Cau 1 cac de thi vao 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .pdf
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
x x  
x
1
x
1
PhÇn I. D¹ng to¸n rót gän biÓu thøc vµ c¸c bµi tËp liªn quan  
Bµi 7. Cho biÓu thøc: A =  
x
1
x
1
x
x
2
3
5
1
Bµi 1. Cho biÓu thøc: P =  
1. Rót gän A.  
2
x
x
6
2
x
. Hái cã gi¸ trÞ nµo cña x ®Ó A ®¹t gi¸ trÞ lín nhÊt, gi¸ trÞ nhá nhÊt ®• îc  
1
. Rót gän P.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P > 1.  
kh«ng, t¹i sao?  
Bµi 2. Cho biÓu thøc:  
2
x
1
x
Bµi 8. Cho biÓu thøc: P =  
: 1  
x
x
3
x
2
x
2
x x  
x
x
1
x
1
x
1
Q =  
1
:
1
x
x
2
3
x
x
5 x  
6
1
. Rót gän P.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P 0.  
1
. Rót gän Q.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó Q < 0.  
2
a3  
a
1
a
a
1
a3  
a
Bµi 3. Cho biÓu thøc:  
Bµi 9. Cho biÓu thøc: P =  
1. Rót gän P.  
.
1
a
a
1
1
x
1
1
8 x  
9x  
3 x  
3 x  
2
1
A =  
: 1  
3
x
1
3 x  
1
1
2. XÐt dÊu cña biÓu thøc H = P.  
1
a
.
6
5
1
. Rót gän A.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó A =  
.
x
2
x
1
x
1
Bµi 10. Cho biÓu thøc: P = 1:  
x x  
1
x
x
1
x 1  
x
1
2 x  
x
1
. Rót gän P.  
Bµi 11. Cho biÓu thøc: H =  
. Rót gän H.  
Bµi 12. Cho biÓu thøc: P =  
2. So s¸nh P víi 3.  
Bµi 4. Cho biÓu thøc: B =  
1
:
1
x
x
1
x x  
x
1
1
a a  
1 a a  
a .  
1
3
. Rót gän B.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó B < 1.  
a
1
a
1
a
. TÝnh gi¸ trÞ cña B nÕu x = 19  8 3 .  
1
2. T×m a ®Ó H < 7  4  
3
.
a.(1 a)2  
1
a3  
a
1
a3  
a
Bµi 5. Cho biÓu thøc: M =  
:
a .  
1
a
2
x
x
3x  
x
3
2 x  
2
1
a
1
:
1
x
3
x
3
9
x
3
1
1
. Rót gän M.  
2. XÐt dÊu cña biÓu thøc N = a.  
M
.
1
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P <  .  
2
1
. Rót gän P.  
2
Bµi 6. Cho biÓu thøc:  
3. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P.  
x 1  
2x  
x
x 1  
2x  
x
Bµi 13. Cho biÓu thøc:  
H =  
1 : 1  
2
x 1  
2x 1  
2x 1  
2x 1  
x
3 x  
9
9
x
x
3
x
x
2
3
B =  
1 :  
x
x
x
6
2
x
3
2 2  
2
1
. Rót gän H.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña H khi x =  
.
1. Rót gän B.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó B < 1.  
H 2  
H 1  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
a a 2 a 3a  
2a2 2a  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
Bµi 21. Cho biÓu thøc:  
2
3
Bµi 14. Cho biÓu thøc: A =  
vµ B =  
a3  
a
2
a
3
a 1  
ab 1  
ab  
a
a 1  
ab a  
ab 1  
M =  
1 :  
1
1
. Rót gän A vµ B.  
2. So s¸nh A víi B.  
ab 1  
ab 1  
1
5 x 11  
3 x  
1
2
2 x  
x
3
3
3
1
.
Bµi 15. Cho biÓu thøc: C =  
1
. Rót gän M.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña M nÕu a = 2 –  
3
vµ b =  
x
2 x  
3
x
1
3
1
2
1
3
. Rót gän C.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x sao cho C =  
.
3. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña M nÕu  
a
b
4
.
2
3
Bµi 22. Cho biÓu thøc:  
. Chøng minh C  
.
a a  
a
1
a a  
a
1
1
.
a
a
a
1
1
a
1
1
Q =  
a
1
x
1
a
1
a
a
a
Bµi 16. Cho biÓu thøc: E =  
a
a
a
a
1
2 a  
1
1. Rót gän Q.  
2. Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× Q = 7.  
3
. Víi gi¸ trÞ nµo cña a th× Q > 6.  
1
. Rót gän E.  
