Chiếu lần lượt vào một dung dịch thì thấy dung dịch phát ra ánh sáng .Bức xạ nào đã gây hiện tượng quang phát quang?
A. cả 4 bức xạ
B. 
C.
D.
NHỜ MỌI NGƯỜI GIÚP ĐỠ