Bộ đề thi HSG Toán 8 (có đáp án)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


§Ò 1

Bµi 1: (3®) Chøng minh rÇng)

a)     85 + 211 chia hÕt cho 17

b)    1919 + 6919 chia hÕt cho 44

Bµi 2: (3®)

a)     Rót gän biÓu thøc:

b)    Cho . TÝnh

Bµi 3:(3®)

Cho tam gi¸c ABC . LÊy c¸c ®iÓm D,E  theo thø tù thuéc  tia ®èi cña c¸c tia BA, CA sao cho BD + CE = BC. Gäi O lµ giao ®iÓm cña BE vµ CD .Qua O vÏ ®­êng th¼ng song song víi tia ph©n gi¸c cña gãc A, ®­êng th¼mg nµy c¾t AC ë K. Chøng minh r»ng AB = CK.

Bµi 4 (1®).

T×m gi¸ trÞ lín nhÊt hoÆc nhá nhÊt cña biÓu thøc sau (nÕu cã):

M = 4x2 + 4x + 5

§¸p ¸n

Bµi 1 : (3®)

a)     (1,5®) Ta cã: 85 + 211 = (23)5 + 211 = 215 + 211 =211(24 + 1)=211.17

Râ rµng kÕt qu¶ trªn chia hÕt cho 17.

b)    (1,5®) ¸p dông h»ng ®¼ng thøc:

an + bn = (a+b)(an-1 - an-2b + an-3b2 - …- abn-2 + bn-1) víi mäi n lÏ.

Ta cã: 1919 + 6919 = (19 + 69)(1918 – 1917.69 +…+ 6918)

                            = 88(1918 – 1917.69 + …+ 6918) chia hÕt cho 44.

Bµi 2 : (3®)

a)     (1,5®) Ta cã: x2 + x – 6 = x2 + 3x -2x -6 = x(x+3) – 2(x+3)

                                                = (x+3)(x-2).

x3 – 4x2 – 18 x + 9 = x3 – 7x2  + 3x2 - 21x + 3x + 9

=(x3 + 3x2) – (7x2 +21x) +(3x+9)

=x2(x+3) -7x(x+3) +3(x+3)

=(x+3)(x2 –7x +3)

=> = Víi ®iÒu kiÖn x -1 ; x2 -7x + 3 0

b) (1,5®) V×


Do ®ã : xyz(++)= 3

 

Bµi 3 : (3®)                                                                              

Chøng minh :

 VÏ h×nh b×nh hµnh ABMC ta cã AB = CM .

§Ó chøng minh  AB = KC  ta cÇn chøng minh KC = CM.

ThËt vËy xÐt tam gi¸c BCE cã BC = CE (gt) => tam gi¸c CBE c©n t¹i C => v× gãc C1 lµ gãc ngoµi cña tam gi¸c BCE => mµ AC // BM (ta vÏ) => nªn BO lµ tia ph©n gi¸c cña . Hoµn toµn t­¬ng tù ta cã CD lµ tia ph©n gi¸c cña  gãc BCM . Trong tam gi¸c BCM, OB, CO, MO ®ång quy t¹i O => MO lµ ph©n tia ph©n gi¸c cña gãc CMB

 : lµ hai gãc ®èi cña h×nh b×nh hµnh BMCA => MO // víi tia ph©n gi¸c cña gãc A theo gt tia ph©n gi¸c cña gãc A cßn song song víi OK => K,O,M th¼ng hµng.

Ta l¹i cã : mµ  (hai gãc ®ång vÞ) => c©n t¹i C => CK = CM. KÕt hîp AB = CM => AB = CK (®pcm)

Bµi 4: (1®)

Ta cã M= 4x2 + 4x + 5 =[(2x)2 + 2.2x.1 + 1] +4

= (2x + 1)2  + 4.

