Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
TÀI LIỆU ÔN TẬP HỌC KÌ MÙA HÈ 2017  
GIÁO VIÊN: NGUYỄN THÀNH LONG  
LỚP 4 LÊN LỚP 5  
ĐĂNG KÍ CHƯƠNG TRÌNH HỌC TRỰC TUYẾN TẠI VINASTUDY.VN QUA 0932.39.39.56  
_
____www.vinastudy.vn_____  
Bài 1: Cho số 123. Số này thay đổi thế nào nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải số đó?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 2: Năm nay tổng số tuổi của hai anh em là 25 thì sau 5 năm nữa tổng số tuổi của hai  
người là bao nhiêu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 3: Trung bình cộng của số a và 112 là 115. Tìm số a ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 4: Hai thùng hàng có khối lượng là 58kg. Sau khi người ta chuyển 12kg hàng từ thùng  
thứ nhất sang thùng thứ hai thì tổng khối lượng hàng của hai thùng là bao nhiêu?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 1  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 5: Cho các chữ số 0; 1; 2; 3. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau được lập từ các chữ  
số trên?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
1
Bài 6: Hình bình hành có độ dài đáy là 93cm và chiều cao bằng độ dài đáy. Tính diện tích  
3
hình bình hành ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 7: Để đánh số trang của một trang sách có 30 trang, người ta cần dùng hết bao nhiêu  
chữ số?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 2  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 8: Từ 1 đến 2001 có bao nhiêu số chia hết cho 3?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 9: Tìm một số có ba chữ số, biết rằng khi viết thêm chữ số 8 vào bên trái số đó thì được  
số mới. Tổng của số cũ và số mới là 8402 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 3  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 10: Lớp 4A có 30 học sinh. Lớp 4B có 40 học sinh. Lớp 4C có ít hơn mức trung bình của  
3
lớp là 4 học sinh. Tính số học sinh của lớp 4C ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 11:  
a) Tìm y biết:  
y x 5 + 32 = 132  
y x 142 – 41 x y – y = 408 000  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Y x 42 + Y x 57 + Y = 254 000  
486 : Y – 126 : Y = 6  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
-Trang 4  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
b) Tìm x biết:  
3
× x + x ×3 = 12  
×
12  
(x + 721) × 6 = 1286 × 6  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
(
x + 1) + ( x + 2) + ( x + 3) +………+ ( x + 19) = 209  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 12: Tìm một số có 3 chữ số, biết rằng chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng chục, chữ  
số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị cộng 1 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 5  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 13: Ba cửa hàng bán được 700 lít dầu. Cửa hàng thứ nhất bán được gấp đôi cửa hàng  
thứ hai, cửa hàng thứ hai bán được bằng 1/4 cửa hàng thứ ba. Hỏi mỗi cửa hàng bán bao  
nhiêu lít dầu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 14: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 204m. Nếu viết thêm chữ số 1 vào  
trước số đo chiều rộng ( là số có hai chữ số) thì được số đo chiều dài. Tính diện tích mảnh  
vườn ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 6  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 15: Tính giá trị biểu thức : 99 – (9 + 9 + 9 +…+ 9)  
Bài giải  
( 11 số 9)  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 16: Tổng của hai số là một số lẻ. Ở giữa hai số có 30 số chẵn.Tìm hiệu giữa hai số đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 17: Để đánh số trang của một trang sách, người ta cần dùng 69 chữ số. Hỏi cuốn sách  
đó có bao nhiêu trang?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 7  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 18: Tích hai số là 8540. Nếu gấp thừa số thứ nhất lên 8 lần và giảm thừa số thứ hai đi 2  
lần thì tích mới sẽ gấp lên bao nhiêu lần?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 19: Khi nhân một số với 105, một bạn đã quên chữ số 0 ở giữa số 105 nên tích bị giảm  
đi 720 đơn vị so với tích đúng. Hỏi bạn ấy đã nhân 105 với số nào?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 8  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 20: Năm trước, mẹ hơn con 28 tuổi. 5 năm sau, tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Tính tuổi  
mỗi người hiện nay ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 21: Tích sau tận cùng bởi bao nhiêu chữ số 0? Vì sao?  