2. So s¸nh E víi 1.  
m2  
4x 4m2  
2. TÝnh x theo m ®Ó H = 0.  
2
x
2
a
a
a
1
2a a  
1
a
a a  
.
2 a  
a
Bµi 17. XÐt biÓu thøc: H =  
víi m > 0  
Bµi 23. Cho biÓu thøc: M =  
1
x
m
x
m
1
a a  
1
1
3
. Rót gän H.  
. X¸c ®Þnh c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó x t×m ®• îc ë c©u 2) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x > 1.  
1
2
. Rót gän M.  
6
2
3
. T×m gi¸ trÞ cña a biÕt M =  
.
3. So s¸nh gi¸ trÞ cña M víi  
.
3
x
9x  
x
3
x
x
1
2
x
2
1
6
Bµi 18. XÐt biÓu thøc: P =  
x
2
1
x
2
1
. Rót gän P.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x Z sao cho P Z.  
a
1
a
a
1
1
a
a
1
1
Bµi 24. Cho biÓu thøc: Q =  
.
2
2 a  
x
3
Bµi 19. XÐt biÓu thøc: R =  
1
3
. Rót gän Q. 2. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó Q > 0.  
. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó Q = 2.  
x
2
1
2
. T×m ®iÒu kiÖn cã nghÜa vµ trôc c¨n khái mÉu sè.  
. TÝnh gi¸ trÞ cña R nÕu x = 4  
2
3
.
3. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña R.  
Bµi 25. Cho biÓu thøc:  
a2  
2
2
x
x
2
2
x
x
4x  
2
x
3
a
2a  
a
:
4
2
A =  
Bµi 20. Cho biÓu thøc: A =  
1
x
x
2 x  
x
a
a
1
a
1
3
. Rót gän A.  
. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A < 0.  
2. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > 0.  
4. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = 1.  
1
3
. Rót gän A.  
. T×m a ®Ó A = 2.  
2. BiÕt a > 1, h·y so s¸nh A víi A .  
4. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña A.  
H 3  
H 4  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
2
x3  
y3  
x
y
xy  
x2  
x3  
1
1
x2  
x2  
2
x
x
y
2
Bµi 31. Cho biÓu thøc: P =  
. Rót gän P.  
Bµi 32. Cho biÓu thøc: P =  
:
Bµi 26. Cho biÓu thøc: A =  
: 1  
x 1  
x
1
y
y
x
x
y
1
1
2. Chøng minh P  0.  
3. So s¸nh P víi 1.  
2 x  
8
1
3
. Rót gän A.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña A biÕt x =  
.
5
2
x
9
x
x
3
2
1
. T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A nguyªn.  
x
5 x  
6
3
x
1
3
. Rót gän P. 2. T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó P < 1.  
. T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P cã gi¸ trÞ nguyªn.  
1
a a  
a
1 a a  
a .  
Bµi 27. Cho biÓu thøc: P =  
a
1
1
a
3
x
9x  
x
3
x
x
1
2
x
2
1
1
. Rót gän P.  
2. TÝnh a ®Ó P < 7  4 3 .  
Bµi 33. Cho biÓu thøc: P =  
1
x
2
x
1
x
1
1
x3  
x
x
1
3
. Rót gän P.  
2. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó P =  
x
.
Bµi 28. Cho biÓu thøc: P =  
x
x
x
x
. T×m c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P cã gi¸ trÞ nguyªn.  
1
3
. Rót gän P.  
2. T×m x ®Ó P > 0.  
y
x
x
y
x
x
x
y
y
5
3
Bµi 34. Cho biÓu thøc: P =  
. TÝnh gi¸ trÞ cña P nÕu x =  
.
2 7  
2
2 y  
2 x 2 y  
9
1
. Rót gän P.  
2. T×m c¸c gi¸ trÞ x, y tho¶ m·n P > 1.  
2
a
3 b  
6
ab  
2
Bµi 29. Cho biÓu thøc: P =  
2
1
1
x
y
2
ab 2 a 3 b  
6
ab 2 a 3 b  
6
Bµi 35. Cho biÓu thøc: P =  
:
xy  
x
y
x
y
1
2
. Rót gän P.  
. Cho gi¸ trÞ cña biÓu thøc P sau khi rót gän b»ng  
2
2. Chøng minh r»ng P < x  x.  
b
b
0  
1. Rót gän P.  
(b  10). Chøng  
0  
Bµi 36. XÐt biÓu thøc:  
a
9
minh r»ng  
.
a
a
1
1
a
a
1
1
8 a  
a
a
3
1
B =  
:
b
10  
a
1
a
1
a
1
Bµi 30. Cho biÓu thøc:  
1
. Rót gän B.  
