Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Ngày soạn:   / 10/ 2012

 

Ngày KT: ……../ 10/ 2012

 

Tuần: 10

Tiết :  19

 

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

( PHẠM VI KIẾN THỨC :     Tiết 1 19 theo PPCT)

A> MỤC  TIÊU:

1. Đối với Hs:  Tự làm và tự đánh giá khả năng của mình đối với các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương. Cụ thể:

+Về kiến thức: Nắm được các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

                       Nắm được định nghĩa tỉ số lượng giác của gòc nhọn.

                       Nắm được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.

+Về kỹ năng: Tính được độ dài các đoạn thẳng bằng cách áp dụng các hệ thức.

                      Giải tam giác vuông.

   Rút ra kinh nghiệm trong học tập và định hướng việc học tập cho bản thân.

2. Đối với Gv:   Đánh giá kết quả học tập của học sinh . Đánh giá được đúng đối tượng học sinh.

   Qua đó:  + Xây dựng các đề kiểm tra.

   + Sử dụng để hệ thống kiến thức phù hợp với chuẩn kiến thức & kĩ năng được quy định .

*) PHƯƠNG ÁN KIỂM TRATrắc nghiệm khách quan và Trắc nghiệm tự luận

B> LÊN LỚP:

  1. Ổn định
  2. Phát đề  – thu bài
  3. Nhận xét tiết kiểm tra ( về thái độ làm bài)
  4. Dặn dò chuẩn bị bài mới
  5. Kết quả

THỐNG KÊ :

LỚP

Sĩ số

Giỏi

Khá

Trung bình

Yếu

Kém

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

9/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Nhận xét sau khi chấm bài:

- Ưu điểm:

 

 

 

 

- Tồn tại :

 

 

 

-Ý kiến của GV:

 

 

 


 

C. MA TRẬN:  ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 -Tiết 57 – HH9:

 

 

Tên Chủ đề

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1.Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

 

Nhận biết hệ thức

h= b’.c’

Hoặc a.h = b.c

[C1,2]

Hệ thức h2 = b’.c’;

b2 = b’.a hoặc

c2 = c’.a

[B1]

 

 

 

 

 

 

 

Số câu

Số điểm

  Tỉ lệ %

2

1

10%

1

2

20%

 

 

 

 

 

 

3

 

30%

2. Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông

Nhận biết TSLG tan

[C3]

 

 

Vận dụng tính chất đpg của một góc và tính chất tỉ lệ thức

[B1b]

Tính được cạnh góc vuông

[C4]

Giải tam giác vuông

[B1a]

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5%

 

 

1

1,5

15%

1

0,5

5%

1

1,5

15%

 

 

4

40%

3.Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

 

Nhận biết hệ thức giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền

[C5]

 

Tính được cạnh góc vuông

[C6]

 

 

Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

 

Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0,5

5%

 

1

0,5

5%

 

 

1

1

10%

 

1

1

10%

3

40%

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

10

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Họ và tên: ………………………

Lớp :…………

 

 

KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN: HÌNH HỌC 9

Thời gian:  45 phút

(Tiết:19, HKI- năm học: 2012-2013)

 

ĐIỂM

LỜI PHÊ

 

 

 

 

I/Trắc nghiệm khách quan : ( 3đ )

 

 

Câu 1 : Cho hình vẽ. Độ dài x trên hình vẽ là :

 

A. x = 4.                    B. x = 5.  

C. x = 4,5.                 D. x = 6. 

 

 Câu 2 : Cho hình vẽ . Độ dài h trên hình vẽ

 

A. h =  4,8 .               B. h = 7.    

C. h = 10.                  D. h = 14. 

 

 Câu 3 : Cho hình vẽ : Tỉ số lượng giác nào sau đây là đúng

A.            B.

C.             D.

Câu 4 : Trong hình vẽ câu 3 : Tỉ số lượng giác nào sau đây là đúng :

 

A.  B.   C.     D.

Câu 5 : Cho ABC vuông tại A. Độ dài cạnh AB được tính là :    

A.AB = BC.sinB B.AB = BC.cosC        C.AB = AC tanB            D. AB = AC. cotB 

Câu 6 : Trong hình vẽ: Độ dài cạnh AC là bao nhiêu :

 

                             A. 3 (cm).     B. ( cm)

                            C. (cm).    D.  (cm).

 

 

 

II. Tự luận : ( 7 đ )

Bài 1 :(2đ) Cho ABC vuông tại A. Đường cao AH chia cạnh huyền BC thành hai đoạn thẳng có độ dài là 3cm và 4cm. Tính AH,AB,AC.

Bài 2 : (3 đ ) Cho ABC vuông tại A, biết AB = 9cm và AC = 12 cm.

a)     Giải tam giác vuông ABC.

b)    Kẻ đường phân giác AD. Tính BD và CD.

Bài 3 : (2đ)Cho ABC: và BC = 9m.Tính :

a)     Đường cao BH.                                      b) Diện tích ABC.

