DE CUONG HKI VL 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ

I. Chuyển động cơ. Chất điểm.

1. Chuyển động cơ: Chuyển của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.

2. Chất điểm: Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến).

3. Quỹ đạo: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó được gọi là quỹ đạo của chuyển động.

II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian.

1. Vật làm mốc và thước đo.

    Nếu biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên đường đó là có thể xác định được  chính xác vị trí của vật bằng cách dùng một cái thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật

2. Hệ toạ độ.

   Gồm 2 trục: Ox; Oy vuông góc nhau tạo thành hệ trục toạ độ vuông góc, điểm O là gốc toạ độ.        

III. Cách xác định thời gian trong chuyển động.

1. Mốc thời gian và đồng hồ.

    Mốc thời gian (hoặc gốc thời gian) là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian. Để đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ.

2. Thời điểm và thời gian.

IV. Hệ quy chiếu: bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian & đồng hồ.

Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU

Chuyển động thẳng đều: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng & có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.

Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều.

   Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.

Phương trình chuyển động thẳng đều.

Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU

Chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều, hoặc giảm đều theo thời gian.

- Chuyển động có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Chuyển động có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.

Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Vì vận tốc là đại lượng vectơ nên gia tốc cũng là đại lượng vectơ.

Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc ở vật chuyển động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của vectơ vận tốc; Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vectơ vận tốc.

=>

Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều:

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều: x=x0 + s =>

Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO

I. Sự rơi trong không khí & sự rơi tự do

1. Sự rơi của các vật trong không khí.


  Trong không khí không phải lúc nào vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Không khí là yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi của các vật trong không khí.

2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)

  Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.

II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật.

1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do.

- Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi)

- Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.

- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Công thức tính vận tốc: với g: gọi là gia tốc rơi tự do

- Công thức tính quãng đường đi được của sự rơi tự do:

2. Gia tốc rơi tự do.

- Tại một nơi nhất định trên Trái Đất & ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.

- Tại những nơi khác nhau gia tốc đó sẽ khác nhau.

- Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao chúng ta có thể lấy g=9,8m/s2 hoặc g = 10 m/s2

Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU

I. Định nghĩa

1. Chuyển động tròn: Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là đường 1 đường tròn

2. Chuyển động tròn đều: là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.

II. Tốc độ dài và tốc độ góc

1. Tốc độ dài  Trong chuyển động tròn đều tốc độ dài là đại lượng không đổi.

2. Vectơ vận tốc  trong chuyển động tròn đều

Vectơ vận tốc trong chuyển động tròn đều luôn có phương tiếp tuyến với đường tròn quỹ đạo.

3. Tốc độ góc. Chu kì. Tần số

a. Định nghĩa  gọi là tốc độ góc của chuyển động tròn

   Tốc độ góc của chuyển động tròn là đại lượng đo bằng góc mà bán kính OM quét được trong một đơn vị thời gian. Tốc độ góc của chuyển động tròn đều là đại lượng không đổi.

b. Chu kỳ:   Chu kỳ T của chuyển động tròn đều là thời gian để vvật đi được một vòng.

Đơn vị của chu kỳ là (s)

c. Tần số: Là số vòng mà vật đi được trong 1giây Đơn vị là Hec (hz)

d. Công thức liên hệ giữa tốc độ dài và tốc độ góc

 

III. Độ lớn của gia tốc hướng tâm

Bài 6: TÍNH TƯƠNG ĐỐI CỦA CHUYỂN ĐỘNG - CÔNG THỨC CỘNG VẬN TỐC

I. Tính tương đối của chuyển động

1. Tính tương đối của quỹ đạo    Hình dạng quỹ đạo của chuyển động trong các HQC khác nhau thì khác nhau – quỹ đạo có tính tương đối.

2. Tính tương đối của vận tốc  Vận tốc của vật chuyển động đối với các hqc khác nhau thì khác nhau. Vận tốc có tính tương đối.

II. Công thức cộng vận tốc

1. Hệ qui chiếu đứng yên và hệ qui chiếu chuyển động.

2. Công thức cộng vận tốc.

- Gọi vận tốc của vật so với hqc đứng yên là vận tốc tuyệt đối.

…vận tốc của vật so với hqc chuyển động là vận tốc tương đối

…vận tốc của hqc chuyển động so với hqc đứng yên là vận tốc kéo theo.


Vận tốc tuyệt đối bằng tổng vectơ của vận tốc tương đối và vận tốc kéo theo.

