Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LÝ LỚP 10

PhÇn mét: C¬ häc

Ch­¬ng I: §éng häc chÊt ®iÓm

C©u 1: Chän c©u ®óng.

 1. Mét vËt ®øng yªn nÕu kho¶ng c¸ch tõ nã ®Õn vËt mèc lu«n cã gi¸ trÞ kh«ng ®æi.
 2. MÆt trêi mäc ë ®»ng §«ng, lÆn ë ®¼ng T©y v× tr¸i ®Êt quay quanh trôc B¾c – Nam tõ T©y sang §«ng.
 3. Khi xe ®¹p ch¹y trªn ®­êng th¼ng, ng­êi ®øng trªn ®­êng thÊy ®Çu van xe vÏ thµnh mét ®­êng trßn.
 4. §èi víi ®Çu mòi kim ®ång hå th× trôc cña nã lµ ®øng yªn.

C©u 2: Chän c©u sai.

 1. To¹ ®é cña 1 ®iÓm trªn trôc 0x lµ kho¶ng c¸ch tõ vËt mèc ®Õn ®iÓm ®ã.
 2. To¹ ®é cña 1 ®iÓm trªn trôc 0x lµ kho¶ng c¸ch tõ gèc 0 ®Õn ®iÓm ®ã.
 3. §ång hå dïng ®Ó ®o kho¶ng thêi gian.
 4. Giao thõa n¨m MËu Th©n lµ mét thêi ®iÓm.

C©u 3: Tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 xuÊt ph¸t tõ ga Hµ Néi vµo lóc 19h00min, tíi ga Vinh vµo lóc 0h34min ngµy h«m sau. Kho¶ng thêi gian tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 ch¹y tõ ga Hµ Néi tíi ga Vinh lµ

a.    19h

b.     24h34min

c.     4h26min

d.    18h26min

C©u 4: Tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 xuÊt ph¸t tõ ga Hµ Néi vµo lóc 19h00min, ngµy 8 th¸ng 3 n¨m 2006, tíi ga Sµi Gßn vµo lóc 4h00min ngµy 10 th¸ng 3 n¨m  2006. Trong thêi gian ®ã tµu ph¶i nghØ ë mét sè ga ®Ó tr¶ kh¸ch mÊt 39min. Kho¶ng thêi gian tµu Thèng nhÊt B¾c Nam S1 ch¹y tõ ga Hµ Néi tíi ga Sµi Gßn lµ

a.    32h21min

b.     33h00min

c.     33h39min

d.    32h39min

C©u 5: BiÕt giê Bec Lin( Céng hoµ liªn bang §øc) chËm h¬n giê Hµ Néi 6 giê, trËn chung kÕt bãng ®¸ Wold Cup n¨m 1006 diÔn ra t¹i Bec Lin vµo lóc 19h00min ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2006 giê Bec Lin. Khi ®ã giê Hµ Néi lµ

a.    1h00min ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2006

b.     13h00min ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2006

c.     1h00min ngµy 9 th¸ng 7 n¨m 2006

d.    13h00min ngµy 10 th¸ng 7 n¨m 2006

C©u 6: ChuyÕn bay cña h·ng Hµng kh«ng ViÖt Nam tõ Hµ Néi ®i Pa-ri( Céng hoµ Ph¸p) khëi hµnh vµo lóc 19h30min giê Hµ Néi ngµy h«m tr­íc, ®Õn Pa-ri lóc 6h30min s¸ng h«m sau theo giê Pa-ri. Thêi gian m¸y bay bay tõ Hµ Néi tíi Pa-ri lµ:

a.    11h00min

b.     13h00min

c.     17h00min

d.    26h00min

C©u 7: Trong chuyÓn ®éng th¼ng, vÐc t¬ vËn tèc tøc thêi cã

a.    Ph­¬ng vµ chiÒu kh«ng thay ®æi.

b.     Ph­¬ng kh«ng ®æi, chiÒu lu«n thay ®æi

c.     Ph­¬ng vµ chiÒu lu«n thay ®æi

d.    Ph­¬ng kh«ng ®æi, chiÒu cã thÓ thay ®æi

C©u 8: ChuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ chuyÓn ®éng th¼ng trong ®ã

a.    ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú.

b.     ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau bÊt kú trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.

c.     ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau bÊt kú trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau bÊt kú.

d.    ChÊt ®iÓm thùc hiÖn ®­îc nh÷ng ®é dêi b»ng nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.