0 x 11 x 12 x 13 x… x 20  
1
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 9  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 22: Tổng của hai số chẵn là 164. Tìm hai số chẵn đó biết rằng giữa chúng có 4 số lẻ ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 23: Cho A = a405b . Thay a, b bằng những chữ số phù hợp để A chia hết cho 2; 5; 9 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 24: Minh có một số nhãn vở ít hơn 30 nhưng nhiều hơn 20. Nếu đem số nhãn vở chia  
cho 2 bạn hoặc 3 bạn thì cũng vừa hết. Hỏi Minh có bao nhiêu nhãn vở?  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 10  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
2
Bài 25: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích là 5670m , có chiều rộng là 54m. Xung  
quanh khu đất người ta trồng cây ăn quả, cứ 3m trồng một cây. Hỏi trồng được tất cả bao  
nhiêu cây?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 26: Tìm số bị chia bé nhất để thương bằng 875 và số dư là 23 ?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 11  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 27: Để đánh số trang của một trang sách, người ta cần dùng 279 lượt chữ số. Hỏi cuốn  
sách đó có bao nhiêu trang?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
2
Bài 28: Cho một hình chữ nhật có diện tích là 250 cm . Nếu tăng chiều dài thêm 5 lần, chiều  
rộng tăng thêm 3 lần thì diện tích mới là bao nhiêu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56 -Trang 12  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 29: Cho một hình chữ nhật, biết nếu giảm chiều dài đi 5cm thì được một hình vuông và  
2
diện tích hình chữ nhật giảm đi 150cm . Tính số đo chiều dài, chiều rộng hình chữ nhật ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 30: Tìm một số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 6 vào bên trái số  
đó ta được một số lớn gấp 25 lần số đã cho ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 13  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 31: Tìm số bị chia biết số đó chia cho số chia được thương là 5 dư 3 và số bị chia hơn số  
chia là 123?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 32: Tìm một số có 3 chữ số biết rằng chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đơn vị và  
tổng của 3 chữ số bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 14  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 33: Khi viết liên tiếp các số tự nhiên từ 1 đến 2016 thì phải viết tất cả bao nhiêu chữ số?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 34: Trung bình cộng của 3 số là 750. Số thứ nhất là 960. Số thứ hai bằng 1/3 số thứ  
nhất. Hỏi số thứ ba là bao nhiêu ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 15  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 35: Tích của hai số là 12480. Nếu một thừa số giảm đi 5 lần thì tích mới bằng bao  
nhiêu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 36: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và  
gấp chiều dài lên 4 lần thì được hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51 m. Tính  
chu vi và diện tích của hình chữ nhật ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 37: An có 20 nhãn vở. Bình có 24 nhãn vở. Chi có số nhãn vở kém mức trung bình của 3  
bạn là 6 nhãn vở. Hỏi Chi có bao nhiêu nhãn vở?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 16  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 38: Tổng của hai số chẵn là 1994. Giữa hai số chẵn đó có 7 số lẻ. Tìm hai số chẵn đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 39: Tìm một số có 3 chữ số biết rằng chữ số hàng trăm gấp 2 lần chữ số hàng chục, chữ  
số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 17  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
1
Bài 40: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 36m. Chiều rộng bằng chiều dài. Xung  
3
quanh mảnh vườn đó người ta trồng cam cứ cách 3m trồng 1 cây. Hỏi xung quanh mảnh  
vườn đó người ta trồng bao nhiêu cây?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 41: So sánh giá trị của M và N:  
M x 88 = 88 x 1090  
N + 1090 ) x 256 = ( 984 + 1090 ) x 256  
(
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 18  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 42: Hà làm được 16 bông hoa. Hằng làm được 19 bông hoa. Lan làm được số bông hoa  
nhiều hơn mức trung bình của cả 3 bạn là 5 bông. Hỏi cả 3 bạn làm được bao nhiêu bông  
hoa?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 43: Miếng bìa hình chữ nhật có chu vi là 60cm. Nếu bớt chiều dài 6 cm và thêm vào  
chiều rộng 4cm thì được một hình vuông. Tính diện tích miếng bìa đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 19  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 44: Tính nhanh:  
(
125 x 99 + 125) – ( 112 x 101 – 112)  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 45: Khi nhân một số với 2468. Khuê đã nhầm chữ số 8 ở hàng đơn vị thành chữ số 3  
nên tích giảm đi 35 đơn vị. Hãy tìm tích đúng ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 20  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 46: Tích sau tận cùng bằng mấy chữ số 0?  
