Đề thi học kì I - Toán 8(có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

                      

              

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng Häc K× I

N¨m Häc 2009 -2010

M«n :           To¸n 8

Thêi gian: 90 phót

 

I, PhÇn tr¾c nghiÖm : ( 2®iÓm)

 Bµi 1: H·y chän ch÷ c¸i ®øng tr­íc ®¸p ¸n ®óng ®Ó ghi vµo bµi kiÓm tra:

 C©u1:  KÕt qu¶ ph©n tÝch ®a thøc ®a thøc x2- y2 +5x – 5y thµnh nh©n tö lµ:

A.( x – y ) ( x +y + 5)                                                 B.( x + y ) ( x - y – 5 )

 C. ( x – y) ( x + y- 5 )                                         D. ( x – y ) ( x – y – 5 )

 C©u2: KÕt qu¶ cña ( x + 2y )2 lµ :

A. x2+ 4xy + 2y2            B. x2 + 4xy + 4y2          C. x2 + 2xy + 2y2       D.x2 + 2xy + 4y2                                                                                         

C©u 3:  KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh ( 8x3 – 1) : ( 2x – 1 ) lµ :

A. 4 x2 + 1                     B. 2x2 + 2x + 1             C. 4x2 + 2x +1              D. 4x2 – 2x + 1                                        

 C©u 4:  Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ sai:

  1. Tø gi¸c cã 2 ®­êng chÐo vu«ng gãc víi nhau t¹i trung ®iÓm cña mçi ®­êng lµ h×nh thoi
  2. Tø gi¸c cã tÊt c¶ c¸c c¹nh bªn b»ng nhau lµ h×nh thoi
  3. H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo b»ng nhau lµ h×nh vu«ng
  4. H×nh ch÷ nhËt cã hai ®­êng chÐo vu«ng gãc víi nhau lµ h×nh vu«ng

C©u 5:  H×nh nµo sau ®©y kh«ng cã t©m ®èi xøng:

A. H×nh vu«ng       B. H×nh b×nh hµnh                          C. H×nh thang c©n              D. H×nh thoi                                        

 C©u 6:  §é dµi hai ®­êng chÐo h×nh thoi b»ng 8cm vµ 10cm. §é dµi c¹nh h×nh thoi lµ:

A. 6cm                      B.                            C.                            D. 3 cm                               

 C©u 7:  Cho tam gi¸c MNP vu«ng t¹i M : MN = 4cm; NP = 5cm. DiÖn tÝch tam gi¸c MNP b»ng:       A. 6 cm2               B.12 cm2                  C. 15 cm2              D. 20 cm2

 Bµi 2:  §iÒn vµ chç ….. trong ®¼ng thøc sau mét ®a thøc thÝch hîp:    

II, PhÇn tù luËn: ( 8 ®iÓm)

 Bµi 1: ( 2 ®iÓm ) :  Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö:

   a, x2 + 4xy – 16 + 4y2                                             b, ( x2 + 1)2 – 4x2

 Bµi 2: ( 2,5 ®iÓm) :     Cho biÓu thøc

a, T×m ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña biÓu thøc A

b, Rót gän biÓu thøc A

c, T×m c¸c gi¸ trÞ cña x ®Ó

 Bµi 3: ( 3®iÓm)  Cho h×nh thang c©n ABCD ( AB // CD) víi E lµ trung ®iÓm cña AB

a, Chøng minh tam gi¸c EDC c©n

b, Gäi I,K,M theo thø tù lµ trung ®iÓm cña BC, CD, DA. Tø gi¸c EIKM lµ h×nh g×? V× sao?

c, TÝnh diÖn tÝch c¸c tø gi¸c ABCD ; EIKM biÕt EK = 4 cm ; IM = 6 cm

Bµi 4 :(0,5®) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc: A = x2- 6x + 11


 

                                     §¸p ¸n, biÓu ®iÓm: m«n to¸n 8

 

I, PHÇn tr¾c nghiÖm : ( 2®iÓm)

Bµi

 