C©u 9: Trong chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu vÐc t¬ vËn tèc tøc thêi vµ vÐc t¬ vËn tèc trung b×nh trong kho¶ng thêi gian bÊt kú cã

a.    Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu vµ ®é lín kh«ng b»ng nhau

b.     Cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu vµ ®é lín kh«ng b»ng nhau

c.     Cïng ph­¬ng, cïng chiÒu vµ ®é lín b»ng nhau

d.    Cïng ph­¬ng, ng­îc chiÒu vµ ®é lín kh«ng b»ng nhau

C©u 10: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu cã ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ

a.    x = x0 + v0t + at2/2

b.     x = x0 + vt

c.     x = v0 + at

d.    x = x0 - v0t + at2/2

C©u 11: Chän c©u sai

a.    §é dêi lµ vÐc t¬ nèi vÞ trÝ ®Çu vµ vÞ trÝ cuèi cña chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng.

b.     §é dêi cã ®é lín b»ng qu·ng ®­êng ®i ®­îc cña chÊt ®iÓm

c.     ChÊt ®iÓm ®i trªn mét ®­êng th¼ng råi quay vÒ vÞ trÝ ban ®Çu th× cã ®é dêi b»ng kh«ng

d.    §é dêi cã thÓ d­¬ng hoÆc ©m

C©u 12: Chän c©u ®óng

a.    §é lín vËn tèc trung b×nh b»ng tèc ®é trung b×nh

b.     §é lín vËn tèc tøc thêi b»ng tèc ®é tøc thêi

c.     Khi chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng chØ theo mét chiÒu th× bao giêi vËn tèc trung b×nh còng b»ng tèc ®é trung b×nh

d.    VËn tèc tøc thêi cho ta biÕt chiÒu chuyÓn ®éng, do ®ã bao giê còng cã gi¸ trÞ d­¬ng.

C©u 13: Chän c©u sai

a.    §å thÞ vËn tèc theo thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ mét ®­êng song song víi trôc 0t.

b.     Trong chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu, ®å thÞ theo thêi gian cña to¹ ®é vµ cña vËn tèc lµ nh÷ng ®­êng th¼ng

c.     §å thÞ to¹ ®é theo thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng bao giê còng lµ mét ®­êng th¼ng

d.    §å thÞ to¹ ®é theo thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu lµ mét ®­êng th¼ng xiªn gãc

C©u 14: Chän c©u sai.

Mét ng­êi ®i bé trªn mét con ®­êng th¼ng. Cø ®i ®­îc 10m th× ng­êi ®ã l¹i nh×n ®ång hå vµ ®o kho¶ng thêi gian ®· ®i. KÕt qu¶ ®o ®­îc ghi trong b¶ng sau:

TT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

x(m)

10

10

10

10

10

10

10

10

10

t(s)

8

8

10

10

12

12

12

14

14

 1. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng 10m lÇn thø 1 lµ 1,25m/s.
 2. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng 10m lÇn thø 3 lµ 1,00m/s.
 3. VËn tèc trung b×nh trªn ®o¹n ®­êng 10m lÇn thø 5 lµ 0,83m/s.
 4. VËn tèc trung b×nh trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ 0,91m/s

C©u 15: Mét ng­êi ®i bé trªn mét ®­êng th¼ng víi v©n tèc kh«ng ®æi 2m/s. Thêi gian ®Ó ng­êi ®ã ®i hÕt qu·ng ®­êng 780m lµ

a.    6min15s

b.     7min30s

c.     6min30s

d.    7min15s

C©u 16: Hai ng­êi ®i bé theo mét chiÒu trªn mét ®­êng th¼ng AB, cïng suÊt ph¸t t¹i vÞ trÝ A, víi vËn tèc lÇn l­ît lµ 1,5m/s vµ 2,0m/s, ng­êi thø hai ®Õn B sím h¬n ng­êi thø nhÊt 5,5min. Qu·ng ®­êng AB dµi

a.    220m

b.     1980m

c.     283m

d.    1155m

C©u 17: Mét «t« ch¹y trªn ®­êng th¼ng. Trªn nöa ®Çu cña ®­êng ®i, «t« ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi b»ng 50km/h. Trªn nöa sau, «t« ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi b»ng 60km/h. VËn tèc cña «t« trªn c¶ qu·ng ®­êng lµ


a.    55,0km/h

b.     50,0km/h

c.     60,0km/h

d.    54,5km/h

C©u 18: Hai xe ch¹y ng­îc chiÒu ®Õn gÆp nhau, cïng khëi hµnh mét lóc tõ hai ®Þa ®iÓm A vµ B c¸ch nhau 120km. VËn tèc cña xe ®i tõ A lµ 40km/h, cña xe ®i tõ B lµ 20km/h.

1. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe khi chän trôc to¹ ®é 0x h­íng tõ A sang B, gèc 0A lµ

a.    xA = 40t(km); xB = 120 + 20t(km)

b.     xA = 40t(km); xB = 120 - 20t(km)

c.     xA = 120 + 40t(km); xB = 20t(km)

d.    xA = 120 - 40t(km); xB = 20t(km)

2. Thêi ®iÓm mµ 2 xe gÆp nhau lµ

a.    t = 2h

b.     t = 4h

c.     t = 6h

d.    t = 8h

3. VÞ trÝ hai xe gÆp nhau lµ

a.    C¸ch A 240km vµ c¸ch B 120km

b.     C¸ch A 80km vµ c¸ch B 200km

c.     C¸ch A 80km vµ c¸ch B 40km

d.    C¸ch A 60km vµ c¸ch B 60km

C©u 19: Trong thÝ nghiÖm vÒ chuyÓn ®éng th¼ng cña mét vËt ng­êi ta ghi ®­îc vÞ trÝ cña vËt sau nh÷ng kho¶ng thêi gian 0,02s trªn b¨ng giÊy ®­îc thÓ hiÖn trªn b¶ng sau:

VÞ trÝ(mm)

A

B

C

D

E

G

H

0

22

48

78

112

150

192

Thêi ®iÓm(s)

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

ChuyÓn ®éng cña vËt lµ chuyÓn ®éng

a.    Th¼ng ®Òu

b.     Th¼ng nhanh dÇn

c.     Th¼ng chËm dÇn

d.    Th¼ng nhanh dÇn sau ®ã chËm dÇn

C©u 20: Mét «t« ch¹y trªn mét ®­êng th¼ng, lÇn l­ît ®i qua 3 ®iÓm A, B, C c¸ch ®Òu nhau mét kho¶ng 12km. Xe ®i ®o¹n AB hÕt 20min, ®o¹n BC hÕt 30min. VËn tèc trung b×nh trªn

a.    §o¹n AB lín h¬n trªn ®o¹n CB

b.     §o¹n AB nhá h¬n trªn ®o¹n CB

c.     §o¹n AC lín h¬n trªn ®o¹n AB

d.    §o¹n AC nhá h¬n trªn ®o¹n CB

C©u 21: Tèc kÕ cña mét «t« ®ang ch¹y chØ 70km/h t¹i thêi ®iÓm t. §Ó kiÓm tra xem ®ång hå tèc kÕ ®ã chØ cã ®óng kh«ng, ng­êi l¸i xe gi÷ nguyªn vËn tèc, mét ng­êi hµnh kh¸ch trªn xe nh×n ®ång hå vµ thÊy xe ch¹y qua hai cét c©y sè bªn ®­êng c¸ch nhau 1 km trong thêi gian 1min. Sè chØ cña tèc kÕ

a.    B»ng vËn tèc cña cña xe

b.     Nhá h¬n vËn tèc cña xe

c.     Lín h¬n vËn tèc cña xe

d.    B»ng hoÆc nhá h¬n vËn tèc cña xe

C©u 22: Trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu, vÐc t¬ gia tèc tøc thêi cã ®Æc ®iÓm

a.    H­íng thay ®æi, ®é lín kh«ng ®æi

b.     H­íng kh«ng ®æi, ®é lín thay ®æi

c.     H­íng thay ®æi, ®é lín thay ®æi

d.    H­íng kh«ng ®æi, ®é lín kh«ng ®æi

C©u 23: C«ng thøc liªn hÖ vËn tèc vµ gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu


a.    v = v0 + at2

b.     v = v0 + at

c.     v = v0 - at

d.    v =  - v0 + at

C©u 24: Trong c«ng thøc liªn hÖ gi÷ vËn vµ gia tèc trong chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu ®­îc x¸c ®Þnh

a.    ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu

b.     ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu

c.     ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v tr¸i dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu

d.    ChuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu. ChuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu a vµ v cïng dÊu

C©u 25: ChuyÓn ®éng cña mét xe m¸y ®­îc m« t¶ bëi ®å thÞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ChuyÓn ®éng cña xe m¸y lµ chuyÓn ®éng

a.    §Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 20s, chËm dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s

b.     ChËm dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 20s, nhanh dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s

c.     §Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 20 ®Õn 60s, chËm dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s

d.    Nhanh dÇn ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 0 ®Õn 20s, ®Òu trong kho¶ng thêi gian tõ 60 ®Õn 70s

C©u 26: Chän c©u sai

ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng theo mét chiÒu víi gia tèc a = 4m/s2 cã nghÜa lµ

a.    Lóc ®Çu vËn tèc b»ng 0 th× sau 1s vËn tèc cña nã b»ng 4m/s

b.     Lóc vËn tèc b»ng 2m/s th× sau 1s vËn tèc cña nã b»ng 6m/s

c.     Lóc vËn tèc b»ng 2/s th× sau 2s vËn tèc cña nã b»ng 8m/s

d.    Lóc vËn tèc b»ng 4m/s th× sau 2s vËn tèc cña nã b»ng 12m/s

C©u 27: Chän c©u sai

Khi mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu th× nã

a.    Cã gia tèc kh«ng ®æi

b.     Cã gia tèc trung b×nh kh«ng ®æi

c.     ChØ cã thÓ chuyÓn ®éng nhanh dÇn hoÆc chËm dÇn

d.    Cã thÓ lóc ®Çu chuyÓn ®éng chËm dÇn sau ®ã chuyÓn ®éng nhanh dÇn

C©u 28: VËn tèc vò trô cÊp I( 7,9km/s) lµ vËn tèc nhá nhÊt ®Ó c¸c con tµu vò trô cã thÓ bay quanh Tr¸i ®Êt. Sau khi phãng 160s con tµu ®¹t ®­îc vËn tèc trªn, gia tèc cña tµu lµ

