De thi KII

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phßng GD- §T thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm trA 1/2 häc kú II

N¨m häc 2008-2009

M«n to¸n líp 5

( Thêi gian lµm  bµi 60phót  )

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

    

 

                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................

         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................

 

PhÇn I : Bµi tËp tr¾c nghiÖm ( 2.® )

H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt

 

 C©u 1: Ch÷ sè  8 trong sè thËp ph©n 36,008 cã gi¸ trÞ lµ

A. 8     B .   C.                            D.

 

C©u2: Sè 0, 045 m3 ®äc lµ :

 1. Kh«ng phÈy bèn m­¬i l¨m mÐt khèi .
 2. Kh«ng phÈy bèn m­¬i l¨m phÇn ngh×n mÐt khèi.
 3. Kh«ng phÈy kh«ng tr¨m bèn m­¬i l¨m mÐt khèi.
 4. bèn m­¬i l¨m phÇn ngh×n mÐt khèi.
 5.  

C©u 3 : 2% cña 1000 kg  lµ

 A. 100kg   B.20kg   C. 22kg   D. 10kg

 

C©u 4 : Mét h×nh trßn cã  ®­êng kÝnh lµ 6cm chu vi h×nh trßn ®ã lµ:

A. 9,42cm  B. 15,42cm  C. 18,84cm   D. 24,84cm

 

 


Phßng GD- §T thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : ........{PP.....................

§Ò kiÓm trA  1/2 häc kú II

N¨m häc 2008-2009

M«n to¸n líp 5

( Thêi gian lµm  bµi 60phót  )

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

 

 PhÇn II : Bµi tËp tù luËn ( 8®)

C©u 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh kÕt qu¶

a. 978,56 + 75,98                            b.  7,35  x  1,08

c. 100 -  0,26                      d.   8,216 : 5,2

 

 

 

 

 

 

 

 C©u 2 : TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc

 a. ( 6 giê 45 phót – 4 giê 30 phót ) x 2

 

 

 

 

 

 

b. ( 131,4 - 80,8) : 2,3 + 20,84 x 5

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     


  C©u 3 : T×m x

 1. 0,8 x x = 1,2 x 10                                             b.    x : = 180

 

 

 

 

 

 

      C©u 4: Mét m¶nh ®Êt h×nh thang  cã ®¸y  bР lµ 200m. §¸y lín  dµi h¬n ®¸y bÐ lµ 50 m

ChiÒu cao b»ng nöa ®¸y bÐ.

 1. Hái diÖn tÝch  m¶nh ®Êt  b»ng bao nhiªu m2 , bao nhiªu ha ?
 2. Trªn m¶nh ®Êt ®ã ng­êi ta ®µo 1 c¸i giÕng cã b¸n kÝnh miÖng giÕng lµ 1m . DiÖn tÝch thµnh  giÕng lµ 1,5m2 .TÝnh  diÖn tÝch ®Êt cßn l¹i .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 5: TÝnh nhanh

A= 3+6+12+24+.....+3072+6144

 

 

 

 

 


Phßng gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc Liªm CÇn

H­íng dÉn chÊm to¸n líp 5

kú kt gi÷a häc kú ii – n¨m häc 2008 – 2009

I.Bµi tËp tr¾c nghiÖm : 2.® ( 0,5 ®/1c©u tr¶ lêi ®óng )

              C1: D           C1: C                    C3: B                             C4: C

     II. PhÇn tù luËn : 8 ®

              C©u 1: 1® ( mçi ý ®Æt tÝnh vµ tÝnh ®óng kÕt qu¶ cho 0,25 ®)

             C©u 2 : 2® (mçi  ý thùc hiªn vµ tÝnh ®óng kÕt qu¶  cho 1 ®)

             C©u 3 : 1,5 ® (mçi  ý ®óng cho 0,75 ®. Sai hoÆc ThiÕu gi¶i thÝch trõ:0,25 ®)

             C©u 4 : 3 ®           ( ý a: 2®    ;   ý b: 1®)

                                        Bµi gi¶i

a, §¸y lín m¶nh ®Êt h×nh thang lµ:

           200 + 50 = 250 ( m)                                 0,25®

      ChiÒu cao m¶nh ®Êt h×nh thang lµ:

              200 : 2 = 100( m)                                  0,25®         

      DiÖn tÝch m¶nh ®Êt h×nh thang lµ:

          ( 250 + 200) x 100 : 2= 22500( m2)          1®

               §æi 22500 m2 = 2,25 ha                        0,5®

            §s: 22500 m2          2,25ha                 

b,   DiÖn tÝch c¶ miÖng giÕng vµ thµnh giÕng lµ:

          (1 x 1 x 3,14) + 1,5 = 4,64 (m2)                   0,5®

       DiÖn tÝch ®Êt cßn l¹i lµ:

          22500 – 4,64 = 22495,36 ( m2)                    0,5®

                §s: 22495,36 m2

                 Chó ý: Lêi gi¶i ph¶i phï hîp víi phÐp tÝnh. Lêi gi¶i sai , phÐp tÝnh ®óng kh«ng cho ®iÓm. Sai hoÆc thiÕu  mçi danh sè trõ 0,25®.

           C©u 5 : 0,5®

A       = 3+6+12+24+.....+3072+6144

A x2  = 6+12+24+48+….+ 6144+ 12288

A x 2 = A – 3 +12288

A       = 12285


Phßng GD- §t thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm tra 1/2 häc kú II

N¨m häc 2008-2009

M«n To¸n líp 4

( Thêi gian lµm  bµi:60phót  )

 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ...........................

 

 

    

                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................

         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................

     

PhÇn I : Bµi tËp tr¾c nghiÖm ( 2® )

  y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.

     C©u 1 : Trong c¸c  sè :  48432  ; 63620 ; 3568 ; 81587.

 a. Sè chia hÕt cho 5 lµ : A. 48432 B. 63620 C. 3568 D. 81587

 b. Sè chia hÕt cho c¶ 2 vµ 3 lµ  : A. 48432 B. 63620 C. 3568 D. 81587 

      C©u 2 : Mét h×nh b×nh hµnh cã ®é dµi ®¸y lµ m , chiÒu cao lµ m. DiÖn tÝch h×nh b×nh hµnh ®ã lµ:

       A. m             B.  m2                  C.  m2                      D. m2

    C©u 3 :  Ph©n sè b»ng  ph©n sè nµo d­íi ®©y ?

A.    B.       C.    D.

 

     C©u 4:  ViÕt c¸c ph©n sè   ;   theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín  lµ :

 A. ;       C. ;;

B.         D. ;;

 

 

 


Phßng GD- §T thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : ........{PP.....................

§Ò kiÓm trA  1/2 häc kú II

N¨m häc 2008-2009

M«n to¸n líp 5

( Thêi gian lµm  bµi 60phót  )

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

 

PhÇn II : Bµi tËp tù luËn ( 8®)

     C©u 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh kÕt qu¶

           a. 1000 -  897           b. 4879+ 5121                c. 156 x 205                     d. 846: 18

 

 

 

 

 

     C©u 2 : TÝnh

 a.1 + ................................ .............                 b. ............................................ 

          ....................................................              ...................................................

 

          c. ....................................            d. ............................................

          .......................................................              ..........................................................

 

                 .......................................................     ........................................................

       C©u 3: T×m x, biÕt: 

           a,  x  x, =                                                               b, x, x 3 + x, x 97= 200

..............................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................                 


C©u 4:  DiÖn tÝch 1 khu v­ên ®­îc sö dông nh­ sau : diÖn tÝch  v­ên dïng ®Ó trång hoa,  diÖn tÝch cña v­ên dïng lµm ®­êng ®i. DiÖn tÝch phÇn cßn l¹i cña v­ên hoa ®Ó x©y bÓ n­íc.

 1. Hái c¶ diÖn tÝch trång hoa vµ ®­êng ®i b»ng mÊy phÇn diÖn tÝch cña khu v­ên?
 2. DiÖn tÝch ®Ó x©y bÓ n­íc chiÕm bao nhiªu phÇn diÖn tÝch v­ên hoa?
 3. BiÕt v­ên hoa lµ h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 20 m, chiÒu réng 15m. Hái diÖn tÝch ®Ó x©y bÓ n­íc lµ bao nhiªu mÐt vu«ng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phßng gi¸o dôc thanh liªm

    Tr­êng tiÓu häc Liªm CÇn

 

H­íng dÉn chÊm to¸n líp 4

Kú KT gi÷a häc kú II – N¨m häc  2008- 2009

           I.Bµi tËp tr¾c nghiÖm : 2® ( 0,5 ®/1c©u tr¶ lêi ®óng )