Bài 9: TỔNG HỢP VÀ PHÂN TÍCH LỰC - ĐIỀU KIỆN CÂN BẰNG CỦA CHẤT ĐIỂM

I. Lực. Cân bằng lực.

1. Lực là đại lượng vec tơ đặc trưng cho tác dụng của vật này lên vật khác mà kết quả là gây ra gia tốc cho vật hoặc làm cho vật biến dạng.

2. Các lực cân bằng là các lực khi tác dụng đồng thời vào cùng một vật thì không gây ra gia tốc cho vật.

3. Đường thẳng mang vec tơ lực gọi là giá của lực. Hai lực cân bằng là 2 lực cùng tác dụng lên cùng 1 vật, cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.                 

II. Tổng hợp lực Tổng hợp lực là thay thế các lực tác dụng đồng thời vào cùng 1 vật bằng 1 lực có tác dụng giống hệt như các lực ấy.

Quy tắc hình bình hành Nếu 2 lực đồng quy làm thành 2 cạnh của 1 hình bình hành, thì đường chéo kể từ điểm đồng quy biểu diễn hợp lực của chúng.

III. Điều kiện cân bằng của chất điểm Muốn cho một chất điểm đứng cân bằng thì hợp của các lực tác dụng lên nó phải bằng không.

IV. Phân tích lực

1. Định nghĩa    Phân tích lực là thay thế một lực bằng hai hay nhiều lực có tác dụng giống hệt như lực đó.

2. Chú ý: Để phân tích lực chúng ta cũng dùng quy tắc HBH. Nhưng chỉ khi biết một lực có tác dụng cụ thể theo 2 phương nào đó thì ta mới phân tích lực đó theo 2 phương ấy.

Bài 10: BA ĐỊNH LUẬT NIU-TƠN

I. Định luật I Niu-tơn

Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.                                          thì

3. Quán tính  Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.

  * Định luật I gọi là định luật quán tính và chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.

II. Định luật II Niu-tơn

1. Định luật II Niu-tơn  Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật. hay

- Trong đó: a: là gia tốc của vật (m/s2)+ F: là lực tác dụng (N)+ m: khối lượng của vật (kg)

Trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng thì là hợp lực của tất cả các lực đó.

2. Khối lượng và mức quán tính

a. Định nghĩaKhối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

b. Tính chất của khối lượng.

- Khối lượng là một địa lượng vô hướng, dương và không đổi đối với mọi vật.

- Khối lượng có tính chất cộng

3. Trọng lực. Trọng lượng

a. trọng lực là lực của trái đất tác dụng vào các vật, gây ra cho chúng gia tốc rơi tự do.

b. Độ lớn của trọng lực tac sdungj lên một vật gọi là trọng lượng, kí hiệu P. Trọng lượng được đo bằng lực kế.

c. Công thức tính trọng lực

III. Định luật III Niu-tơn

Định luậtTrong mọi trường hợp, khi vật A tác dụng lên vật B một lực, thì vật B cũng tác dụng lại vật A một lực. Hai lực này cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều.

Lực và phản lực

- Lực và phản lực luôn xuất hiện (hoặc mất đi) đồng thời

- Lực và phản lực cùng giá, cùng độ lớn, nhưng ngược chiều. Hai lực có đặc điểm như vậy gọi là 2 lực trực đối.


- Lực và phản lực không cân bằng nhau vì chúng đặt vào 2 vật khác nhau.

Bài 11: LỰC HẤP DẪN - ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN

I. Lực hấp dẫn   Lực hấp dẫn là lực hút của mọi vật trong vũ trụ.

II. Định luật vạn vật hấp dẫn

1. Định luật    Lực hấp dẫn giữa 2 chất điểm bất kì tỉ lệ thuận với tích 2 khối lượng của chúng và tỉ lệ nghịch với bình phương khoản cách giữa chúng.

m1                              m2        

      2. Hệ thức

Trong đó: m1; m2 là khối lượng của 2 chất điểm. (kg); r: khoảng cách giữa chúng (m)

: Gọi là hằng số hấp dẫn

III. Trọng lực là trường hợp riêng của lực hấp dẫn

Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa trái đất và vật đó. Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực của vật.

   Biểu thức của trọng lực theo ĐLVVHD: (1)

Trong đó: m là khối lượng của vật; h: độ cao của vật so với mặt đất; M: Khối lượng trái đất

R: Bán kính trái đât.

Theo ĐL II Niu-tơn: P = m.g Suy ra:   Nếu vật ở gần mặt đất

Bài 12: LỰC ĐÀN HỒI CỦA LÒ XO - ĐỊNH LUẬT HÚC (HOOKE)

I. Hướng và điểm đặt của lực đàn hồi của lò xo.

   Lực đàn hồi của lò xo xuất hiện ở cả 2 đầu của lò xo tác dụng vào các vật tiếp xúc (hay gắn) với bó làm nó biến dạng, lực ĐH của lò xo hướng vào trong, còn khi bị nén, lực đàn hồi của lò xo hướng ra ngoài.

II. Độ lớn của lực đàn hồi của lò xo. Định luật Húc.

Định luật HúcTrong giới hạn đàn hồi, độ lớn của lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo.

Trong đó: k là hệ số đàn hồi hoặc độ cứng của lò xo (N/m); là độ biến dạng của lò xo. (m)

- Chú ý đối với TH lò xo bị dãn.  TH lò xo bị nén

Vậy:  +Lò xo dãn:    + Nén:

4. Chú ý:

- Điểm đặt & hướng của lực căng: giống như lực ĐH của lò xo.

- TH các mặt tiếp xúc ép vào nhau: lực ĐH vuông góc với mặt tiếp xúc.

Bài 13: LỰC MA SÁT

I. Lực ma sát trượtXuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật đang trượt trên một bề mặt, có hướng ngược với hướng của vận tốc.

Độ lớn của lực ma sát trượt phụ thuộc những yếu tố nào?

+ Độ lớn của lực ma sát trượt không phụ thuộc vào diện tích tiếp xúc và tốc độ của vật.

+ Tỉ lệ với độ lớn của áp lực

+ phụ thuộc vào vật liệu & tình trạng của 2 mặt tiếp xúc.

Hệ số ma sát trượt: hệ số giữa độ lớn của lực ma sát trượt và độ lớn của áp lực gọi là hệ số ma sát trượt. Hệ số mst phụ thuộc vào vật liệu & tình trạng của 2 mặt tiếp xúc & được dùng để tính lực mst.

4. Công thức của lực ma sát trượt

II. Lực ma sát lăn  Lực ma sát lăn xuất hiện khi một vật lăn trên bề mặt một vật khác có tác dụng có tác dụng cản trở sự lăn đó. Rất nhỏ so với ma sát trượt.

III. Lực ma sát nghỉ

1. Thế nào là ma sát nghĩXuất hiện ở mặt tiếp xúc của vật với bề mặt để giữ cho vật đứng yên trên bề mặt đó khi nó bị một lực tác dụng song song với mặt tiếp xúc


2. Những đặc điểm của lực ma sát nghỉ Có độ lớn cực đại, độ lớn cực đại lớn hơn lực ma sát trượt. 

Bài 14: LỰC HƯỚNG TÂM

Lực hướng tâm

1. Định nghĩa: Lực (hay hợp của các lực) tác dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật gia tốc hướng tâm gọi là lực hướng tâm.

2. Công thức

Bài 15: BÀI TOÁN VỀ CHUYỂN ĐỘNG NÉM NGANG

I. Khảo sát chuyển động ném ngang.Một vật M bị ném ngang với vận tốc đầu v0 từ độ cao h so với mặt đất. Ta hãy khảo sát chuyển động của vật. (bỏ qua ảnh hưởng của không khí)

1. Chọn hệ tọa độ.

2. Phân tích chuyển động ném ngang.

Chuyển động ném ngang có thể phân tích thành 2 chuyển động thành phần theo 2 trục tọa độ (gốc O tại vị trí ném, trục Ox theo hướng vận tốc đầu, trục Oy theo hướng của trọng lực)

3. Xác định chuyển động thành phần.

a. Các pt của chuyển động thành phần theo trục Ox của Mx

Mx chuyển động đều (chuyển động theo phương ngang là chuyển động thẳng đều)

b. Các pt của chuyển động thành phần theo trục Oy của My  

My chuyển động nhanh dần đều (chuyển động theo phương thẳng đứng là chuyển động rơi tự do)

II. Xác định chuyển động của vật

1. Dạng quỹ đạo Quỹ đạo của vật là đường Parabol

2. Thời gian chuyển động  3. Tầm ném xa

Bài 17: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

I. Cân bằng lực của một vật chịu tác dụng của 2 lực.

Điều kiện cân bằng Muốn cho một vật chịu tác dụng của 2 lực ở trạng thái cân bằng thì 2 lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

II. Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

Quy tắc tổng hợp 2 lực có giá đồng quy: Muốn tổng hợp 2 lực có giá đồng quy tác dụng lên một vật rắn, trước hết ta phải trượt 2 vectơ lực đó trên giá của chúng đến điểm đồng quy, rồi áp dụng quy tắc hình bình hành để tìm hợp lực

Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song.

Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng quy.

Hợp lực của 2 lực đó phải cân bằng với lực thứ 3.  

Bài 18: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ TRỤC QUAY CỐ ĐỊNH - MOMEN LỰC

I. Cân bằng của một vật có trục quay cố định. Momen lực

Momen lực  Momen lực đối với một trục quay là địa lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay của lực và được đo bằng tích của lực với cánh tay đòn của nó.                    - Đơn vị là N.m

- Khoảng các d từ trục quay đến giá của lực gọi là cánh tay đòn của lực.

II. Điều kiện cân bằng của một vật có trục quay cố định (hay quy tắc momen lực)

1. Quy tắc   Muốn cho một vật có trục quay cố định ở trạng thái cân bằng, thì tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay theo chiều KĐH phải bằng tổng các momen lực có xu hướng làm vật quay ngược chiều KĐH.

2. Chú ý  Quy tắc momen lực còn áp dụng cho cả trường hợp vật không có trục quay cố định mà có trục quay tức thời.


Bài 19: QUY TẮC HỢP LỰC SONG SONG CÙNG CHIỀU

hay

Quy tắc tổng hợp 2 lực song song cùng chiều

- Hợp lực là một lực song song, cùng chiều và có độ lớn bằng tổng các độ lớn của 2 lực.

- Giá của hợp lực chia trong khoảng cách giữa 2 điểm thành những đoạn tỉ lệ nghịch với độ lớn 2 lực. (chia trong)

2. Chú ý.

- Ba lực đó phải có giá đồng phẳng

- Lực ở trong phải ngược chiều với 2 lực ở ngoài

- Hợp lực của 2 lực ở ngoài phải cân bằng với lực ở trong

Bài 20: CÁC DẠNG CÂN BẰNG - CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CÓ MẶT CHÂN ĐẾ

I. Các dạng cân bằng.

1. Cân bằng không bền: Một vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng khôgn bền thì khôgn thể tự trở về vị trí đó.

2. Cân bằng bền: Một vật bị lệch ra khỏi cị trí cân bằng bền thì tự trở về vị trí đó.

3. Cân bằng phiếm định: Một vật bị lệch ra khỏi vị trí cân bằng phiếm định thì sẽ cân bằng ở vị trí cân bằng mới.

* Vị trí trọng tâm của vật gây nên các dạng cân bằng khác nhau.

II. Cân bằng của 1 vật có mặt chân đế.

1. Mặt chân đế là gì?

- Khi vật tiếp xúc với mặt phẳng đỡ chúng bằng cả một mặt đáy Khi ấy, mặt chân đế là mặt đáy của vật.

- Mặt chân đế là hình đa giác lồi nhỏ nhất bao bọc tất cả các diện tích tiếp xúc đó.

2. Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm “rơi” trên mặt chân đế).

3. Mức vững vàng của cân bằng.

Độ cao của trọng tâm và diện tích của mặt chân đế.

+ Trọng tâm của vật càng cao và diện tích của mặt chân đế càng nhỏ thì vật càng dễ bị lật đổ và ngược lại.

Bài 21: CHUYỂN ĐỘNG TỊNH TIẾN CỦA VẬT RẮN - CHUYỂN ĐỘNG QUAY CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH

I. Chuyển động tịnh tiến của vật rắn.

1. Định nghĩa. Chuyển động tịnh tiến của 1 vật rắn là chuyển động trong đó đường nối 2 điểm bất kỳ của vật luôn song song với chính nó.

2. Gia tốc của vật trong chuyển động tịnh tiến.

Trong đó: là hợp lực tác dụng lên vật, m là khối lượng của nó.

II. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định.

1. Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc

- Mọi điểm của vật có cùng tốc độ góc

- Vật quay đều, vật quay nhanh dền thì tăng dần, vật quay chậm dền thì giảm dần

2. Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục.

  Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

3. Mức quán tính trong chuyển động quay: Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật & sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay.

Bài 22: NGẪU LỰC

I. Ngẫu lực Hệ hai lực song song, ngược chiều, có độ lớn bằng nhau và cùng tác dụng vào một vật gọi là ngẫu lực.

II. Tác dụng của ngẫu lực đối với một vật rắn.

Momen ngẫu lực

F: độ lớn của mỗi lực (N); d: Cánh tay đòn của ngẫu lực (m); M: Momen của ngẫu lực (N.m)

* Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 11/29/2010 8:54:55 PM | Thể loại: Vật lý 10 | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.21 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DE CUONG HKI VL 10, Vật lý 10. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện DE CUONG HKI VL 10 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , đề thi DE CUONG HKI VL 10 thuộc chủ đề Vật lý 10 được giới thiệu bởi user Nhung Phạm đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào chuyên mục Vật lý 10 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Vật lí Vật lí 10 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ I,còn cho biết thêm Chuyển động cơ, nói thêm Chất điểm, ngoài ra 1,còn cho biết thêm Chuyển động cơ: Chuyển của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian, nói thêm là 2, thêm nữa Chất điểm: Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến), bên cạnh đó 3, bên cạnh đó Quỹ đạo: Tập hợp tất cả các

https://tailieuhoctap.com/dethivatly10/de-cuong-hki-vl-10.b4gbwq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bài 1: CHUYỂN ĐỘNG CƠ
I. Chuyển động cơ. Chất điểm.
1. Chuyển động cơ: Chuyển của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian.
2. Chất điểm: Một vật chuyển động được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi (hoặc so với những khoảng cách mà ta đề cập đến).
3. Quỹ đạo: Tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định. Đường đó được gọi là quỹ đạo của chuyển động.
II. Cách xác định vị trí của vật trong không gian.
1. Vật làm mốc và thước đo.
Nếu biết đường đi (quỹ đạo) của vật, ta chỉ cần chọn một vật làm mốc và một chiều dương trên đường đó là có thể xác định được chính xác vị trí của vật bằng cách dùng một cái thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật
2. Hệ toạ độ.
Gồm 2 trục: Ox; Oy vuông góc nhau tạo thành hệ trục toạ độ vuông góc, điểm O là gốc toạ độ.
III. Cách xác định thời gian trong chuyển động.
1. Mốc thời gian và đồng hồ.
Mốc thời gian (hoặc gốc thời gian) là thời điểm mà ta bắt đầu đo thời gian. Để đo thời gian trôi đi kể từ mốc thời gian bằng một chiếc đồng hồ.
2. Thời điểm và thời gian.
IV. Hệ quy chiếu: bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian & đồng hồ.
Bài 2: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
Chuyển động thẳng đều: Chuyển động thẳng đều là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng & có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường.
Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều.
Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t.
Phương trình chuyển động thẳng đều.
Bài 3: CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
Chuyển động thẳng biến đổi đều.
- Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều, hoặc giảm đều theo thời gian.
- Chuyển động có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
- Chuyển động có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.
Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều.
Vì vận tốc là đại lượng vectơ nên gia tốc cũng là đại lượng vectơ.
Khi vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc ở vật chuyển động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của vectơ vận tốc; Vectơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều với vectơ vận tốc.
=>
Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng biến đổi đều: 

Phương trình chuyển động của chuyển động thẳng nhanh dần đều: x=x0 + s => 
Bài 4: SỰ RƠI TỰ DO
I. Sự rơi trong không khí & sự rơi tự do
1. Sự rơi của các vật trong không khí.
Trong không khí không phải lúc nào vật nặng cũng rơi nhanh hơn vật nhẹ. Không khí là yếu tố ảnh hưởng đến sự rơi của các vật trong không khí.
2. Sự rơi của các vật trong chân không (sự rơi tự do)
Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
II. Nghiên cứu sự rơi tự do của các vật.
1. Những đặc điểm của chuyển động rơi tự do.
- Phương của chuyển động rơi tự do là phương thẳng đứng (phương của dây dọi)
- Chiều của chuyển động rơi tự do là chiều từ trên xuống dưới.
- Chuyển động rơi tự do là chuyển động thẳng nhanh dần đều.
- Công thức tính vận tốc: với g: gọi là gia tốc rơi tự do
- Công thức tính quãng đường đi được của sự rơi tự do: 
2. Gia tốc rơi tự do.
- Tại một nơi nhất định trên Trái Đất & ở gần mặt đất, các vật đều rơi tự do với cùng một gia tốc g.
- Tại những nơi khác nhau gia tốc đó sẽ khác nhau.
- Nếu không đòi hỏi độ chính xác cao chúng ta có thể lấy g=9,8m/s2 hoặc g = 10 m/s2
Bài 5: CHUYỂN ĐỘNG TRÒN ĐỀU
I. Định nghĩa
1. Chuyển động tròn: Chuyển động tròn là chuyển động có quỹ đạo là đường 1 đường tròn
2. Chuyển động tròn đều: là chuyển động có quỹ đạo tròn và có tốc độ trung bình trên mọi cung tròn là như nhau.
II. Tốc độ dài