6 ĐỀ THI HKII TOÁN 11- CÓ ĐÁP ÁN

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


                                                         

                                                             Đề 1

                                              Thời gian làm bài: 90 phút

 

A. Phần chung cho tất cả học sinh phải làm: (7điểm)

 

   Câu I: (3 điểm)

         1) Tìm 5 số hạng của một cấp số nhân gồm năm số hạng, biết

         2) Tính

           a)

           b)

         3) Cho hàm số

             Xét tính liên tục của hàm số tại

 

  Câu II: (2 điểm)

        1) Tính đạo hàm của hàm số

            a)

            b)

        2) Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong . Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3

Câu III: (3 điểm)

        Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD, có cạnh . Chứng minh rằng:

        1) Mặt phẳng

        2)

 

B. Phần riêng: (2 điểm)

 

   Câu IV-A: Dành cho học sinh học chương trình Chuẩn:

 

          Cho . Tìm để

 

  Câu IV-B: Dành cho học sinh học chương trình Nâng cao:

         Giải phương trình trong trường hợp

 

                                                                                                                 Hết.

 


                                   Gợi ý đáp án

 

I.1.   Có 2 CSN :     , 1, 3, 9, 27

                                , -1, 3,- 9, 27

2.a : 4   ; b: 2

3. Hàm số không liên tục tại

II. 1. a

        b.

 1. Có 2 pt tt là

III.

1) Chứng minh:

    Ta có

    Mà     

Vậy

2) Chứng minh: 

Ta có (ABCD là hình vuông)

           ()

                                                  Vậy

IVA. x < 0 hoặc x > 2

IVB.  PT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

                                Đề 2

A. Phần chung cho tất cả học sinh phải làm: (7điểm)

 

Câu I : ( 2 điểm):

Tìm các giới hạn sau:

     a)

     b)

 

Câu II :( 1 điểm):

Xét tính liên tục của hàm số f(x) =          tại x=2.

Câu III: ( 2 điểm):

Tính đạo hàm của các hàm số sau:

a)      f(x) = .

b)     f(x) = ( sin ( tan (x4+1))2

Câu IV: (3 điểm)

        Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD, có cạnh . Chứng minh rằng:

        1) Mặt phẳng

        2)

 

B. Phần riêng: (2 điểm)

 

   Câu V-A: Dành cho học sinh học chương trình Chuẩn:

 

Cho hàm số: y = x3 – 3x2 + 2x + 2

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng: x + y + 50 = 0.

  Câu V-B: Dành cho học sinh học chương trình Nâng cao

Tìm a để phương trình f’(x) = 0 có nghiệm biết rằng f(x) = acosx + 2sinx – 3x + 1

 

 

                     ------------------------------------------------

 

 


 

 

 

                            GỢI Ý ĐÁP ÁN :

 

 1. a : -2   b : -2
 2. Tính giới hạn phải tại 2, giới hạn trái tại 2 của hàm số và giá trị của hàm số taị 2. Suy ra :  hàm số liên tục tại 2 .
 3.      b.
 4.  

1) Chứng minh:

    Ta có

    Mà     

Vậy

2) Chứng minh: 

Ta có (ABCD là hình vuông)

           ()

                                                  Vậy

 

V.A    Hệ số góc của tiếp tuyến phải tìm = -1.

            Giải phương trình f’(x0) = -1, suy ra tọa độ tiếp điểm M (x0, y0), suy ra phương trình tiếp tuyến.

V. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

                                                        Đề 3

 

A. Phần chung tất cả học sinh phải làm. ( 8 điểm )

 

Câu I ( 2đ): 1. Tìm các giới hạn sau:

a)   ( 1 điểm )       b)   ( 1 điểm )   

             2. Cho hàm số     . Xét tính liên tục của hàm số tại x0 = 2. ( 1 điểm )

Câu II ( 2đ)

            1. Cho cấp số nhân () .Biết .Tính . ( 1 điểm )

            2. Cho hàm số. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết hoành độ tiếp điểm x0 = 0. ( 1 điểm )                                                           

CâuIII ( 4đ ) : Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình vuông tâm O và có SA vuông góc với ( ABCD ) . Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A trên SB, SC, SD.

a. CMR : BC vuông góc ( SAB ), CD vuông góc (SAD), BD vuông góc (SAC).

b. CMR : SC vuông góc ( AHK) và I thuộc mp ( AHK).

c. CMR : HK vuông góc ( SAC), suy ra HK vuông góc AI.

B. Phần riêng. ( 2 điểm )

CâuIV-A: Dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao.

 Tính đạo hàm của hàm số y =                                                         

Câu IV-B: Dành cho học sinh học theo chương trình cơ bản.

 Tính đạo hàm của hàm số y =                                                     

 

Hết.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

                              GỢI Ý ĐÁP ÁN:

 

 1. 1.a : 0     ; b : -3

            2 . Hs không liên tục

 

 1. 1 . 
  1. Phương trình tiếp tuyến là : y= -5x/4 + ½
  2.  

