De thi HSG Toán 8 hay- Co dap an

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Phßng gi¸o dôc &  ®µo t¹o kho¸i ch©u

-----*****------

Tr­êng trung häc c¬ së nguyÔn thiÖn thuËt

§Ò thi häc sinh giái cÊp tr­êng

N¨m häc 2008- 2009

M«n thi: To¸n - líp 8

Thêi gian lµm bµi: 120 phót

(Kh«ng kÓ giao ®Ò)

 

C©u 1. ChÐp ®¸p ¸n ®óng vµo bµi lµm:

Néi dung

§¸p ¸n

A

B

C

D

a, Tæng c¸c gãc ngoµi cña mét ®a gi¸c ®Òu 10 c¹nh lµ:

3600

5400

7200

1800

b, Mét ®a gi¸c ®Òu cã sè ®­êng chÐo b»ng sè c¹nh th× mçi gãc cña ®a gi¸c ®ã cã sè ®o lµ:

900

1080

1200

1800

c, So s¸nh

            

M = N

M > N

M < N

 

d, Cho x3 + y3 + z3 = 3xyz. KÕt qu¶ rót gän ph©n thøc lµ:

-1

-1 hoÆc

 

C©u 2. Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

a, 30x2+ 19x3 - 15 x2- 3x + 1 = 0

b,

C©u 3. Mét ng­êi ®i tõ nhµ ®Õn c¬ quan, sau khi ®i 1h ®Çu víi vËn tèc 3km/h, ng­êi ®ã tÝnh r»ng, nÕu cø ®i theo vËn tèc cò th× sÏ ®Õn chËm 40 phót. V× vËy trªn ®o¹n ®­êng cßn l¹i, ng­êi Êy ®i víi vËn tèc 4km/h, thµnh thö ®Õn sím h¬n 45 phót. h·y tÝnh ®o¹n ®­êng tõ nhµ ®Õn c¬ quan.

C©u 4. T×m  a, b, c ®Ó:

(x4+ ax3+ bx2+ cx-24) (x- 2)3

C©u 5. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc sau: M = 2x2 + y2 – 2xy – 2x – 2y + 2009

C©u 6. Cho a, b, c lµ c¸c sè thùc kh¸c 0 sao cho:

              a3b3 + b3c3 + c3a3 = 3a2b2c2

             TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc

C©u 7. Cho ABC, O lµ ®iÓm bÊt kú trong tam gi¸c. Qua O kÎ ®­êng th¼ng song song víi BC c¾t AB, AC t¹i D, E; song song víi CA c¾t BC, BA t¹i F vµ H; song song víi AB c¾t CA, CB t¹i I, K.

Chøng minh r»ng:

   a, ++= 1                     b, ++= 2

   c, = 1                 d, BiÕt SOKF = a2; SIOE =b2; SHOD = c2. TÝnh SABC

Phßng gi¸o dôc & ®µo t¹o kho¸i ch©u

-----*****------

Tr­êng trung häc c¬ së nguyÔn thiÖn thuËt

®¸p ¸n – Thang ®iÓm

M«n thi: To¸n - líp 8

 

 

C©u 1( 2®): Mçi ý ®óng ®­îc 0,5®

          a) A                    c) C

           b) B                    d) D

C©u2 (1,5®): Mçi c©u ®óng ®­îc 0,75®

         a) BiÕn ®æi ph­¬ng tr×nh vÒ d¹ng

                (x + 1)(2x – 1)(3x + 1)(5x – 1) = 0

             VËy tËp nghiÖm cña PT lµ:

          b) Tõ ph­¬ng tr×nh ®· cho ta cã:

C©u 3 (1®):

        §æi 40 phót = ; 45 phót =

Gäi qu·ng ®­êng tõ nhµ ®Õn c¬ quan lµ x km ( x > 0)

Thêi gian dù ®Þnh ®i tõ nhµ ®Õn c¬ quan lµ: h

Thêi gian thùc tÕ ®i trªn qu·ng ®­êng cßn l¹i lµ: h

Ta cã PT:

                <=> x = 20 (TM)

VËy qu·ng ®­êng tõ nhµ ®Õn c¬ quan lµ 20km

C©u 4 (1®)

        Thùc hiÖn phÐp chia ta ®­îc:

              Th­¬ng lµ: x + (a + 6)

               D­ lµ: (6a + b + 24)x2 + (c - 12a - 64)x + 8a + 24

                Suy ra:    VËy a = -3; b = -6; c = 28

C©u 5: (1®)

    Ta cã:

M = 2x2 + y2 - 2xy - 2x - 2y + 2009

= (x2 + y2 - 2xy) + (2x - 2y) + 1 + (x2 - 4x + 4) + 2004

= (x - y)2 + 2(x - y) + 1 + (x - 2)2 + 2004

= (x - y + 1)2 + (x - 2)2 + 2004 2004 x, y

VËy min M = 2004 khi x = 2 vµ y = 3.

 

C©u 6: 0,5®

   §Æt x = bc; y = ca; z = ab => xyz # 0

   Khi ®ã: GT trë thµnh x3 + y3 +z3 = 3xyz

                

TH1: x =y =z ( hay a = b = c) => M = 8

TH2: x + y + z = 0 =>

 

C©u 7: (3®) Mçi c©u ®óng ®­îc 0,75®

a) ~                                                        

    

~   

 

Do ®ã:      ++=

b) ~   

  

~   

  

L¹i cã

Do ®ã: ++=

c) ~   

  

~   

Do ®ã: =

d) §Æt SABC = d2

    Ta cã:

 

T­¬ng tù:

Céng tõng vÕ c¸c ®¼ng thøc trªn ta ®­îc:

 

VËy

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/26/2009 9:51:51 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 126 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi De thi HSG Toán 8 hay- Co dap an, Toán 8. . tailieuhoctap giới thiệu tới mọi người thư viện De thi HSG Toán 8 hay- Co dap an .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng tham khảo , Thư viện De thi HSG Toán 8 hay- Co dap an thuộc thể loại Toán 8 được giới thiệu bởi user Tuân Lê Bá tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào mục Toán 8 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Phòng giáo dục & đào tạo khoái châu -----*****------ Trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật Đề thi học sinh chuyên nghiệp cấp trường Năm học 2008- 2009 Môn thi: Toán - lớp 8 Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể giao đề)   Câu 1, bên cạnh đó Chép đáp án đúng vào bài làm: Nội dung Đáp án   A B C D  a, Tổng những góc ngoài của một đa giác đều 10 cạnh là: 3600 5400 7200 1800  b, Một đa giác đều có số đường chéo bằng số cạnh thì mỗi góc của đa giác

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-thi-hsg-toan-8-hay-co-dap-an.8j5euq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Phòng giáo dục & đào tạo khoái châu
-----*****------
Trường trung học cơ sở nguyễn thiện thuật
Đề thi học sinh giỏi cấp trường
Năm học 2008- 2009
Môn thi: Toán - lớp 8
Thời gian làm bài: 120 phút
(Không kể giao đề)


Câu 1. Chép đáp án đúng vào bài làm:
Nội dung
Đáp án


A
B
C
D

a, Tổng các góc ngoài của một đa giác đều 10 cạnh là:
3600
5400
7200
1800

b, Một đa giác đều có số đường chéo bằng số cạnh thì mỗi góc của đa giác đó có số đo là:
900
1080
1200
1800

c, So sánh

M = N
M > N
M < N


d, Cho x3 + y3 + z3 = 3xyz. Kết quả rút gọn phân thức là:
-1


-1 hoặc


Câu 2. Giải phương trình:
a, 30x2+ 19x3 - 15 x2- 3x + 1 = 0
b,
Câu 3. Một người đi từ nhà đến cơ quan, sau khi đi 1h đầu với vận tốc 3km/h, người đó tính rằng, nếu cứ đi theo vận tốc cũ thì sẽ đến chậm 40 phút. Vì vậy trên đoạn đường còn lại, người ấy đi với vận tốc 4km/h, thành thử đến sớm hơn 45 phút. hãy tính đoạn đường từ nhà đến cơ quan.
Câu 4. Tìm a, b, c để:
(x4+ ax3+ bx2+ cx-24(x- 2)3
Câu 5. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: M = 2x2 + y2 – 2xy – 2x – 2y + 2009
Câu 6. Cho a, b, c là các số thực khác 0 sao cho:
a3b3 + b3c3 + c3a3 = 3a2b2c2
Tính giá trị biểu thức
Câu 7. Cho