20 x 21 x 22 x 23 x…x 39 x 40  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 47: Tích của hai số là 8540. Nếu gấp số thứ nhất lên 8 lần và giảm số thứ hai đi 4 lần thì  
tích mới gấp lên bao nhiêu lần?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 48: Khi nhân 105 với 1 số bạn đã quên chữ số 0 ở giữa 105 nên tích tìm được giảm đi  
720 đơn vị so với tích đúng. Hãy tìm tích đúng ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 21  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 49: Trong một tích nếu thêm vào thừa số thứ hai 15 đơn vị thì tích đó sẽ thay đổi thế  
nào?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 50: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 494 m. Chiều dài hơn chiều rộng 37m. Người  
2
ta trồng khoai trên khu đất đó tính ra mỗi 1m thu được 4kg. Hỏi c khu đất thu được bao  
nhiêu khoai?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 51: Một mảnh vườn hình chữ nhật có nửa chu vi là 240m. Nếu viết thêm chữ số 1 vào  
trước số đo chiều rộng ( là số có 2 chữ số) thì được số đo chiều dài. Tính diện tích mảnh  
vườn ?  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 22  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 52: Mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Nếu bớt chiều dài 5m  
2
và tăng chiều rộng 5m thì diện tích tăng thêm là 225m . Tính diện tích mảnh vườn ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 53: Không tính kết quả so sánh A và B  
A= 2008 x 2008 và B = 2007 x 2009  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 23  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 54: Số A chia cho 21 dư 7. Hỏi A phải thay đổi thế nào để được phép chia là phép chia  
hết và thương giảm đi 2 đơn vị?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 55: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 392m. Nếu tăng chiều rộng thêm 5m thì diện  
2
tích tăng thêm 735m . Tính diện tích khu đất đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 24  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 56: Tìm số chia, biết số bị chia là 1715, thương là 12 và số dư là số dư lớn nhất trong  
phép chia này ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 57: Trung bình cộng của 3 số là 325. Số thứ nhất hơn số thứ hai là 125, số thứ hai kém  
số thứ ba là 100. Tìm ba số đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 58: Hai bể chứa tất cả 8000 lít nước. Nếu tháo 750 lít ở bể thứ nhất và 1250 lít nước ở  
bể thứ hai thì số nước còn lại của hai bể bằng nhau. Hỏi lúc đầu mỗi bể có bao nhiêu lít  
nước?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 25  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 59: Có bao nhiêu số có 2 chữ số chia hết cho 5?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 60: Chu vi của một hình chữ nhật gấp 8 lần chiều rộng. Hỏi chiều dài gấp mấy lần chiều  
rộng?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 26  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 61: Cho hình vuông ABCD, chia hình vuông đó thành 2 hình chữ nhật ABMN và MNCD.  
Biết chu vi hình vuông bằng 80m và hiệu chu vi hai hình chữ nhật là 16m. Tính chu vi mỗi  
hình chữ nhật ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 62: Có một số sách, nếu bó 10 quyển thành một bó thì thừa 4 quyển. Nếu bó 12 quyển  
thành một bó thì thiếu 6 quyển. Hỏi có bao nhiêu quyển sách biết số sách lớn hơn 300  
nhưng nhỏ hơn 400 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 63: Tìm trung bình cộng của các số sau: 1; 3; 5; 7; …. ; 2009; 2015 ?  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 27  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 64: Mơ và Đào có tất cả 75 viên bi, nếu Mơ cho Đào 5 viên bi thì Mơ vẫn nhiều hơn Đào  
5
viên bi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu viên bi?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 65: Tìm các số 2a3b chia hết cho 5 và 9 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 28  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 66: Tính tổng các số có 3 chữ số nhỏ hơn 1000 mà chia hết cho 3?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 67: Cho bốn số tự nhiên 13; 15; 16 và số a. Biết a bé hơn trung bình cộng của bốn số đó  
là 2 đơn vị. Tìm số a ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
2
Bài 68: Một khu đất hình chữ nhật có diện tích 256m , chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Xung  
quanh khu đất người ta đóng cọc để rào xung quanh, biết rằng khoảng cách giữa hai cọc  
liền nhau là 4m. Hỏi cần bao nhiêu cọc để đủ rào xung quanh khu đất đó ?  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 29  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 69: Cho biết số 1000; 1500 có thuộc dãy không? Nếu thuộc nó là số hạng thứ bao  
nhiêu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 30  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 70: Cho số có 4 chữ số mà 4 chữ số hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị là 4 số tự nhiên liên  
tiếp tăng dần. Hỏi nếu viết số đó theo thứ tự ngược lại ta được số mới hơn số đã cho bao  
nhiêu đơn vị?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 71: Tìm số nhỏ nhất khác 1 mà khi chia cho 2; 3; 4; 5 và 6 cùng có số dư là 1?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 72: Trong một cuộc chạy thi, trên cùng một quãng đường, Minh chạy hết 13 phút, Lan  
chạy hết giờ, Hùng chạy hết 1200 giây. Hỏi ai về đích đầu tiên?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 31  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 73: Lan mua 2 chiếc bút mực và 2 chiếc tẩy hết 34000 đồng. Hòa mua 1 chiếc bút và 2  
chiếc tẩy như thế hết 22000 đồng. Hỏi mua một chiếc tẩy như thế hết bao nhiêu tiền?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 74: Khi nhân một số tự nhiên với 24, bạn Lan đã sơ ý viết các tích riêng thẳng cột như  
phép cộng và được tích sai là 738. Tìm tích đúng của phép nhân đó?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 32  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 75: Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2008 và biết giữa chúng có tất cả 19  
số tự nhiên khác?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 76: Tính nhanh:.  
A = (1121 + 1123 + 1125 + 1127 + 1129) – ( 1120 + 1122 + 1124 + 1126 + 1128)  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 33  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
B = 374 × 798 + 374 × 199 + 374 + 374 + 374  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 77: Tổng của hai s bằng 390. Số bé là số có 2 chữ số và biết nếu viết thêm chữ số 3  
vào trước số bé ta được số lớn. Tìm số lớn ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 78: Tìm hiệu của số lẻ bé nhất có ba chữ số khác nhau và số chẵn lớn nhất có hai chữ số  
?
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 34  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 79:  
abc×abc+12219 = 27348  
.
Tìm giá trị của chữ số c trong số abc  
?
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 80: Tìm số 4a4b biết số đó chia hết cho 2; 5 và 9 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 35  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 81: Trong một tháng có ba ngày chủ nhật đều là ngày chẵn. Hỏi trong tháng đó có mấy  
ngày chủ nhật đều là ngày lẻ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 82: Cho biểu thức M = 2016 : m x 5 (m là số tự nhiên khác 0; 2012 chia hết cho m).  
