Kiểm tra Toán 8 học kỳ II

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phßng gi¸o dôc quËn kiÕn an

Tr­êng thcs b¾c s¬n

Ng­êi so¹n: Tõ ThÞ Thu Ngäc

®Ò kiÓm tra häc k× iI

( N¨m häc 2007 – 2008 )

M«n: To¸n 8

Thêi gian: 90 phót

 

( Kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò )

I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm)

H·y chän vµ chØ ghi chØ 1 ch÷ c¸i ®øng tr­íc ph­¬ng ¸n mµ em cho lµ ®óng vµo bµi lµm cña em

C©u 1: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh x2 – x = 0 lµ:

            A. {0}                    B. {0; 1}                      C. {1;}            D. Mét kÕt qu¶ kh¸c.

C©u 2: BÊt ph­¬ng tr×nh 5-2x  0 cã nghiÖm lµ:

             A. x ;              B. x  3;                               C. x            D. x   .

C©u 3: Cho bÊt ph­¬ng tr×nh – 11 x < 5; kÕt qu¶ nµo sau ®©y lµ ®óng:

A. x = -1 lµ mét nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.

B. x = 1 lµ mét nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.

C. lµ mét nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.

D. x = 0 kh«ng ph¶i lµ nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh.

C©u 4: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh: lµ:

A. x 3;   B. x -3;   C. x 0 vµ x 3;   D. x -3 vµ x 3;

C©u 5: Cho h×nh vÏ  bªn, biÕt AB // CD,  gi¸ trÞ cña x b»ng bao nhiªu ?

 1. 12;  
 2. 16;
 3. 18;
 4. 15;

 

 

C©u 6: Cho ABC MNP . Ph¸t biÓu nµo sau ®©y sai ?

A.   B. ;   C.    D.

C©u 7: NÕu ABC A’B’C’ theo tØ sè ®ång d¹ng k th× A’B’C’ ABC theo tØ sè:

A.   B. 1;    C. k;     D. k2


C©u 8: H×nh sau biÓu diÔn tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh nµo?

 

A. x – 3 0;   B. x-3 > 0;  C. x - 3 0;    D. x-3 < 0;

 

C©u 9: §iÒn dÊu “ X ” vµo « thÝch hîp:

stt

Néi dung

§óng

Sai

A

   Khi nh©n c¶ hai vÕ cña mét ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè th× ®­îc ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi ph­¬ng tr×nh ®· cho.

 

 

B

Khi nh©n hai vÒ cña mét bÊt ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè ©m vµ ®æi chiÒu cña bÊt ph­¬ng tr×nh th× ®­îc bÊt ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi bÊt ph­¬ng tr×nh ®· cho.

 

 

C

   NÕu hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã ®ång d¹ng.

 

 

D

    NÕu hai tam gi¸c dång d¹ng víi nhau th× tØ sè hai ®­êng cao t­¬ng øng b»ng tØ sè ®ång d¹ng.

 

 

II/ phÇn tù luËn  (7 ®iÓm)

C©u 10( 1 ®iÓm): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh sau:

a)                                        b)

C©u 11( 2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh:

Mét tæ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch mçi ngµy ph¶i s¶n xuÊt 50 s¶n phÈm. Khi thùc hiÖn, mçi ngµy tæ ®· s¶n xuÊt ®­îc 57 s¶n phÈm, do ®ã tæ ®· hoµn thµnh tr­íc kÕ ho¹ch 1 ngµy vµ cßn v­ît møc 13 s¶n phÈm. Hái theo kÕ ho¹ch, tæ ph¶i s¶n xuÊt bao nhiªu s¶n phÈm?

C©u 12(3 ®iÓm): Cho h×nh thang c©n ABCD cã AB // CD vµ AB < CD, ®­êng chÐo BD vu«ng gãc víi c¹nh bªn BC. VÏ ®­êng cao BH.

a) Chøng minh BDC   HBC?

b) Cho BC = 15 cm; DC = 25 cm. TÝnh HC , HD ?

c) TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD ?

 

 

 

 


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm m«n to¸n 8 häc k× ii

N¨m häc 2007 - 2008

I/ PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 3 ®iÓm)

- Mçi ý ®óng ®­îc 0, 25 ®iÓm.

C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

§. ¸n

B

D

B

D

B

D

A

C

 

C©u 9: 1 ®iÓm, mçi ý ®óng 0, 25 ®iÓm.

C©u

Néi dung

§óng

Sai

A

   Khi nh©n c¶ hai vÕ cña mét ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè th× ®­îc ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi ph­¬ng tr×nh ®· cho.

 

X

B

Khi nh©n hai vÒ cña mét bÊt ph­¬ng tr×nh víi cïng mét sè ©m vµ ®æi chiÒu cña bÊt ph­¬ng tr×nh th× ®­îc bÊt ph­¬ng tr×nh míi t­¬ng ®­¬ng víi bÊt ph­¬ng tr×nh ®· cho.

X

 

C

   NÕu hai c¹nh cña tam gi¸c nµy tØ lÖ víi hai c¹nh cña tam gi¸c kia th× hai tam gi¸c ®ã ®ång d¹ng.

