 (A);  I1 = UAB : R1 = 3,6 : 4 = 0,9 ()

   I4 = UAB : R2,3,4 = 3,6 : 6 = 0,6 (A);  U2 = I4 .R2,3 = 0,6 . 2 = 1,2 (V)

 I2 = U2 : R2 = 1,2 : 4 = 0,3 (A)

 Suy ra sè chØ Am pe kÕ lµ: IA = I1 + I2 = 0,9 + 0,3 = 1,2 (A)

C©u 7:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ AA' c¾t BB' t¹i O => O lµ quang t©m tõ ®ã x¸c ®Þnh: Trôc chÝnh, Tiªu ®iÓm, vÞ trÝ cña thÊu kÝnh, tÝnh chÊt cña ¶nh.                                                                                                 

 

+ Do tia lã ®i qua M tia tíi xuÊt ph¸t tõ A => tia lã ph¶i ®i qua A' (V× tia tíi xuÊt ph¸t tõ vËt th× tia lã ph¶i ®i qua ¶nh)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò 12

C©u 1:     Cã hai ®iÖn trë trªn ®ã cã ghi  R1  (20 - 1,5 A) vµ    R2(30 - 2 A)

 a.H·y nªu ý nghÜa c¶u c¸c con sè trªn R

 b.Khi m¾c R1 song song víi R2 vµo m¹ch th× hiÖu ®iÖn thÕ, c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch tèi ®a ph¶i lµ bao nhiªu ®Ó c¶  hai  ®iÖn trë ®Òu kh«ng  bÞ háng.

C©u 2:     Cho m¹ch ®iÖn  cã s¬ ®å nh­ h×nh vÏ

 

 

 

 

 

 BiÕt R1 = 12,6 , R2 = 4 , R3 = 6 ,  R4 = 30 ,  R5 = R6 =15 ,   UAB = 30 V.

 1. TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña  ®o¹n m¹ch.
 2. TÝnh c­êng ®é dßng  ®iÖn qua mçi ®iÖn trë
 3. TÝnh c«ng suÊt tiªu thô cña R6.

C©u 3 : Cho thÊu kÝnh héi tô cã trôc chÝnh lµ (), quang t©m O, tiªu ®iÓm F, A’ lµ ¶nh cña ®iÓm s¸ng A nh­ h×nh vÏ

  

H·y x¸c ®Þnh vÞ trÝ cña ®iÓm s¸ng A b»ng  c¸ch vÏ. Nªu râ c¸ch  vÏ.

C©u 4: H·y thiÕt kÕ mét m¹ch ®iÖn gåm 10 ®iÖn trë cïng lo¹i, gi¸ trÞ mçi ®iÖn trë lµ 2 , sao cho khi ®Æt vµo hai ®Çu m¹ch ®iÖn hiÖu ®iÖn thÕ 2,5 V th× dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh lµ 0,5 A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n §Ò12

C©u 1:

 a. ý nghÜa cña c¸c con sè ghi trªn R1    

 - §iªn trë R1 cã gi¸ trÞ 20      

 - C­êng ®é dßng ®iÖn ®Þnh møc cña R1 lµ 1,5 A

 b. HiÖu ®iÖn thÕ, c­êng ®é dßng ®iÖncña m¹ch tèi ®a lµ:

 UMAX = U®m1 = 20 x1,5 = 30 (V)     

 

 RMAX =                           

        

               => IMAX =   =    =  2,5 (A)                         

C©u 2:

        a.             

    R23     

     R456 =   =      

 => R = R1 + R23 + R456 =12,6 + 2,4 +15 =30 ()   (0,5)

 b. C­êng ®é dßng ®iÖn qua mçi ®iÖn trë lµ:

I1 = IM =UAB/RAB = 30/30 = 1 (A)

  vµ  I1 + I2 = IM = 1

=>I2 = 0,6 A,   I3 = 0,4 A  

 I4 = I5 = I6 = 0,5 A 

c. P6 = I62. R6 = 0,52 .15 = 3,75 (W)

C©u III:

 * VÞ trÝ cña ®iÓm A®ù¬c x¸c ®Þnh nh­ h×nh vÏ:   

 

            * C¸ch vÏ:                                                

- VÏ A’I song song víi trôc chÝnh

- Tia tíi ®i tõ A cho 3 tia lã song song víi trôc chÝnh , cã ®­êng kÐo dµi ®i qua tiªu ®iÓm

- Tia tíi tõ A qua quang t©m O cho ®­êng kÐo dµi cña tia lã qua A’

 =>Giao cña tia tíi cã tia lã song song víi trôc chÝnh vµ tia tíi ®i qua quang t©m lµ vÞ trÝ cña ®iÓm s¸ng A

C©u IV:

+)  V× RM = 5 (                          

 =>§o¹n m¹ch gåm 5 nhãm m¾c nèi tiÕp, mçi nhãm cã 2 ®iÖn trë m¾c song song:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò13

C©u 1: Mét qu¶ cÇu kim lo¹i bÞ mÊt 2 triÖu electron. X¸c ®Þnh ®iÖn l­îng cña qu¶ cÇu vµ dÊu cña ®iÖn tÝch.

