Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

  Hä vµ tªn : ..........................................           kiÓm tra häc k×  1                       §Ò 1                  

  Líp 8....                                                    M«n:  To¸n 8.   Thêi gian 90 phót

             §iÓm                                                 Lêi phª cña thµy c« gi¸o

 

 

 C©u 1. TÝnh        a)   A= 4018xy2 : 2x                  ;   b)   B =       

                              c)  C =                        ;  d)   D =     

C©u 21,5®: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:     a) xy2 - 2xy + x ;    b)  x3 - 3x2 - 4x + 12                  

C©u 32,5®: Cho biÓu thøc   P =

a1,5®. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän P

b0,5® . T×m x ®Ó P = 1.

       c0,5®.  T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

C©u 4: Cho tø gi¸c ABCD. Hai ®­êng chÐo AC vµ BD b»ng nhau. Gäi  M,N,P,K lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh AB,BC,CD,DA.

        a) Tø gi¸c MNPK lµ h×nh g× ? V× sao ?

               b)  §Ó MNP K lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABCD cÇn cã thªm ®iÒu kiÖn g× ?

C©u 5. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 4cm; BC = 3cm. C¸c ®iÓm N, P lµ trung ®iÓm

         c¸c c¹nh BC vµ CD cña h×nh ch÷ nhËt.  TÝnh diÖn tÝch 

C©u 6. Cho h×nh thang vu«ng ABCD = = 900,  AB = AD =. Qua ®iÓm E thuéc AB, kÎ ®­êng vu«ng gãc víi DE, c¾t BC t¹i F . Chøng minh ED = E F .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hä vµ tªn : ..........................................           kiÓm tra häc k×  1                        §Ò 2                  

  Líp 8....                                                  M«n:  To¸n 8.   Thêi gian 90 phót

             §iÓm                                                 Lêi phª cña thµy c« gi¸o

 

 

C©u 1. TÝnh     a)   4018x5 : 2x3                   ;   b)          

                             c)                     ;   d)        

C©u 21,5®: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:     a) ab2 2ab + a ;      b)  x3 - 5x2 - 4x + 20                 

C©u 32,5®: Cho biÓu thøc   Q =

a1,5®. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän Q.

b0,5®. T×m x ®Ó Q = 1.

       c0,5®. T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó Q nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

C©u 4: Cho tø gi¸c AB MD cã c¹nh AD = BM . Gäi  I,N,P,Q lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c ®o¹n th¼ng AB, AM, MD, BD.

        a) Tø gi¸c INPQ lµ h×nh g× ? V× sao ?

               b)  §Ó INPQ lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABMD cÇn cã thªm ®iÒu kiÖn g× ?

C©u 5. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 6cm; BC = 5cm. C¸c ®iÓm M, Q lµ trung ®iÓm

         c¸c c¹nh AB vµ AD cña h×nh ch÷ nhËt.  TÝnh diÖn tÝch 

C©u 61®. Cho tø gi¸c låi ABCD + = 1800 vµ  AB < AD,  AC tia ph©n gi¸c cña .  Chøng minh BC = DC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.(25x3y2 – 15x2y3 + 35x4y4 ) : ( -5x2y2)

 (9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : ( 3xy)

 

 

Cho  x + y = a;  x2 + y2 = b;

 x3 + y3 = c.    Chøng minh r»ng :

a3 – 3ab + 2c = 0  (1)

 

C©u 4: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö.

                      a) xy2 - 2xy + x      

a. x3 – 9x2 + 27x – 27 = 0 .

 

               a) x3 + 4x2y + 4xy2 - 16x

               b)

Bµi 3 : Cho biÓu thøc : A =

a . Víi gi¸ trÞ nµo cña x th× gi¸ trÞ cña ph©n thøc A x¸c ®Þnh .

b . Rót gän biÓu thøc A .

                        c . T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó gi¸ trÞ cña A = 2 .

    C©u 5. Cho biÓu thøc: M =

a, T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña M.

c, T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó M nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

Bµi 4 : Cho tø gi¸c ABCD . Hai ®­êng chÐo AC vµ BD vu«ng gãc víi nhau.   

           Gäi  M,N,P,Q lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh AB,BC,CD,DA.

                a)Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh g× ? V× sao ?

                       b) §Ó MNPQ lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABCD cÇn cã ®iÒu kiÖn g× ?

     C©u 7. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB =4cm; BC = 3cm (H×nh vÏ). 

C¸c ®iÓm M,N,P,Q lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh cña h×nh ch÷ nhËt.

TÝnh tæng diÖn tÝch 

 

 Bµi 7:

Cho biÓu thøc

P =

a. T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc P

b. Rót gän P

c. T×m x ®Ó P = 2008

T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn

Cho h×nh vu«ng ABCD . Gäi M, N lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña AB vµ BC. C¸c ®­êng th¼ng DN vµ CM c¾t nhau t¹i I. Chøng minh tam gi¸c AID c©n.

hay c/m

Bµi 3

®Ó c/m tam gi¸c AID c©n ta c/m AK võa lµ ®­êng cao võa lµ ®­êng trung tuyÕn ( K lµ trung ®iÓm cña CD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs lµm bµi tËp sè 7

  1. §iÒu kiÖn x vµ x 5
  2. rót gän P =
  3. P = 2008 th× x =

P = -1 -  P nhËn gi¸ trÞ nguyªn khi vµ chØ khi x – 5 lµ ­íc cña 4 tõ ®ã t×m ®­îc c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña x lµ 1, 3, 4, 6, 7, 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§¸p ¸n – biÓu ®iÓm

PhÇn I. tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:3,5®. Mçi c©u ®óng 0,25®;

C©u1 – B C©u 2 – B C©u 3 . 2x+1 C©u 4- D    C©u 5 – C 

C©u 6 – C C©u 7 – B C©u 8 – A  C©u 10 – C    C©u 12 – B    C©u 11 –a, § b, S

C©u 9 a, b»ng nhau, c¾t nhau; b, song song vµ b»ng nhau.

PhÇn II. Tù luËn: (6,5®)

C©u

Néi dung

§iÓm

13

a, x3 + 4x2y + 4xy2 -16x = x

1

b, KÕt qu¶ : -2x3y2 -

0,5

14

a, §K: x3, x-3

0,5

b, M =

1,25

c, lµ ­íc cña 4 vµ x x

0,5

15

 

a, Tø gi¸c MNCB cã MN//BC(GT)      

=> Tø giac MNCB lµ h×nh thang (1)

BMA = CNA(2)

Tõ (1) vµ (2) suy ra:

Tø gi¸c MNCB lµ h×nh thang c©n.

 

 

1

b, V× AM=AN (GT); KN=KC => AK lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c NMC => AK//MC; AK =1/2MC

0,75

c, AK//MC vµ AK=1/2MC; Chøng minh t­¬ng tù ®­îc HI //MC vµ HI=1/2MC => AHIK lµ h×nh b×nh hµnh. Tam gi¸c c©n; IB=IC => AIBC (3);

HK lµ ®­êng trung b×nh cua h×nh thang MNCB=> HK//BC (4).

Tõ (3) vµ (4) => AIHK. Do ®ã h×nh b×nh hµnh AHIK lµ h×nh thoi.

 

1

 

 

 

 

§Ò kh¶o s¸t chÊt l­îng  häc k×  1

M«n:  To¸n 8.   Thêi gian 90 phót

 

Ma trËn ra ®Ò kiÓm tra :

 

Chñ ®Ò

NhËn biÕt

Th«ng hiÓu

VËn dông

Tæng

P/tich ®a thøc thµnh nh©n tö, c¸c H§T ®¸ng nhí

 

1

1

2

1,5

3

        2,5

Nh©n, chia ®¬n ®a thøc

1

0,5

 

 

1          

        0,5

C¸c phÐp tÝnh vÒ ph©n thøc

3

1,5

1

0,5

1

1

5

           3

Tø gi¸c

 

1

               2

1

                1

2

           3

DiÖn tÝch ®a gi¸c

1

             0,5                     

 

1    

              0,5

2

           1                   

Tæng

3           

             2,5

5          

            3,5

5            

                4

13        

         10

 

§Ò bµi.

