Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Së Gi¸o dôc - §µo t¹o

Th¸i B×nh

§Ò thi tuyÓn sinh líp 10 THPT Chuyªn Th¸i B×nh

N¨m häc 2011 - 2012

M«n:  To¸n

Thêi gian: 120 phót (kh«ng kÓ thêi gian giao ®Ò)

C©u 1. (2,0 ®iÓm) Cho biÓu thøc:

P = +   víi  x 0 ; x 4

1)     Rót gän P

2)     T×m x ®Ó P =

C©u 2. (2,0 ®iÓm) Cho Parabol(P): y=x2 vµ ®­êng th¼ng (d): y=(m-1)x + 3(4-m) ,m lµ tham sè

1)T×m täa ®é giao ®iÓm cña (d) vµ (P) khi m = -2

2)T×m ®iÒu kiÖn cña m ®Ó (d) c¾t (P) t¹i hai ®iÓm ph©n biÖt cã hoµnh ®é lín h¬n 2

C©u 3. (2,0 ®iÓm)  1)Gi¶i hÖ ph­¬ng tr×nh:

2) Cho ph­¬ng tr×nh: x2- (2k+1)x + k2+1 = 0   (1) , k lµ tham sè.T×m gi¸ trÞ nhánhÊt cña biÓu thøc: F= x12 + x22- x1x2 víi x1;  x2 lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh (1)

C©u 4. (3,5 ®iÓm) Cho tam gi¸c ABC nhän, néi tiÕp ®­êng trßn (O;R) cã ®­êng cao AH = .Gäi D vµ E lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu vu«ng gãc cña H trªn AB vµ AC.Chøng minh r»ng.

1)                   2) ®ång d¹ng

3) AO vu«ng gãc DE         4) DiÖn tÝch tam gi¸c AED b»ng diÖn tÝch tø gi¸c BCED

C©u 5. (0,5 ®iÓm) Cho a, b, c lµ c¸c sè  lµ sè ®o ba c¹nh cña mét tam gi¸c cã chu vi b»ng 2.

 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: S = a2 + b2 +  c2 + 2abc

 

--- HÕt ---


Hä vµ tªn thÝ sinh:.................................................................. Sè b¸o danh:.................

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

de thi vong 1 chuyen Thai Binh

Đăng ngày 6/24/2011 3:05:54 PM | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 112 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.10 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi de thi vong 1 chuyen Thai Binh, Toán 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến cộng đồng thư viện de thi vong 1 chuyen Thai Binh .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi de thi vong 1 chuyen Thai Binh trong thể loại Toán 9 được giới thiệu bởi bạn Bình Khúc Thị đến bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này được chia sẽ vào mục Toán 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng học tập Sở Giáo dục - Đào tạo Thái Bình Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình Năm học 2011 - 2012 Môn: Toán Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)  Câu 1, cho biết thêm (2,0 điểm) Cho biểu thức: P =  +  -  với x≥ 0 ; x≠ 4 Rút gọn P Tìm x để P = Câu 2, nói thêm là (2,0 điểm) Cho Parabol(P): y=x2 và đường thẳng (d): y=(m-1)x + 3(4-m) ,m là tham số 1)Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) khi m = -2 2)Tìm điều kiện của m

http://tailieuhoctap.com/dethitoan9/de-thi-vong-1-chuyen-thai-binh.qw94wq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 9


Sở Giáo dục - Đào tạo
Thái Bình
Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT Chuyên Thái Bình
Năm học 2011 - 2012
Môn: Toán
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1. (2,0 điểm) Cho biểu thức:
P =  +  -  với x≥ 0 ; x≠ 4
Rút gọn P
Tìm x để P =
Câu 2. (2,0 điểm) Cho Parabol(P): y=x2 và đường thẳng (d): y=(m-1)x + 3(4-m) ,m là tham số
1)Tìm tọa độ giao điểm của (d) và (P) khi m = -2
2)Tìm điều kiện của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 2
Câu 3. (2,0 điểm) 1)Giải hệ phương trình:

2) Cho phương trình: x2- (2k+1)x + k2+1 = 0 (1) , k là tham số.Tìm giá trị nhỏnhất của biểu thức: F= x12 + x22- x1x2 với x1; x2 là nghiệm của phương trình (1)
Câu 4. (3,5 điểm) Cho tam giác ABC nhọn, nội tiếp đường tròn (O;R) có đường cao AH = .Gọi D và E lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên AB và AC.Chứng minh rằng.
1)  2)  và  đồng dạng
3) AO vuông góc DE 4) Diện tích tam giác AED bằng diện tích tứ giác BCED
Câu 5. (0,5 điểm) Cho a, b, c là các số là số đo ba cạnh của một tam giác có chu vi bằng 2.
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: S = a2 + b2 + c2 + 2abc

--- Hết ---

Họ và tên thí sinh:.................................................................. Số báo danh:.................