Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

kiÓm tra ch­¬ng i

H×nh häc 7

I. Môc tiªu:

1. KiÕn thøc:

- KiÓm tra sù hiÓu bµi cña häc sinh.

2. KÜ n¨ng:

- BiÕt diÔn ®¹t c¸c tÝnh chÊt (®Þnh lÝ) th«ng qua h×nh vÏ.

- BiÕt vÏ h×nh theo tr×nh tù b»ng lêi.

- BiÕt vËn dông c¸c ®Þnh lÝ ®Ó suy luËn, tÝnh to¸n sè ®o c¸c gãc.

3. Th¸i ®é:

- Gi¸o dôc tÝnh tù gi¸c, nghiªm tóc trong thi cö.

II. H×nh thøc kiÓm tra:

Tr¾c nghiÖm: 2 - Tù luËn:8

III. Khung ma trËn ®Ò kiÓm tra:

MA TRËN §Ò

 

           CÊp ®é

 

Tªn

chñ ®Ò

 

NhËn biÕt

(CÊp ®é 1)

 

Th«ng hiÓu

(CÊp ®é 2)

VËn dông

Céng

CÊp ®é thÊp

(CÊp ®é 3)

CÊp ®é cao

(CÊp ®é 4)

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

 

Hai gãc ®èi ®Ønh

Hai ®­êng th¼ng song song

- NhËn biÕt ®­îc hai gãc ®èi ®Ønh

- NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song

 

VËn dông tÝnh chÊt hai ®èi ®Ønh ®Ó tÝnh to¸n

NhËn biÕt hai    ®­êng th¼ng song song

VËn dông tÝnh chÊt hai ®­êng th¼ng song song ®Ó tÝnh tèn

 

Sè c©u

Sè ®iÓm     

tØ lÖ %

3

0.75®

7,5%

 

2

0.5®

5%

 

 

1

3®

30%

 

1

1®

10%

 

7

5,25®

52,5%

Hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc

-§­êng trung trùc cña mét ®o¹n th¼ng

NhËn biÕt hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc

 

BiÕt c¸ch vÏ ®­êng trung trùc cña 1 ®o¹n th¼ng

 

 

Sè c©u

Sè ®iÓm      

tØ lÖ %

1

0.25®

2,5%

 

 

 

 

1

2®

20%

 

 

2

2,25®

22,5%

Tiªn ®Ò ¥clit

 

VËn dông tiªn ®Ò ¥clit

 

 

 

Sè c©u

Sè ®iÓm      

tØ lÖ %

2

0.5®

5%

 

 

 

 

 

 

 

2

0.5®

5%

§Þnh lÝ

 

NhËn biÕt ®Þnh lÝ biÕt viÕt GT  , KL th¬ng qua h×nh vÏ

 

 

 

 

Sè c©u

Sè ®iÓm      

tØ lÖ %

 

 

 

2

2®

20%

 

 

 

 

2

2®

20%

 

TæNG CéNG   

Tæng sè c©u

Tæng sè ®iÓm     

TØ lÖ %

 

    6

    1,5®

    15%

 

 

  2

  0,5®

  5%

 

2

2®

20%

 

 

2

5®

50%

 

 

1

1®

10%

 

13

10®

100%

 

IV. §Ò kiÓm tra vµ h­íng dÈn chÊm:

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng MN dµi 26mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm C bÊt k× n»m trong gãc AOB.

-          VÏ qua C ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OB, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OA.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1300.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

C.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

 

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  Bï nhau           B.  B»ng nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc vu«ng               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc tï              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng PQ dµi 20mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

- VÏ gãc MON cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm K bÊt k× n»m trong gãc MON.

- VÏ qua K ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OM, vµ ®­êng th¼ng n song song víi ON.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=350, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng AB dµi 18mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

-          VÏ gãc COD cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm I bÊt k× n»m trong gãc COD.

-          VÏ qua I ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OC, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OD.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=400, =1200.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I/ PhÇn  tr¾c nghiÖm kh¸ch quan : (2®)

           Em h·y khoanh trßn vµo tr­íc ®¸p ¸n ®óng:

1. §­êng th¼ng xy lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng AB khi :

A.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB.

