Đề thi học kì I - Toán 8(hay-có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ĐỀ CHÍNH THỨC

§Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­îng häc kú I

N¨m häc 2009 – 2010

M«n: to¸n 8                          (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)

I Tr¾c nghiÖm (2 ®iÓm).  Chän c©u tr¶ lêi ®óng.

1 (x + 2y)2 =

A. x2 + 2xy + 4y2    B. x2 + 4xy + 2y2

C. x2 + 4xy + 4y2   D. x2 - 4xy + 4y2

2. x3 – 27 =

A. (x-3)(x2 + 3x + 9)  B. (x-3)(x2 - 3x + 9)       C. (x-3)3       D. ( x-3) ( x3+6x+9)

3. Gi¸ trÞ cña biÓu thøc:     6 + ( x5-3)(x3+2) - x8 - 2x5   t¹i x=

A.                   B.                     C. 9              D. -9

4. x3 - 4x2 + 4x =

A. x(x-2)2                         B. x(x+2)(x-2)              C. x(x-4)2                 D x(2x- 1)2

5. NÕu ABCD lµ h×nh thang c©n (®¸y AB, CD)  th× :

A.                   B.  

C.                    D. 

6. §é dµi hai c¹nh kÒ cña mét h×nh ch÷ nhËt lµ 3cm vµ 5cm. §é dµi ®­êng chÐo d cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ:

A. 14cm               B. cm                    C.cm        D. 4cm

7. §­êng chÐo cña mét h×nh thoi b»ng 8cm vµ 6cm . C¹nh cña h×nh thoi ®ã b»ng:

      A. 10cm               B. 5cm                   C. cm                 D. cm

8. H×nh vu«ng cã chu vi 12 c¸ch m¹ng . §­êng chÐo cña h×nh vu«ng ®ã lµ:  

      A. 18cm               B. 9cm                   C. cm        D. 6cm

II. Tù luËn (8 ®iÓm)

Bµi 1 : Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö.

a. 5x – 5y + ax - ay  b. x2 – 2xy +y2 – z2 .

c. 2x2 + 3x – 5.

Bµi 2. Cho biÓu thøc A =

a. Víi nh÷ng gi¸ trÞ nµo cña x th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc A x¸c ®Þnh.

b. Rót gän A.

c. TÝnh gi¸ trÞ cña A khi x = ; x = -2.

d. T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn.

Bµi 3. Cho tam gi¸c ABC nhän(AB < AC). KÎ ®­­êng cao AH. Gäi M,N,P lÇn l­ît lµ trung ®iÓm cña c¸c c¹nh BC,CA,AB.

a. Tø gi¸c ANMP lµ h×nh g×? Chøng minh.

b. Chøng minh: A ®èi xøng víi H qua NP.

c. Tø gi¸c MNPH lµ h×nh g×? Chøng minh.

 


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm to¸n 8 kú I

I.tr¾c nghiÖm (2 ® )

Chän mçi ý ®óng 0,25®:

1C 2A 3B 4A 5B 6B 7B 8C.

II . Tù luËn (8®)

C©u

®¸p ¸n

®iÓm

1

(2,25®)

  1. (0,75®)

5x – 5y + ax – ay

= (5x – 5y) +( ax – ay)

= 5(x – y) + a(x – y)

= (5 + a)(x – y)

 

 

0,25®

0,25®

0,25®

  1.  

(0,75®)

 

x2 – 2xy +y2 – z2

= ( x2 – 2xy +y2) – z2

= (x – y)2 – z2

=  ( x – y –z) (x – y + z)

 

0,25®

0,25®

0,25®

  1.  

(0,75®)

 

2x2 + 3x – 5

= 2x2 + 5x – 2x – 5

= (2x2 + 5x) – (2x + 5)

= x( 2x + 5) – (2x + 5)

= (x – 1)(2x + 5)

 

0,25®

0,25®

 

0,25®

          2

      ( 3,®)

a.(0,25®)

ChØ ra §KX§ lµ x2 vµ x-2

 

0,25®

b.(1®)

 

A =

      =

   =

     =

0,25®

 

 

0,25®

 

0,25®

 

0,25®

 

c. (0,75®)

 

khi x = tho¶ m·n §KX§ .

 thay x = vµo biÓu thøc rót gän ta cã

A = =. VËy víi x = th× A =

Khi x = -2 kh«ng tho¶ m·n §KX§ nªn khi    x=-2 th× gi¸ trÞ cña biÓu thøc A kh«ng x¸c ®Þnh.

 

 

0,25®

 

 

0,25®

 

 

 

 

0,25®

        d

   1 ®iÓm

A = 1 +

V× 1 lµ sè nguyªn nªn ®Ó A lµ sè nguyªn th× 4 ph¶i chia hÕt cho ( x – 2)

 

0,25®

 

0,25®


 

Nªn ( x – 2)

Suy ra x nh­ng x = 2 kh«ng tho¶ m·n §KX§ nªn víi x th× A cã gi¸ trÞ lµ mét sè nguyªn.

 

 

0,25®

 

0,25®

H×nh bµi 3

vÏ h×nh ®óng , ghi GT,KL ®­­îc 0,25 ®

 

 

 

 

3

(2,75®)

  1. (1®)

ChØ ra PM lµ ®­êng trung b×nh cña tam gi¸c ABC

Suy ra PM//AC vµ PM = AC.

