[CỰC HAY] ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN HK2 TOÁN 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

ĐỀ 1

C©u 1 (2,5 ®iÓm): Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nh, bÊt ph­¬ng tr×nh sau:   a)3- 4x = -5        b)

c)                                 d)

C©u 2 (2,0 ®iÓm): Cho biÓu thøc:

a) Rót gän biÓu thøc A  b) TÝnh gi¸ trÞ cña A t¹i x tháa m·n ®iÒu kiÖn: x2 +3x +2 = 0

C©u 3 (1,5 ®iÓm): Mét tæ s¶n xuÊt dù ®Þnh lµm mçi ngµy 45 s¶n phÈm ®Ó hoµn thµnh sè s¶n phÈm ®­îc giao ®óng thêi gian quy ®Þnh. Nh­ng v× cã mét ng­êi nghØ nªn mçi ngµy tæ chØ lµm ®­îc 40 s¶n phÈm. Do ®ã ®· chËm h¬n quy ®Þnh 3 ngµy mµ vÉn cßn thiÕu 5 s¶n phÈm n÷a. TÝnh sè s¶n phÈm mµ tæ ®­îc giao?

C©u 4 (3,0 ®iÓm):Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A cã AB < AC, ®­êng ph©n gi¸c BD (D AC) c¾t ®­êng cao AH t¹i K.              a) Chøng minh BHK BAD vµ BAK BCD

b) Chøng minh HK. DC = AK2

c) Gäi M lµ trung ®iÓm cña KD. KÎ tia Bx song song víi AM. Tia Bx c¾t AH t¹i N. CMR:  HK.AN = AK.HN

C©u 5 (1,0 ®iÓm): Cho a, b, c lµ ®é dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c. Chøng minh r»ng:

ĐỀ 2                                                KIỂM TRA HỌC KỲ II

MÔN : TOÁN 8 ( Thời gian 90 phút)

Câu 1: (1,5đ)Giải các phương trình sau:

            a4 - 3x  =  2x - 6    

  b/ (x – 3)(2x + 8) = 0        

  c/

Câu 2: (1,0 đ)

 a/ Cho m > n  Hãy so sánh: 15 – 6m và 15 – 6n

b/ Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 2 5x  2x 7  trên trục số.  

 

Câu 3:(1,5 đ)Hình lăng trụ đứng tam giác  ABC. có đáy là vuông tại A biết: AB = 5 cm;

AC = 12 cm; AA’ = 20 cm.

a/ Tính thể tích của lăng trụ đứng.

b/ Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.

 

Câu 4 (2,0đ).Tính độ dài trên hình vẽ bên.

Hình 1 : Tính  DC ?                                             Hình 2: MN//BC

                                                                                        Tính MN ?

 

 

 

 

Câu 5: (1,0 đ)

Tổng số học sinh tiên tiến ca hai khi 7 và 8 là 270 em. Tính số hc sinh tiên tiến ca mi

khi, biết rằng shọc sinh tiên tiến ca khi 7 bng 60% shọc sinh tiên tiến ca khối 8

Câu 6: (2,0đ)

Cho hình thang ABCD ( AB//CD). Biết AB = 2cm, BD = 4cm, DC = 8cm

 

a) Chứng minh tam giác ABD đng dạng với tam giác BDC.

           b)  Tính số đo góc ABC , biết

Câu 7: (0,5 đ) Giải phương trình:

Câu 8: (0,5 đ) Giaûi phöông trình sau:

Đề 3

 

 

I. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan (2,0 ®iÓm ):

 Trong c¸c c©u cã c¸c lùa chän A, B, C, D, em h·y viÕt l¹i c©u tr¶ lêi ®óng vµo giÊy kiÓm tra:

C©u 1: TËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh

A.

B.

C.

D. Mét kÕt qukh¸c

C©u 2: §iÒu kiÖn x¸c ®Þnh cña ph­¬ng tr×nh   lµ

A. hoÆc

B.

C.

D.

