Kiem tra 1 tiet lan 1 lơp 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Test 45’

Name: ..............................................................................

 

I/ Chän mét ®¸p ¸n ®óng ®Ó hoµn thµnh mçi c©u sau:( 2,5 points ) .

1.Close .......... book.

 A. you  B. your C. we  D. I

2. - .......... do you live?  - In Hung Yen.

 A. Where B. What C. How D. Who

3. I am ..........years old.

 A. threeteen  B. thirteen  C. tenthree  D. threety

4. This is .......... English book.

 A. you B. a  C. we  D. an

5. – “ ..........”   - “ R- O- S –E, Rose.”

 A. What’s your name?   B. What’s her name?

 C. How do you spell your name? D. What’s this?

6. How many people .......... there in your family?

 A. is  B. am  C. are  D. a

7. I .......... a student.

 A. is  B. am  C. are  D. a

8. What does your father ..........?

 A. is  B. do   C. does D. are

9. What’s ......... name?  - He’s Binh.

 A. my  B. your C. his  D. her

10. What are those?  - .......... are schoolbags.

 A. They B. It  C. This D. That.

II/ §äc ®o¹n v¨n sau råi lµm bµi tËp: ( 2,5 points ).

 Minh is a student. She is twelve years old. There are five people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and Minh. Her father is forty- nine years old. He’s a doctor. Her mother is forty- five and she’s a nurse. Her brother is twenty – three. He is an engineer. Her sister is eighteen and she is a student.

   True or false?

  1. Minh is 12 years old.
  2. Her father is 45 years old.
  3. Her father and her mother are doctors.
  4. Her brother is a student.
  5. Her sister is 18 years old.

III/ Hoµn thµnh ®o¹n v¨n sau viÕt vÒ b¶n th©n em ( 2,5 points ).

 Hi.  (1).......... name is (2).......... . I am (3).......... years old. I am a (4).......... . I live(5).......... Hung Yen. There (6).......... 4 people in my family. That (7).......... my house.There are 4 rooms (8).......... my house. There is (9).......... table and ?(10).......... armchair in my living-room.

IV/ Nghe vÒ mét gia ®×nh vµ hoµn thµnh b¶ng sau: ( 2,5 points ).

 

mother

(1) ..............

(3) ..............

sister

Han

Tuan

Nam 

Hang

43

(2) ..............

(4) ..............

(5) ..............


 

 

 

 

 

§¸p ¸n:

 C©u 1:  1. B  2. A  3. B  4. D  5. C

    6. C  7. B  8. B  9. C  10. A 

 C©u 2: 1. T  2. F  3. F  4. F  5. T

 C©u 3:   1. My 2. tuú häc sinh 3. 12  4. student 5. in

     6. are 7. is   8. in  9. a        10. an

 C©u 4:   1. father  2.   43  3. brother 4.   20  5.  15

   Listening script:

 “ This is a family. There are 4 people in the family. The mother is Han. She is 43 years old. The father is Tuan. He is 45 years old. The brother is Nam. He is 20 years old. The sister is Hang. She is 15 years old.”

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 10/13/2008 1:21:12 AM | Thể loại: Tư liệu tham khảo | Lần tải: 35 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Kiem tra 1 tiet lan 1 lơp 6, Tư liệu tham khảo. . tailieuhoctap chia sẽ tới bạn đọc thư viện Kiem tra 1 tiet lan 1 lơp 6 .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Kiem tra 1 tiet lan 1 lơp 6 trong thể loại Tư liệu tham khảo được giới thiệu bởi user Thành Nguyễn Hữu đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Tư liệu tham khảo , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiếng Anh Khác (Tiếng Anh) ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Test 45’ Name: , ngoài ra I/ Chọn một đáp án đúng để hoàn thiện mỗi câu sau:( 2,5 points ) , nói thêm 1, bên cạnh đó Close ,còn cho biết thêm book, nói thêm là A, bên cạnh đó you B,còn cho biết thêm yourC,còn cho biết thêm we D, bên cạnh đó I 2, nói thêm - , nói thêm là do you live? - In Hung Yen, ngoài ra A, bên cạnh đó WhereB, thêm nữa WhatC, kế tiếp là HowD, bên cạnh đó Who 3, tiếp theo là I am , bên

https://tailieuhoctap.com/dethitulieuthamkhao/kiem-tra-1-tiet-lan-1-lop-6.4auutq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Test 45’
Name: ..............................................................................

I/ Chọn một đáp án đúng để hoàn thành mỗi câu sau:( 2,5 points ) .
1.Close .......... book.
A. you B. your C. we D. I
2. - .......... do you live? - In Hung Yen.
A. Where B. What C. How D. Who
3. I am ..........years old.
A. threeteen B. thirteen C. tenthree D. threety
4. This is .......... English book.
A. you B. a C. we D. an
5. – “ ..........” - “ R- O- S –E, Rose.”
A. What’s your name? B. What’s her name?
C. How do you spell your name? D. What’s this?
6. How many people .......... there in your family?
A. is B. am C. are D. a
7. I .......... a student.
A. is B. am C. are D. a
8. What does your father ..........?
A. is B. do C. does D. are
9. What’s ......... name? - He’s Binh.
A. my B. your C. his D. her
10. What are those? - .......... are schoolbags.
A. They B. It C. This D. That.
II/ Đọc đoạn văn sau rồi làm bài tập: ( 2,5 points ).
Minh is a student. She is twelve years old. There are five people in her family: her father, her mother, her sister, her brother and Minh. Her father is forty- nine years old. He’s a doctor. Her mother is forty- five and she’s a nurse. Her brother is twenty – three. He is an engineer. Her sister is eighteen and she is a student.
True or false?
Minh is 12 years old.
Her father is 45 years old.
Her father and her mother are doctors.
Her brother is a student.
Her sister is 18 years old.
III/ Hoàn thành đoạn văn sau viết về bản thân em ( 2,5 points ).
Hi. (1).......... name is (2).......... . I am (3).......... years old. I am a (4).......... . I live(5).......... Hung Yen. There (6).......... 4 people in my family. That (7).......... my house.There are 4 rooms (8).......... my house. There is (9).......... table and ?(10).......... armchair in my living-room.
IV/ Nghe về một gia đình và hoàn thành bảng sau: ( 2,5 points ).

mother
(1) ..............
(3) ..............
sister

Han
Tuan
Nam
Hang

43
(2) ..............
(4) ..............
(5) ..............


Đáp án:
Câu 1: 1. B 2. A 3. B 4. D 5. C
6. C 7. B 8. B 9. C 10. A
Câu 2: 1. T 2. F 3. F 4. F 5. T
Câu 3: 1. My 2. tuỳ học sinh 3. 12 4. student 5. in
6. are 7. is 8. in 9. a 10. an
Câu 4: 1. father 2. 43 3. brother 4. 20 5. 15
Listening script:
“ This is a family. There are 4 people in the family. The mother is Han. She is 43 years old. The father is Tuan. He is 45 years old. The brother is Nam. He is 20 years old. The sister is Hang. She is 15 years old.”