V× (2x + 1)2 0 =>(2x + 1)2 + 4  4 M 4

VËy gi¸ trÞ nhá nhÊt cña M = 4 khi  x = -

-------------------------------------------------

®Ò 2

C©u 1 . T×m mét sè cã 8 ch÷ sè:    tho· m·n 2 ®iÒu kiÖn a vµ b sau:

a)           b)  

C©u 2 . Chøng minh r»ng: ( xm + xn + 1 ) chia hÕt cho x2 + x + 1.


khi vµ chØ khi ( mn – 2) 3.

¸p dông ph©n tÝch ®a thøc thµnh nh©n tö:  x7 +  x2 + 1.

C©u 3 .  Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

x = ( 1.2 + 2.3 + 3.4 + . . . + 2006.2007).

C©u 4 .  Cho h×nh thang ABCD (®¸y lín CD). Gäi O lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD; c¸c ®­êng kÎ tõ A vµ B lÇn l­ît song song víi BC vµ AD c¾t c¸c ®­êng chÐo BD vµ AC t­¬ng øng ë F vµ E. Chøng minh:

EF // AB    

b).   AB2 = EF.CD.      

c) Gäi S1 , S2, S3 vµ S4 theo thø tù lµ diÖn tÝch cña c¸c tam gi¸c OAB; OCD;   OAD Vµ OBC 

Chøng minh:  S1 . S2 = S3 . S4 .

C©u 5 .   T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt:    A = x2  - 2xy + 6y2 – 12x + 2y + 45.

§¸p ¸n

C©u 1 .   Ta cã  a1a2a3 = (a7a8)2  (1)    a4a5a6a7a8  =  ( a7a8)3   (2).

Tõ (1) vµ (2) =>

=> ( a7a8)3 =  a4a5a600 + a7a8     ( a7a8 )3 – a7a8 = a4a5a600.

( a7a8 – 1) a7a8 ( a7a8 + 1) = 4 . 25 . a4a5a6 

do ( a7a8 – 1)  ; a7a8 ;  ( a7a8 + 1) lµ 3 sè tù nhiªn liªn tiÕp nªn cã 3 kh¶ n¨ng:

a)     . a7a8 = 24  => a1a2a3 . . . a8  lµ sè  57613824.

b)    . a7a8 – 1 = 24 =>  a7a8 = 25     => sè ®ã lµ  62515625

c)     . a7a8 = 26     => kh«ng tho¶ m·n

 

 c©u 2 .  §Æt m = 3k + r  víi         n = 3t + s  víi 

     xm + xn + 1 = x3k+r + x3t+s + 1 = x3k xr – xr + x3t xs – xs + xr + xs + 1.

                        = xr( x3k –1) + xs ( x3t –1) + xr + xs +1

ta thÊy:  ( x 3k – 1) ( x2 + x + 1)  vµ  ( x3t –1 ) ( x2 + x + 1)

vËy:  ( xm + xn + 1)  ( x2 + x + 1) 

<=>  ( xr + xs + 1) ( x2 + x + 1) víi  

<=>      r = 2 vµ s =1           =>            m = 3k + 2 vµ  n = 3t + 1

             r = 1 vµ  s = 2                          m = 3k + 1 vµ  n = 3t + 2

<=>     mn – 2 = ( 3k + 2) ( 3t + 1) – 2 = 9kt + 3k + 6t = 3( 3kt + k + 2t)

           mn – 2 = ( 3k + 1) ( 3t + 2) – 2 = 9kt + 6k + 3t = 3( 3kt + 2k + t)

=>    (mn – 2)   3   §iÒu ph¶i chøng minh.

¸p dông:  m = 7; n = 2     =>  mn – 2 = 12 3.

     ( x7 + x2 + 1)    ( x2 + x + 1)

     ( x7 + x2 + 1) : ( x2 + x + 1) = x5 + x4 + x2 + x + 1


C©u 3 .   Gi¶i PT:

Nh©n 2 vÕ víi 6 ta ®­îc:

 

 

C©u 4 .a) Do     AE// BC   =>         A B

                 BF// AD                

MÆT kh¸c AB// CD ta l¹i cã

 D  A1B1 C

   nªn          =>  EF // AB

b).              ABCA1 vµ ABB1D  lµ h×nh b×nh hµnh  => A1C = DB1 = AB

V×  EF // AB // CD  nªn       =>  AB 2  = EF.CD.

c) Ta cã:   S1 = AH.OB;  S2 = CK.OD;  S3 = AH.OD;  S4 = OK.OD.

=> ;       => => S1.S2 = S3.S4

C©u 5.   A = x2- 2xy+ 6y2- 12x+ 2y + 45

                  = x2+ y2+ 36- 2xy- 12x+ 12y + 5y2- 10y+ 5+ 4

                  = ( x- y- 6)2 + 5( y- 1)2 + 4   

Gi¸ trÞ nhá nhÊt  A = 4 Khi:              y- 1 = 0         =>        y = 1

 x- y- 6 = 0                x = 7 

---------------------------------------------

®Ò 3

C©u 1: a. Rót gän biÓu  thøc:

 A= (2+1)(22+1)(24+1).......( 2256 + 1)  + 1

b. NÕu  x2=y2 + z2

Chøng minh r»ng: (5x – 3y + 4z)( 5x –3y –4z) = (3x –5y)2

C©u 2: a. Cho    (1) vµ (2)


TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  A= 

b. TÝnh : B =

C©u 3: T×m x , biÕt :

  (1)

C©u 4: Cho h×nh vu«ng ABCD, M ®­¬ng chÐo AC. Gäi  E,F theo thø tù lµ h×nh chiÕu cña M trªn AD, CD. Chøng minh r»ng:

 a.BM EF

 b. C¸c ®­êng th¼ng BM, EF, CE ®ång quy.

C©u 5:   Cho a,b, c, lµ c¸c sè d­¬ng. T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña 

P= (a+ b+ c) ().

§¸p ¸n

C©u 1: a.  ( 1,25 ®iÓm) Ta cã:

 A= (2-1) (2+1) (22+1) ........ + 1

    =   (22-1)(22+1) ......... (2256+1)

    =   (24-1) (24+ 1) ......... (2256+1)

  ................ 

     =   [(2256)2 –1]  + 1

      =   2512

b, .  ( 1 ®iÓm) Ta cã: 

(5x – 3y + 4z)( 5x –3y –4z)  = (5x – 3y )2 –16z2=  25x2 –30xy + 9y2 –16 z2 (*)

 x2=y2 + z2 (*) =  25x2 –30xy + 9y2 –16 (x2 –y2)  =  (3x –5y)2

C©u 2: .  ( 1,25 ®iÓm)  a. Tõ (1)   bcx +acy + abz =0

Tõ (2)

b. .  ( 1,25 ®iÓm) Tõ   a + b + c = 0   a + b =  - c   a2 + b2 –c2 =  - 2ab

T­¬ng tù  b2 + c2 –  a2 = - 2bc;  c2+a2-b= -2ac

   B =

C©u 3: .  ( 1,25 ®iÓm)

(1)     

x= 2007 A  

C©u 4: a. ( 1,25 ®iÓm)  Gäi K lµ giao ®iÓm CB víi EM; B

H lµ     giao ®iÓm cña EF vµ BM

EMB =BKM ( gcg)


  Gãc    MFE =KMB BH EF                           E                M                K

b. ( 1,25 ®iÓm)  ADF = BAE (cgc) AF BE                                 H

T­¬ng tù: CE BF   BM;  AF;  CE 

lµ c¸c ®­êng cao cña  BEF ®pcm

C©u 5: ( 1,5 ®iÓm)  Ta cã:   D             F               C

              P = 1 +

MÆt kh¸c víi   mäi x, y d­¬ng. P 3+2+2+2 =9

VËy P min = 9  khi a=b=c.