a.    49,375km/s2

b.     2,9625km/min2

c.     2962,5m/min2

d.    49,375m/s2

C©u 29: Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng trªn trôc 0x víi gia tèc kh«ng ®æi a = 4m/s2 vµ vËn tèc ban ®Çu v0 = - 10m/s.

a.    Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = 10m/s.

b.     Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = - 10m/s.

c.     Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp tôc chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = 10m/s.

d.    Sau thêi gian 2,5s th× vËt dõng l¹i, sau ®ã tiÕp vÉn ®øng yªn. VËn tèc cña nã lóc t = 5s lµ v = 0m/s.


C©u 30: Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng th¼ng biÕn ®æi ®Òu

a.    x = x0 + v0t2 + at3/2

b.     x = x0 + v0t + a2t/2

c.     x = x0 + v0t + at/2

d.    x = x0 + v0t + at2/2

C©u 31: §å thÞ vËn tèc cña mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc 0x ®­îc biÓu diÔn trªn h×nh vÏ. Gia tèc cña chÊt ®iÓm trong nh÷ng kho¶ng thêi gian 0 ®Õn 5s; 5s ®Õn 15s; >15s lÇn l­ît lµ

a.    -6m/s2; - 1,2m/s2; 6m/s2

b.     0m/s2; 1,2m/s2; 0m/s2

c.     0m/s2; - 1,2m/s2; 0m/s2

d.    - 6m/s2; 1,2m/s2; 6m/s2

C©u 32: Chän c©u sai

ChÊt ®iÓm chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu khi:

a.    a > 0 vµ v0 > 0

b.     a > 0 vµ v0 = 0

c.     a < 0 vµ v0 > 0

d.    a > 0 vµ v0 = 0

C©u 33:

Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc 0x theo ph­¬ng tr×nh x = 2t + 3t2 trong ®ã x tÝnh b»ng m, t tÝnh b»ng s. Gia tèc; to¹ ®é vµ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lóc 3s lµ

a.    a = 1,5m/s2; x = 33m; v = 6,5m/s

b.     a = 1,5m/s; x = 33m; v = 6,5m/s

c.     a = 3,0m/s2; x = 33m; v = 11m/s

d.    a = 3,0m/s; x = 33m; v = 11m/s

C©u 34: VËn tèc cña mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng däc theo trôc 0x cho bëi hÖ thøc v = 15 – 8t(m/s). Gia tèc vµ vËn tèc cña chÊt ®iÓm lóc t = 2s lµ

a.    a = 8m/s2; v = - 1m/s.

b.     a = 8m/s2; v = 1m/s.

c.     a = - 8m/s2; v = - 1m/s.

d.    a = - 8m/s2; v = 1m/s.

C©u 35: Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi 30m/s. §Õn ch©n mét con dèc, ®ét nhiªn m¸y ngõng ho¹t ®éng vµ «t« theo ®µ ®i lªn dèc. Nã lu«n cã mét gia tèc ng­îc chiÒu víi vËn tèc ban ®Çu vµ b»ng 2m/s2 trong suèt qu¸ tr×nh lªn vµ xuèng dèc. Chän trôc to¹ ®é cïng h­íng chuyÓn ®éng, gèc to¹ ®é vµ gèc thêi gian lóc xe ë vÞ trÝ ch©n dèc. Ph­¬ng tr×nh chuyÓn ®éng; thêi gian xe lªn dèc; vËn tèc cña «t« sau 20s lÇn l­ît lµ

a.    x = 30 – 2t; t = 15s; v = -10m/s.

b.     x = 30t + t2; t = 15s; v = 70m/s.

c.     x = 30t – t2; t = 15s; v = -10m/s.

d.    x = - 30t + t2; t = 15s; v = -10m/s.