 

X

D

    NÕu hai tam gi¸c dång d¹ng víi nhau th× tØ sè hai ®­êng cao t­¬ng øng b»ng tØ sè ®ång d¹ng.

X

 

II/ phÇn tù luËn ( 6 ®iÓm)

C©u 10: ( 1 ®iÓm):

Gi¶i mçi ph­¬ng tr×nh ®óng: 0,5 ®iÓm:

a)

+ §KX§:  x 0; x  2;

    x2 – x + 2 = 2

  x.(x-1) = 0              

VËy ph­¬ng tr×nh cã tËp nghiÖm lµ S = {0; 1}                

C©u 11( 2 ®iÓm): Gi¶i bµi to¸n b»ng c¸ch lËp ph­¬ng tr×nh:

Gäi sè ngµy ph¶i hoµn thµnh c«ng viÖc theo kÕ ho¹ch lµ x( ngµy) ( x Z+)          ( 0,25 ®iÓm)


Th× sè s¶n  phÈm ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ: 50x ( s¶n phÈm)                               ( 0,25 ®iÓm)

Trong thùc tÕ:  ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc lµ x -1 ( ngµy)          ( 0,25 ®iÓm)

                          Sè s¶n phÈm lµm ®­îc lµ 57 (x-1) ( s¶n phÈm)                                ( 0,25 ®iÓm)

s¶n phÇm thùc tÕ nhiÒu h¬n kÕ ho¹ch lµ 13 s¶n phÈm nªn ta cã ph­¬ng tr×nh:                 

    57( x- 1) – 50 x= 13                                                                     ( 0,5 ®iÓm)

Gi¶i ph­¬ng tr×nh ta ®­îc x = 10 ( tho¶ m·n)

VËy sè s¶n phÈm tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch lµ: 10. 50 = 500 ( s¶n phÈm)                   ( 0,5 ®iÓm)

C©u 12: ( 3 ®iÓm)

 

 

 

H×nh vÏ ®óng, ghi gt, kl ®ñ                    :                  0,5 ®iÓm.

a) Chøng minh ®­îc BDC   HBC :            1 ®iÓm.

b) TÝnh ®­îc HC = 9 cm; HD = 16 cm  :             1 ®iÓm.

c) TÝnh diÖn tÝch h×nh thang ABCD        :        0,5 ®iÓm.

KÎ AK DC, Tø gi¸c ABHK lµ h×nh ch÷ nhËt   AB = HK.

MÆt kh¸c: ADK = BCH ( c¹nh huyÒn – gãc nhän) suy ra: DK = HC = 9 cm

KH = 7 cm  hay  AB = 7 cm. l¹i cã: BHC   DHB ( g –g)

BH2 = 16 . 9 = 122 BH = 12( cm)

SABCD

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/24/2008 12:53:37 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 1237 | Lần xem: 1858 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
1858 lần xem

đề thi Kiểm tra Toán 8 học kỳ II, Toán học 8. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu Kiểm tra Toán 8 học kỳ II .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện Kiểm tra Toán 8 học kỳ II thuộc danh mục Toán học 8 được chia sẽ bởi user Ngoc Tu Thu tới mọi người nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã giới thiệu vào mục Toán học 8 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng xem Phòng giáo dục quận kiến an Trường thcs bắc sơn Người soạn: Từ Thị Thu Ngọc đề kiểm tra học kì iI ( Năm học 2007 – 2008 ) Môn: Toán 8 Thời gian: 90 phút  ( Không kể thời gian giao đề ) I/ Phần trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm) Hãy chọn và chỉ ghi chỉ 1 chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng vào bài làm của em Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 – x = 0 là: A, kế tiếp là {0} B,

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/kiem-tra-toan-8-hoc-ky-ii.90cpxq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng giáo dục quận kiến an
Trường thcs bắc sơn
Người soạn: Từ Thị Thu Ngọc
đề kiểm tra học kì iI
( Năm học 2007 – 2008 )
Môn: Toán 8
Thời gian: 90 phút


( Không kể thời gian giao đề )

I/ Phần trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)
Hãy chọn và chỉ ghi chỉ 1 chữ cái đứng trước phương án mà em cho là đúng vào bài làm của em
Câu 1: Tập nghiệm của phương trình x2 – x = 0 là:
A. {0} B. {0; 1} C. {1;} D. Một kết quả khác.
Câu 2: Bất phương trình 5-2x ( 0 có nghiệm là:
A. x ( ; B. x ( 3; C. x ( D. x ( .
Câu 3: Cho bất phương trình – 11 x < 5; kết quả nào sau đây là đúng:
A. x = -1 là một nghiệm của bất phương trình.
B. x = 1 là một nghiệm của bất phương trình.
C. là một nghiệm của bất phương trình.
D. x = 0 không phải là nghiệm của bất phương trình.
Câu 4: Điều kiện xác định của phương trình: là:
A. x ( 3; B. x ( -3; C. x( 0 và x ( 3; D. x ( -3 và x ( 3;
Câu 5: Cho hình vẽ bên, biết AB // CD, giá trị của x bằng bao nhiêu ?
12;
16;
18;
15;


Câu 6: Cho ( ABC ∽ ( MNP . Phát biểu nào sau đây là sai ?
A. B. ; C. D. 
Câu 7: Nếu ( ABC ∽ ( A’B’C’ theo tỉ số đồng dạng k thì ( A’B’C’ ∽ ( ABC theo tỉ số:
A. ; B. 1; C. k; D. k2
Câu 8: Hình sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?