Tìm m để biểu thức M có giá trị lớn nhất ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 83: Một phép chia hết có thương là 448. Tìm thương mới của phép chia khi tăng số bị  
chia lên 4 lần và tăng số chia lên 2 lần ?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 36  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 84: Trung bình cộng của 3 số là 14. Trung bình cộng của số thứ nhất và thứ hai là 12.  
Số thứ ba là ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 85: Cho một số tự nhiên A lớn hơn 35. Biết A chia cho 5 dư 1, A chia cho 7 dư 6. Hỏi A  
chia cho 35 thì dư bao nhiêu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 37  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 86: Mẹ sinh ra Minh lúc mẹ 26 tuổi. Biết rằng đến năm 2016 thì tổng số tuổi của mẹ và  
Minh bằng 56 tuổi. Hỏi Minh sinh vào năm nào?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 87: Hai thùng đựng 345  
l
dầu. Nếu chuyển 30  
l
dầu từ thùng thứ nhất sang thùng thứ  
dầu. Hỏi lúc đầu mỗi thùng chứa bao  
hai thì thùng thứ hai sẽ nhiều hơn thùng thứ nhất 5  
nhiêu lít dầu?  
l
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 38  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 88: Khi Giang 18 tuổi thì mẹ 48 tuổi. Tính tuổi 2 mẹ con sau 4 năm nữa. Biết hiện nay  
tổng số tuổi của 2 mẹ con là 50 tuổi ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 89: Trên giải phân cách của một con đường người ta dựng những cột đèn chiếu sáng.  
Cứ cách 50m người ta dựng một cột. Hỏi trên đoạn đường dài 2km người ta phải dựng tất  
cả bao nhiêu cột đèn nếu 2 đầu đường đều có cột đèn?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 90: Tìm một số có 2 chữ số biết nếu viết chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được  
số mới gấp 7 lần số phải tìm ?  
Bài giải:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 39  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 91: Cho dãy số 1; 2; 3; 4 ….2015; 2016.  
a. Hỏi dãy có tất cả bao nhiêu chữ số?  
b. Hỏi chữ số 8 của số 186 là chữ số thứ bao nhiêu của dãy?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 40  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 92: Bạn Hiếu đem cưa một thanh sắt 5m thành những đoạn ngắn hơn, mỗi đoạn dài  
20cm. Hỏi :  
a. Cưa được bao nhiêu đoạn ngắn ra từ thanh sắt đó?  
b. Nếu thời gian cho mỗi lần cưa một đoạn sắt là 5 phút. Vậy tổng thời gian cưa hết thanh  
sắt đó là bao nhiêu phút?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 93: Hãy cho biết nếu độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật tăng lên gấp đôi thì diện tích  
hình chữ nhật đó tăng lên mấy lần?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 41  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 94: Hai số có hiệu bằng 143. Nếu giữ nguyên số bị trừ và thêm vào số trừ 18 đơn vị thì  
hiệu mới bằng bao nhiêu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 95: Tìm ba số tự nhiên có trung bình cộng bằng 240 và trung bình cộng của số thứ nhất  
với số thứ hai bằng 209, của số thứ hai với số thứ ba bằng 285 ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 96: Một hình chữ nhật có chu vi 80m. Nếu tăng chiều dài thêm 5m nhưng lại bớt chiều rộng  
đi 3m, ta được hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng nửa chiều dài. Tính diện tích hình chữ  
nhật ban đầu ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 42  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 97: Một căn phòng có nền là hình chữ nhật chiều dài 9m, chiều rộng 4m6dm. Người ta  
lát nền căn phòng đó bằng những viên gạch hoa kích thước 20cm  
nhất bao nhiêu viên gạch để lát căn phòng đó?  
