ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

                                                                

                                                    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC

                                                                       MÔN TOÁN, LỚP 4  (ĐỀ THAM KHẢO)

                                                                               Dự kiến Thời gian: 40 phút

 

Phần A. khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng

1.  Kết quả phép cộng 672763  +  282192 là:

         A.   954955   B  854855  C. 964845  D. 865845

2.  Kết quả của phép trừ  729035 - 48382 là:

      A. 686653    B.  676663  C.  680653  D.  780553

3.  kết quả phép nhân 234  x  42 là:

A.  8828         B. 9818      C. 9888      D. 9828 

4. Kết quả phép chia 94329  :  47 là:

A.  2006     B. 2007    C. 2008    D. 2010

Phần B. (6 điểm)

Bài 1. Đặt tính rồi tính

a. 4725  :  15  b. 2448  :  24  c.  35136 : 18

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

      d.  456  x  35   e.    248  x  321       g. 1163  x 125

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

              ………......……...           …….....…......…  ................……. . .        

 


Bài 2: (3 điểm)

Phòng giáo dục  nhận được 341 thùng hàng cứu trợ của nhà nước ủng hộ các trường bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Môi thùng có 40 bộ sách giáo khoa. Phòng đã chia số hàng trên cho 22 trường tiểu học trong huyện. Hỏi mõi trường nhận được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….

………......………........  ..................................…….....…...........……….


HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ  CHO ĐIỂM

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 - LỚP 4

Phần A : (4,0 điểm)

Khoanh đúng mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm

1. A  2. C;  3.  D. ; 4.  B.

Phần B

Bài 1 (3 điểm).

Đặt tiính đùng cho 0,25 điểm. Tính đúng cho 0,25 điểm môi phầm

Bài 2 (3 điểm)

Tóm tắt  đúng cho 0,5 điểm

Có câu lời giải và tìm được số bộ sách toàn huyện cho 1,0 điểm

Có câu lời giải và tìm được số bộ sách môi trường cho 1,5 điểm

Đáp số đúng cho 0,5 điểm

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/19/2011 10:56:55 AM | Thể loại: Toán học 4 | Lần tải: 539 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4, Toán học 4. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi ĐỀ KIỂM TRA TOÁN HỌC KỲ 1 lop 4 trong danh mục Toán học 4 được giới thiệu bởi user Sơn Tăng Xuân đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào danh mục Toán học 4 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC MÔN TOÁN, LỚP 4 (ĐỀ THAM KHẢO) Dự kiến Thời gian: 40 phút Phần A, nói thêm khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng 1, cho biết thêm Kết quả phép cộng 672763 + 282192 là: A, bên cạnh đó 954955 B 854855 C, ngoài ra 964845 D, kế tiếp là 865845 2, bên cạnh đó Kết quả của phép trừ 729035 - 48382 là: A, bên cạnh đó 686653 B, cho biết thêm 676663 C, nói

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc4/de-kiem-tra-toan-hoc-ky-1-lop-4.8hxoxq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1, NĂM HỌC
MÔN TOÁN, LỚP 4 (ĐỀ THAM KHẢO)
Dự kiến Thời gian: 40 phút

Phần A. khoanh vào chữ cái A, B, C, D có đáp số đúng
1. Kết quả phép cộng 672763 + 282192 là:
A. 954955 B 854855 C. 964845 D. 865845
2. Kết quả của phép trừ 729035 - 48382 là:
A. 686653 B. 676663 C. 680653 D. 780553
3. kết quả phép nhân 234 x 42 là:
A. 8828 B. 9818 C. 9888 D. 9828
4. Kết quả phép chia 94329 : 47 là:
A. 2006 B. 2007 C. 2008 D. 2010
Phần B. (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính
a. 4725 : 15 b. 2448 : 24 c. 35136 : 18
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
d. 456 x 35 e. 248 x 321 g. 1163 x 125
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .
………......……... …….....…......… ................……. . .

Bài 2: (3 điểm)
Phòng giáo dục nhận được 341 thùng hàng cứu trợ của nhà nước ủng hộ các trường bị thiệt hại do cơn bão số 5 gây ra. Môi thùng có 40 bộ sách giáo khoa. Phòng đã chia số hàng trên cho 22 trường tiểu học trong huyện. Hỏi mõi trường nhận được bao nhiêu bộ sách giáo khoa?
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
………......………........ ..................................…….....…...........……….
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ CHO ĐIỂM
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1 - LỚP 4
Phần A : (4,0 điểm)
Khoanh đúng mỗi câu trả lời đúng cho 1 điểm
1. A 2. C; 3. D. ; 4. B.
Phần B
Bài 1 (3 điểm).
Đặt tiính đùng cho 0,25 điểm. Tính đúng cho 0,25 điểm môi phầm
Bài 2 (3 điểm)
Tóm tắt đúng cho 0,5 điểm
Có câu lời giải và tìm được số bộ sách toàn huyện cho 1,0 điểm
Có câu lời giải và tìm được số bộ sách môi trường cho 1,5 điểm
Đáp số đúng cho 0,5 điểm