de thi HKII toan 6 co dap an

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

®Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2010 2011

M«n: To¸n líp 6

(Thêi gian lµm bµi 90 phót)

 

 

C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) Chän vµ ghi l¹i ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng vµo bµi lµm.

1/ Ph©n sè tèi gi¶n cña ph©n sè lµ :

A.   B.   C.   D.

2/ Ph©n sè nghÞch ®¶o cña ph©n sè lµ :

A.   B.   C.    D.

3/ Hçn sè  ®­îc viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ :

A.    B.    C.    D.

4/ Cho biÕt . Sè x thÝch hîp lµ :

  A. 9   B. 3   C. 9   D. 18

 5/  NÕu =  550  =  350 th× :

A. lµ hai gãc bï nhau  B. lµ hai gãc kÒ bï 

C. lµ hai gãc kÒ nhau  D. lµ hai gãc phô nhau.

 

C©u 2: ( 2,5 ®iÓm )

  1) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:  

   a/      b/

   c/   c/

      2) Chøng tá r»ng  S = cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn.

C©u 3: ( 1,5 ®iÓm ) T×m x, biÕt :  

a) x =           b)     c)

C©u 4: ( 1,5 ®iÓm ) Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12m, chiÒu réng b»ng 75% chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh v­ên ®ã.

C©u 5: ( 2 ®iÓm )  Trªn ®­êng th¼ng xy, lÊy ®iÓm . Trªn cïng nöa mÆt ph¼ng bê xy, vÏ hai tia , sao cho = 55, = 110 .

 a/ TÝnh c¸c sè ®o cña  .

 b/ Tia cã ph¶i lµ tia ph©n gi¸c cña kh«ng ? v× sao ?

 

 

 

H­íng dÉn chÊm M«n To¸n 6 – Häc k× II (20102011)

C©u 1 (2,5 ®iÓm). Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.

 1/ C  2/ A  3/ B  4/ A  5/ D

 

§¸p ¸n

§iÓm

 

 

 

 

C©u 2

(2,5 ®iÓm)

1) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau :

a/

b/

c/

d/

 

2) Chøng minh ®­îc 

    S Z

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

0,25

0,25

 

 

 

C©u 3

(1,5 ®iÓm)

1/ a/ x  = + = 3

   b/

            

    c/ Suy ra     hoÆc  

                            Do ®ã    hoÆc  

 

0,5

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

C©u 4

(1,5 ®iÓm)

ChiÒu réng cña m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ : 12. 75% = 9 (m)

Chu vi cña m¶nh ®Êt  :  (9 + 12). 2 =  42(m)

DiÖn tÝch cña m¶nh ®Êt lµ :  12. 9 = 108 (m2)

0,5

0,5

0,5

 

 

 

C©u 5

(2 ®iÓm)

H×nh vÏ ®óng.

a/ Hai tia OA; OB cïng thuéc nöa mÆt ph¼ng bê lµ ®­êng th¼ng xy vµ < (v× 55 < 110)

Nªn tia OA n»m gi÷a hai tia Ox vµ OB.

Khi ®ã +  =

Suy ra = 55

L¹i do kÒ bï víi

Nªn = 180 , suy ra  = 70

b/ Tia OA n»m gi÷a hai tia Ox; OB = = 55

Nªn tia OA lµ tia ph©n gi¸c cña

0,25

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

0,5

 

0,5

 

0,25

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 6/10/2016 3:14:09 PM | Thể loại: Toán học 6 | Lần tải: 320 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi de thi HKII toan 6 co dap an, Toán học 6. . tailieuhoctap giới thiệu tới đọc giả thư viện de thi HKII toan 6 co dap an .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện de thi HKII toan 6 co dap an thuộc chủ đề Toán học 6 được chia sẽ bởi thành viên Công Trần Chí đến mọi người nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Toán học 6 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo đề kiểm tra học kì II năm học 2010 ( 2011 Môn: Toán lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: ( 2,5 điểm ) Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm, nói thêm là 1/ Phân số tối giản của phân số là : A, nói thêm là B, nói thêm C, ngoài ra D, ngoài ra 2/ Phân số nghịch đảo của phân số là : A,còn cho biết thêm B, ngoài ra C, cho biết thêm D, bên cạnh đó 

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc6/de-thi-hkii-toan-6-co-dap-an.bz5l0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


đề kiểm tra học kì II năm học 2010 ( 2011
Môn: Toán lớp 6
(Thời gian làm bài 90 phút)


Câu 1: ( 2,5 điểm ) Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm.
1/ Phân số tối giản của phân số là :
A. B. C. D. 
2/ Phân số nghịch đảo của phân số là :
A. B. C. D. 
3/ Hỗn số được viết dưới dạng phân số là :
A. B. C. D. 
4/ Cho biết . Số x thích hợp là :
A. (9 B. (3 C. 9 D. (18
5/ Nếu = 550 , = 350 thì :
A. và là hai góc bù nhau B. và là hai góc kề bù
C. và là hai góc kề nhau D. và là hai góc phụ nhau.

Câu 2: ( 2,5 điểm )
1) Thực hiện các phép tính sau:
a/ b/ 
c/ c/ 
2) Chứng tỏ rằng S = có giá trị là số nguyên.
Câu 3: ( 1,5 điểm ) Tìm x, biết :
a) x ( = b) c) 
Câu 4: ( 1,5 điểm ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
Câu 5: ( 2 điểm ) Trên đường thẳng xy, lấy điểm . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ hai tia , sao cho = 55(, = 110( .
a/ Tính các số đo của và .
b/ Tia là có phải là tia phân giác của không ? vì sao ?Hướng dẫn chấm Môn Toán 6 – Học kì II (2010(2011)
Câu 1 (2,5 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
1/ C 2/ A 3/ B 4/ A 5/ D

Đáp án
Điểm

Câu 2
(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính sau :
a/ 
b/ 
c/ 
d/

2) Chứng minh được và 
( S ( Z


0,5

0,5

0,50,5


0,25
0,25
Câu 3
(1,5 điểm)
1/ a/ x = + = 3
b/ 
x 
c/ Suy ra hoặc 
Do đó hoặc 

0,5


0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 4
(1,5 điểm)
Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là : 12. 75% = 9 (m)
Chu vi của mảnh đất là : (9 + 12). 2 = 42(m)
Diện tích của mảnh đất là : 12. 9 = 108 (m2)
0,5
0,5
0,5
Câu 5
(2 điểm)
Hình vẽ đúng.
a/ Hai tia OA; OB cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy và < (vì 55( < 110()
Nên tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB.
Khi đó