      III a. Hs tự giải

           b. Giả sử I không thuộc mp ( AHK) suy ra qua A có 3 mp vuông góc SC ( vô lý )

           c. CM : HK song song BD, suy ra điều phải chứng minh.

 

     IVA .

     IVB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                                Đề 4

A. Phần chung tất cả học sinh phải làm. ( 7 điểm )

 

Câu I: (2 điểm)

 Tính giới hạn :

       a)                                                     b)

       c)  d)

 

Câu II: (2 điểm)

a)      Cho hàm số . Tìm a để hàm số liên tục tại .

b)     Chứng minh rằng phương trình có ít nhất một nghiệm trong khoảng

Câu III: (3 điểm)

Cho hình chop S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông tâm O cạnh a, SA=SB=SC=SD=2a . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BC và SO . Kẻ OP vuông góc với SA.

      a. CMR : SO vuông góc mp (ABCD), SA vuông góc mp (PBD)

      b. CMR : MN vuông góc AD.

      c. Xác định và tính góc giữa SA và mp (ABCD)

      d. CMR : 3 vec tơ đồng phẳng.

 B. Phần riêng. ( 3 điểm )

CâuIV-A: Dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao.

 1. Cho hàm số f(x)= x3+3x - 4. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết rằng tiếp tuyến đó đi qua điểm M(1,0)
 2. Tìm đạo hàm của hàm số y=sin(cos (5x3-4x+6)2010)

CâuIV-B: Dành cho học sinh học theo chương trình cơ bản.

1 Cho hàm số f(x)= x3- 3x + 4. Lập phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm M( 1, 2)

2. Tìm đạo hàm của hàm số y= (sinx)2

 

 

 

 


 

 

 

 

                                       GỢI Ý ĐÁP ÁN

 

I.   a : 2   ; b : 1  ; c : 3; d : ¾

 

II.  a. a=6

      b. Xét trong khoảng ( -2;0)

 

III.  a, b : Học sinh tự giải

 1. Góc cần tìm là góc SAO, Cos SAO = 
 2. CM : BD, SC cùng vuông góc mp ( MNJ), với J là trung điểm CD.

 

IVA. 1. Có 2 pt tiếp tuyến là y= 6x-6 và y= 15x/4 + 15/4              

     2.

IVB. 1. PTTT là : y=2

         2. y’=sin2x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                         Đề 5

A. Phần chung tất cả học sinh phải làm. ( 7 điểm )

 

Câu I: (2điểm)

 Tính giới hạn

a)                                                          b)  

 c)  d)

 

Câu II: (2 điểm)

a)      Cho hàm số . Tìm a để hàm số liên tục tại .

b)     Chứng minh rằng phương trình có nghiệm dương.

 

Câu III: (3 điểm)

    Cho tứ diện ABCD có cạnh AB vuông góc với mp (BCD) . Trong tam giác BCD vẽ các đường cao BE, DF cắt nhau tại O . Trong mp ( ACD) vẽ DK vuông góc với AC tại K. H là trực tâm tam giác ACD.

 1. CMR : mp (ACD) vuông góc mp (ABE), mp (ACD) vuông góc mp ( DFK)
 2. CMR : OH vuông góc với mp ( ACD).

 B. Phần riêng. ( 3 điểm )

CâuVI-A: Dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao.

 1. Tìm 3 góc của 1 tam giác biết rằng số đo 3 góc lập thành 1 cấp số cộng.
 2. Chứng minh rằng

            

CâuVI-B: Dành cho học sinh học theo chương trình cơ bản.

 

 1. Tính tổng của cấp số nhân có số hạng đầu là 1 và công bội là 1/3.
 2. Tìm đạo hàm của hàm số y = ( 2x + 5)2010 tại x=2010

 

 

 


 

 

 

 

                          GỢI Ý ĐÁP ÁN

 

 1. a : 2/3 ;  b : 4/3;   c : 1:  d : 1/4

 

II. a. a= 9

b. Xét khoảng ( 0;1)

 

III a. HS tự giải

b. CM : OH là giao tuyến của hai mp cùng vuông góc với ( ACD ) 

                 IV A.

                      1. 300 , 600, 900

                      2.  Khai triển : . Đạo hàm 2 vế,thay x = 1 vào

                IVB .

 1. S = 3/2
 2. ý(2010) = 4020.40252009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                                     Đề 6

 

A. Phần chung tất cả học sinh phải làm. ( 7 điểm )

 

Câu I:(2 điểm)Tính giới hạn sau

a)A =    b) B =

     Câu II : (2đ)    

            Cho hàm số :   

            Tìm m để hàm số liên tục tại x = 1

  Câu III (3đ) 

     Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a .SA(ABCD), SA=a

         a) Chứng minh rằng các mặt bên là các tam giác vuông

         b) Chứng minh  BDSC

         c) Xác định và tính góc giữa mặt (SCD) và mặt đáy

 

B. Phần riêng. ( 3 điểm )

CâuIV-A: Dành cho học sinh học theo chương trình nâng cao.

a) Cho hàm số: . Giải phương trình : f’(x) = 0

b)Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = biết tiếp tuyến đi qua M(4;2)

 

Câu IVB. Dành cho học sinh  cơ bản:

a) Cho hàm số . Giải phương trình : f’(x) = 0

b) Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến  k = -1

            Hết.

