Đề thi chọn HSG vòng 3 Thái Hòa Nghệ An

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Phßng GD & §T ThÞ x·

Th¸i Hßa

 

§Ò thi chän HSG Líp 9 - Vßng 3

N¨m häc 2008 - 2009

M«n To¸n (Thêi gian lµm bµi 150 phót)

 

§Ò chÝnh thøc

 

 

C©u 1: (3 ®iÓm).

a)     Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

b)    T×m nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh:

 

C©u 2: (2®iÓm).

Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh :

 

C©u 3: (2 ®iÓm).

Cho c¸c sè a,b kh«ng ©m thâa m·n:

T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc :

Q = 6a + 7b +2009c

 

C©u 4: (2®iÓm)

Cho tam gi¸c ABC. Gäi a,b,c lµ ®é dµi ba c¹nh; lµ ®é dµi c¸c ®­êng cao t­¬ng øng; R; r lÇn l­ît lµ b¸n kÝnh ®­êng trßn ngo¹i tiÕp, néi tiÕp tam gi¸c ®ã.

Chøng minh r»ng :

.

C©u 5: (1 ®iÓm)

Trong mÆt ph¼ng täa ®é Oxy cho ngò gi¸c låi cã c¸c ®Ønh lµ nh÷ng ®iÓm cã täa ®é nguyªn (§iÓm cã täa ®é nguyªn lµ ®iÓm cã hoµnh ®é vµ tung ®é ®Òu lµ nh÷ng sè nguyªn ). Chøng minh r»ng : Bªn trong hoÆc trªn c¹nh ngò gi¸c cã Ýt nhÊt mét ®iÓm cã täa nguyªn.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/31/2011 4:09:29 PM | Thể loại: Toán học 9 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi chọn HSG vòng 3 Thái Hòa Nghệ An, Toán học 9. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi Đề thi chọn HSG vòng 3 Thái Hòa Nghệ An .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Đề thi chọn HSG vòng 3 Thái Hòa Nghệ An trong danh mục Toán học 9 được chia sẽ bởi thành viên Hùng Cao Xuân đến mọi người nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Toán học 9 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Phòng GD & ĐT Thị xã Thái Hòa Đề thi chọn HSG Lớp 9 - Vòng 3 Năm học 2008 - 2009 Môn Toán (Thời gian làm bài 150 phút)  Đề chính thức   Câu 1: (3 điểm), ngoài ra Giải phương trình:  Tìm nghiệm nguyên của phương trình:  Câu 2: (2điểm), ngoài ra Giải hệ phương trình :  Câu 3: (2 điểm), nói thêm là Cho những số a,b ko âm thõa mãn:  Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức :

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc9/de-thi-chon-hsg-vong-3-thai-hoa-nghe-an.l2wbxq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng GD & ĐT Thị xã
Thái Hòa

Đề thi chọn HSG Lớp 9 - Vòng 3
Năm học 2008 - 2009
Môn Toán (Thời gian làm bài 150 phút)


Đề chính thứcCâu 1: (3 điểm).
Giải phương trình:

Tìm nghiệm nguyên của phương trình:


Câu 2: (2điểm).
Giải hệ phương trình :


Câu 3: (2 điểm).
Cho các số a,b không âm thõa mãn:

Tìm giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của biểu thức :
Q = 6a + 7b +2009c

Câu 4: (2điểm)
Cho tam giác ABC. Gọi a,b,c là độ dài ba cạnh;  là độ dài các đường cao tương ứng; R; r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác đó.
Chứng minh rằng :
.
Câu 5: (1 điểm)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho ngũ giác lồi có các đỉnh là những điểm có tọa độ nguyên (Điểm có tọa độ nguyên là điểm có hoành độ và tung độ đều là những số nguyên ). Chứng minh rằng : Bên trong hoặc trên cạnh ngũ giác có ít nhất một điểm có tọa nguyên.