1(C©u 1)

1(C©u 2)

1(C©u 3)

1(C©u 4)

1(C©u 5)

1(C©u 6)

1(C©u 7)

2

§¸p ¸n

 

A

B

C

C

C

B

A

- x2

BiÓu ®iÓm

O,25 ®

O,25 ®

O,25 ®

O,25 ®

O,25 ®

O,25 ®

O,25 ®

O,25 ®

 

II, PHÇn tù luËn : ( 8 ®iÓm)

Bµi

 Néi dung

BiÓu ®iÓm

 

 

 

1(2®)

a,x2+ 4xy – 16 + 4y2 = ( x2+ 4xy + 4 y2) – 16

                                  = ( x + 2y)2 - 42

                                                    = ( x + 2y + 4 ) ( x +2y – 4)

 

b, ( x2 +1)2 – 4x2 = ( x2 + 1)2 – (2x)2

                           = ( x2+1 + 2x) (x2+1 - 2x)

                           = ( x +1)2 ( x - 1)2

0,25 ®

0,25 ®

0,5 ®

 

0,25 ®

0,25 ®

0,5 ®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2( 3®)

a, A x¸c ®Þnh khi    

        §KX§:

 

b,   

          =

           =

           =

 

c,    §Ó

                       ( tho¶ m·n §K)

      VËy víi x = 0 th× A =

0,25 ®

 

0,25 ®

 

 

 

0,25 ®

 

0,25 ®

 

0,25 ®

 

0,25 ®

 

 

0,25 ®

 

0,5 ®

0,25 ®

 

 

 

 

 

 

 

VÏ h×nh, ghi gi¶ thiÕt, kÕt luËn ®óng

 

 

 

 

 


 

3( 3®)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a,     Chøng minh ®­îc ED = EC

            Suy ra EDC c©n

 

b, Theo GT cã MA = MD ; EA = EB suy ra EM lµ ®­êng trung b×nh cña nªn EM // BD vµ EM = BD (tÝnh chÊt ®­êng trung b×nh cña ) Chøng minh t­¬ng tù ta cã: KI // BD vµ KI = BD

Suy ra EM // KI vµ EM = KI Tø gi¸c EMKI lµ h×nh b×nh hµnh ( dÊu hiÖu nhËn biÕt) (1)

Chøng minh t­¬ng tù ta cã: EI // AC vµ EI =  AC

MÆt kh¸c AC = BD ( gt)  EI = EM  (2)

Tõ (1) vµ (2)  EMKI lµ h×nh thoi ( dÊu hiÖu nhËn biÕt)      

 

 

c,     .

       

 

 

0,5 ®

 

 

 

 

0,25 ®

0,25 ®

 

 

 

 

 

0,25 ®

 

0,25 ®

 

 

 

0,25 ®

 

 

 

0.25

 

0,25 ®

 

0.5

4(0,5®)

A = x2 – 6x +11

   = (x – 3 )2 + 2

V× (x – 3 )2 A = (x – 3 )2 + 2

GTNN cña A lµ 2 ®¹t ®­îc khi (x – 3)2 = 0 x = 3

VËy víi x = 3 th× biÓu thøc A ®¹t GTNN lµ 2

 

 

0.25

 

0,25 ®

Chó ý:

-         Mäi c¸ch lµm kh¸c nÕu ®óng kÕt qu¶ vÉn cho ®iÓm

-         §iÓm tæng lµm trßn theo 0,25 ®iÓm

-         Bµi h×nh nÕu kh«ng cã h×nh vÏ hoÆc h×nh vÏ kh«ng chÝnh x¸c th× kh«ng tÝnh ®iÓm c¶ bµi ®ã

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/21/2009 8:23:36 AM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 123 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.11 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 8(có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 8. . tailieuhoctap giới thiệu đến bạn đọc thư viện Đề thi học kì I - Toán 8(có đáp án biểu điểm chitiết) .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng xem , Thư viện Đề thi học kì I - Toán 8(có đáp án biểu điểm chitiết) thuộc thể loại Toán 8 được chia sẽ bởi bạn Việt Đinh Tiến đến cộng đồng nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào danh mục Toán 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng xem ( ( Đề kiểm tra chất lượng Học Kì I Năm Học 2009 -2010 Môn : Toán 8 Thời gian: 90 phút  I, Phần trắc nghiệm : ( 2điểm) Bài 1: Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để ghi vào bài kiểm tra: Câu1: Kết quả phân tích đa thức đa thức x2- y2 +5x – 5y thành nhân tử là: A, tiếp theo là ( x – y ) ( x +y + 5) B, cho biết thêm ( x + y ) ( x -

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-thi-hoc-ki-i-toan-8-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.flz6uq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi(
(
Đề kiểm tra chất lượng Học Kì I
Năm Học 2009 -2010
Môn : Toán 8
Thời gian: 90 phút


I, Phần trắc nghiệm : ( 2điểm)
Bài 1: Hãy chọn chữ cái đứng trước đáp án đúng để ghi vào bài kiểm tra:
Câu1: Kết quả phân tích đa thức đa thức x2- y2 +5x – 5y thành nhân tử là:
A.( x – y ) ( x +y + 5) B.( x + y ) ( x - y – 5 )
C. ( x – y) ( x + y- 5 ) D. ( x – y ) ( x – y – 5 )
Câu2: Kết quả của ( x + 2y )2 là :
A. x2+ 4xy + 2y2 B. x2 + 4xy + 4y2 C. x2 + 2xy + 2y2 D.x2 + 2xy + 4y2
Câu 3: Kết quả của phép tính ( 8x3 – 1) : ( 2x – 1 ) là :
A. 4 x2 + 1 B. 2x2 + 2x + 1 C. 4x2 + 2x +1 D. 4x2 – 2x + 1
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là sai:
Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi
Tứ giác có tất cả các cạnh bên bằng nhau là hình thoi
Hình chữ nhật có hai đường chéo bằng nhau là hình vuông
Hình chữ nhật có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình vuông
Câu 5: Hình nào sau đây không có tâm đối xứng:
A. Hình vuông B. Hình bình hành C. Hình thang cân D. Hình thoi
Câu 6: Độ dài hai đường chéo hình thoi bằng 8cm và 10cm. Độ dài cạnh hình thoi là:
A. 6cm B. CD. 3 cm
Câu 7: Cho tam giác MNP vuông tại M : MN = 4cm; NP = 5cm. Diện tích tam giác MNP bằng: A. 6 cm2 B.12 cm2 C. 15 cm2 D. 20 cm2
Bài 2: Điền và chỗ ….. trong đẳng thức sau một đa thức thích hợp:
II, Phần tự luận: ( 8 điểm)
Bài 1: ( 2 điểm ) : Phân tích đa thức sau thành nhân tử:
a, x2 + 4xy – 16 + 4y2 b, ( x2 + 1)2 – 4x2
Bài 2: ( 2,5 điểm) : Cho biểu thức
a, Tìm điều kiện xác định của biểu thức A
b, Rút gọn biểu thức A
c, Tìm các giá trị của x để
Bài 3: ( 3điểm) Cho hình thang cân ABCD ( AB // CD) với E là trung điểm của AB
a, Chứng minh tam giác EDC cân
b, Gọi I,K,M theo thứ tự là trung điểm của BC, CD, DA. Tứ giác EIKM là hình gì? Vì sao?
c, Tính diện tích các tứ giác ABCD ; EIKM biết EK = 4 cm ; IM = 6 cm
Bài 4 :(0,5đ) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: A = x2- 6x + 11

Đáp án, biểu điểm: môn toán 8

I, PHần trắc nghiệm : ( 2điểm)
Bài

1(Câu 1)
1(Câu 2)
1(Câu 3)
1(Câu 4)
1(Câu 5)
1(Câu 6)
1(Câu 7)
2

Đáp án

A
B
C
C
C
B
A
- x2

Biểu điểm
O,25 đ
O,25 đ
O