CÂU KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VAO 10

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Giáo Viên: Lại Văn Long  Trường THPT Lê Hn

CÂU KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VÀO 10

 

1. Cho 3 sè d­¬ng tho¨ m·n ®iÒu kiÖn:

Chøng minh r»ng:

(trÝch §TTS THPT 2001- 2002, tØnh VÜnh Phóc)

 

2. T×m nghiÖm nguyªn cña ph­¬ng tr×nh:

(trÝch §TTS THPT 2002- 2003, tØnh VÜnh Phóc)

 

3. Cho a; b lµ c¸c sè d­¬ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn a + b = 2ab. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: B =

(trÝch §TTS THPT 2004- 2005, tØnh VÜnh Phóc)

 

4. Gi¶ sö . H·y tÝnh tæng a + b.

(trÝch §TTS THPT 2004- 2005, tØnh VÜnh Phóc)

 

5. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc A = víi .

(trÝch ®Ò thi tuyÓn sinh THPT tØnh H¶i D­¬ng, n¨m 2004 - 2005)

 

6. Cho ba sè thùc d­¬ng a, b, c vµ ab > c; a3 + b3 = c3 +1.

Chøng minh: a + b > c + 1.

(trÝch §TTS THPT chuyªn NguyÔn Tr·i, tØnh H¶i D­¬ng, n¨m 2004 - 2005)

 

7. Cho a, b, c lµ c¸c sè d­¬ng tho¶ m·n ®iÒu kiÖn:  a + b + c = 1.

Chøng minh r»ng:

(trÝch §TTS THPT n¨ng khiÕu TrÇn Phó 2003- 2004, H¶i Phßng)

 

8. T×m c¸c sè nguyªn x ®Ó biÓu thøc sau lµ sè chÝnh ph­¬ng:

 

9. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ nhá nhÊt cña biÓu thøc sau: P =

(trÝch §TTN THCS tØnh B¾c Giang 2002 - 2003)

 

10. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 11. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 12. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè: y =

 13. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

______________________________________________________________

Lại Văn Long


Giáo Viên: Lại Văn Long  Trường THPT Lê Hn

 

 

14. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

15. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 

 16. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña y =

(trÝch §TTS THPT chuyªn Lª Hång Phong, TP. HCM 2003- 2004)

 

17. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 

18. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña hµm sè: y =

 19. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 20. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

21. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

22. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: A =

23. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 24. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 25. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 

 26. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: A = víi

 

27. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: P = víi .

28. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: M = trong ®ã x; y lµ nh÷ng sè d­¬ng thay ®æi tho¶ m·n x + y = 1.

 

29. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña xy biÕt x vµ y lµ nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh:

 30. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: T =

 

 31. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: P =

 

32. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

33. T×m gi¸ trÞ lín nhÊt vµ gi¸ trÞ nhá nhÊt cña hµm sè: y =

 

 34. Cho hai sè d­¬ng x; y cã tæng x + y = 5. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: T =

______________________________________________________________

Lại Văn Long

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 4/30/2014 10:08:01 PM | Thể loại: Toán 9 | Lần tải: 332 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi CÂU KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VAO 10, Toán 9. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới mọi người tài liệu CÂU KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VAO 10 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , đề thi CÂU KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VAO 10 trong chuyên mục Toán 9 được giới thiệu bởi user Long Lại Văn đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán 9 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 9 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VÀO 10 1, cho biết thêm Cho 3 số dương thoă mãn điều kiện: Chứng minh rằng: (trích ĐTTS THPT 2001- 2002, tỉnh Vĩnh Phúc) 2, cho biết thêm Tìm nghiệm nguyên của phương trình: (trích ĐTTS THPT 2002- 2003, tỉnh Vĩnh Phúc) 3, tiếp theo là Cho a; b là những số dương thoả nguyện điều kiện a + b = 2ab, bên cạnh đó Xác định giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B = (trích ĐTTS THPT 2004- 2005, tỉnh Vĩnh Phúc) 4, bên cạnh đó Giả sử

https://tailieuhoctap.com/dethitoan9/cau-kho-trong-cac-de-thi-vao-10.e4wtzq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


KHÓ TRONG CÁC ĐỀ THI VÀO 10

1. Cho 3 số dương thoă mãn điều kiện:
Chứng minh rằng:
(trích ĐTTS THPT 2001- 2002, tỉnh Vĩnh Phúc)

2. Tìm nghiệm nguyên của phương trình:
(trích ĐTTS THPT 2002- 2003, tỉnh Vĩnh Phúc)

3. Cho a; b là các số dương thoả mãn điều kiện a + b = 2ab. Xác định giá trị nhỏ nhất của biểu thức: B =
(trích ĐTTS THPT 2004- 2005, tỉnh Vĩnh Phúc)

4. Giả sử Hãy tính tổng a + b.
(trích ĐTTS THPT 2004- 2005, tỉnh Vĩnh Phúc)

5. Tính giá trị của biểu thức A = với
(trích đề thi tuyển sinh THPT tỉnh Hải Dương, năm 2004 - 2005)

6. Cho ba số thực dương a, b, c và ab > c; a3 + b3 = c3 +1.
Chứng minh: a + b > c + 1.
(trích ĐTTS THPT chuyên Nguyễn Trãi, tỉnh Hải Dương, năm 2004 - 2005)

7. Cho a, b, c là các số dương thoả mãn điều kiện: a + b + c = 1.
Chứng minh rằng:
(trích ĐTTS THPT năng khiếu Trần Phú 2003- 2004, Hải Phòng)

8. Tìm các số nguyên x để biểu thức sau là số chính phương:

9. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức sau: P =
(trích ĐTTN THCS tỉnh Bắc Giang 2002 - 2003)

10. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
11. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
12. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y =
13. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =


14. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
15. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =

16. Tìm giá trị nhỏ nhất của y =
(trích ĐTTS THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP. HCM 2003- 2004)

17. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =

18. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: y =
19. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
20. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
21. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
22. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A =
23. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
24. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
25. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =

26. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = với

27. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P = với
28. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: M = trong đó x; y là những số dương thay đổi thoả mãn x + y = 1.

29. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của xy biết x và y là nghiệm của phương trình:
30. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: T =

31. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: P =

32. Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =
33. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số: y =

34. Cho hai số dương x; y có tổng x + y = 5