C©u 36: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a vËn tèc nÐm lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng vµ ®é cao cùc ®¹i ®¹t ®­îc lµ

a.    v02 = gh

b.     v02 = 2gh

c.     v02 = gh

d.    v0 = 2gh

C©u 37: Chän c©u sai

a.    Khi r¬i tù do mäi vËt chuyÓn ®éng hoµn toµn nh­ nhau

b.     VËt r¬i tù do kh«ng chÞu søc c¶n cña kh«ng khÝ

c.     ChuyÓn ®éng cña ng­êi nh¶y dï lµ r¬i tù do

d.    Mäi vËt chuyÓn ®éng gÇn mÆt ®Êt ®Òu chÞu gia tèc r¬i tù do


C©u 38: Mét vËt r¬i tù do kh«ng vËn tèc ban ®Çu tõ ®é cao 5m xuèng. VËn tèc cña nã khi ch¹m ®Êt lµ

a.    v = 8,899m/s

b.     v = 10m/s

c.     v = 5m/s

d.    v = 2m/s

C©u 39: Mét vËt ®­îc th¶ tõ trªn m¸y bay ë ®é cao 80m. Cho r»ng vËt r¬i tù do víi g = 10m/s2, thêi gian r¬i lµ

a.    t = 4,04s.

b.     t = 8,00s.

c.     t = 4,00s.

d.    t = 2,86s.

C©u 40: Hai viªn bi s¾t ®­îc th¶ r¬i cïng ®é cao c¸ch nhau mét kho¶ng thêi gian 0,5s. LÊy g = 10m/s2. Kho¶ng c¸ch gi÷a hai viªn bi sau khi viªn thø nhÊt r¬i ®­îc 1,5s lµ

a.    6,25m

b.     12,5m

c.     5,0m

d.    2,5m

C©u 41: Mét «t« ®ang chuyÓn ®éng víi vËn tèc 72km/h th× gi¶m ®Òu tèc ®é cho ®Õn khi dõng l¹i. BiÕt r»ng sau qu·ng ®­êng 50m, vËn tèc gi¶m ®i cßn mét nöa. Gia tèc vµ qu·ng ®­êng tõ ®ã cho ®Õn lóc xe dõng h¼n lµ

a.    a = 3m/s2; s = 66,67m

b.     a = -3m/s2; s = 66,67m

c.     a = -6m/s2; s = 66,67m

d.    a = 6m/s2; s = 66,67m

C©u 42: Mét ng­êi thî x©y nÐm mét viªn g¹ch theo ph­¬ng th¼ng ®øng cho mét ng­êi kh¸c ë trªn tÇng cao 4m. Ng­êi nµy chØ viÖc gi¬ tay ngang ra lµ b¾t ®­îc viªn g¹ch. LÊy g = 10m/s2. §Ó cho viªn g¹ch lóc ng­êi kia b¾t ®­îc b»ng kh«ng th× vËn tèc nÐm lµ

a.    v = 6,32m/s2.

b.     v = 6,32m/s.

c.     v = 8,94m/s2.

d.    v = 8,94m/s.

C©u 43: Ng­êi ta nÐm mét vËt tõ mÆt ®Êt lªn cao theo ph­¬ng th¼ng ®øng víi vËn tèc 4,0m/s. LÊy g = 10m/s2. Thêi gian vËt chuyÓn ®éng vµ ®é cao cùc ®¹i vËt ®¹t ®­îc lµ

a.    t = 0,4s; H = 0,8m.

b.     t = 0,4s; H = 1,6m.

c.     t = 0,8s; H = 3,2m.

d.    t = 0,8s; H = 0,8m.

C©u 44: Mét m¸y bay chë kh¸ch muèn cÊt c¸nh ®­îc ph¶i ch¹y trªn ®­êng b¨ng dµi 1,8km ®Ó ®¹t ®­îc vËn tèc 300km/h. M¸y bay cã gia tèc kh«ng ®æi tèi thiÓu lµ

a.    50000km/h2

b.     50000m/s2

c.     25000km/h2

d.    25000m/s2

C©u 45: Mét ®oµn tµu rêi ga chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu víi gia tèc 0,1m/s2 trªn ®o¹n ®­êng 500m, sau ®ã chuyÓn ®éng ®Òu. Sau 1h tµu ®i ®­îc ®o¹n ®­êng lµ

a.    S = 34,5km.

b.     S = 35,5km.

c.     S = 36,5km.

d.    S = 37,5km.

C©u 46: Ph­¬ng vµ chiÒu cña vÐc t¬ vËn tèc trong chuyÓn ®éng trßn lµ

a.    Ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu cïng chiÒu chuyÓn ®éng.

b.     Ph­¬ng vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu cïng chiÒu chuyÓn ®éng.


a.    Ph­¬ng tiÕp tuyÕn víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu ng­îc chiÒu chuyÓn ®éng.

b.     Ph­¬ng vu«ng gãc víi b¸n kÝnh ®­êng trßn quü ®¹o, chiÒu ng­îc chiÒu chuyÓn ®éng.