L¹i cã AN= AC nªn PM//AN vµ PM = AN

Suy ra tø gi¸c ANMP lµ h×nh b×nh hµnh

 

0,25®

0,25®

 

0,25®

 

0,25®

    b (0,75®)

 

ChØ ra PH = PA = AB( ®­êng trung tuyÕn øng víi c¹nh huyÒn cña tam gi¸c vu«ng AHB ) suy ra P thuéc ®­êng trung trùc cña AH  (1)

T­¬ng tù NH = NA suy ra N  thuéc ®­êng trung trùc cña AH   (2)

Tõ (1) vµ (2) suy ra NP lµ ®­êng trung trùc cña AH hay A ®èi xøng víi H qua NP

 

0,25®

 

 

 

0,25®

 

0,25®

     C

(0,75®)

 

ChØ ra PN//HM nªn tø gi¸c MNPH lµ h×nh thang

ChØ ra PM = HN = AC

kÕt luËn tø gi¸c MNPH lµ h×nh thang c©n.

0,25®

0,25®

 

0,25®

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/21/2009 8:24:50 AM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 112 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 8(hay-có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 8. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới cộng đồng thư viện Đề thi học kì I - Toán 8(hay-có đáp án biểu điểm chitiết) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu Đề thi học kì I - Toán 8(hay-có đáp án biểu điểm chitiết) trong chủ đề Toán 8 được chia sẽ bởi thành viên Việt Đinh Tiến tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào mục Toán 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu ĐỀ CHÍNH THỨC Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I Năm học 2009 – 2010 Môn: toán 8 (Thời gian làm bài: 90 phút)  I Trắc nghiệm (2 điểm), nói thêm Chọn câu trả lời đúng, ngoài ra 1 (x + 2y)2 = A, thêm nữa x2 + 2xy + 4y2 B, nói thêm là x2 + 4xy + 2y2 C, bên cạnh đó x2 + 4xy + 4y2 D, thêm nữa x2 - 4xy + 4y2

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-thi-hoc-ki-i-toan-8-hay-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.4lz6uq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ CHÍNH THỨC
Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I
Năm học 2009 – 2010
Môn: toán 8 (Thời gian làm bài: 90 phút)

I Trắc nghiệm (2 điểm). Chọn câu trả lời đúng.
1 (x + 2y)2 =
A. x2 + 2xy + 4y2 B. x2 + 4xy + 2y2
C. x2 + 4xy + 4y2 D. x2 - 4xy + 4y2
2. x3 – 27 =
A. (x-3)(x2 + 3x + 9) B. (x-3)(x2 - 3x + 9) C. (x-3)3 D. ( x-3) ( x3+6x+9)
3. Giá trị của biểu thức: 6 + ( x5-3)(x3+2) - x8 - 2x5 tại x=  là
A.  B.  C. 9 D. -9
4. x3 - 4x2 + 4x =
A. x(x-2)2 B. x(x+2)(x-2) C. x(x-4)2 D x(2x- 1)2
5. Nếu ABCD là hình thang cân (đáy AB, CD) thì :
A. B. 
C.  D. 
6. Độ dài hai cạnh kề của một hình chữ nhật là 3cm và 5cm. Độ dài đờng chéo d của hình chữ nhật đó là:
A. 14cm B. cm C.cm D. 4cm
7. Đờng chéo của một hình thoi bằng 8cm và 6cm . Cạnh của hình thoi đó bằng:
A. 10cm B. 5cm C. cm D. cm
8. Hình vuông có chu vi 12 cách mạng . Đờng chéo của hình vuông đó là:
A. 18cm B. 9cm C. cm D. 6cm
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1 : Phân tích các đa thức sau thành nhân tử.
a. 5x – 5y + ax - ay b. x2 – 2xy +y2 – z2 .
c. 2x2 + 3x – 5.
Bài 2. Cho biểu thức A = 
a. Với những giá trị nào của x thì giá trị của biểu thức A xác định.
b. Rút gọn A.
c. Tính giá trị của A khi x =  ; x = -2.
d. Tìm giá trị nguyên của x để A có giá trị là số nguyên.
Bài 3. Cho tam giác ABC nhọn(AB < AC). Kẻ đường cao AH. Gọi M,N,P lần lợt là trung điểm của các cạnh BC,CA,AB.
a. Tứ giác ANMP là hình gì? Chứng minh.
b. Chứng minh: A đối xứng với H qua NP.
c. Tứ giác MNPH là hình gì? Chứng minh.


Đáp án và biểu điểm toán 8 kỳ I
I.trắc nghiệm (2 đ )
Chọn mỗi ý đúng 0,25đ:
1C 2A 3B 4A 5B 6B 7B 8C.
II . Tự luận (8đ)
Câu
đáp án
điểm

1
(2,25đ)
(0,75đ)
5x – 5y + ax – ay
= (5x – 5y) +( ax – ay)
= 5(x – y) + a(x – y)
= (5 + a)(x – y)


0,25đ
0,25đ
0,25đ


(0,75đ)

x2 – 2xy +y2 – z2
= ( x2 – 2xy +y2) – z2
= (x – y)2 – z2
= ( x – y –z) (x – y + z)

0,25đ
0,25đ
0,25đ


(0,75đ)

2x2 + 3x – 5
= 2x2 + 5x – 2x – 5
= (2x2 + 5x) – (2x + 5)
= x( 2x + 5) – (2x + 5)
= (x – 1)(2x