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/11/2010 4:48:03 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 20 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.32 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi 6 ĐỀ THI HKII TOÁN 11- CÓ ĐÁP ÁN, Toán học. . tailieuhoctap.com giới thiệu đến các bạn tài liệu 6 ĐỀ THI HKII TOÁN 11- CÓ ĐÁP ÁN .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Thư viện 6 ĐỀ THI HKII TOÁN 11- CÓ ĐÁP ÁN trong thể loại Toán học được giới thiệu bởi user Hồng Trần Diệu tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán học , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập Đề 1 Thời gian làm bài: 90 phút A, thêm nữa Phần chung cho hầu hết học sinh phải làm: (7điểm) Câu I: (3 điểm) 1) Tìm 5 số hạng của một cấp số nhân gồm năm số hạng, biết và 2) Tính a) b) 3) Cho hàm số Xét tính liên tiếp của hàm số tại Câu II: (2 điểm) 1) Tính đạo hàm của hàm số a) b) 2) Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong , cho biết thêm Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3 Câu III: (3 điểm)

https://tailieuhoctap.com/dethitoanhoc/6-de-thi-hkii-toan-11-co-dap-an.lqflvq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thiĐề 1
Thời gian làm bài: 90 phút

A. Phần chung cho tất cả học sinh phải làm: (7điểm)

Câu I: (3 điểm)
1) Tìm 5 số hạng của một cấp số nhân gồm năm số hạng, biết và 
2) Tính
a) 
b) 
3) Cho hàm số 
Xét tính liên tục của hàm số tại 

Câu II: (2 điểm)
1) Tính đạo hàm của hàm số
a) 
b) 
2) Viết phương trình tiếp tuyến của đường cong . Biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng 3
Câu III: (3 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD, có cạnh . Chứng minh rằng:
1) Mặt phẳng 
2) 

B. Phần riêng: (2 điểm)

Câu IV-A: Dành cho học sinh học chương trình Chuẩn:

Cho . Tìm để 

Câu IV-B: Dành cho học sinh học chương trình Nâng cao:
Giải phương trình trong trường hợp 

Hết.

Gợi ý đáp án

I.1. Có 2 CSN : , 1, 3, 9, 27
, -1, 3,- 9, 27
2.a : 4 ; b: 2
3. Hàm số không liên tục tại 
II. 1. a
b.
Có 2 pt tt là và 
III.
1) Chứng minh: 
Ta có 
Mà 
Vậy 
2) Chứng minh:
Ta có (ABCD là hình vuông)
 ()
Vậy 
IVA. x < 0 hoặc x > 2
IVB. PT 

Đề 2
A. Phần chung cho tất cả học sinh phải làm: (7điểm)

Câu I : ( 2 điểm):
Tìm các giới hạn sau:
a) 
b) 

Câu II :( 1 điểm):
Xét tính liên tục của hàm số f(x) = tại x=2.
Câu III: ( 2 điểm):
Tính đạo hàm của các hàm số sau:
f(x) = .
f(x) = ( sin ( tan (x4+1))2
Câu IV: (3 điểm)
Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông ABCD, có cạnh . Chứng minh rằng:
1) Mặt phẳng 
2) 

B. Phần riêng: (2 điểm)

Câu V-A: Dành cho học sinh học chương trình Chuẩn:

Cho hàm số: y = x3 – 3x2 + 2x + 2
Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số biết tiếp tuyến đó song song với đường thẳng: x + y + 50 = 0.
Câu V-B: Dành cho học sinh học chương trình Nâng cao
Tìm a để phương trình f’(x) = 0 có nghiệm biết rằng f(x) = acosx + 2sinx – 3x + 1


------------------------------------------------


GỢI Ý ĐÁP ÁN :

a : -2 b : -2
Tính giới hạn phải tại 2, giới hạn trái tại 2 của hàm số và giá trị của hàm số taị 2. Suy ra : hàm số liên tục tại 2 .
a b.

1) Chứng minh: 
Ta có 
Mà 
Vậy 
2) Chứng minh:
Ta có (ABCD là hình vuông)
 ()
Vậy 

V.A Hệ số góc của tiếp tuyến phải tìm = -1.
Giải phương trình f’(x0) = -1, suy ra tọa độ tiếp điểm M (x0, y0), suy ra phương trình tiếp tuyến.
V. B 
Đề 3

A. Phần chung tất cả học sinh phải làm. ( 8 điểm )

Câu I ( 2đ): 1. Tìm các giới hạn sau:
a) ( 1 điểm ) b) ( 1 điểm )
2. Cho hàm số . Xét tính liên tục của hàm số tại x0 = 2. ( 1 điểm )
Câu II ( 2đ)
1. Cho cấp số nhân () .Biết .Tính . ( 1 điểm )
2. Cho hàm số. Viết phương trình tiếp tuyến của