         1: ýa. B         ý b. A   2: B   3: B  4. C

 

     II. PhÇn tù luËn 8®:

C©u 1 :  1® ( mçi ý  ®Æt tÝnh vµ tÝnh ®óng kÕt qu¶ cho 0,25 ®)

C©u 2 : 2®     Mçi ý ®óng cho 0,5®

C©u 3 : 2®         ý a : 1,5 ®          ý b: 0,5®. Sai hoÆc thiÕu gi¶i thÝch trõ 0,25 ®

C©u 4 : 3 ®

                                              Bµi gi¶i

       a, DiÖn tÝch trång hoa vµ ®­êng ®i b»ng sè phÇn diÖn tÝch khu v­ên lµ:          0,5®

                    ( diÖn tÝch khu v­ên)                                                           1®

          b, DiÖn tÝch ®Ó x©y bÓ n­íc chiÕm sè phÇn diÖn tÝch v­ên hoa lµ:             0,25 ®

                    1-  = ( DiÖn tÝch khu v­ên)                                                        0,25 ®

           c, DiÖn tÝch khu v­ên lµ:                                                                                                                                              

                   20 x 15 = 300( m2)                                                                                   0,5®

               DiÖn tÝch ®Ó x©y bÓ n­íc lµ:

                    300  x  = 15( m2)                                                                                0,5®

                                  §¸p sè:

 

                 Chó ý: Lêi gi¶i ph¶i phï hîp víi phÐp tÝnh. Lêi gi¶i sai , phÐp tÝnh ®óng kh«ng cho ®iÓm. Sai hoÆc thiÕu  mçi danh sè trõ 0,25®.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phßng Gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

 

 

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

Sè b¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm tra  1/2 häc kú II

N¨m häc 2008 - 2009

M«n to¸n líp 3

( Thêi gian lµm  bµi: 40phót    )

 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

    

                                     Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 1 :...............................

         Ch÷ ký cña gi¸m kh¶o 2:................................

     

PhÇn I : Bµi tËp tr¾c nghiÖm ( 2® )

  H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.

    C©u 1: Sè gåm chÝn ngh×n chÝn chôc viÕt lµ :


A. 9009   B.9900  C. 909  D. 9090

 

    C©u 2 :   Bèn sè nµo ®­îc viÕt theo thø tù tõ bÐ ®Õn lín ?

 1.      6854; 6584; 6845; 6548
 2.      8654; 8564; 8546;8645
 3.     6548;6584;6845;6854
 4.     5684;5846;5648;5864

 

   C©u 3 : Ngµy 30 th¸ng 8 lµ ngµy chñ nhËt th× ngµy 2 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã lµ :

A. Thø 2              B. Thø  3    C. Thø 4   C .  Thø 5

 

   C©u 4 : Cho h×nh vÏ :

         Sè h×nh tam gi¸c cã trong h×nh vÏ lµ :

            A.8       B.9     C. 10    D. 11

 

 

 

 

Phßng Gi¸o dôc thanh liªm

Tr­êng tiÓu häc liªm cÇn

Hä vµ tªn häcsinh : ..............................................

Líp :..............Tr­êng TiÓu häc Liªm CÇn

 

¸o danh : .......Phßng thi : .............................

§Ò kiÓm tra  häc kú 1/2 häc kú II

N¨m häc 2007-2008

M«n to¸n líp 3

( Thêi gian lµm  bµi:     )

 Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 1:...............................

Ch÷ ký cña gi¸m thÞ 2: ..............................

 

 

PhÇn II : Bµi tËp tù luËn ( 8®)

       C©u 1 : §Æt tÝnh råi tÝnh

 1. 5857+ 707                          c. 2005 x 4
 2. 6473-5645                          d. 5060 : 5

 

 


 

 

 

 

 

       C©u 2: T×m x

 1. 1999 + x = 2005                                      b.x 2 = 3998

 

 

 

 

 

 

 

     C©u 3 : ViÕt biÓu thøc råi tÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc:

           a.   40 chia 8 nh©n  5                                b.    1905 chia 5  chia 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 4:

     a,  35 kg g¹o ®ùng ®Òu trong 7 bao . Hái 4 bao ®ã cã bao nhiªu ki--gam g¹o ?  