---------------------------------------

®Ò 4

Bµi 1 (3®):

  1) Ph©n tÝch c¸c ®a thøc sau thµnh nh©n tö:

 a) x2 + 7x + 12

 b) a10 + a5 + 1

  2) Gi¶i ph­¬ng tr×nh:

Bµi 2 (2®):

     T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó biÓu thøc cã gi¸ trÞ nguyªn

Bµi 3 (4®): Cho tam gi¸c ABC ( AB > AC )

 1) KÎ ®­êng cao BM; CN cña tam gi¸c. Chøng minh r»ng:

  a) ®ång d¹ng

  b) gãc AMN b»ng gãc ABC

 2) Trªn c¹nh AB lÊy ®iÓm K sao cho BK = AC. Gäi E lµ trung ®iÓm cña BC; F lµ trung ®iÓm cña AK.

 Chøng minh r»ng: EF song song víi tia ph©n gi¸c Ax cña gãc BAC.

Bµi 4 (1®):

 T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc:

, ( x kh¸c 0)

§¸p ¸n

Bµi 1 (3®):

1) a) x2 + 7x + 12 = (x+3)(x+4) (1®)

 b) a10 + a5 + 1 = (a10 + a9 + a8 ) - (a9 + a8 + a7 ) + (a7 + a6 + a5 ) - (a6 + a5 + a4 ) + (a5 + a4 + a3 ) - (a3 + a2 + a ) + (a2 + a + 1 ) = (a2 + a + 1 )( a8 - a7 + a5 - a4 +  + a3 - a+ 1 )              (1®)

2)


(+1) + ( + 1) = ( + 1) + ( + 1) (0,5®)

( x + 100 )( + - ) = 0   (0,25®)

V×: + - 0

Do ®ã : x + 100 = 0 x = -100

 VËy ph­­¬ng tr×nh cã nghiÖm: x = -100   (0,25®)

 

Bµi 2 (2®):

P =  (0,5®)

 x  nguyªn do ®ã x + 2 cã gi¸ trÞ nguyªn

®Ó P cã gi¸ trÞ nguyªn th× ph¶i nguyªn hay 2x - 1 lµ ­íc nguyªn cña 5 (0,5®)

=>  * 2x - 1 = 1 => x = 1

 * 2x - 1 = -1 => x = 0

 * 2x - 1 = 5 => x = 3

 * 2x - 1 = -5 => x = -2 (0,5®)

 VËy x = th× P cã gi¸ trÞ nguyªn. Khi ®ã c¸c gi¸ trÞ nguyªn cña P lµ:

 x = 1 => P = 8

 x = 0 => P = -3

 x = 3 => P = 6

 x = -2 => P = -1 (0,5®)

 

Bµi 3 (4®):  

1) a) chøng minh ABM  ®ång d¹ng CAN (1®)

 b) Tõ c©u a suy ra: AMN ®ång d¹ng ABC

AMN = ABC ( hai gãc t­­¬ng øng) (1,25®)

2) Cy // AB c¾t tia Ax t¹i H  (0,25®)

BAH = CHA ( so le trong, AB // CH)

CAH = BAH ( do Ax lµ tia ph©n gi¸c) (0,5®)

Suy ra:

CHA =CAH nªn CAH c©n t¹i C

do ®ã :  CH = CA   => CH = BK vµ CH // BK (0,5®)

  BK = CA

 VËy tø gi¸c KCHB lµ h×nh b×nh hµnh suy ra: E lµ trung ®iÓm KH


Do F lµ trung ®iÓm cña AK nªn EF lµ ®­­êng trung b×nh cña tam gi¸c KHA. Do ®ã EF // AH hay EF // Ax ( ®fcm)              (0,5®)

Bµi 4 (1®):

 A = = +

    =

  A min = khi x - 2007 = 0 hay x = 2007 (0,5®)

------------------------------------

®Ò 5

C©u 1 ( 3 ®iÓm ) . Cho biÓu thøc A =

 a,  T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó A x¸c ®Þnh .

 b,  Rót gän biÓu thøc A .

 c, T×m gi¸ trÞ cña x ®Ó A > O

C©u 2 ( 1,5 ®iÓm ) .Gi¶i ph­¬ng tr×nh sau :

C©u 3 ( 3,5 ®iÓm): Cho h×nh vu«ng ABCD. Qua A kÏ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau lÇn l­ît c¾t BC tai P vµ R, c¾t CD t¹i Q vµ S.