× 20cm. Hỏi phải dùng ít  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
2
Bài 98: Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 300cm . Biết nếu tăng chiều rộng thêm  
2
3
cm thì diện tích hình chữ nhật tăng thêm 75cm . Tìm số đo chiều dài, chiều rộng hình chữ  
nhật đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 43  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 99: Hai khối Ba và Bốn của một trường Tiểu học có tất cả 345 học sinh. Nếu có thêm 25  
học sinh chuyển vào khối Bốn và có 25 học sinh khối Ba chuyển đi thì khi đó số học sinh  
khối Bốn sẽ bằng một nửa số học sinh khối Ba. Tính xem lúc đầu mỗi khối có bao nhiêu học  
sinh ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………… Bài  
100: Khi nhân một số tự nhiên với số 46, một bạn học sinh đã sơ ý đặt hai tích riêng thẳng  
cột với nhau. Vì vậy tìm được kết quả sai là 19450. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân đó  
?
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 44  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
MỘT SỐ BÀI TOÁN DÀNH CHO HỌC SINH GIỎI  
Bài 101: Tìm một số tự nhiên, biết rằng khi chia số đó cho số lớn nhất có 2 chữ số khác  
nhau, ta được thương là số nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau và số dư là số dư lớn nhất có  
thể có ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 102: Khi nhân một số tự nhiên với 45, môt bạn đã nhầm số 45 thành 54 nên kết quả của  
phép tính tăng thêm 1422 đơn vị. Em hãy tìm tích đúng của phép nhân đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 45  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 103: Một bạn học sinh khi chia số tự nhiên a cho 86 thấy dư là 17, nhưng khi chia số tự  
nhiên a đó cho 104 lại thấy dư là 78. Em hãy chứng tỏ bạn đã làm sai ít nhất một phép tính  
?
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 104: Có 2 túi cam nếu thêm vào túi thứ nhất 4 quả thì sau đó số cam ở hai túi bằng  
nhau. Nếu thêm 24 quả cam vào túi thứ nhất thì sau đó số cam ở túi thứ nhất gấp 3 lần số  
cam ở túi thứ hai. Hỏi lúc đầu mỗi túi có bao nhiêu cam?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
1
2
1 1  
+ +  
4 8 16 32 64 128 256  
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
Bài 105: Tính nhanh:  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 46  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 106: Ông chia 105 quyển vở cho các cháu theo tỉ lệ: Hồng cứ được 4 quyển thì Cúc được  
quyển. Mai cứ được 7 quyển thì Hồng được 6 quyển. Hỏi mỗi cháu có bao nhiêu quyển  
vở?  
3
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 107: Hai kho có 280 tấn gạo. Nếu chuyển 30 tấn từ kho thứ nhất sang kho thứ hai thì số  
gạo ở kho thứ hai nhiều hơn kho thứ nhất 6 tấn. Hỏi mỗi kho có bao nhiêu tấn gạo?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 47  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 108:  
1
23123  
a)Rút gọn phân số sau:  
4
56456  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
5
×18×12  
b)Tính nhanh :  
1
5× 24×6  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 109: Chu vi một thửa ruộng hình chữ nhật là 240m. Người ta chia thửa ruộng thành hai  
thửa nhỏ, một thửa hình vuông và một thửa hình chữ nhật. Tổng chu vi hai thửa là 330m.  
Tính diện tích thửa ruộng ban đầu ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56 -Trang 48  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 110: Cho một phân số biết rằng nếu lấy cả tử số và mẫu số của phân số đó cộng cho 5  
1
thì được phân số mới bằng phân số . Tìm phân số đó biết lúc đầu tử số bé hơn mẫu số 10  
2
đơn vị ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 111: Hai thửa ruộng có tổng hai chu vi là 420 m. Nếu thửa ruộng thứ nhất giảm chiều  
dài đi 5m, tăng chiều rộng thêm 2m thì được thửa ruộng mới có chu vi bằng chu vi thửa  
ruộng thứ hai. Tính chu vi mỗi thửa ruộng ban đầu ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 49  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 112: Khi nhân một số với 64, một học sinh đã viết nhầm các tích riêng thẳng cột như  
phép cộng nên được kết quả sai là 1250. Hãy tìm tích đúng ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 113:Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B, mỗi giờ đi được 36 km. Biết rằng nếu ô tô đó đi  
được 1/2 quãng đường và 72 km thì còn phải đi tiếp 1/4 quãng đường mới tới tỉnh B.  