2. So s¸nh B víi 1.  
2
x
x
2
4
8 x 32  
2
P =  
: 1  
1
1
a
a
1
2
a
a
2
1
Bµi 37. Cho biÓu thøc: H =  
:
a
x
2 x  
4
x
2
x x  
8
x
2
a
1
1
3
. Rót gän P.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña P biÕt x = 4  2  
3
.
1
6
1
. Rót gän H.  
2. T×m gi¸ trÞ cña a ®Ó H >  
H 6  
.
. TÝnh gi¸ trÞ cña x ®Ó P = 9.  
H 5  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
TuyÓn chän vµ giíi thiÖu: NguyÔn Quèc Hoµn 093 444 222 8  
2
a
4
a
2
2
Bµi 38. Cho biÓu thøc: P =  
1
1
a
a
1
2
a
a
2
1
Bµi 45. Cho biÓu thøc: A =  
:
a
a a  
a
a
a
a
1
1
. Rót gän P.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi a = 3  2  
2
3
.
.
1
6
1
. Rót gän A.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña a ®Ó A >  
.
x x 26 x9  
2 x  
2 x  
x
x
x
3
3
Bµi 39. Cho biÓu thøc: P =  
x
3
3
a
9a  
a
2
a
a
2
1
Bµi 46. Cho biÓu thøc: P =  
1
3
. Rót gän P.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña P khi x = 7  4  
a
2
a
2
. Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× P ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ tÝnh gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã.  
1
3
. Rót gän P. 2. T×m a ®Ó P = 1  
. T×m c¸c gi¸ trÞ cña a N sao cho P N.  
1
1
a2  
1
2
a3  
Bµi 40. XÐt biÓu thøc: P =  
2
1
a
21  
a
Bµi 47. Cho biÓu thøc:  
1
. Rót gän P.  
2. TÝnh gi¸ trÞ nhá nhÊt cña P.  
1
x
2
1
2
Bµi 41. XÐt biÓu thøc:  
A =  
:
x
1
x x  
x
x
1
x
1
x
1
a
a
1
1
a
a
1
8 a  
a
a
3
1
P =  
:
1
2
. Rót gän A.  
. Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× A ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt vµ t×m gi¸ trÞ nhá nhÊt ®ã.  
1
a
1
a
1
a
1
1
. Rót gän P.  
2. So s¸nh P víi 1.  
Bµi 48. Cho biÓu thøc sau víi x, y d• ¬ng:  
Bµi 42. XÐt biÓu thøc:  
x3 y x x y  
y3  
1
1
2
1
x
1
y
x
y
2 xy  
6
A =  
. Rót gän A.  
x
x
y
x
x
y
y
y
x
A =  
:
x3y  
xy3  
x
y
x
y
y
y
xy  
xy  
x
2
1
2. Cho xy = 16. X¸c ®Þnh x, y ®Ó A cã gi¸ trÞ nhá nhÊt.  
7
13  
14  
1
. Rót gän A.  
2. TÝnh gi¸ trÞ cña A nÕu x =  
, y =  
.
4
25  
2
x
y
16xy  
3
x y y x  
vµ B =  
xy  
Bµi 49. Cho hai biÓu thøc: A =  
Bµi 43. XÐt biÓu thøc:  
x x 3x 3 x  
x
y
1
2
x2  
x
x2  
x
1
1
A =  
x
1
vµ B =  
1. Rót gän A vµ B.  
2. TÝnh tÝch A.B víi x =  
2
vµ y =  
3
2
.
x
1
x x  
x
x
1
. Rót gän A vµ B.  
Bµi 44. XÐt biÓu thøc: A =  
. Rót gän A vµ B.  
2. So s¸nh A víi B.  
2
a
:
1
1
2 a  
a
Bµi 50. Cho biÓu thøc: A =  
1
x3  
a
a
1
a a  
a
1
2
x
3 x  
2
x
2
2x  
vµ B =  
x
2
x
2
1. Rót gän A.  
2. T×m gi¸ trÞ cña A nÕu a = 2009 2 2008  
.
1
2. T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A = B.  
H 7  
H 8  
Có thể download miễn phí file .pdf bên dưới
Đăng ngày 3/16/2009 9:54:53 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 9 | Lần xem: 1 | Page: 0 | FileSize: 0.23 M | File type: pdf
1 lần xem

đề thi Cau 1 cac de thi vao 10, Toán học. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/cau-1-cac-de-thi-vao-10.trp2tq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi