Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o diÔn ch©u

 

 

Gîi ý gi¶I §Ò Kh¶o s¸t chÊt l­îng cuèi häc kú I

N¨m häc 2010 - 2011

M«n To¸n 8 - (Thêi gian lµm bµi 90 phót )

 

 

Bµi 1.( 3 ®iÓm )

1. Thùc hiÖn phÐp tÝnh :

a/ 2x2(3x- 5) = 6x3- 10 x2             b/ (12x3y2-18x2y):2xy =    6x2y- 9x

2.Rót gän biÓu thøc :

a/(x+1)2-2(x-3) =   x2+2x+1-2x+6 = x2+7

b/ x(2x+1) +(x-1)(x+1)- x = 2x2+x+x2-1- x  = 3x2- 1

Bµi 2:( 2®iÓm)

1.Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö :

   a/ 2x2- 8x =   2x(x- 4)          b/ x2-xy +x- y =  x(x-y)+(x-y) = (x-y)(x+1)

2.T×m  GTNN cña biÓu thøc  M = x2+5y2+4xy+4y +11

    M = (x+2y)2+(y+2)2+7 7

   VËy  Min M= 7   x= 4 vµ y= -2

Bµi 3: (2 ®iÓm)              Cho biÓu thøc  A=

a/  §KX§ : x-3 vµ x 2

b/A =

c/ A= 1 - . A Z   1 (x-2) => x {3;1}

Bµi 4:  (3 ®iÓm )

a/ XÐt tø gi¸c APDQ cã = = = 900

Do ®ã  tø gi¸c APDQ  lµ h×nh ch÷ nhËt .

b/ ABC vu«ng t¹i A =>BC2= AB2+AC2= 62+82= 102

=>BC =10cm

SABC = AB.AC = BC. AH => AH = = 4,8 cm

c/ Gäi O lµ giao ®iÓm cña AD vµ PQ . Ta dÔ dµng             chøng minh ®­îc OH= AD = PQ => PHQ vu«ng   t¹i H => = 900

                  

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ I- TOÁN 8 -2010- 2011

Đăng ngày 12/23/2010 11:39:24 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 48 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi GỢI Ý GIẢI ĐỀ THI KSCL HỌC KỲ I- TOÁN 8 -2010- 2011, Toán 8. .

http://tailieuhoctap.com/dethitoan8/goi-y-giai-de-thi-kscl-hoc-ky-i-toan-8-2010-2011.8svfwq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 8


Phòng giáo dục và đào tạo diễn châuGợi ý giảI Đề Khảo sát chất lượng cuối học kỳ I
Năm học 2010 - 2011
Môn Toán 8 - (Thời gian làm bài 90 phút )


Bài 1.( 3 điểm )
1. Thực hiện phép tính :
a/ 2x2(3x- 5) = 6x3- 10 x2 b/ (12x3y2-18x2y):2xy = 6x2y- 9x
2.Rút gọn biểu thức :
a/(x+1)2-2(x-3) = x2+2x+1-2x+6 = x2+7
b/ x(2x+1) +(x-1)(x+1)- x = 2x2+x+x2-1- x = 3x2- 1
Bài 2:( 2điểm)
1.Phân tích các đa thức sau thành nhân tử :
a/ 2x2- 8x = 2x(x- 4) b/ x2-xy +x- y = x(x-y)+(x-y) = (x-y)(x+1)
2.Tìm GTNN của biểu thức M = x2+5y2+4xy+4y +11
M = (x+2y)2+(y+2)2+7 ( 7
Vậy Min M= 7 ( x= 4 và y= -2
Bài 3: (2 điểm) Cho biểu thức A=
a/ ĐKXĐ : x3 và x≠ 2
b/A =
c/ A= 1 -  . A( Z ( 1( (x-2) => x( {3;1}
Bài 4: (3 điểm )
a/ Xét tứ giác APDQ có  =  =  = 900
Do đó tứ giác APDQ là hình chữ nhật .
b/ (ABC vuông tại A =>BC2= AB2+AC2= 62+82= 102
=>BC =10cm
SABC =  AB.AC = BC. AH => AH =  = 4,8 cm
c/ Gọi O là giao điểm của AD và PQ . Ta dễ dàng chứng minh được OH=  AD =  PQ => (PHQ vuông tại H =>  = 900