Tính thời gian ô tô đi từ tỉnh A tới tỉnh B ( không kể thời gian nghỉ) ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 50  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 114: Ba người thợ được thưởng một số tiền. Người thứ nhất được thưởng 3/8 số tiền;  
người thứ hai được thưởng 3/10 số tiền. Người thứ nhất được thưởng hơn người thứ hai  
330 000 đồng. Tính tổng số tiền họ được thưởng ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 115: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi thứ hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất.  
Vòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã có nước, người ta mở cùng lúc 3  
vòi cùng chảy vào bể thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước? ( Viết kết quả dưới dạng a/b )  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 51  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 116: Nếu 2 vòi nước cùng chảy vào một cái bể không có nước thì sau 7giờ12 phút bể  
đầy. Nếu chỉ mở vòi thứ nhất chảy 6giờ và sau đó chỉ mở vòi thứ hai chảy tiếp trong 8 giờ  
nữa thì đầy bể. Hỏi nếu bể không có nước chỉ mở vòi thứ hai thì sau bao lâu bể đầy ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 117: Hai vòi cùng chảy vào một bế. Vòi thứ nhất có thể chảy đầy bể trong 5 giờ. Vòi thứ  
hai chảy đầy bể trong 7 giờ. Đầu tiên, người ta mở vòi thứ nhất một thời gian rồi khóa lại  
và mở vòi thứ hai cho tới khi đầy bể. Tổng thời gian cả hai vòi là 29/5 giờ. Hỏi mỗi vòi đã  
chảy trong bao nhiêu thời gian ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56 -Trang 52  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
Bài 118: Ba người cùng làm một công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành trong 3 tuần,  
người thứ hai có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp ba lần công việc đó trong 8 tuần,  
người thứ ba có thể hoàn thành một công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Hỏi  
nếu cả ba người cùng làm công việc ban đầu thì sẽ hoàn thành trong bao nhiêu giờ? Nếu  
mỗi tuần làm 45 giờ ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 119: Sơn và Hải nhận làm chung một công việc. Nếu một mình Sơn làm thì sau 3 giờ sẽ  
xong việc, còn nếu Hải làm một mình thì sau 6 giờ sẽ xong công việc đó. Hỏi cả hai người  
cùng làm thì sau mấy giờ sẽ xong công việc đó ?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 53  
TRUNG TÂM TÌM KIẾM VÀ PHÁT TRIỂN TÀI NĂNG TRẺ VINASTUDY.VN  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Bài 120: Một sân vận động hình chữ nhật có chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Sân được mở  
rộng về hai phía, 1 phía chiều dài và 1 phía chiều rộng mỗi chiều 3m. Sân mới cũng là hình  
2
chữ nhật có diện tích hơn sân cũ là 393m . Tính diện tích sân vận động ban đầu?  
Bài giải:  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………  
Giáo viên: Nguyễn Thành Long  
www.vinastudy.vn - Đam mê để thành công  0932-39-39-56  
-Trang 54  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới

120 bài tập ôn hè lớp 4 lên 5

Đăng ngày 9/13/2017 1:56:31 PM | Thể loại: Toán học 5 | Lần tải: 69 | Lần xem: 1 | Page: 54 | FileSize: 0.32 M | File type: pdf
1 lần xem

đề thi 120 bài tập ôn hè lớp 4 lên 5, Toán học 5. .

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc5/120-bai-tap-on-he-lop-4-len-5.pugv0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học 5