C©u 2 : TÝnh thÕ n¨ng cña ba ®iÖn tÝch ©m gièng nhau q =- 6.10-6 ®Æt t¹i 3 ®Ønh tam gi¸c vu«ng ABC, trong ®ã hai c¹nh gãc vu«ng lµ: AB = 3cm,

AC = 4cm.

C©u 3 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.

R1= 40, R2= 30, R3= 20, R4= 10.

TÝnh ®iÖn trë toµn m¹ch khi :

 1. K1 ng¾t, K2 ®ãng.
 2. K1 ®ãng, K2 ng¾t.
 3. Khi K1, K2 ®Òu ®ãng.

C©u 4: Dïng mét bÕp ®iÖn lo¹i 200V – 100W ho¹t ®éng ë hiÖu ®iªn thÕ 150V ®Ó ®un s«i Êm n­íc. BÕp cã hiÖu suÊt 80%. Sù to¶ nhiÖt cña Êm ra kh«ng khÝ nh­ sau: NÕu thö t¾t ®iÖn th× sau mét phót n­íc h¹ xuèng 0.5oC, Êm cã

m1 = 100g, C1= 600 J/kg ®é, n­íc cã m2= 500g, C2= 4200 J/kg ®é, nhiÖt ®é ban ®Çu lµ 20oC. T×m thêi gian ®un cÇn thiÕt ®Ó n­íc s«i.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

®¸p ¸n §Ò 13

C©u 1:

 Electron mang ®iÖn ©m. Qu¶ mÊt ®iÖn ©m, vËy thõa ®iÖn d­¬ng, suy ra ®iÖn tÝch cña qu¶ cÇu  lµ ®iÖn d­¬ng v» b»ng ®iÖn tÝch  cña 2 triÖu electron, tøc lµ :

 q = 2.106.1,6.10-19

 

 q = + 3,2.10-13 ( C )

 

C©u 2:

 BC = =  5 cm    (0.25 ®)

 WAB = 9.10­9                 (0.25 ®)

 WAC = 9.10­9                 (0.25 ®)

ThÕ n¨ng cña c¶ hÖ :

 W = WAB + WBC + WAC= 9.109.q2() 

 W = 25,38  ( J )

C©u 3: ( 3®)

a.Khi K1 ng¾t, K2 ®ãng.

 R1nt [R3//(R2nt R4)] 

 R2,4= R2+ R4 = 40 ()

 R3,2,4= (

 R = R1 + R3,2,4= 53,3() 

b.Khi K1 ®ãng, K2 ng¾t.

 R1nt [R2//(R3nt R4)

 R3,4= R3+ R4 = 30 () 

 R2,3,4= = 15  ()

 R = R1+ R2,3,4  = 55 ()

c.Khi  K1, K2 ®Òu ®ãng:

 I4 = 0

 R1nt (R2//R3

 R = R1 + R2,3 = 52 () 

C©u 4:

Sö dông c«ng thøc : P = ®Ó so s¸nh víi c«ng suÊt ®Þnh møc.

C«ng toµn phÇn cña bÕp lµ :          P = .P0 

C«ng suÊt cã Ých cña bÕp lµ:

 P1 = H.P = 450 (W)  

C«ng suÊt to¶ nhiÖt cña kh«ng khÝ:

 P2= = 18 W 

(P1- P2).t = (C1m1+ C2m2)(100- 20)

 t = 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ì 14

C©u 1: Mét qu¶ cÇu lµm b»ng kim lo¹i cã khèi l­îng riªng 7500 kg/m3 trªn mÆt n­íc, t©m cña qu¶ cÇu n»m trªn cïng mÆt ph¼ng víi mÆt tho¸ngcña n­íc, Qu¶ cÇu cã mét phÇn rçng cã dung tÝch 1 dm3. TÝnh träng l­îng cña qu¶ cÇu. Dn = 10000N/m3

C©u 2:  

a)     Mét èng nghiÖm  h×nh trô, ®ùng n­íc ®¸ ®Õn ®é cao h1 = 40 cm. Mét èng nghiÖm kh¸c cã cïng tiÕt diÖn ®ùng n­íc ë nhiÖt ®é t1 = 40c ®Õn ®é cao  h2 = 10 cm. Ng­êi ta rãt hÕt n­íc ë èng nghiÖm thø 2 vµo èng nghiÖm thø nhÊt. Khi cã c©n b»ng nhiÖt, mùc n­íc trong èng nghiÖm d©ng cao thªm = 0,2 cm so víi lóc võa rãt xong.