 

 


 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

 

I. Trắc nghiệm : ( 3 đ )

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

C

A

B

C

D

D

 

II. Tự luận :   ( 7 đ )

 

Bài

Nội dung

Điểm

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

0,5đ

 

 

Tính AH

+ Xét ABC, Â = 900 , ta có :

AH2 = HB.HC ( Hệ thức lượng ) = 3.4

=> AH =  ( cm )

 

 

0,25đ

0,25đ

 

Tính AB

AB2 = BC.HB = (3+4).3 = 21

=> AB = ( cm )

0,25đ

0,25đ

 

Tính AC

AC2 = BC.HC = (3+4).4 = 7.4

=> AC = ( cm )

0,25đ

     0,25đ

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

0,5đ

 

 

a)

+ Xét ABC, Â = 900 , ta có :

BC2 = AB2 + AC2 = 92 + 122 = 225 ( ĐL Pytago)

=> BC = ( cm )

+sinB = => 530

                            => 900 - = 900 – 530 = 370

 

0,25đ

0,25đ

0,25đ

 

0,25đ

b)

+ Xét ABC, AD là tia phân giác của Â, ta có :

( T/c đường phân giác )

   => => ( T/ c tỉ lệ thức )

                        => => CD = (cm)

=> BD = BC – CD = 15 - = (cm)

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 


 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

+ Xét BHC, = 900 , ta có :

BH = BC.sinC = 9.sin300 =4,5 ( cm )

+ Xét ABH, = 900 , ta có :

BH = AB.sinA => AB =

Mà Â = 1800 – ( ) = 1800 - 1000 = 800

=> AB = 4,7 ( cm )

 

    0,25đ

0,25đ

 

 

 

0,25đ

0,25đ

b)

+ Kẻ AK , ta có : SABC =

                                                                   

                                                                    9,9 ( cm2 )

 

1đ

 

 

 

GV ra đề

 

 

 

Nguyễn Khải Tiển

 

 

 

Trần Thị Hương Trang

Tổ trưởng duyệt

 

 

 

Ngô Thị Minh Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

đề kiểm tra học kì 2 môn toán 9

Đăng ngày 4/24/2013 4:41:48 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 12 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.26 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi đề kiểm tra học kì 2 môn toán 9, Toán 8. . tailieuhoctap.com giới thiệu tới đọc giả thư viện đề kiểm tra học kì 2 môn toán 9 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu đề kiểm tra học kì 2 môn toán 9 trong chủ đề Toán 8 được chia sẽ bởi bạn Đức Ngô Thị Minh tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào chủ đề Toán 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập Ngày soạn: / 10/ 2012  Ngày KT: ……, nói thêm / 10/ 2012   Tuần: 10 Tiết : 19  BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT  ( PHẠM VI KIẾN THỨC : Tiết 1 ( 19 theo PPCT) A> MỤC TIÊU: 1, nói thêm Đối với Hs:(Tự làm và tự đánh giá khả năng của mình đối với những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương, cho biết thêm Cụ thể: +Về kiến thức:( Nắm được những hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông, kế tiếp là ( Nắm

http://tailieuhoctap.com/dethitoan8/de-kiem-tra-hoc-ki-2-mon-toan-9.o4r4yq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 8


Ngày soạn: / 10/ 2012

Ngày KT: ……../ 10/ 2012


Tuần: 10
Tiết : 19

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT

( PHẠM VI KIẾN THỨC : Tiết 1 ( 19 theo PPCT)
A> MỤC TIÊU:
1. Đối với Hs: ( Tự làm và tự đánh giá khả năng của mình đối với các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng quy định trong chương. Cụ thể:
+Về kiến thức:( Nắm được các hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.
( Nắm được định nghĩa tỉ số lượng giác của gòc nhọn.
( Nắm được các hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
+Về kỹ năng: (Tính được độ dài các đoạn thẳng bằng cách áp dụng các hệ thức.
( Giải tam giác vuông.
( Rút ra kinh nghiệm trong học tập và định hướng việc học tập cho bản thân.
2. Đối với Gv: ( Đánh giá kết quả học tập của học sinh . Đánh giá được đúng đối tượng học sinh.
( Qua đó: + Xây dựng các đề kiểm tra.
+ Sử dụng để hệ thống kiến thức phù hợp với chuẩn kiến thức & kĩ năng được quy định .
*) PHƯƠNG ÁN KIỂM TRA: Trắc nghiệm khách quan và Trắc nghiệm tự luận
B> LÊN LỚP:
Ổn định
Phát đề – thu bài
Nhận xét tiết kiểm tra ( về thái độ làm bài)
Dặn dò chuẩn bị bài mới
Kết quả
THỐNG KÊ :
LỚP
Sĩ số
Giỏi
Khá
Trung bình
Yếu
KémSL
%
SL
%
SL
%
SL
%
SL
%

9/1
9/2
9/3
9/4
9/5
+

6 Nhận xét sau khi chấm bài:
- Ưu điểm:
- Tồn tại :


-Ý kiến của GV:C. MA TRẬN: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG 3 -Tiết 57 – HH9:


Tên Chủ đề

Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ caoTNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL
TNKQ
TL


 1.Hệ thức giữa cạnh và đường cao trong tam giác vuông.

Nhận biết hệ thức
h2 = b’.c’

Hoặc a.h = b.c
[C1,2]
Hệ thức h2 = b’.c’;
b2 = b’.a hoặc
c2 = c’.a
[B1]
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
2
1
10%
1
2
20%


3

30%

2. Tỉ số lượng giác trong tam giác vuông
Nhận biết TSLG tan
[C3]


Vận dụng tính chất đpg của một góc và tính chất tỉ lệ thức
[B1b]
Tính được cạnh góc vuông
[C4]
Giải tam giác vuông
[B1a]
Số câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%


1
1,5
15%
1
0,5
5%
1
1,5
15%


4
40%

3.Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.

Nhận biết hệ thức giữa cạnh góc vuông và cạnh huyền
[C5]

Tính được cạnh góc vuông
[C6]


Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông

Hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuôngSố câu
Số điểm
Tỉ lệ %
1
0,5
5%

1
0,5
5%


1
1
10%

1
1
10%
3
40%

TỔNG
10
100%
Họ và tên: ………………………
Lớp :…………


KIỂM TRA 1 TIẾT - MÔN: HÌNH HỌC 9
Thời gian: 45 phút
(Tiết: