Chiếu lần lượt vào một dung dịch thì thấy dung dịch phát ra ánh sáng .Bức xạ nào không gây hiện tượng quang phát quang?
A. 
B. ,
C.
D.
****Bài 4/sgk CB/165
Nếu ánh sáng kích thích là màu lam thì ánh sáng hyunhf quang không thể là ?
A.đỏB.lục C.lam D.chàm
Theo tôi có 2 đáp án là C,D . Trong khi đó sách cho là D .
Không biết thế nào ?
NHỜ MỌI NGƯỜI CHO Ý KIẾN