 

C©u 1. TÝnh        a)   A=  4018xy2 : 2x                  ;   b)   B =       

                               c)   C =                        ;   d)   D =      

C©u 21,5®: Ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:     a) xy2 - 2xy + x    

                                                                          b)   x3 - 3x2 - 4x + 12                   

C©u 32,5®: Cho biÓu thøc    P =

a1,5®.  T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh vµ rót gän P

b0,5® . T×m x ®Ó P = 1.

c0,5®.  T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó P nhËn gi¸ trÞ nguyªn.

C©u 4: Cho tø gi¸c ABCD. Hai ®­êng chÐo AC  vµ BD vu«ng gãc víi nhau.

              Gäi  M, N, P, Q lÇn l­ît lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh  AB, BC, CD, DA.

           a) Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh g× ? V× sao ?

                   b)  §Ó  MNPQ lµ h×nh vu«ng th× tø gi¸c ABCD cÇn cã thªm ®iÒu kiÖn g× ?

 

C©u 5. Cho h×nh ch÷ nhËt ABCD cã AB = 4cm; BC = 3cm. C¸c ®iÓm N, P thø tù lµ trung ®iÓm c¸c c¹nh BC vµ CD cña h×nh ch÷ nhËt.  TÝnh diÖn tÝch 

 

C©u 6. Cho h×nh thang vu«ng ABCD cã = = 900,  AB = AD =. Qua ®iÓm E thuéc AB, kÎ ®­êng vu«ng gãc víi DE, c¾t BC t¹i F . Chøng minh ED = E F .

 

 

§¸p ¸n

 

Bµi

Lêi gi¶i v¾n t¾t

§iÓm

1

     a) 2009 y2                                    

     b) 

     c)

     d)

   0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

2

a)  x( y- 1)2         

           b) (x-3)(x-2)( x+2)

0,5

1

3

a) §KX§: x; x0;  x         

P =

   = =

   =

 

 

b) P = 1 => =1 => x=1 ( tháa m·n §KX§) .VËy x=1.

c)     T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A nhËn gi¸ trÞ nguyªn..

        A nguyªn  khi x- 5 lµ ­íc nguyªn cña 4 vµ x tháa m·n §KX§.

Khi ®ã ta ®­îc :

x-5

-4

-2

-1

1

2

4

x

1

3

4

6

7

9

                             C¸c gi¸ trÞ ®Òu tháa m·n.

VËy x

 

   0,5

 

0,5

 

 

   0,5

 

 

 

 

 

   0,5

 

 

 

 

 

 

   0,5

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  a) Tø gi¸c MNPQ lµ h×nh h×nh ch÷ nhËt                                                                                                                                                       

  b)§Ó tø gi¸c MNPQ lµ h×nh vu«ng th× MN=MQ AC = BD (( V× MN = 0,5 AC (T/c ®­êng TB ), MQ = 0,5 BD ( T/c ®­êng TB))

 

 

 

0,5

 

 

 

 

1,5

 

1

5

                      

              = 1,5 cm2

                   = - - - = ... = 4,5 cm2

 

 

 

 

 

 

 

0,5

 

0,5

6

    

   LÊy M trªn AB sao cho AM= AE. Suy ra AME vu«ng c©n vµ 

      MD=EB.

  Chøng minh  ( cïng phô víi )

                        ;

  Chøng minh MED = BFE (g.cg) => ED = EF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   0,5

0,5

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

kiểm tra học kì 1 toán 8 ( hot )

Đăng ngày 12/8/2010 7:51:36 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 103 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.50 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi kiểm tra học kì 1 toán 8 ( hot ), Toán 8. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến các bạn thư viện kiểm tra học kì 1 toán 8 ( hot ) .Để cung cấp thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi kiểm tra học kì 1 toán 8 ( hot ) thuộc danh mục Toán 8 được chia sẽ bởi user Thu Dương Kim tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào mục Toán 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem Họ và tên : , nói thêm kiểm tra học kì 1 Đề 1 Lớp 8, thêm nữa Môn: Toán 8, kế tiếp là Thời gian 90 phút Điểm Lời phê của thày thầy giáo Câu 12đ, ngoài ra Tính a) A= 4018xy2 : 2x ; b) B = c) C = ; d) D = Câu 21,5đ: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) xy2 - 2xy + x; b) x3 - 3x2 - 4x + 12 Câu 32,5đ: Cho biểu thức P = a1,5đ, tiếp theo là Tìm điều kiện xác định và rút gọn P b0,5đ , kế tiếp

http://tailieuhoctap.com/dethitoan8/kiem-tra-hoc-ki-1-toan-8-hot.gc8cwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 8


Họ và tên : .......................................... kiểm tra học kì 1 Đề 1
Lớp 8.... Môn: Toán 8. Thời gian 90 phút
Điểm Lời phê của thày cô giáoCâu 12đ. Tính a) A= 4018xy2 : 2x ; b) B =
c) C = ; d) D =
Câu 21,5đ: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) xy2 - 2xy + x ; b) x3 - 3x2 - 4x + 12
Câu 32,5đ: Cho biểu thức P =
a1,5đ. Tìm điều kiện xác định và rút gọn P
b0,5đ . Tìm x để P = 1.
c0,5đ. Tìm giá trị nguyên của x để P nhận giá trị nguyên.
Câu 42đ: Cho tứ giác ABCD. Hai đường chéo AC và BD bằng nhau. Gọi M,N,P,K lần lượt là trung điểm các cạnh AB,BC,CD,DA.
a) Tứ giác MNPK là hình gì ? Vì sao ?
b) Để MNP K là hình vuông thì tứ giác ABCD cần có thêm điều kiện gì ?
Câu 51đ. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 4cm; BC = 3cm. Các điểm N, P là trung điểm
các cạnh BC và CD của hình chữ nhật. Tính diện tích và
Câu 61đ. Cho hình thang vuông ABCD có = 900, AB = AD Qua điểm E thuộc AB, kẻ đường vuông góc với DE, cắt BC tại F . Chứng minh ED = E F .

Họ và tên : .......................................... kiểm tra học kì 1 Đề 2
Lớp 8.... Môn: Toán 8. Thời gian 90 phút
Điểm Lời phê của thày cô giáoCâu 12đ. Tính a) 4018x5 : 2x3 ; b)
c) ; d)
Câu 21,5đ: Phân tích đa thức thành nhân tử: a) ab2 – 2ab + a ; b) x3 - 5x2 - 4x + 20
Câu 32,5đ: Cho biểu thức Q =
a1,5đ. Tìm điều kiện xác định và rút gọn Q.
b0,5đ. Tìm x để Q = 1.
c0,5đ. Tìm giá trị nguyên của x để Q nhận giá trị nguyên.
Câu 42đ: Cho tứ giác AB MD có cạnh AD = BM . Gọi I,N,P,Q lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, AM, MD, BD.
a) Tứ giác INPQ là hình gì ? Vì sao ?
b) Để INPQ là hình vuông thì tứ giác ABMD cần có thêm điều kiện gì ?
Câu 51đ. Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 6cm; BC = 5cm. Các điểm M, Q là trung điểm
các cạnh AB và AD của hình chữ nhật. Tính diện tích và
Câu 61đ. Cho tứ giác lồi ABCD có + = 1800 và AB < AD, AC là tia phân giác của . Chứng minh BC = DC.


c.(25x3y2 – 15x2y3 + 35x4y4 ) : ( -5x2y2)
(9x2y2 + 6x2y3 – 15xy) : ( 3xy)


Cho x + y = a; x2 + y2 = b;
x3 + y3 = c. Chứng minh rằng :
a3 –