C©u 3: BÊt ph­¬ng tr×nh tËp nghiÖm lµ :

A.

B.

C.

D.

C©u 4: Mét h×nh hép ch÷ nhËt cã ba kÝch th­íc lµ  5cm; 8cm; 7cm. ThÓ tÝch cña h×nh hép ch÷ nhËt ®ã lµ :

A.

B.

C. 

D.

 

II. PhÇn   luËn (8,0 ®iÓm)

Câu 1 Cho

 

a)      Tìm điu kin ca x để giá tr ca S xác định.

b)     Rút gn P.                    c)Tính giá tr ca S vi

 

C©u 2:( 3,0 ®iÓm) Gi¶i c¸c ph­¬ng tr×nhbÊt ph­¬ng tr×nh sau:

      a)         b)                c)   

C©u 3:( 1,0 ®iÓm)

 Mét ng­êi ®i xe m¸y A ®Õn B víi vËn tèc 25 km/h . Lóc ng­êi ®ã ®i víi vËn tèc 30 km/h , nªn thêi gian Ýt h¬n thêi gian ®i lµ 20 phót. TÝnh qu·ng ®­êng AB ?

C©u 4:( 3,0 ®iÓm ) Cho tam gi¸c ABC cã AH lµ ®­êng cao ( ). Gäi D vµ E lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña H trªn AB vµ AC. Chøng minh r»ng :

a, ABH AHD

b,

c, Gäi M lµ giao ®iÓm cña BE vµ CD. Chøng minh r»ng DBM  ECM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u

ý

§¸p ¸n ĐỀ 1

§iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 1

(2,5®iÓm)

 

 

a

3- 4x = -5 4x=8

VËy tËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ S =

0,5

0,25

 

 

 

b

 

VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

c

  (1)

*§KX§: x

(1)

      2(x-2)+(x+1)=3x-11

      2x+x-3x=-11+4-1

      0x= -8 (v« )

VËy ph­¬ng tr×nhnghiÖm

 

 

0,25

 

 

 

 

0,25

0,25

 

 

 

 

d

(2)

Ta cã nÕu x-3 0

          nÕu x-3 < 0

- NÕu th× ph­¬ng tr×nh (2) d¹ng:

x-3+3 = 2x-5 x=5 (t/m)

- NÕu th× ph­¬ng tr×nh (2) d¹ng:

3-x+3 = 2x-5 x=   (lo¹i)

VËy tËp nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ S =

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

0,25

C©u 2

(2 ®iÓm)

 

 

a

*§K:

0,25

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

0,25

 

 

0,25

b

Ta cã: x2 +3x +2 = 0 (x+1)(x+2) = 0

Víi x = -1 kh«ng tháa m·n §KX§ nªn lo¹i

Víi x = -2 tháa m·n §K nªn tÝnh ®­îc A =

0,25

 

0,25

 

0,25

C©u 3

(1,5®iÓm)

 

 

Gäi thêi gian ph¶i lµm theo ho¹ch lµ x (ngµy), (x > 0)

0,25

Thêi gian ®· lµm lµ x+ 3 (ngµy)

0,25

Tæng s¶n phÈm ph¶i lµm theo ho¹ch lµ 45x (sp)

Tæng s¶n phÈm ph¶i lµm theo ho¹ch lµ 40(x+3) (sp)

 

0,25

Theo bµi ra ta cã ph­¬ng tr×nh:

45x- 40(x+3) = 5

 

0,25

Gi¶i ph­¬ng tr×nh ®­îc x = 25 (TM §K)

0,25

VËy sè s¶n phÈm mµ tæ ®­îc giao lµ 45.25 = 1125 (sp)

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 4

(3®iÓm)

 

- VÏ h×nh ®óng, GT, KL ®óng

0,5

a

Chøng minh ®­îc BHK BAD  (g.g)

Chøng minh ®­îc BAK BCD  (g.g)

0,5

0,5

 

 

b

BHK BAD (cma)   (1)  

 BAK BCD   (cma)      (2)  