C©u 47: C«ng thøc tèc ®é dµi; tèc ®é gãc trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu vµ mèi liªn hÖ gi÷a chóng lµ

a.    a. ; ; v = R

b.     b. ; ; = vR

c.     c. ; ; = vR

d.    d. ; ; v = R

C©u 48: H·y chän c©u sai

a.    Chu kú ®Æc tr­ng cho chuyÓn ®éng trßn ®Òu. Sau mçi chu kú T, chÊt ®iÓm trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vµ lÆp l¹i chuyÓn ®éng nh­ tr­íc. ChuyÓn ®éng nh­ thÕ gäi lµ chuyÓn ®éng tuÇn hoµn víi chu kú T.

b.     Chu kú ®Æc tr­ng cho chuyÓn ®éng trßn. Sau mçi chu kú T, chÊt ®iÓm trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vµ lÆp l¹i chuyÓn ®éng nh­ tr­íc. ChuyÓn ®éng nh­ thÕ gäi lµ chuyÓn ®éng tuÇn hoµn víi chu kú T.

c.     Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu, chu khú lµ kho¶ng thêi gian chÊt ®iÓm ®i hÕt mét vßng trªn ®­êng trßn.

d.    TÇn sè f cña chuyÓn ®éng trßn ®Òu lµ ®¹i l­îng nghÞch ®¶o cña chu kú vµ chÝnh lµ sè vßng chÊt ®iÓm ®i ®­îc trong mét gi©y.

C©u 49: C«ng thøc liªn hÖ gi÷a tèc ®é gãc víi chu kú T vµ tÇn sè f lµ

a.    = 2/T; f = 2.

b.     T = 2/; f = 2.

c.     T = 2/; = 2f.

d.    = 2/f; = 2T.

C©u 50: Chän c©u ®óng

Trong c¸c chuyÓn ®éng trßn ®Òu

a.    Cïng b¸n kÝnh, chuyÓn ®éng nµo cã chu kú lín h¬n th× cã tèc ®é dµi lín h¬n.

b.     ChuyÓn ®éng nµo cã chu kú nhá h¬n th× th× cã tèc ®é gãc nhá h¬n.

c.     ChuyÓn ®éng nµo cã tÇn sè lín h¬n th× th× cã chu kú nhá h¬n.

d.    Víi cïng chu kú, chuyÓn ®éng nµo cã b¸n kÝnh nhá h¬n th× tèc ®é gãc nhá h¬n.

C©u 51: Kim giê cña mét ®ång hå dµi b»ng 3/4 kim phót. TØ sè gi÷a tèc ®é gãc cña hai kim vµ tû sè gi÷a tèc ®é dµi cña ®Çu mót hai kim lµ

a.    h/min = 1/12; vh/vmin = 1/16.

b.     h/min = 12/1; vh/vmin = 16/1.

c.     h/min = 1/12; vh/vmin = 1/9.

d.    h/min = 12/1; vh/vmin = 9/1.

C©u 52: VÖ tinh nh©n t¹o cña Tr¸i §Êt ë ®é cao 300km bay víi vËn tèc 7,9km/s. Coi chuyÓn ®éng lµ trßn ®Òu; b¸n kÝnh Tr¸i §Êt b»ng 6400km. Tèc ®é gãc; chu kú vµ tÇn sè cña nã lÇn l­ît lµ

a.    = 0,26rad/s; T = 238,6s; f = 4,19.10-3Hz.

b.     = 0,26rad/s; f = 238,6s; T = 4,19.10-3Hz.

c.     = 1,18.10-3rad/s; f = 5329s; T = 1,88.10-4Hz.

d.    = 1,18.10-3rad/s; T = 5329s; f = 1,88.10-4Hz.

C©u 53: Chän c©u sai

Trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu:

a.    VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n h­íng vµo t©m.

b.     VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n vu«ng gãc víi vÐc t¬ vËn tèc.

c.     §é lín cña vÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n kh«ng ®æi

d.    VÐc t¬ gia tèc cña chÊt ®iÓm lu«n kh«ng ®æi

C©u 54: Chon c©u sai

C«ng thøc tÝnh gia tèc h­íng t©m trong chuyÓn ®éng trßn ®Òu


a.    aht = v2/R.

b.     aht = v2R.

c.     aht = 2R.

d.    aht = 42f2/R.

C©u 55: Kim gi©y cña mét ®ång hå dµi 2,5cm. Gia tèc cña ®Çu mót kim gi©y lµ

a.    aht = 2,74.10-2m/s2.

b.     aht = 2,74.10-3m/s2.

c.     aht = 2,74.10-4m/s2.

d.    aht = 2,74.10-5m/s2.

C©u 56: BiÕt kho¶ng c¸ch gi÷a Tr¸i §Êt vµ MÆt Tr¨ng lµ 3,84.108m, chu kú cña MÆt Tr¨ng quay quanh Tr¸i §Êt lµ 27,32ngµy. Gia tèc cña MÆt Tr¨ng trong chuyÓn ®éng quay quanh Tr¸i §Êt lµ

a.    aht = 2,72.10-3m/s2.

b.     aht = 0,20. 10-3m/s2.

c.     aht = 1,85.10-4m/s2.

d.    aht = 1,72.10-3m/s2.