A. x – 3 ( 0; B. x-3 > 0; C. x - 3( 0; D. x-3 < 0;

Câu 9: Điền dấu “ X ” vào ô thích hợp:
stt
Nội dung
Đúng
Sai

A
 Khi nhân cả hai vế của một phương trình với cùng một số thì được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.B
Khi nhân hai về của một bất phương trình với cùng một số âm và đổi chiều của bất phương trình thì được bất phương trình mới tương đương với bất phương trình đã cho.C
 Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.D
 Nếu hai tam giác dồng dạng với nhau thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.II/ phần tự luận (7 điểm)
Câu 10( 1 điểm): Giải các phương trình sau:
a) b) 
Câu 11( 2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Một tổ sản xuất theo kế hoạch mỗi ngày phải sản xuất 50 sản phẩm. Khi thực hiện, mỗi ngày tổ đã sản xuất được 57 sản phẩm, do đó tổ đã hoàn thành trước kế hoạch 1 ngày và còn vượt mức 13 sản phẩm. Hỏi theo kế hoạch, tổ phải sản xuất bao nhiêu sản phẩm?
Câu 12(3 điểm): Cho hình thang cân ABCD có AB // CD và AB < CD, đường chéo BD vuông góc với cạnh bên BC. Vẽ đường cao BH.
a) Chứng minh ( BDC ∽ ( HBC?
b) Cho BC = 15 cm; DC = 25 cm. Tính HC , HD ?
c) Tính diện tích hình thang ABCD ?Đáp án và biểu điểm môn toán 8 học kì ii
Năm học 2007 - 2008
I/ Phần trắc nghiệm khách quan ( 3 điểm)
- Mỗi ý đúng được 0, 25 điểm.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đ. án
B
D
B
D
B
D
A
C


Câu 9: 1 điểm, mỗi ý đúng 0, 25 điểm.
Câu
Nội dung
Đúng
Sai

A
 Khi nhân cả hai vế của một phương trình với cùng một số thì được phương trình mới tương đương với phương trình đã cho.

X

B
Khi nhân hai về của một bất phương trình với cùng một số âm và đổi chiều của bất phương trình thì được bất phương trình mới tương đương với bất phương trình đã cho.
X


C
 Nếu hai cạnh của tam giác này tỉ lệ với hai cạnh của tam giác kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

X

D
 Nếu hai tam giác dồng dạng với nhau thì tỉ số hai đường cao tương ứng bằng tỉ số đồng dạng.
X


II/ phần tự luận ( 6 điểm)
Câu 10: ( 1 điểm):
Giải mỗi phương trình đúng: 0,5 điểm:
a) 
+ ĐKXĐ: x ( 0; x ( 2;

 ( x2 – x + 2 = 2
( x.(x-1) = 0 
Vậy phương trình có tập nghiệm là S = {0; 1}
Câu 11( 2 điểm): Giải bài toán bằng cách lập phương trình:
Gọi số ngày tổ phải hoàn thành công việc theo kế hoạch là x( ngày) ( x ( Z+) ( 0,25 điểm)
Thì số sản phẩm tổ phải làm theo kế hoạch là: 50x ( sản phẩm) ( 0,25 điểm)
Trong thực tế: số ngày hoàn thành công việc là x -1 ( ngày) ( 0,25 điểm)
Số sản phẩm làm được là 57 (x-1) ( sản phẩm) ( 0,25 điểm)
Vì số sản phầm thực tế nhiều hơn kế hoạch là 13 sản phẩm nên ta có phương trình:
57( x- 1) – 50 x= 13 ( 0,5 điểm)
Giải phương trình ta được x = 10 ( thoả mãn)
Vậy số sản phẩm tổ phải làm theo kế hoạch là: 10. 50 = 500 ( sản phẩm) ( 0,5 điểm)
Câu 12: ( 3 điểm)
Hình vẽ đúng, ghi gt, kl đủ : 0,5 điểm.
a) Chứng minh được ( BDC ∽ ( HBC : 1 điểm.
b) Tính được HC = 9 cm; HD = 16 cm : 1 điểm.
c) Tính diện tích hình thang ABCD : 0,5 điểm.
Kẻ AK ( DC, Tứ giác ABHK là hình chữ nhật ( AB = HK.
Mặt khác: ( ADK = ( BCH ( cạnh huyền – góc nhọn) suy ra: DK = HC = 9 cm
( KH = 7 cm hay AB = 7 cm. lại có: ( BHC ∽ ( DHB ( g –g)
( ( ( BH2 = 16 . 9 = 122 ( BH = 12( cm)
( SABCD