đề thi học kì 2 toán 7 có đáp án chi tiết

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


     PHÒNG GD - ĐT CAM LỘ                               ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 7

TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG                Môn: Toán. Thời gian: 90 phút

A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau)

Câu1: (2 điểm)

a.  Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào? 

b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3

Câu 2: (2 điểm)   

         a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác.
 b. Áp dụng: Cho ABC,  AM là đường trung tuyến (MЄBC).

   G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.

B.Bài tập: (Bắt buộc)

Câu 1: (2 điểm) 

Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau:

8        9       6        5        6       6       7       6        8        7

5        7       6        8        4       7       9       7        6        10

5       3        5        7        8       8       6       5        7        7

a. Dấu hiệu ở đây là gì?  

b. Lập bảng tần số?   

c . Tính số trung bình cộng.

Câu 2: (2,5 điểm)

             Cho hai đa thức:  

  P(x)=; 

          

 a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.

   b. Tính P() + Q() và P() – Q().

Câu 3:(3,5 điểm)

        Cho    vuông  tại  A. Đường  phân  giác  BD (DЄ AC). Kẻ  DH  vuông  góc  với  BC (H BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD.    

 Chứng minh: 

    a) AD = HD

 b) BDKC

 c) =

           d) 2( AD+AK ) > KC

H­íng dÉn chÊm

A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau)

Câu 1.

a. Nêu đúng cách nhân hai đơn thức.      (1,0 điểm)

          b. 3x2yz .( –5xy3)=-15x3y4z      (1,0 điểm)

Câu 2.

a. Nêu đúng tính chất       (1,0 điểm)

b.        (1,0 điểm)

B.Bài tập: (Bắt buộc)


Câu 1.

a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán .     (0,5 điểm)

b. Bảng “tần số”:         (1,0 điểm)

Điểm (x)

8

9

6

7

5

3

10

4

 

Tần số (n)

5

2

7

8

5

1

1

1

N =30

  1. Số trung bình cộng:

                     (0,5 điểm)

Câu 2.

a.Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến:

                P(x)=;     (0,5 điểm) 

                     (0,5 điểm)

b.Tính:

         (1,0 điểm)      

        (1,0 điểm)

Câu 3.

Vẽ hình và ghi GT - KL đúng.        (0,5 điểm)

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  Chứng minh được: ABD= HBD (cạnh huyền - góc nhọn).  (0,25 điểm)

                                     =>AD=HD ( 2 cạnh tương ứng)    (0,25 điểm)

b) Xét BKC có D là trực tâm => BD là đường cao ứng cạnh KC  (0,5 điểm)

                                                   => BD vuông góc KC         (0,25 điểm)  

c) AKD  = HCD ( cạnh góc vuông- góc nhọn kề)   (0,25 điểm)

                  =>DK= DC =>DKC cân tại D => =  (0,25 điểm)

d) AKD= HCD =>AK= HC                                                 (1) (0,25 điểm)

                                       AD = HD (c/m câu a)                          (2) (0,25 điểm)

             Và : AD+AK > KD,  DH+HC > DC  (BĐT tam giác)   (3) (0,25 điểm)

        T(1),(2),(3)        =>2(AD+AK) > KD + CD     (0,25 điểm)

                                       => 2(AD+AK) > KC   (do KD+DC >KC) (0,25 điểm)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/7/2012 5:54:17 PM | Thể loại: Toán học 8 | Lần tải: 810 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi đề thi học kì 2 toán 7 có đáp án chi tiết, Toán học 8. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc8/de-thi-hoc-ki-2-toan-7-co-dap-an-chi-tiet.ncuz0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PHÒNG GD - ĐT CAM LỘ ĐỀ THI HỌC KÌ II LỚP 7
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG Môn: Toán. Thời gian: 90 phút
A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau)
Câu1: (2 điểm)
a. Muốn nhân hai đơn thức ta làm như thế nào?
b. Áp dụng: Tính tích của 3x2yz và –5xy3
Câu 2: (2 điểm)
a. Nêu tính chất ba đường trung tuyến của tam giác. b. Áp dụng: Cho (ABC, AM là đường trung tuyến (MЄBC).
G là trọng tâm. Tính AG biết AM = 9cm.
B.Bài tập: (Bắt buộc)
Câu 1: (2 điểm)
Điểm kiểm tra môn Toán của 30 bạn trong lớp 7B được ghi lại như sau:
8 9 6 5 6 6 7 6 8 7
5 7 6 8 4 7 9 7 6 10
5 3 5 7 8 8 6 5 7 7

a. Dấu hiệu ở đây là gì?
b. Lập bảng tần số?
c . Tính số trung bình cộng.
Câu 2: (2,5 điểm)
Cho hai đa thức:
P(x)=;

a. Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến.
b. Tính P() + Q() và P() – Q().
Câu 3:(3,5 điểm)
Cho  vuông tại A. Đường phân giác BD (DЄ AC). Kẻ DH vuông góc với BC (H  BC). Gọi K là giao điểm của BA và HD.
Chứng minh:
a) AD = HD
b) BDKC
c) =
d) 2( AD+AK ) > KC
Hướng dẫn chấm
A.Lý thuyết: (Học sinh chọn một trong hai câu sau)
Câu 1.
a. Nêu đúng cách nhân hai đơn thức. (1,0 điểm)
b. 3x2yz .( –5xy3)=-15x3y4z (1,0 điểm)
Câu 2.
a. Nêu đúng tính chất (1,0 điểm)
b.  (1,0 điểm)
B.Bài tập: (Bắt buộc)
Câu 1.
a. Dấu hiệu: Điểm kiểm tra môn toán . (0,5 điểm)
b. Bảng “tần số”: (1,0 điểm)
Điểm (x)
8
9
6
7
5
3
10
4


Tần số (n)
5
2
7
8
5
1
1
1
N =30

Số trung bình cộng:
 (0,5 điểm)
Câu 2.
a.Sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức trên theo luỹ thừa giảm dần của biến:
P(x)=; (0,5 điểm)
 (0,5 điểm)
b.Tính:
 (1,0 điểm)
 (1,0 điểm)
Câu 3.
Vẽ hình và ghi GT - KL đúng. (0,5 điểm)
a) Chứng minh được: (ABD= (HBD (cạnh huyền - góc nhọn). (0,25 điểm)
=>AD=HD ( 2 cạnh tương ứng) (0,25 điểm)
b) Xét (BKC có D là trực tâm => BD là đường cao ứng cạnh KC (0,5 điểm)
=> BD vuông góc KC (0,25 điểm)
c) (AKD = (HCD ( cạnh góc vuông- góc nhọn kề) (0,25 điểm)
=>DK= DC =>(DKC cân tại D => = (0,25 điểm)
d) (AKD= (HCD =>AK= HC (1) (0,25 điểm)
AD = HD (c/m câu a) (2) (0,25 điểm)
Và : AD+AK > KD, DH+HC > DC (BĐT tam giác) (3) (0,25 điểm)
Từ (1),(2),(3) =>2(AD+AK) > KD + CD (0,25 điểm)
=> 2(AD+AK) > KC (do KD+DC >KC) (0