Đề thi cuối học kỳ 1 - môn Toán lớp 1

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ÑEÀ THI CUOÁI HOÏC KYØ I – NAÊM HOÏC 2009-2010

MOÂN THI: TOAÙN - Thôøi gian : 40 phuùt

Hoï vaø teân hoïc sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lôùp 1 . . . . . .

Tröôøng Tieåu hoïc Thaïnh Höng

Kieåm tra ngaøy 24 thaùng 12 naêm  2009

 

Điểm

Nhận xét của giáo viên

 

 

 

 

Caâu 1.  Vieát caùc soá  2 , 0 , 4 , 9 , 7 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù :       ( 1 ñieåm)

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

Caâu 2.  Ñieàn daáu thích hôïp (< ; > ; = ) vaøo oâ troáng :    ( 1 ñieåm) 

  5 + 2          9     9 3           0 + 6

 Caâu 3.  Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã daáu chaám     ( 1 ñieåm)

  6 + . . . . . = 8    . . . . .  – 5 = 5

Caâu 4.  Tính :          ( 2 ñieåm)

 

10

 

+

0

 

9

 

+

3

 

 

8

 

9

 

4

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caâu 5.  Noái pheùp tính vôùi soá thích hôïp :      ( 2 ñieåm)

 

 

2 + 5

 

8 – 4

 

6 + 0

 

7 –  2

 

 

 

   

    6   7  4  5

 

Caâu 6.  Ñieàn soá vaøo oâ troáng roài vieát pheùp tính thích hôïp :   ( 2 ñieåm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caâu 7.  Hình  beân  coù  …………….  hình tam giaùc ? ( 1 ñieåm)

 


 

 

HÖÔÙNG DAÃN KIEÅM TRA CUOÁI HK I-  MOÂN TOAÙN- LÔÙP MOÄT

NAÊM HOÏC  2009- 2010

Caâu 1.  Vieát caùc soá  2 , 0 , 4 , 9 , 7 theo thöù töï töø lôùn ñeán beù :        ( 1 ñieåm)

9

7

4

2

0

Caâu 2.  Ñieàn daáu thích hôïp (< ; > ; = ) vaøo oâ troáng :    ( 1 ñieåm) 

  5 + 2    <    9     9 – 3    =     0 + 6

Caâu 3.  Ñieàn soá thích hôïp vaøo choã daáu chaám     ( 1 ñieåm)

  6 + 2  = 8    10 – 5 = 5

Caâu 4.  Tính :          ( 2 ñieåm)

 

 

10

 

+

0

 

9

 

+

3

 

 

8

 

9

 

4

 

7

 

 

 

2

 

 

9

 

 

5

 

 

10

 

             

Caâu 5.  Noái pheùp tính vôùi soá thích hôïp :      ( 2 ñieåm)

 

 

2 + 5

 

8 – 4

 

6 + 0

 

7 –  2

 

 

 

   

    6   7  4  5

 

Caâu 6.  Ñieàn soá vaøo oâ troáng roài vieát pheùp tính thích hôïp :   ( 2 ñieåm)

 

3

+

4

=

7

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Caâu 7.  Hình  beân  coù  …….  hình tam giaùc ?

HS traû lôøi : 3  hình tam giaùc ( 1 ñieåm )

HS traû lôøi : 2  hình tam giaùc ( 0,5 ñieåm )

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 1/24/2010 3:06:40 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 95 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.13 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi cuối học kỳ 1 - môn Toán lớp 1, Toán học. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề thi cuối học kỳ 1 - môn Toán lớp 1 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Thư viện Đề thi cuối học kỳ 1 - môn Toán lớp 1 thuộc danh mục Toán học được giới thiệu bởi thành viên Hưng Trường Tiểu Học Thạnh đến thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Toán học , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 1 Toán học 1 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập  ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009-2010   MÔN THI: TOÁN - Thời gian : 40 phút   Họ và tên học sinh : ,còn cho biết thêm ,còn cho biết thêm , kế tiếp là , nói thêm là , cho biết thêm , cho biết thêm , nói thêm là , nói thêm , tiếp theo là , bên cạnh đó , ngoài ra , tiếp theo là ,còn cho biết thêm

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/de-thi-cuoi-hoc-ky-1-mon-toan-lop-1.1xi7uq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2009-2010


MÔN THI: TOÁN - Thời gian : 40 phút


Họ và tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Lớp 1 . . . . . .
Trường Tiểu học Thạnh Hưng


Kiểm tra ngày 24 tháng 12 năm 2009


Điểm
Nhận xét của giáo viên


Câu 1. Viết các số 2 , 0 , 4 , 9 , 7 theo thứ tự từ lớn đến bé : ( 1 điểm)
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .
. . . . .

Câu 2. Điền dấu thích hợp (< ; > ; = ) vào ô trống : ( 1 điểm)
5 + 2 9 9 – 3 0 + 6
Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm ( 1 điểm)
6 + . . . . . = 8 . . . . . – 5 = 5
Câu 4. Tính : ( 2 điểm)

–
10

+
0

–
9

+
3
8


9


4


7
Câu 5. Nối phép tính với số thích hợp : ( 2 điểm)


2 + 5

8 – 4

6 + 0

7 – 2

6 7 4 5

Câu 6. Điền số vào ô trống rồi viết phép tính thích hợp : ( 2 điểm)Câu 7. Hình bên có ……………. hình tam giác ? ( 1 điểm)
HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CUỐI HK I- MÔN TOÁN- LỚP MỘT
NĂM HỌC 2009- 2010

Câu 1. Viết các số 2 , 0 , 4 , 9 , 7 theo thứ tự từ lớn đến bé : ( 1 điểm)
9
7
4
2
0

Câu 2. Điền dấu thích hợp (< ; > ; = ) vào ô trống : ( 1 điểm)
5 + 2 < 9 9 – 3 = 0 + 6
Câu 3. Điền số thích hợp vào chỗ dấu chấm ( 1 điểm)
6 + 2 = 8 10 – 5 = 5
Câu 4. Tính : ( 2 điểm)


–
10

+
0

–
9

+
3
8


9


4


7
2


9


5


10Câu 5. Nối phép tính với số thích hợp : ( 2 điểm)


2 + 5

8 – 4

6 + 0

7 – 2

6 7 4 5

Câu 6. Điền số vào ô trống rồi viết phép tính thích hợp : ( 2 điểm)

3
+
4
=
7Câu 7. Hình bên có ……. hình tam giác ?
HS trả lời : 3 hình tam giác ( 1 điểm )
HS trả lời : 2 hình tam giác ( 0,5 điểm )