ÔN TẬP CHƯƠNG TỪ TRƯỜNG LÝ 11
Họ tên:……………………………………………… Lớp:………….
Câu 1: Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5A cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện đó là A. 22 cm. B. 10 cm. C. 20 cm. D. 26 cm.
Câu 2: Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì A. BM = 4BN B. BM = 2BN C. BM = 0,5.BN D. BM = 0,25.BN
Câu 3: Chọn câu phát biểu sai
A. Điện tích điểm chuyển động gây ra từ trường
B. Từ trường là dạng vật chất tồn tại xung quanh hạt mang điện chuyển động
C. Tương tác giữa điện tích điểm đứng yên và điện tích điểm chuyển động là tương tác từ
D. Điện tích điểm đứng yên gây ra điện trường
Câu 4: Một khung dây dẫn hình chữ nhật diện tích 20cm2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B ( 4.10(4T. Khi cho dòng điện 0,5A chạy qua khung thì mômen lực từ cực đại tác dụng lên khung là 0,4.10(4 N.m. Số vòng dây trong khung là
A. 10 vòng B. 20 vòng C. 200 vòng D. 100 vòng
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng? Vectơ cảm ứng từ tại một điểm trong từ trường
A. không có hướng xác định. B. cùng hướng của lực từ.
C. vuông góc với đường sức từ. D. cùng hướng của đường sức từ.
Câu 6: Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 cm cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 T. Cường độ dòng điện chạy trên dây là:
A. 50 A B. 20 A C. 30 A D. 10 A
Câu 7: Hai dây dẫn thẳng dài, song song được đặt trong không khí. Cường độ trong hai dây bằng nhau và bằng I = 1A. Lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của dây bằng 2.10-5 N. Hỏi hai dây đó cách nhau bao nhiêu. A. 2 cm B. 1 cm C. 10 cm D. 20 cm
Câu 8: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Hai dòng điện thẳnh song song ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.
B. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện.
C. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau.
D. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện.
Câu 9: Một ống dây dài 20cm gồm 200 vòng dây cảm ứng từ bên trong ống dây là 6π.10-4 T thì cường độ dòng điện đi qua ống dây là: A. 0,67A B. 6,7A C. 1,5A D. 15A
Câu 10: Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 mm, lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài 40 cm và có các vòng quấn xít nhau. Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là: A. 936 B. 1379 C. 1125 D. 1250
Câu 11: Nếu lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện tăng 2 lần thì độ lớn cảm ứng từ tại vị trí đặt đoạn dây đó
A. vẫn không đổi. B. tăng 2 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần.
Câu 12: Hai dây dẫn song song thẳng dài vô hạn đặt cách nhau một đoạn 4 cm trong không khí. Dòng điện trong hai dây dẫn ngược chiều nhau có cường độ I1=10A, I2=20A. Độ lớn cảm ứng từ tại M cách đều mỗi dây dẫn 4 cm là:
A.  B. 8.10-5T C.  D. 4.10-5T
Câu 13: Phát biểu nào sau đây là sai? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:
A. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó.
B. có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó.
C. có lực tác dụng lên một hạt mang điện