C©u 57: Chän c©u sai

a.    Quü ®¹o cña mét vËt lµ t­¬ng ®èi. §èi víi c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× quü ®¹o cña vËt lµ kh¸c nhau.

b.     VËn tèc cña vËt lµ t­¬ng ®èi. Trong c¸c hÖ quy chiÕu kh¸c nhau th× vËn tèc cña cïng mét vËt lµ kh¸c nhau.

c.     Kho¶ng c¸ch gi÷a hai ®iÓm trong kh«ng gian lµ t­¬ng ®èi.

d.    Nãi r»ng Tr¸i §Êt quay quanh MÆt Trêi hay MÆt Trêi quay quanh Tr¸i §Êt ®Òu ®óng.

C©u 58: Mét chiÕc thuyÒn chuyÓn ®éng ng­îc dßng víi vËn tèc 14km/h so víi mÆt n­íc. N­íc ch¶y víi vËn tèc 9km/h so víi bê. VËn tèc cña thuyÒn so víi bê lµ

a.    v = 14km/h

b.     v = 21km/h

c.     v = 9km/h

d.    v = 5km/h

C©u 59: Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 18km theo ®­êng th¼ng. VËn tèc cña mét can« khi n­íc kh«ng ch¶y lµ 16,2km/h vµ vËn tèc cña dßng n­íc so víi bê s«ng lµ 1,5m/s. Thêi gian ®Ó can« ®i tõ A ®Õn B råi trë l¹i ngay tõ B vÒ A lµ

a.    t = 2,2h.

b.     t = 2,5h.

c.     t = 3,3h.

d.    t = 2,24h.

C©u 60: Mét ng­êi l¸i xuång m¸y dù ®Þnh më m¸y cho xuång ch¹y ngang con s«ng réng 240m, mòi xuång lu«n vu«ng gãc víi bê s«ng. nh­ng do n­íc ch¶y nªn xuång sang ®Õn bê bªn kia t¹i mét ®iÓm c¸ch bÕn dù ®Þnh 180m vµ mÊt 1min. VËn tèc cña xuång so víi bê s«ng lµ

a.    v = 3m/s.

b.     v = 4m/s.

c.     v = 5m/s.

d.    v = 7m/s.

C©u 61: Chän sè liÖu kÐm chÝnh x¸c nhÊt trong c¸c sè liÖu d­íi ®©y:

Sè gia cÇm cña trang tr¹i A cã kho¶ng

a.    1,2.103 con

b.     1230 con

c.     1,23.103 con

d.    1.103 con

C©u 62: Dïng th­íc th¼ng cã giíi h¹n ®o lµ 20cm vµ ®é chia nhá nhÊt lµ 0,5cm ®Ó ®o chiÒu dµi chiÕc bót m¸y. NÕu chiÕc bót cã ®é dµi cì 15cm th× phÐp ®o nµy cã sai sè tuyÖt ®èi vµ sai sè tû ®èi lµ

a.    l = 0,25cm;


a.    l = 0,5cm;

b.     l = 0,25cm;

c.     l = 0,5cm;

C©u 63: Mét viªn bi ®­îc nÐm lªn theo ph­¬ng th¼ng ®øng, Søc c¶n cña kh«ng khÝ kh«ng ®¸ng kÓ. Gia tèc cña viªn bi h­íng xuèng

a.    ChØ khi viªn bi ®i xuèng.

b.     ChØ khi viªn bi ë ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o.

c.     Khi viªn bi ®i lªn, khi ë ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o vµ khi ®i xuèng.

d.    Khi viªn bi ë ®iÓm cao nhÊt cña quü ®¹o vµ khi ®i xuèng.

C©u 64: Trong ph­¬ng ¸n 1(®o gia tèc r¬i tù do), ng­êi ta ®o ®­îc kho¶ng c¸ch gi÷a hai chÊm thø 10-11 lµ 3,7cm vµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai chÊm thø 11-12 lµ 4,1cm . Gia tèc r¬i tù do tÝnh ®­îc tõ thÝ nghiÖm trªn lµ

 1. g = 9,8m/s2.
 2. g = 10,0m/s2.
 3. g = 10,2m/s2.
 4. g = 10,6m/s2.

C©u 65: Trong ph­¬ng ¸n 2(®o gia tèc r¬i tù do), ng­êi ta ®Æt cæng quang ®iÖn c¸ch nam ch©m ®iÖn mét kho¶ng s = 0,5m vµ ®o ®­îc kho¶ng thêi gian r¬i cña vËt lµ 0,31s. Gia tèc r¬i tù do tÝnh ®­îc tõ thÝ nghiÖm trªn lµ

 1. g = 9,8m/s2.
 2. g = 10,0m/s2.
 3. g = 10,4m/s2.
 4. g = 10,6m/s2.

C©u 66: Sai sè cña

 1. Ph­¬ng ¸n 1 lín h¬n ph­¬ng ¸n 2
 2. Ph­¬ng ¸n 1 nhá h¬n ph­¬ng ¸n 2
 3. Ph­¬ng ¸n 1 b»ng h¬n ph­íng ¸n 2
 4. Ph­¬ng ¸n 1 b»ng hoÆc lín h¬n ph­íng ¸n 2

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

VẬT LÝ 10: ÔN CHƯƠNG 1

Đăng ngày 8/12/2010 11:21:48 PM | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 207 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi VẬT LÝ 10: ÔN CHƯƠNG 1, Vật lý 10. . tailieuhoctap giới thiệu tới mọi người đề thi VẬT LÝ 10: ÔN CHƯƠNG 1 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , Tài liệu VẬT LÝ 10: ÔN CHƯƠNG 1 trong chuyên mục Vật lý 10 được chia sẽ bởi bạn Tùng Nguyễn Trọng đến thành viên nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào mục Vật lý 10 , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 10 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LÝ LỚP 10 Phần một: Cơ học Chương I: Động học chất điểm Câu 1: Chọn câu đúng, nói thêm là Một vật đứng lặng giả dụ khoảng cách từ nó tới vật mốc luôn có giá trị ko đổi, kế tiếp là Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay nói quanh nói quẩn trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông, tiếp theo là Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn, nói thêm là Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó là đứng

http://tailieuhoctap.com/dethivatly10/vat-ly-10-on-chuong-1.1tkxvq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Vật lý 10


BÁI TẬP ÔN LUYỆN VẬT LÝ LỚP 10
Phần một: Cơ học
Chương I: Động học chất điểm
Câu 1: Chọn câu đúng.
Một vật đứng yên nếu khoảng cách từ nó đến vật mốc luôn có giá trị không đổi.
Mặt trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đẳng Tây vì trái đất quay quanh trục Bắc – Nam từ Tây sang Đông.
Khi xe đạp chạy trên đường thẳng, người đứng trên đường thấy đầu van xe vẽ thành một đường tròn.
Đối với đầu mũi kim đồng hồ thì trục của nó là đứng yên.
Câu 2: Chọn câu sai.
Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x là khoảng cách từ vật mốc đến điểm đó.
Toạ độ của 1 điểm trên trục 0x là khoảng cách từ gốc 0 đến điểm đó.
Đồng hồ dùng để đo khoảng thời gian.
Giao thừa năm Mậu Thân là một thời điểm.
Câu 3: Tàu Thống nhất Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, tới ga Vinh vào lúc 0h34min ngày hôm sau. Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Vinh là
19h
24h34min
4h26min
18h26min
Câu 4: Tàu Thống nhất Bắc Nam S1 xuất phát từ ga Hà Nội vào lúc 19h00min, ngày 8 tháng 3 năm 2006, tới ga Sài Gòn vào lúc 4h00min ngày 10 tháng 3 năm 2006. Trong thời gian đó tàu phải nghỉ ở một số ga để trả khách mất 39min. Khoảng thời gian tàu Thống nhất Bắc Nam S1 chạy từ ga Hà Nội tới ga Sài Gòn là
32h21min
33h00min
33h39min
32h39min
Câu 5: Biết giờ Bec Lin( Cộng hoà liên bang Đức) chậm hơn giờ Hà Nội 6 giờ, trận chung kết bóng đá Wold Cup năm 1006 diễn ra tại Bec Lin vào lúc 19h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006 giờ Bec Lin. Khi đó giờ Hà Nội là
1h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006
13h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006
1h00min ngày 9 tháng 7 năm 2006
13h00min ngày 10 tháng 7 năm 2006
Câu 6: Chuyến bay của hãng Hàng không Việt Nam từ Hà Nội đi Pa-ri( Cộng hoà Pháp) khởi hành vào lúc 19h30min giờ Hà Nội ngày hôm trước, đến Pa-ri lúc 6h30min sáng hôm sau theo giờ Pa-ri. Thời gian máy bay bay từ Hà Nội tới Pa-ri là:
11h00min
13h00min
17h00min
26h00min
Câu 7: Trong chuyển động thẳng, véc tơ vận tốc tức thời có
Phương và chiều không thay đổi.
Phương không đổi, chiều luôn thay đổi
Phương và chiều luôn thay đổi
Phương không đổi, chiều có thể thay đổi
Câu 8: Chuyển động thẳng đều là chuyển động thẳng trong đó
Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.
Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau bất kỳ trong những khoảng thời gian bằng nhau.
Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau bất kỳ trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.
Chất điểm thực hiện được những độ dời bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau.
Câu 9: Trong chuyển động thẳng đều véc tơ vận tốc tức thời và véc tơ vận tốc trung bình trong khoảng thời gian bất kỳ có
Cùng phương, cùng chiều và độ lớn không bằng nhau
Cùng phương, ngược chiều và độ lớn không bằng nhau
Cùng phương, cùng chiều và độ lớn bằng nhau