TÝnh nhiÖt ®é ban ®Çu cña n­íc ®¸.

 Biªt nhiÖt dung riªng cña n­íc C1= 4200J/kgk

Cña n­íc ®¸ khèi l­îng riªng cña rn­íc vµ n­íc ®¸: D1­ =1000kg/m3 ; D2 = 900 kg/m3

Bá qua sù trao ®æi nhiÖt víi m«i tr­êng .

b)    Sau ®ã ng­êi ta nhóng èng nghiÖm vµo èng nghiÖm kh¸c cã tiÕt diÖn gÊp ®«i ®ùng mét chÊt láng ®Õn ®é cao h3 = 20 cm ë nhiÖt ®é t3 = 100. Khi ®· c©n b»ng nhiÖt, ®é cao mùc n­íc trong èng nghiÖm nhá h¹ xuèng mét ®o¹n = 2,4 cm.

TÝnh nhiÖt dung riªng cña chÊt láng? Cho khèi l­îng riªng cña chÊt láng D3 = 800 kg/m3.

Bá qua nhiÖt dung riªng cña c¸c èng.

Bµi 3 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ : Bá qua ®iÖn trë cña d©y nèi

U = 90 V, R1 = 45   

R2= 90, R4 = 15

 

                 K

                                          R1                 R4

 

                                                   C                                                               

                                                                   R2                              R3

 

                                                           +        - U

 

* khi K më hoÆc K ®ãng th× sè chØ cña AmpekÕ kh«ng ®æi. tÝnh sè chØ cña ampekÕ A vµ c­êng ®é dßng ®iÖn qua kho¸ K khi K ®ãng.

Bµi 4: Trªn h×nh vÏ MN  lµ trôc chÝnh cña mét g­¬ng cÇu  S lµ ®iÓm s¸ng. S lµ ¶nh cña S. X¸c ®Þnh lo¹i g­¬ng (låi, lâm)vµ c¸c vÞ trÝ cña ®Ønh, t©m vµ tiªu ®iÓm chÝnh cña g­¬ng b»ng phÐp vÏ.

1-    ¶nh S ·e di chuyÓn nh­ thÕ nµo? nÕu :

a)     Gi÷ g­¬ng cÇu cè ®Þnh, dÞch chuyÓn S ra xa g­¬ng däc theo mét ®­êng th¼ng // víi MN.

b)    Gi÷ g­¬ng cÇu cè ®Þnh, dÞch chuyÓn S l¹i gÇn g­¬ng theo mét ®­êng bÊt kú.

 

 

                         S .

 

 

                                                      S .

 

 

§¸p ¸n

C©u 1: ThÓ tÝch phÇn qu¶ cÇu ch×m trong n­íc lµ , do ®ã lùc ®Èy acsimet lµ

 F=     

Träng l­îng cña qu¶ cÇu lµ : P = d1V1 = d1(V- V2)    

Khi qu¶ cÇu c©n b»ng ta cã : P = F

Do ®ã :  = d1(V- V2)        

V=     

ThÓ tÝch kim lo¹i cña qu¶ cÇu lµ:

      V1= V- V2 =  - V2 =  

VËy träng l­îng cña qu¶ cÇu lµ:

P= d1V1= =  5,3 N

C©u 2: ( ®iÓm) 

a) Mùc n­íc d©ng thªm trong èng chøng tá cã mét phÇn n­íc bÞ ®«ng ®Æc.

