Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Phßng GD&§T Thanh s¬n

tr­êng thcs chu v¨n an

§Ò KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU

M«n: To¸n 7

(§Ò thi cã 1 trang)

(Thêi gian: 120 phót kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

 

Bài 1: (6 ®iÓm) 

a) TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

b) Chøng tá r»ng:

 

Bài 2 (4đ)

a-     T×m sè nguyªn a ®Ó lµ sè nguyªn

b-    T×m sè nguyªn x,y sao cho x-2xy+y=0

 

Bài 3: (4đ) Tìm x, y biết:

 

a) Cho . Tính M =

 

 

Bài 4: (4 đ)

Cho tam giác ABC cân tại A có , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:

a)     Tia AD là phân giác của góc BAC

b)    AM = BC

Bài 5(2đ)

                Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì : 

chia hết cho 10

 

 

 

 

 

Phßng GD&§T Thanh s¬n

tr­êng thcs chu v¨n an

ĐÁP ÁN

§Ò KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU

M«n: To¸n 7

(Đáp án 2 trang)

 

 

Câu

Đáp án

Điểm

Bài 1

=1

2

= - =0

2

đpcm

2

Bài 2

a) Ta cã : =

v× a lµ sè nguyªn nªn lµ sè nguyªn khi lµ sè nguyªn hay a+1 lµ ­íc cña 3 do ®ã ta cã b¶ng sau :

a+1

-3

-1

1

3

a

-4

-2

0

2

 

VËy víi ath× lµ sè nguyªn

2

b) Tõ : x-2xy+y=0

Hay (1-2y)(2x-1) = -1

V× x,y lµ c¸c sè nguyªn nªn (1-2y)vµ (2x-1) lµ c¸c sè nguyªn do ®ã ta cã c¸c tr­êng hîp sau :

HoÆc

VËy cã 2 cÆp sè x, y nh­ trªn tho¶ m·n ®iÒu kiÖn ®Çu bµi

2

Bài 3

;                    (1)

(1)

(1)

:=:

2

¸p dông tÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau ta cã:

=> => -x = 5x -12

=> x = 2. Thay x = 2 vµo trªn ta ®­îc:

=>1+ 3y = -12y=> 1 = -15y=> y =

VËy x = 2, y = tho¶ m·n ®Ò bµi

2

Bài 4

a) Chứng minh ADB = ADC (c.c.c)  

suy ra  

Do đó   

1

 

1

b) ABC cân tại A, mà (gt) nên

ABC đều nên  

Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra .

Tia BM là phân giác của góc ABD

nên   

Xét tam giác ABM và BAD có:

AB cạnh chung ;  

Vậy: ABM = BAD  (g.c.g)

suy ra  AM = BD, mà BD = BC  (gt) nên AM = BC

2

Bài 5

=

                                           =

                                           =

                                           = 10( 3n -2n)

Vậy 10 với mọi n là số nguyên dương.

2

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học sinh năng khiếu

Đăng ngày 2/28/2014 7:42:31 AM | Thể loại: | Lần tải: 265 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi học sinh năng khiếu, . .

http://tailieuhoctap.com/dethi/de-thi-hoc-sinh-nang-khieu.sj9ozq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi


Phòng GD&ĐT Thanh sơn
trường thcs chu văn an
Đề KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU
Môn: Toán 7

(Đề thi có 1 trang)
(Thời gian: 120 phút không kể thời gian giao đề)


Bài 1: (6 điểm)
a) Tính giá trị của biểu thức:


b) Chứng tỏ rằng:

Bài 2 ()
Tìm số nguyên a để  là số nguyên
Tìm số nguyên x,y sao cho x-2xy+y=0

Bài 3: (4đ) Tìm x, y biết:

a) Cho  và . Tính M = Bài 4: (4 đ)
Cho tam giác ABC cân tại A có , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
Tia AD là phân giác của góc BAC
AM = BC
Bài 5(2đ)
Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
chia hết cho 10

Phòng GD&ĐT Thanh sơn
trường thcs chu văn an
ĐÁP ÁN
Đề KHẢO SÁT HỌC SINH NĂNG KHIẾU
Môn: Toán 7

(Đáp án có 2 trang)Câu
Đáp án
Điểm

Bài 1

=1
2


= - =0
2 đpcm
2

Bài 2

a) Ta có : =
vì a là số nguyên nên  là số nguyên khi là số nguyên hay a+1 là ước của 3 do đó ta có bảng sau :
a+1
-3
-1
1
3

a
-4
-2
0
2


Vậy với athì  là số nguyên
2


b) Từ : x-2xy+y=0
Hay (1-2y)(2x-1) = -1
Vì x,y là các số nguyên nên (1-2y)và (2x-1) là các số nguyên do đó ta có các trường hợp sau :

Hoặc 
Vậy có 2 cặp số x, y như trên thoả mãn điều kiện đầu bài
2

Bài 3

;   (1)
(1) 
(1) 
(:=:
( 
2áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:


=> => -x = 5x -12
=> x = 2. Thay x = 2 vào trên ta được:
=>1+ 3y = -12y=> 1 = -15y=> y = 
Vậy x = 2, y =  thoả mãn đề bài
2

Bài 4

a) Chứng minh ADB = ADC (c.c.c)
suy ra 
Do đó 
1

1


b) ABC cân tại A, mà (gt) nên 
ABC đều nên 
Tia BD nằm giữa hai tia BA và BC suy ra .
Tia BM là phân giác của góc ABD
nên 
Xét tam giác ABM và BAD có:
AB cạnh chung ; 
Vậy: ABM = BAD (g.c.g)
suy ra AM = BD, mà BD = BC (gt) nên AM = BC
2

Bài 5

= 
=
=
= 10( 3n -2n)
Vậy  10 với mọi n là số nguyên dương.
2