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/13/2009 10:18:04 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 2 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi De thi KII, Toán học. . tailieuhoctap.com chia sẽ tới đọc giả đề thi De thi KII .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu De thi KII trong danh mục Toán học được giới thiệu bởi bạn Nhiên Nguyễn Thiên tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã đưa vào danh mục Toán học , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Phòng GD- ĐT liêm khiết Trường tiểu học liêm cần Họ và tên họcsinh : ,còn cho biết thêm Lớp :, bên cạnh đó Trường Tiểu học Liêm Cần Số báo danh : , thêm nữa Phòng thi : , ngoài ra Đề kiểm trA 1/2 học kỳ II Năm học 2008-2009 Môn toán lớp 5 ( Thời gian làm bài 60phút ) Chữ ký của giám thị 1:, bên cạnh đó Chữ ký của giám thị 2: , nói thêm là  Chữ ký của giám khảo 1 :,còn cho biết thêm Chữ ký của giám khảo 2:, nói thêm là Phần I : Bài tập trắc nghiệm ( 2, cho biết thêm đ ) Hãy khoanh

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/de-thi-kii.phspuq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng GD- ĐT thanh liêm
Trường tiểu học liêm cần


Họ và tên họcsinh : ..............................................
Lớp :..............Trường Tiểu học Liêm Cần
Số báo danh : .......Phòng thi : .............................
Đề kiểm trA 1/2 học kỳ II
Năm học 2008-2009
Môn toán lớp 5
( Thời gian làm bài 60phút )
Chữ ký của giám thị 1:...............................
Chữ ký của giám thị 2: ..............................

Chữ ký của giám khảo 1 :...............................
Chữ ký của giám khảo 2:................................

Phần I : Bài tập trắc nghiệm ( 2.đ )
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Chữ số 8 trong số thập phân 36,008 có giá trị là
A. 8 B C. D.

Câu2: Số 0, 045 m3 đọc là :
Không phẩy bốn mươi lăm mét khối .
Không phẩy bốn mươi lăm phần nghìn mét khối.
Không phẩy không trăm bốn mươi lăm mét khối.
bốn mươi lăm phần nghìn mét khối.

Câu 3 : 2% của 1000 kg là
A. 100kg B.20kg C. 22kg D. 10kg

Câu 4 : Một hình tròn có đường kính là 6cm chu vi hình tròn đó là:
A. 9,42cm B. 15,42cm C. 18,84cm D. 24,84cmPhòng GD- ĐT thanh liêm
Trường tiểu học liêm cần


Họ và tên họcsinh : ..............................................
Lớp :..............Trường Tiểu học Liêm Cần
Số báo danh : .......Phòng t(hi : ........{PP.....................
Đề kiểm trA 1/2 học kỳ II
Năm học 2008-2009
Môn toán lớp 5
( Thời gian làm bài 60phút )
Chữ ký của giám thị 1:...............................
Chữ ký của giám thị 2: ..............................
Phần II : Bài tập tự luận ( 8đ)
Câu 1 : Đặt tính rồi tính kết quả
a. 978,56 + 75,98 b. 7,35 x 1,08
c. 100 - 0,26 d. 8,216 : 5,2

 Câu 2 : Tính giá trị của biểu thức
a. ( 6 giờ 45 phút – 4 giờ 30 phút ) x 2


b. ( 131,4 - 80,8) : 2,3 + 20,84 x 5


Câu 3 : Tìm x
0,8 x x = 1,2 x 10 b. x : = 180Câu 4: Một mảnh đất hình thang có đáy bé là 200m. Đáy lớn dài hơn đáy bé là 50 m
Chiều cao bằng nửa đáy bé.
Hỏi diện tích mảnh đất bằng bao nhiêu m2 , bao nhiêu ha ?
Trên mảnh đất đó người ta đào 1 cái giếng có bán kính miệng giếng là 1m . Diện tích thành giếng là 1,5m2 .Tính diện tích đất còn lại .
Câu 5: Tính nhanh
A= 3+6+12+24+.....+3072+6144


Phòng giáo dục thanh liêm
Trường tiểu học Liêm Cần
Hướng dẫn chấm toán lớp 5
kỳ kt giữa học kỳ ii – năm học 2008 – 2009
I.Bài tập trắc nghiệm : 2.đ ( 0,5 đ/1câu trả lời đúng )
C1: D C1: C C3: B C4: C
II. Phần tự luận : 8 đ
Câu 1: 1đ ( mỗi ý đặt tính