Bo Đe thi HSG toan 8 co dap an

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

                                Bộ Đề Thi HSG Toán 8

                                               Đề số 1

Bài 1:   Thu gọn, råi t×m bËc cña c¸c ®¬n thøc sau:

               a)   x2y3 .(xy)  ;         b)  (2x3)3.(- 5xy2)

Bài 2: Cho 2 đa thức  p(x) = 2x4 - 3x2 +  x -  ;      Q(x) = x4 -  x3 + x2

  a. Tính p(x) + Q(x)   ;                                  b. Tính p(x) Q(x)     ;   

Bài 3 : a) Nhân dịp đầu năm trường tổ chức lao động trông cây. Ba lớp 8A, 8B, 8C đã trồng được 45 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng được, biết rằng số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4.

b) Cho tỉ lệ thức

Chứng minh:   1)                     2)        

Bài 4: Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC).
Trên AC lấy D sao cho AD = AB.

a. Chứng minh: BM = MD 

b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: DAK = BAC

c. Chứng minh : AKC cân                          d. So sánh BM và CM.

-----------------------------------------------Hết…………………………………….

                                           Đề số 2

 

 

Bài 1:    a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau :

              b) Cho hai đa thức                    

                           

       1) Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

        2) Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x).

Bài 2: Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội I, II, III lần lượt là 3, 5, 6 ngày.  Biờt đội II nhiều hơn đội  III là 2 người và năng suất của mỗi công nhân là bằng nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân ?

Bài 3:   a) Tìm x, y, z biết:    ;         và   

b) Tìm x biết :                                                                                

                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                           6

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (M BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.

   a) Tính dộ dài BC.

   b) Chứng minh AB = CD, AB // CD.

   c) Chứng minh .

   d*) Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

Bài 5:  Tìm nghiệm của các đa thức sau:  f(x) = - 3x + 6

                                                                                                                                        -----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------

                              

 

Bài 1:  Cho đa thức A(x) = x4 - x2 + 2x - x4 - 3x2 - 2x + 1

       a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức.

       b) Tìm nghiệm của đa thức trên.

Bài 2: Thực hiện phép tính

       a)                                   b)  

Bài 3:  Thu gọn đơn thức sau:   A =  

Bài 4:  Cho ABC cân tại A. Kẻ AM BC tại M.

a) Chứng minh ABM = ACM và suy ra MB = MC

b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.

c) Kẻ MH AB tại H và MK AC tại K. C/M: AHK cân tại A. Tính MH.

Bài 4:  T×m sè nguyªn a ®Ó biểu thức   A =   có giá trị nguyªn

-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------


Bài 1: a) Tính    

b) Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm được:

                                                  
Bài 2: Cho hai ®a thøc:   P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5

    Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1

    a) Rót gän vµ s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña mçi ®a thøc theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.                                                                                                            7

    b) TÝnh P(x) – Q(x)       

Bài 3: Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội І, ІІ, ІІІ lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biêt đội ІІ nhiều hơn đội  ІІІ là 2 người

và năng suất của mỗi công nhân là bằng nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân ?

Bài 4: Cho ABC có Â = 70o, = 55o. Hãy so sánh độ dài các cạnh của tam giác.
Bài 5: Cho ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E.
Qua E k EH BC (HBC)

 1/ Chứng minh ABE = HBE

 2/ Chứng minh EA < EC

----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------

                                                        Đề số 5

C©u 1: Thực hiện phép tính:
a)                               b)                 

Câu 2. Tìm x biết:
a)                         b) 5x + 2 = 625                c)
Câu 3: Trong một đợt lao động, ba khối 7, 8, 9 chuyển được 912m3 đât. Trung bình mỗi học sinh khối 7, 8, 9 theo thứ tự làm được 1,2m3, 1,4m3, 1,6m3 . Số học sinh khối 7 và khối 8 tỉ lệ với 1 và 3, số học sinh khối 8 và 9 tỉ lệ với 4 và 5. Tính số học sinh của mỗi khối.

Câu 4: Cho ∆ABC cân ti A hai đường trung tuyến BM, CN ct nhau ti K

a) Chứng minh BNC =  CMB

b) Chứng minh ∆BKC cân  tại K

c) Chng minh BC  < 4.KM

C©u 5: T×m x nguyªn d­¬ng ®Ó   ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.
T×m gi¸ trÞ nhỏ nhất  Êy.
Câu 6:  a. Chứng tỏ rằng là phân số tối giản.

           b. Chứng minh rằng : +++...+< 1

 

----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------

 

 

                     8                                                                                                                                                                                         

ĐÁP ÁN ĐỀ 5

C©u 1: Thực hiện phép tính:
a) =                             

b)   = 
   

Câu 2. Tìm x biết:
a)    

b) 5x + 2 = 625               
c)    (*)
1>.Ta có:(Loại)
2> . Ta có: ( Thỏa mãn)

Câu 3. Gọi a, b, c lầnlượt là số học sinh của ba khối 7; 8 và 9. Ta có :
.    (1)
Mặt khác vì tổng số m3 đất chuyển được của ba khối là 912m3.
Ta có : 1,2a + 1,4b + 1,6c = 912 (2)

Cách 1: Từ (1), suy ra :
nên

Câu 4: a)  BNC =  CMB ( c - g - c)

b)  Xét .
nên AK là đường trung tuyến.
Suy ra : AK cũng là đường trung trực ứng với cạnh BC ( T/c của tam giác cân)
cân tại K.

c) Trên tia đối của tia MB, lấy D : MD = MK.
Áp dụng tính chất trọng tâm, ta có : BK = KD hay K là trung điểm của BD.
Mặt khác : CK = BD ( Câu b)
Vậy có CK là đường trung tuyến và nên vuông tại C.
Suy ra : BC < BD  mà BD = 4KM nên   BC  < 4.KM

C©u 5: T×m x nguyªn d­¬ng ®Ó   ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt.

Để M đạt giá trị nhỏ nhất thì >0 và đạt giá trị lớn nhất
Max = 1 khi x = 2011  GTNN M = 0

Câu 6:  a. Chứng tỏ rằng là phân số tối giản.
Gọi d là ƯCLN( 12n + 1; 30n + 2). Ta có :
+ (12n + 1)
+ (30n + 2)
    . Vậy d = 1.
  nên là phân số tối giản.

b. Chứng minh rằng : +++...+< 1
Ta có : +++...+ <

mà  =
Vậy +++...+< 1
 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/31/2013 1:27:24 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 361 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.24 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bo Đe thi HSG toan 8 co dap an, Toán 8. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu đến cộng đồng đề thi Bo Đe thi HSG toan 8 co dap an .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Thư viện Bo Đe thi HSG toan 8 co dap an thuộc chuyên mục Toán 8 được chia sẽ bởi bạn Ngọc Nguyễn Hữu Minh đến bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào chuyên mục Toán 8 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 8 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bộ Đề Thi HSG Toán 8 Đề số 1 Bài 1: Thu gọn, rồi tìm bậc của những đơn thức sau: a) x2y3 , nói thêm (xy) ; b) (2x3)3, kế tiếp là (- 5xy2) Bài 2: Cho 2 đa thức p(x) = 2x4 - 3x2 + x - ; Q(x) = x4 - x3 + x2 +  a, kế tiếp là Tính p(x) + Q(x) ; b, cho biết thêm Tính p(x) – Q(x) ; Bài 3 : a) Nhân dịp đầu năm trường công ty lao động trông

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/bo-de-thi-hsg-toan-8-co-dap-an.njgmzq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bộ Đề Thi HSG Toán 8
Đề số 1
Bài 1: Thu gọn, rồi tìm bậc của các đơn thức sau:
a) x2y3 .(xy) ; b) (2x3)3.(- 5xy2)
Bài 2: Cho 2 đa thức p(x) = 2x4 - 3x2 + x - ; Q(x) = x4 - x3 + x2 + 
a. Tính p(x) + Q(x) ; b. Tính p(x) – Q(x) ;
Bài 3 : a) Nhân dịp đầu năm trường tổ chức lao động trông cây. Ba lớp 8A, 8B, 8C đã trồng được 45 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng được, biết rằng số cây trồng được của lớp 8A, 8B, 8C thứ tự tỉ lệ với 2, 3, 4.
b) Cho tỉ lệ thức 
Chứng minh: 1)  2) 
Bài 4: Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC). Trên AC lấy D sao cho AD = AB.
a. Chứng minh: BM = MD
b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: (DAK = (BAC
c. Chứng minh : (AKC cân d. So sánh BM và CM.
-----------------------------------------------Hết…………………………………….
Đề số 2


Bài 1: a) Thu gọn rồi tìm bậc của đơn thức sau : 
b) Cho hai đa thức 

1) Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.
2) Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x).
Bài 2: Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội I, II, III lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biờt đội II nhiều hơn đội III là 2 người và năng suất của mỗi công nhân là bằng nhau. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu công nhân ?
Bài 3: a) Tìm x, y, z biết: ;  và 
b) Tìm x biết : 

6
Bài 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến (M( BC), trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho AM = MD.
a) Tính dộ dài BC.
b) Chứng minh AB = CD, AB // CD.
c) Chứng minh .
d*) Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.
Bài 5: Tìm nghiệm của các đa thức sau: f(x) = - 3x + 6
(((((((( -----------------------------------------------Hết-----------------------------------------------


Bài 1: Cho đa thức A(x) = x4 - x2 + 2x - x4 - 3x2 - 2x + 1
a) Thu gọn và tìm bậc của đa thức.
b) Tìm nghiệm của đa thức trên.
Bài 2: Thực hiện phép tính
a)  b) 
Bài 3: Thu gọn đơn thức sau: A = 
Bài 4: Cho (ABC cân tại A. Kẻ AM ( BC tại M.
a) Chứng minh (ABM = (ACM và suy ra MB = MC
b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.
c) Kẻ MH ( AB tại H và MK ( AC tại K. C/M: (AHK cân tại A. Tính MH.
Bài 4: Tìm số nguyên a để biểu thức A =  có giá trị nguyên
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------
Bài 1: a) Tính 
b) Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm được:
 và  Bài 2: Cho hai đa thức: P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5
Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1
a) Rút gọn và sắp xếp các hạng tử của mỗi đa thức theo luỹ thừa giảm dần của biến. 7
b) Tính P(x) – Q(x)
Bài 3: . Ba đội công nhân làm 3 công việc có khối lượng như nhau. Thời gian hoàn thành công việc của đội І, ІІ, ІІІ lần lượt là 3, 5, 6 ngày. Biêt đội ІІ nhiều hơn đội ІІІ l