  (1) vµ (2)            (3)

Chøng minh ®­îc AKD c©n t¹i A nªn AK = AD   (4) (3) vµ (4) HK.DC= AK2pcm)

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

0,25

 

c

ADK c©n t¹i A, mµ M lµ trung ®iÓm cña KD nªn  AM lµ trung tuyÕn ®ång thêi lµ ®­êng cao øng víi c¹nh KD AM BD

L¹i cã BN // AM

Do ®ã BN lµ tia ph©n gi¸c ngoµi t¹i ®Ønh B cña ABH

(®pcm)

 

 

 

0,25

 

0,25

C©u 5

(1 ®iÓm)

 

V×  a, b, c lµ dé dµi 3 c¹nh cña mét tam gi¸c nªn ta cã:

b+c- a >0; c+a- b >0; a+b- c > 0

§Æt b+c-a = x; c+a-b = y; a+b- c= z

   (*)

Thay (*) vµo A ta ®­îc:

  hay A 3  (®pcm)

 

0,25

 

0,25

 

 

 

0,25

 

0,25

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ 2

Câu

Nội dung

Điểm

1

(1,5đ)

a/  4 - 3x  =  2x - 6

-5x = -10

x = 2 Vậy  S2={2}  

 

0.25

0.25

b/(x – 3)(2x + 8) = 0

x – 3= 0 hoặc 2x+8 = 0

x = 3 hoặc x = –4   vậy S ={3;–4}

c/ĐKXĐ là x2 v x–2

Suy ra: x(x – 2) + 6(x+2) =2x +12

       x2 +2x = 0

       x(x+2) = 0

         x = 0 hoặc x  = -2 ( loại) vậy S = {0}

 

0.25

0.25

 

 

 

0.25

 

 

0.25

2

(1,0đ)

a/  m > n

- 6m < - 6n

15 -6m < 15 -6n

 

0.25

0.25

b/ - Giải : 2 5x  2x 7 -3x ≤ -9 x 3 Vậy S ={x/x 3}

- Biểu diễn trên trục số đúng

 

0.25

0.25

3

(1,5đ)

a/ Viết đúng công thức: V = S. h

  - Thay số : V = = = 60 cm3

0.25

0.25

0.25

b/ - Viết đúng công thức: Sxq= 2p.h

    - Tính được BC = 5

    - Sxq= 2p.h =12.10 = 120 cm2

 

0.25

0.25

0.25

4

(2,0đ)

Hình1:Vì BD phân giác nên ta :                 

                                                      => Dc = 4,5

Hình2: MN // BC theo hq định Ta lét ta :

                                                                           => MN   = 4,5           

0.5

0.5

 

0.5

0.5

5

(1,0đ)

- Chọn ẩn đặt ĐK đúng ( gọi số HSTT K8 : x đk xZ + , x <270)

0.25

- Biểu diễn qua ẩn đúng ( Số HSTT K7 : 270 – x

0.25

- Lập được phương trình : 

                                       x = 150  thỏa đk

Vậy : Số HSTT K8 150HS, K7 120 HS

0.25

 

 

0.25

6

(2,0đ)

- Vẽ hình , Viết GT& KL đúng 

 

0.5

a/ - chỉ ra được cặp góc bằng nhau

     - Chỉ ra được cặp cạnh tỉ lệ

=> ABD BDC (c-g-c)

0.25

0.5

0.25

b/ ABD BDC => (góc tương ứng)

                                   =>

 

0.25

0.25

7

(0,5đ)

* Nếu  x 3 x-3 = 4x + 9 x = -4 ( loại)

*Nếu x < 33 –x  = 4x +9 x  = ( nhận)Vậy S = { }

 

 

0.25

0.25

8

(0,5đ)

Giaûi phöông trình sau:

 

 

 

 

0.25

0.25

 

 

h­íng dÉn chÊm bµi kiÓm tra häc kú Ii

M«n To¸n 8-N¨m häc 2010 -2011

 

 1. PhÇn tr¾c nghiÖm kh¸ch quan ( 2,0 ®iÓm ):B CAD

II. PhÇn tù  luËn (8,0 ®iÓm)

C©u

§¸p ¸n

§iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 1

(3,0 ®iÓm)

a)

Ta

VËy ph­¬ng tr×nh nghiÖm

 

0,75

 

0,25

b)

Ta

 

VËy bÊt ph­¬ng tr×nh tËp nghiÖm

0,5

 

0,25

 

0,25

c)

 

Ta        §KX§:

VËy ph­¬ng tr×nhnghiÖm

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 

 

0,5

 

 

 

0,25

C©u 2

( 1,0 ®iÓm)

 

Gäi qu·ng ®­êng AB lµ x km ( x > 0)

Do ®i tõ A ®Õn B víi vËn tèc 25 km/h nªn thêi gian lóc ®i lµ (h)

Do ®i tõ B vÒ A víi vËn tèc 30 km/h nªn thêi gian lóc vÒ lµ (h).

V×  thêi gian Ýt h¬n thêi gian ®i lµ 20 phót =

nªn ta cã ph­¬ng tr×nh:

VËy qu·ng ®­êng AB dµi 50 km.

 

 

 

 

 

0,25

 

 

 

 

 

0,5

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 3

( 3,0 ®iÓm)

 

 

a)

XÐt  ABH vµ AHD :

         AHB = ADH  =900         BAH lµ gãc chung

ABH AHD (g.g).VËy ABH AHD

 

 

1,0

b)

 

XÐt  AEH vµ HEC   :

         AEH = CEH  =900  ,       EAH = CHE    (cïng phô víi AHE)

AEH HEC (g.g)

VËy

 

0,5

 

0,25

 

0,25

c)

Theo a) ta ABH AHD (1)

XÐt  ACH vµ AHE : AHC = AEH  =900, CAH lµ gãc chung

ACH AHE (g.g) (2)

(1) vµ (2) ( = AH2)

XÐt ABE vµ ACD   (cmt),    CAB lµ gãc chung

ABE ACD (c.g.c)ABE = ACD ( hai gãc t­¬ng øng)

XÐt  DBM vµ ECM  cã :

         ABE = ACD  (cmt),         DMB  = EMC ( ®èi ®Ønh)

DBM ECM (g.g).VËy DBM ECM

 

 

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

 

C©u 4

( 1,0 ®iÓm)

 

Ta

NÕu th× pt nghiÖm

NÕu th× pt trë thµnh ( v« nghiÖm)

th× ph­¬ng tr×nh nghiÖm

§Ó nghiÖm cña ph­¬ng tr×nhmét kh«ng ©m th×

So s¸nh víi §K ta

VËy th× ph­¬ng tr×nh nghiÖmmét kh«ng ©m.

0,25

 

 

0,25

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .docx bên dưới
Đăng ngày 5/7/2015 4:14:39 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 462 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: docx
1 lần xem

đề thi [CỰC HAY] ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN HK2 TOÁN 8, Toán 8. . tailieuhoctap chia sẽ đến bạn đọc tài liệu [CỰC HAY] ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN HK2 TOÁN 8 .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , Thư viện [CỰC HAY] ĐỀ THI CÓ ĐÁP ÁN HK2 TOÁN 8 trong thể loại Toán 8 được giới thiệu bởi user giáo Cô tới bạn đọc nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .docx, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo ĐỀ 1 Câu 1 (2,5 điểm): Giải những phơng trình, bất phơng trình sau: a)3- 4x = -5 b) c) d) Câu 2 (2,0 điểm): Cho biểu thức: a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị của A tại x thỏa mãn điều kiện: x2 +3x +2 = 0 Câu 3 (1,5 điểm): Một tổ sản xuất dự định làm mỗi ngày 45 sản phẩm để hoàn thiện số sản phẩm đợc giao đúng thời gian quy định,còn cho biết thêm Nhng vì có một

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/cuc-hay-de-thi-co-dap-an-hk2-toan-8.n9l9zq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ 1
Câu 1 (2,5 điểm): Giải các phơng trình, bất phơng trình sau: a)3- 4x = -5 b) 
c) d) 
Câu 2 (2,0 điểm): Cho biểu thức: 
a) Rút gọn biểu thức A b) Tính giá trị của A tại x thỏa mãn điều kiện: x2 +3x +2 = 0
Câu 3 (1,5 điểm): Một tổ sản xuất dự định làm mỗi ngày 45 sản phẩm để hoàn thành số sản phẩm đợc giao đúng thời gian quy định. Nhng vì có một ngời nghỉ nên mỗi ngày tổ chỉ làm đợc 40 sản phẩm. Do đó đã chậm hơn quy định 3 ngày mà vẫn còn thiếu 5 sản phẩm nữa. Tính số sản phẩm mà tổ đợc giao?
Câu 4 (3,0 điểm):Cho tam giác ABC vuông tại A có AB < AC, đờng phân giác BD (D AC) cắt đờng cao AH tại K. a) Chứng minh BHK / BAD và BAK / BCD
b) Chứng minh HK. DC = AK2
c) Gọi M là trung điểm của KD. Kẻ tia Bx song song với AM. Tia Bx cắt AH tại N. CMR: HK.AN = AK.HN
Câu 5 (1,0 điểm): Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh rằng:

ĐỀ 2 KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN : TOÁN 8 ( Thời gian 90 phút)
Câu 1: (1,5đ)Giải các phương trình sau:
a/ 4 - 3x = 2x - 6
b/ (x – 3)(2x + 8) = 0
c/ 
Câu 2: (1,0 đ)
a/ Cho m > n Hãy so sánh: 15 – 6m và 15 – 6n
b/ Giải và biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình: 2 − 5x ≤ −2x − 7 trên trục số.

Câu 3:(1,5 đ)Hình lăng trụ đứng tam giác ABC. có đáy là vuông tại A biết: AB = 5 cm;
AC = 12 cm; AA’ = 20 cm.
a/ Tính thể tích của lăng trụ đứng.
b/ Tính diện tích xung quanh của lăng trụ đứng.

Câu 4 (2,0đ).Tính độ dài trên hình vẽ bên.
Hình 1 : Tính DC ? Hình 2: MN//BC
Tính MN ?
Câu 5: (1,0 đ)
Tổng số học sinh tiên tiến của hai khối 7 và 8 là 270 em. Tính số học sinh tiên tiến của mỗi
khối, biết rằng số học sinh tiên tiến của khối 7 bằng 60% số học sinh tiên tiến của khối 8
Câu 6: (2,0đ)
Cho hình thang ABCD ( AB//CD). Biết AB = 2cm, BD = 4cm, DC = 8cm

a) Chứng minh tam giác ABD đồng dạng với tam giác BDC.
b) Tính số đo góc ABC , biết 
Câu 7: (0,5 đ) Giải phương trình:
Câu 8: (0,5 đ) Giaûi phöông trình sau: 
Đề 3I. Phần trắc nghiệm khách quan (2,0 điểm ):
Trong các câu có các lựa chọn A, B, C, D, em hãy viết lại câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra:
C©u 1: TËp nghiƯm cđa ph¬ng tr×nh lµ
A. 
B. 
C.
D. Mét kÕt qu¶ kh¸c

C©u 2: §iỊu kiƯn x¸c ®Þnh cđa ph¬ng tr×nh lµ
A. hoỈc 
B. vµ 
C. vµ 
D. 

C©u 3: BÊt ph¬ng tr×nh cã tËp nghiƯm lµ :
A. 
B. 
C. 
D. 

C©u 4: Mét h×nh hép ch÷ nhËt cã ba kÝch thíc lµ 5cm; 8cm; 7cm. ThĨ tÝch cđa h×nh hép ch÷ nhËt ®ã lµ :
A. 
B. 
C.