Gäi S lµ tiÕt diÖn èng nghiÖm

       x lµ chiÒu cao cét n­íc bÞ ®«ng ®Æc.

x+ h1 chiÒu cao cét n­íc bÞ ®«ng ®Æc .     

khèi l­îng cña cét n­íc bÞ ®«ng ®Æc kh«ng thay ®æi

do ®ã : S.x.D1 = S(x+h1) D2                              

x= = 1,8(cm)   

-Do n­íc chØ ®«ng ®Æc mét phÇn nªn nhiÖt ®é cuèi cïng cña hÖ thèng lµ OoC

- NhiÖt l­îng cña n­íc to¶ ra ®Ó gi¶m  nhiÖt ®é tõ t1= 4Oc ®Õn OoC

Q1 = C1.S.D1h2(t1-o)                               

- NhiÖt l­îng cña phÇn n­íc cã ®é cao x to¶ ra ®Ó ®«ng ®Æc ë OOc:

Q2 = S.D1x                                  

- nhiÖt l­îng cña n­íc ®¸ thu vµo ®Ó t¨ng nhiÖt ®é tõ t2 ®Õn OOc.

 Q3= C2.S.h1D2(O-t2)                      

Theo ph­¬ng tr×nh c©n bµng nhiÖt ta cã: Q1+Q2 = Q3

hay C1.S.D1h2(t1-o)  + S.D1x  = C2.S.h1D2(O-t2)                          

t2= = - 10,83Oc             

b) Mùc ní­c h¹ xuèng do mét phÇn n­íc ®¸ trong èng nghiÖm nhá ®· nãng ch¶y . Gäi y lµ chiÒu cao cét n­íc ®· bÞ nãng ch¶y .

sau khi nãng ch¶y phÇn n­íc ®ã cã chiÒu cao y - h2

ta cã : S.y.D2 = S(y- h2) D1                      

y==

NhiÖt ®é cuèi cïng cña hÖ thèng vÉn lµ OOc

PhÇn nhiÖt l­îng do chÊt láng to¶ ra b»ng nhiÖt l­îng cña n­íc ®¸ hÊp thu nãng ch¶y .

Ta cã: S.y.D.             

C3 = = )  

Bµi 3: (6 ®iÓm)  Khi K më m¹ch ®iÖn ®­îc vÏ l¹i nh­ h×nh vÏ

 I1=I4

  D B

 I R1        C               R4

     A R3

 

      R2

 

* tÝnh RACD = R1 + R4 = 45 +15 = 60()  

* RAD = =            

* RAB = RAD +R3= 36+ R3                         

* TÝnh

I=

* TÝnh UAD: UAD = ØAD =                 

* TÝnh I1=I4=IA:

IA= = =     

 • Khi K ®ãng M¹ch ®iÖn ®­îc vÏ l¹i nh­ sau:

 

 

 

 Ia

                      I            R2  R4 B

      D R3 C

 

           R1

                                          I1  + -

 U

* TÝnh RDB: RDB= =                  

RADB­ = R2RDB  =   +90                     

=  

* tÝnh I: I= =        

* TÝnh UDB:

UDB: = I RDB= .  

=

* TÝnh = I4:      =           

= =     

= (2)

* theo bµi ra ta cã: Ia=

= 54(7R3+90) = 6R3( 36+R3) 

R3 – 27R3 – 810 = 0

Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta nhËn ®­îc 2 nghiÖm:       

R3 =45; R= -18   lo¹i nghiÖm R 

VËy R3 nhËn gia trÞ R3= 45 ()

* TÝnh sè chØ AmpekÕ:

Ia= = == 0,67(A)              

* c­êng ®é dßng ®iÖn qua kho¸ K

IK= Ia+ = + =

IK = 2,67(A)                                                  

C©u 4: Lo¹i g­¬ng:

* ¶nh S kh¸c phÝa víi S. VËy S lµ ¶nh thËt do ®ã g­¬ng cÇu lµ lo¹i g­¬ng cÇu låi     

* VÞ trÝ t©m C: Lµ giao cña SS víi MN ( v× mäi tia s¸ng ®Õn t©m C ®Òu cã tia  ph¶n x¹ ng­îc trë l¹i vµ ®­êng kÐo dµi ®i qua ¶nh.

* VÞ trÝ ®Ønh O: lÊy S1 ®èi xøng víi Squa MN   

 + Nèi SS1 c¾t MN t¹i 0.

( Tia s¸ng ®Õn ®Ønh g­¬ng cã tia ph¶n x¹ ®èi xøng víi tia tíi qua trôc chÝnh )

* Tiªu ®iÓm F : Tia tíi // trôc chÝnh ph¶n x¹ qua ¶nh S vµ c¾t trôc chÝnh t¹i F.

2. Sù di chuyÓn cña ¶nh S:

a) S ra xa g­¬ng trªn ®­êng th¼ng IS//MN.