B.  §­êng th¼ng xy ®i qua trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng.

C.  §­êng th¼ng xy vu«ng gãc víi ®o¹n th¼ng AB t¹i trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng AB.

2. Hai gãc ®èi ®Ønh th×:

         A.  B»ng nhau           B.  Bï nhau           C. Phô nhau             D. Kh¸c nhau.

3. NÕu ®­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng b l¹i vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th×

A.  §­êng th¼ng a vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c

B.  §­êng th¼ng a c¾t ®­êng th¼ng c

C.  §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng c

D.  §­êng th¼ng a th¼ng gãc víi ®­êng th¼ng c

4. NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song.

A.     CÆp gãc ®ång vÞ bï nhau .

B.     CÆp gãc trong cïng phÝa b»ng nhau.

C.     CÆp gãc so le trong b»ng nhau.

5. Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng thø ba th×.

       A.      Chóng c¾t nhau             B. Chóng trïng nhau   C. Chóng song song.

6. Ba ®­êng th¼ng a, b, c cïng ®i qua ®iÓm O (nh­ h×nh vÏ) khi ®ã ta cã:

A. Ba cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                     a            b

B.  Bèn cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                      O

C.  N¨m cÆp gãc ®èi ®Ønh                                                                           c

D.  S¸u cÆp gãc ®èi ®Ønh

7. Gãc t¹o bìi hai tia ph©n gi¸c cña hai gãc kÒ bï lµ.          

      A.  Gãc tï               B. Gãc bÑt

      C.  Gãc vu«ng              D. Phô nhau

8. Cho 3 ®­êng th¼ng a, b, c ph©n biÖt. BiÕt a c  vµ b c , suy ra

      A.  a trïng víi b             B. a vµ b c¾t nhau

      C.  a // b                          D. a

II/ Tù luËn. (8®)

Bµi 1 :  Cho ®o¹n th¼ng CD dµi 22mm. H·y vÏ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy vµ nãi râ c¸ch vÏ.

Bµi 2 :  H·y vÏ h×nh, ghi gi thiÕt vµ kÕt luËn cña ®Þnh lÝ sau :

    “NÕu hai ®­êng th¼ng a vµ b cïng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng c th× chóng song song víi nhau”.

Bµi 3 : VÏ h×nh theo c¸ch diÔn ®¹t b»ng lêi sau :

-          VÏ gãc AOB cã sè ®o b»ng 500. LÊy ®iÓm P bÊt k× n»m trong gãc AOB.

-          VÏ qua P ®­êng th¼ng m vu«ng gãc víi OA, vµ ®­êng th¼ng n song song víi OB.

Bµi 4 : Cho h×nh vÏ, biÕt a//b , ¢=300, =1400.  H·y tÝnh sè ®o x cña gãc B.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

I/  (2 ®iÓm)    Mçi c©u 0,25®.

1

2

3

4

5

6

7

8

C

A

C

C

C

D

C

C

 

II/ (8 ®iÓm)

 

Bµi 1 :  (2®)      (H×nh vÏ: 0,5®)

C¸ch vÏ :    - VÏ ®o¹n th¼ng MN = 26mm.  (0,5®)

     - Trªn ®o¹n th¼ng MN x¸c ®Þnh trung ®iÓm O sao cho

        OM = ON = 13mm. (0,5®)

     - Qua O kÎ ®­êng th¼ng d vu«ng gãc víi MN, ta ®­îc d lµ ®­êng

       trung trùc cña ®o¹n th¼ng MN. (0,5®)

Bµi 2 :  (1,5®)   (H×nh vÏ: 0,5®)

 

GT :     ac , bc       (0,5®)

KL  :    a//b                   (0,5®)

 

 

 

Bµi 3 :(1,5®)

 

(§óng mçi ý:0,5®)

 

 

 

Bµi 4 :(3®)

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Qua B kÎ ®­êng th¼ng c//a, mµ a//b c//b. (0,5®)

V× c//a = ¢= 300 (v× so le trong). (0,5®)

V× c//b + = 1800 (v× hai gãc trong cïng phÝa).(0,5®)

                          = 1800 -= 1800 - 1300 = 500.(0,5®)

VËy sè ®o x cña gãc B lµ: =+= 300 +500= 800. (1®)

__________ _________ 

 

V. KÕt qu¶ kiÓm tra vµ rót kinh nghiÖm:

1. KÕt qu¶ kiÓm tra:

 

Líp

0-<3

3-<5

5-<6,5

6,5-<8,0

8-10

7A

 

 

 

 

 

7B

 

 

 

 

 

7C

 

 

 

 

 

2. Rót kinh nghiÖm:

…………………………………………………………………………………………………………..

__________ _________

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT

Đăng ngày 10/22/2011 8:09:05 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 7 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT, Toán học. . tailieuhoctap.com giới thiệu tới mọi người thư viện Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng xem , đề thi Kiểm tra 1 tiết Hình 7 kì I HOT trong chuyên mục Toán học được giới thiệu bởi bạn Phương Lê Anh đến mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Toán học , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng tham khảo kiểm tra ương i Hình học 7 I, thêm nữa Mục tiêu: 1, kế tiếp là Kiến thức: - Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh, nói thêm là 2, nói thêm là Kĩ năng: - Biết bộc lộ những thuộc tính (định lí) phê chuẩn hình vẽ, thêm nữa - Biết vẽ hình theo lớp lang bằng lời, bên cạnh đó - Biết áp dụng những định lí để suy luận, tính toán số đo những góc, kế tiếp là 3, thêm nữa Thái độ: - Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc trong thi cử, bên cạnh đó II, nói thêm

http://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/kiem-tra-1-tiet-hinh-7-ki-i-hot.wcvhxq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán học


kiểm tra ương i
Hình học 7
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Kiểm tra sự hiểu bài của học sinh.
2. Kĩ năng:
- Biết diễn đạt các tính chất (định lí) thông qua hình vẽ.
- Biết vẽ hình theo trình tự bằng lời.
- Biết vận dụng các định lí để suy luận, tính toán số đo các góc.
3. Thái độ:
- Giáo dục tính tự giác, nghiêm túc trong thi cử.
II. Hình thức kiểm tra:
Trắc nghiệm: 2 - Tự luận:8
III. Khung ma trận đề kiểm tra:
MA TRậN Đề

Cấp độ

Tên
chủ đề

Nhận biết
(Cấp độ 1)

Thông hiểu
(Cấp độ 2)
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
(Cấp độ 3)
Cấp độ cao
(Cấp độ 4)TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


Hai góc đối đỉnh
Hai đường thẳng song song
- Nhận biết được hai góc đối đỉnh
- Nhận biết hai đường thẳng song song

Vận dụng tính chất hai đối đỉnh để tính toán
Nhận biết hai đường thẳng song song
Vận dụng tính chất hai đường thẳng song song để tính tốn


Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
 3
0.75đ
7,5%

 2
0.5đ
5%


1

30%

1

10%

7
5,25đ
52,5%

Hai đường thẳng vuông góc
-Đường trung trực của một đoạn thẳng
Nhận biết hai đường thẳng vuông góc

Biết cách vẽ đường trung trực của 1 đoạn thẳngSố câu
Số điểm
tỉ lệ %
 1
0.25đ
2,5%
1

20%


 2
2,25đ
22,5%

Tiên đề Ơclit

Vận dụng tiên đề Ơclit
Số câu
Số điểm
tỉ lệ %
 2
0.5đ
5% 2
0.5đ
5%

Định lí

Nhận biết định lí biết viết GT , KL thơng qua hình vẽ

Số câu
Số điểm
tỉ lệ %2

20%
2

20%


TổNG CộNG
Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %

6
1,5đ
15%


2
0,5đ
5%

2

20%


2

50%


1

10%

13
10đ
100%


IV. Đề kiểm tra và hướng dẩn chấm:


I/ Phần trắc nghiệm khách quan : (2đ)
Em hãy khoanh tròn vào trước đáp án đúng:
1. Đường thẳng xy là đường trung trực của đoạn thẳng AB khi :
A. Đường thẳng xy vuông góc với đoạn thẳng AB.
B. Đường thẳng xy đi qua trung điểm của đoạn thẳng.
C. Đường thẳng xy vuông góc với đoạn thẳng AB tại trung điểm của đoạn thẳng AB.
2. Hai góc đối đỉnh thì:
A. Bằng nhau B. Bù nhau C. Phụ nhau D. Khác nhau.
3. Nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b, đường thẳng b lạ