 - S ra xa g­¬ng dÞch chuyÓn trªn IS th× ¶nh S dÞch chuyÓn trªn IS  (0,5®)

* Mµ S dÞch ra xa g­¬ng th× gãc gi¶m (do SC thay ®æi ) VËy ¶nh S dÞch chuyÓn dÇn vÒ tiªu ®iÓm, Khi S ra thËt xa (Xa v« cïng ) th× S tíi F.    

c)     S dÞch l¹i gÇn trªn ®­êng SK

* S dÞch chuyÓn trªn SK th× ¶nh SdÞch chuyÓn trªn KS     

* S dÞch chuyÓn l¹i gÇn F th× t¨ng (SC c¾t KS ë S xa h¬n ) VËy ¶nh S dÞch ra xa theo chiÒu KS’                                           

* Khi S tíi F th× SC//KS,S ë xa v« cùc    

* Khi S dÞch chuyÓn F tíi K th× ¶nh ¶o S’’ dÞch tõ xa v« cùc tíi theo chiÒu S’’K.

 

 

 

§Ò 15

C©u 1: Mét d©y ®ång cã ®iÖn trë R, kÐo gi·n ®Òu cho ®é dµi t¨ng lªn gÊp ®«i (thÓ tÝch d©y kh«ng ®æi). Hái ®iÖn trë cña d©y sau khi kÐo thay ®æi nh­ thÕ nµo?

C©u 2 Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ.

R1 = R3 = R4 = 4       R1    C             R2

R2 = 2

U = 6V            R3

a) Khi nèi gi÷a A vµ D mét v«n kÕ th×                    A                    . B                                                   

v«n kÕ chØ bao nhiªu. BiÕt RV rÊt lín.           D   R4

b) Khi nèi gi÷a A vµ D 1 ampe kÕ  th×

ampe kÕ chØ bao nhiªu? BiÕt RA rÊt nhá                                /U /

TÝnh ®iÖn trë t­¬ng ®­¬ng cña m¹ch        +         -

trong tõng tr­êng hîp.

C©u 3: Mét bÕp ®iÖn sö dông ë hiÖu ®iÖn thÕ 220V th× dßng ®iÖn ch¹y qua bÕp lµ 0,28A. Dïng bÕp ®un s«i 1,2lÝt n­íc tõ nhiÖt ®é 210C trong thêi gian 14 phót. TÝnh hiÖu suÊt cña bÕp. BiÕt nhiÖt dung riªng cña n­íc C = 4200 J/kgk

C©u 4: Mét ®iÓm s¸ng S ®Æt c¸ch mµn 2m.

Gi÷a ¸nh s¸ng vµ mµn ng­êi ta ®Æt mét ®Üa        M

ch¾n s¸ng h×nh trßn ®­êng kÝnh AB       A

sao cho ®Üa song song víi mµn vµ ®iÓm          S

s¸ng n»m trªn trôc cña ®Üa. T×m ®­êng

kÝnh cña bãng ®en in trªn mµn.         B

BiÕt ®­êng kÝnh cña ®Üa d = 20cm vµ

®Üa c¸ch ®iÓm s¸ng 50cm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n.§Ò 15

C©u 1: Gäi tiÕt diÖn cña d©y tr­íc vµ sau khi kÐo lµ S vµ S)

ChiÒu dµi cña d©y tr­íc vµ sau khi kÐo lµ l vµ l)

Do thÓ tÝch kh«ng ®æi Sl = S)l) (1)

Mµ l) = 2l  (2)

Tõ (1) vµ(2) S) =3/2

 

                                                                l

§iÖn trë cña d©y lóc ®Çu: R = ƍ

                                                                 2

                                             l)               2l

          Sau khi kÐo: R) = ƍ       = ƍ

                                             S)                    3/2

 

                              l

         R) = 4 ƍ      = 4R

                             S

Sau khi kÐo ®iÖn trë cña d©y t¨ng 4 lÇn.

 

 

 

 

 

C©u 2:

a) Do RV rÊt lín nªn cã thÓ xem m¹ch gåm [(R3 nt R4)// R2] nt R1

Ta cã: R34 = R3 + R4 = 4 + 4 = 8()

                     R34 . R2           8.2         R1      C           R2

          RCB =                   =              = 1,6 ()               

                     R34 + R2         8 + 2

R = RCB + R1 = 1,6 + 4 = 5,6 ()             R3

                        U          6              R4 

         I = I1 =         =           = 1,07 (A)     A                                    B

                       R        5,6           D

 UCB = I. RCB = 1,07. 1,6 = 1,72 (V)      

C­êng ®é dßng ®iÖn qua R3 vµ R4          /U /

   UCB        1,72        +        -

           I) =           =           = 0,215 (A)

                  R34          8

 Sè chØ cña v«n kÕ: UAD = UAC + UCD = IR1 + I)R3

                                  = 1,07. 4 + 0,215.4 = 5,14 (V)

 

 

 

b) Do RA rÊt nhá A D m¹ch gåm [(R1// R3)nt R2] // R4

 

Ta cã:

                     R1.R3          4.4              R1                C      I2      R2

    R13 =              =             = 2()

                     R1 + R3     4 + 4       I1

  R) = R13 + R2 = 2 + 2 = 4()        R3

                  U        6                        A D

          I2 =        =        = 1,5 A    I3   I4        R4                     

                  R)       4                       B

 V13 = I2. R13 = 1,5. 2 = 3V

                  U13         3       / U  /

          I1 =          =         = 0,75 A         +              -

                  R1          4

                   U        6

          I4 =        =         = 1,5 A

                   R4       4

  I = I2 + I4 = 1,5 + 1,5 = 3A

 Sè chØ cña ampe kÕ lµ: Ia = I - I1 = 3 - 0,75 = 2,25 (A)

 

 

                     U         6

    R =         =         = 2 ()

                     I          3

C©u 3: C«ng dßng ®iÖn s¶n ra trong 14 phót

A= VIt = 220. 2,8. 14. 16 = 517440 (J)

NhiÖt l­îng cÇn ®un s«i n­íc

Q = mc (t2-t1) = 1,2. 4200 (100-21) = 398100(J)

                          Q                      398100     

HiÖu suÊt: H =        . 100%   =                 .100%  = 76,95%

                          A                      517440    

C©u 4: 1®                                                                                                                                                                                                  A)

XÐt SAB ~ SA)B)           A     

Cã:        

             AB         SI                           S           I            I)

                      =        

            A)B)        SI)                                                    B

                            SI)               200                B)    

        A)B) =          .AB  =            .20 = 80 cm

                            SI                 50

(H×nh vÏ ®óng = 0,25®)

 

 

 

 

 

 

 

 

§Ò 16

Bµi1 : Cho m¹ch ®iÖn nh­ h×nh vÏ:

BiÕt R1 = R3 = 40 ; R2 =90

UAB = 350V.

a).Khi K më c­êng ®é dßng ®iÖn qua R4 lµ:

I4 =2,25 A

TÝnh ®iÖn trë R4.

a)     . TÝnh hiÖu ®iÖn thÕ ë hai ®Çu R4 khi K ®ãng.

Bµi2 :  Mét ng­êi cao 1,6m, ®øng c¸ch m¸y ¶nh 5m. Hái ¶nh trªn phim cao bao nhiªu? BiÕtvËt kÝnh c¸ch phim 8 (cm)?

Bµi3 :      Ng­êi ta h¹ nhiÖt ®é cho 400 g n­íc s«i ë 100oC vµ 12 lÝt n­íc ë 240C xuèng cïng nhiÖt ®é lµ 100C. Hái tr­êng hîp nµo nhiÖt l­îng to¶ ra nhiÒu h¬n vµ nhiÒu h¬n bao nhiªu lÇn.

  Cho nhiÖt dung riªng cña n­íc C = 4200J/kg.

Bai4 : Cho ba ®iÖn tö R1 =R2= R3 = 30 . Cho hiÖu ®iªn thÕ2 ®Çu ®o¹n m¹ch U = 120V.

H·y t×m c¸ch m¾c 3 ®iÖn tö trªn sao cho c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnh I = 6A.

 

 

 

 

§¸p ¸n §Ò 16

Bµi1 : a) XÐt K ng¾t. Khi ®ã R1ntR2 nªn ta cã:R14 = R1 +R4 = 40 + x   .(x = R4)

-         HiÖu ®iÖn thÕ hai ®Çu AC:

UAC = R14.I4 = (40 + x). 2,25 = 90 + 2,25x.  

-         C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2 .

I2 =

-         C­êng ®é dßng ®iÖn qua R3 :

-         I3= I1 + I2= 1+    

-         HiÖu ®iÖn thÕ 2 ®Çu R3 :

UCB = R3.I3 = 40() = x + 130   

-         HiÖu ®iÖn thÕ cña toµn m¹ch lµ:

UAB = UAC + UCB  90 + 2,25x +x +130 = 350

                                 x = 40                                                              

b) XÐt K kh«ng ®ãng khi ®ã R3// R4 vµ R3= R4

nªn ta cã: R34 = .

R2 nt R34 nªn R234= R2 = R34 = 90 +20 = 110 

 

 

 

 

C­êng ®é dßng ®iÖn qua R2:

     I2=                                                                                   B

HiÖu ®iÖn thÕ ë 2 ®Çu R4 .

    U4= R34.I2 = 20.3,18 = 63,6 V                               B           O             

Bµi2: H×nh vÏ:                                                          A                                      A                                   

Tõ 2 tam gi¸c ®ång d¹ngOAB vµ     

Ta cã  : = 2,56cm.                                                                                     

Bai3:  - NhiÖt l­îng to¶ ra cña 400g n­íc s«i                                                   

   Q1 = m2.C..t1    = 0,4.4200.(100 – 10) = 7200 J                                           

NhiÖt l­îng to¶ ra cña 12 lÝt (m = 12Kg) n­íc n­íc 240C xuèng 100C.           

Q2 = m2.C..t2 = 12.4200.(24 - 10) = 705600 J = 705,6 KJ (0,5®).

ta thÊy Q2 > Q1 lÇn.                                                         

Bµi 4: - §Ó c­êng ®é dßng ®iÖn trong m¹ch chÝnhlµ 6A. Ta ph¶i cã:

=6 Hay  = 6  R = 20 .                1                                         

Khi ®ã ta cã s¬ ®å m¹ch ®iÖn lµ:        A /                                                  / B         .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


§¸p ¸n

C©u 1 :  D   (1®iÓm)

C©u 2 :  A   (1 ®iÓm)

C©u 3 :   (2 ®iÓm )

+ Dông cô : Nguån ®iÖn , bãng ®Ìn, ampekÕ, v«n kÕ, d©y nèi vµ kho¸ K

S¬ ®å m¹ch ®iÖn :

(1 ®iÓm)

+ C¸c b­íc ®Ó ®o c«ng suÊt ®Ìn (1 ®iÓm)

-         M¾c m¹ch ®iÖn theo s¬ ®å trªn .

-         Ghi gi¸ trÞ cña ampekÕ vµ v«n kÕ cho ta c¸c gi¸ trÞ I§ vµ U§ .

-         TÝnh c«ng suÊt cña bãng ®Ìn theo c«ng thøc P§ = I§. U§

 

C©u 4 :  (4 ®iÓm)

Do RA = 0 nªn ta chËp M víi N m¹ch cã s¬ ®å t­¬ng ®­¬ng lµ :

(1 ®iÓm)

 

* R13 =   ;  R24 =    = 1+1 = 2 ()

+ Theo ®Þnh luËt «m ta cã : I = = = 0.5(A) ( 1 ®iÓm)

 • Ta cã : I3 = I1 = = 0,25 (A)

  I2 = I. = 0,5.

  I4 = I - I2 = (A)                 (1 ®iÓm)

* V× I2 > I: nªn dßng ®iÖn qua ampekÕ ch¹y tõ N ®Õn M ,cùc d­¬ng cña A m¾c ë N , vµ sè chªnh lÖch cña nãlµ : IA = I2 – I1 = (A) (1 ®iÓm)

C©u 5 : (2 ®iÓm)

a)     C¸c líp kh«ng khÝ trong ¸o b«ng ®­îc c¬ thÓ ta s­ëi Êm . Nhê ¸o b«ng mµ líp kh«ng khÝ ®ã lu«n b¸m quanh c¬ thÓ ta khi cã giã hoÆc khi ®i l¹i Ýt bÞ xua ra xa lµm cho c¬ thÓ ta Ýt bÞ mÊt nhiÖt ra m«i tr­êng xung quanh . VËy kh«ng ph¶i ¸o b«ng truyÒn nhiÖt cho c¬ thÓ ta mµ chÝnh c¬ thÓ ta ®· truyÒn nhiÖt cho ¸o b«ng .

b)    Khi nhiÖt ®é kh«ng khÝ cao h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ , ph¶i mÆc quÇn ¸o dµi ®Ó ng¨n bít nhiÖt truyÒn tõ kh«ng khÝ vµo c¬ thÓ . ë n­íc ta tuy trêi nãng nh­ng Ýt x¶y ra ®iÒu ®ã . NhiÖt ®é kh«ng khÝ th­êng thÊp h¬n nhiÖt ®é c¬ thÓ , nªn ta th­êng mÆc quÇn ¸o ng¾n vµ máng ®Ó cho c¬ thÓ tá nhiÖt ra kh«ng khÝ .

 

----------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Thi vào Chyên vật lý có Hướng dẫn giải

Đăng ngày 5/16/2010 2:24:28 PM | Thể loại: Vật lý 9 | Lần tải: 387 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 1.19 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Thi vào Chyên vật lý có Hướng dẫn giải, Vật lý 9. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến mọi người đề thi Thi vào Chyên vật lý có Hướng dẫn giải .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Tài liệu Thi vào Chyên vật lý có Hướng dẫn giải trong danh mục Vật lý 9 được giới thiệu bởi bạn Hùng Lê Quí đến cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được đưa vào thể loại Vật lý 9 , có 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Vật lí Vật lí 9 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo Đề số 1 Đề Bài: Câu:1, bên cạnh đó Cho 3 bbóng đèn có ghi 6V- 3W, 6V- 6W, 6V- 8W, một biến trở con chạy và một nguồn điện một chiều 12V, nói thêm là Hãy nêu cách mắc các linh kiện trên thành mạch điện sao cho cả 3 đèn trên đều sáng thông thường, ngoài ra Tính điện trở của biến trở trong mỗi trường hợp? Câu:2,còn cho biết thêm Một vận động viên bơi nguồn gốc tại điểm A trên sông bơi xuôi dòng, nói thêm Cùng thời điểm ấy tại A thả một quả

http://tailieuhoctap.com/dethivatly9/thi-vao-chyen-vat-ly-co-huong-dan-giai.e3mbwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 9


Đề số 1
Đề Bài:
Câu:1. Cho 3 bbóng đèn có ghi 6V- 3W, 6V- 6W, 6V- 8W, một biến trở con chạy và một nguồn điện một chiều 12V. Hãy nêu cách mắc những linh kiện trên thành mạch điện sao cho cả 3 đèn trên đều sáng bình thường. Tính điện trở của biến trở trong mỗi trường hợp?
Câu:2. Một vận động viên bơi xuất phát tại điểm A trên sông bơi xuôi dòng. Cùng thời điểm đó tại A thả một quả bóng. Vận động viên bơi đến B cách A 1,5km thì bơi quay lại, hết 20 phút thì gặp quả bóng tại C cách B 900m. Vận tốc bơi so với nước là không đổi.
a.Tính vận tốc của nước và vận tốc bơi của người so với bờ khi xuôi dòng và ngược dòng.
b.Giả sử khi gặp bóng vận động viên lại bơi xuôi tới B lại bơi ngược, gặp bóng lại bơi xuôi... cứ như vậy cho đến khi người và bóng gặp nhau ở B. Tính tổng thời gian bơi của vận động viên.
Câu:3. Một khối thuỷ tinh lăng trụ, thiết diện có dạng một tam giác cân ABC. Người ta mạ bạc toàn bộ mặt AC và phần dưới mặt AB. Một tia sáng rọi vuông góc với mặt AB. Sau khi phản xạ liên tiếp trên các mặt AC và AB thì tia ló ra vuông góc với đáy BC, hãy xác định góc A của khối thuỷ tinh.(Hình:1)
Câu:4. cho mạch điện như hình vẽ(Hình:2). Các ampe kế có cùng điện trở ra. Biết ampe kế A1 chỉ 1,5A, A2 chỉ 2A.
a.Tìm số chỉ của Ampe kế A3, A4 và cường độ dòng điện qua R.
b.Biết R=1,5(. Tìm ra.
A R

B C
Hình:1. Hình:2.đáp án
Câu1: ( điểm)
+ Để cả ba đèn sáng bình thường thì hiẹu điẹn thế ở 2 đầu mỗi đèn phải bằng 6v .
+Cường độ dòng điện qua mỗi đèn:
I1=P1/Uđm=3/6=0,5A ; I2=P2/Uđm=6/6=1A; I3=P3/Uđm=8/6=1,33A
+Có các cách mắc:
+ Cách 1: ( Đ1(( Đ2((Đ3)nối tiếp với R
Cường độ dòng điện mạch chính:
I==I1+I2+I3=0,5+1+1,33=2,83A
Điện trở của biến trở R12,12(
+ Cách 2: (Đ1((Đ2)nối tiếp với(Đ3((R)
=I1+I2+I3=0,5+1-1,33=0,17A
R235,3(
+Cách3: (Đ1((Đ3)nối tiếp (Đ2((R)
IR=I1+I3-I2=0,5+1,33-1=0,83A
R37,2(
+Cách 4. (Đ2((Đ3)nối tiếp với(Đ1((R)
IR=I2+I3-I1=1+1,33-0,5=1,83A

R43,28(
Câu2: (2điểm)
.a,Thời gian bơi của vận động viênbằng thời gian trôi của quả bóng , vận tốc dòng nước chính là vận tốc quả bóng.
Vn=Vb=AC/t1,