1, Chøng minh AQR vµ APS lµ c¸c tam gi¸c c©n.

2, QR c¾t PS t¹i H; M, N lµ trung ®iÓm cña QR vµ PS . Chøng minh tø gi¸c AMHN lµ h×nh ch÷ nhËt.

3, Chøng minh P lµ trùc t©m SQR.

4, MN lµ trung trùc cña AC.

5, Chøng minh bèn ®iÓm M, B, N, D th¼ng hµng.

C©u 4 ( 1 ®iÓm): 

Cho biÓu thøc A =    . T×m gi¸ trÞ nguyªn cña  x ®Ó A nhËn gi¸ trÞ nguyªn 

C©u 5 ( 1 ®iÓm) 

a, Chøng minh r»ng  

b, Cho       TÝnh  

§¸p ¸n

C©u 1 

 a,       x  # 2 , x # -2 , x # 0                                                                       

 b ,   A =

  =


  =

 c, §Ó A > 0 th×

C©u 2 .     §KX§  :  

PT 

x =1 ;  x = 2  ; x = - 2/ 3

C¶ 3 gi¸ trÞ trªn ®Òu tháa m·n §KX§ .

VËy PT ®· cho cã tËp nghiÖm S =

C©u 3:  

1, ADQ = ABR v× chóng lµ hai tam gi¸c vu«ng (®Ó ý gãc cã c¹nh vu«ng gãc) vµ DA=BD ( c¹nh h×nh vu«ng). Suy ra AQ=AR, nªn AQR lµ tam gi¸c vu«ng c©n. Chøng minh t­îng tù ta cã:              ARP=ADS

do ®ã AP = AS vµAPS lµ tam gi¸c c©n t¹i A.

2, AM vµ AN lµ ®­êng trung tuyÕn cña tam gi¸c vu«ng c©n AQR vµ APS nªn ANSP vµ AMRQ.

MÆt kh¸c :   = 45nªn gãc MAN vu«ng. VËy tø gi¸c AHMN cã ba gãc vu«ng, nªn nã lµ h×nh ch÷ nhËt.

3, Theo gi¶ thiÕt: QARS, RCSQ nªn QA vµ RC lµ hai ®­êng cao cña SQR. VËy P lµ trùc t©m cña SQR.

4, Trong tam gi¸c vu«ng c©n AQR th× MA lµ trung ®iÓm nªn AM =QR.

Trong tam gi¸c vu«ng RCQ th× CM lµ trung tuyÕn nªn CM = QR.

MA = MC, nghÜa lµ M c¸ch ®Òu A vµ C.

Chøng minh t­¬ng tù cho tam gi¸c vu«ng c©n ASP vµ tam gi¸c vu«ng SCP, ta cã NA= NC, nghÜa lµ N c¸ch ®Òu A vµ C. Hay MN lµ trungtrùc cña AC

5,  V× ABCD lµ h×nh vu«ng nªn B vµ D còng c¸ch ®Òu AC. Nãi c¸ch kh¸c, bèn ®iÓm M, N, B, D cïng c¸ch ®Òu A vµ C nªn chóng ph¶i n»m trªn ®­êng trung trùc cña AC, nghÜa lµ chóng th¼ng hµng.   

C©u 4 . Ta cã §KX§ x -1/2

 A = (x  + 1)    +   v× x Z nªn ®Ó A nguyªn th× nguyªn

            Hay  2x+1 lµ ­íc  cña 2 . VËy :


            2x+1 = 2  x=1/2   ( lo¹i )

 2x+1 = 1 x = 0

 2x+1 = -1 x = -1

 2x +1 = -2 x = -3/2 ( lo¹i )

                              KL : Víi x = 0 , x= -1 th× A nhËn gi¸ trÞ nguyªn

C©u  5. a, , Chøng minh   

BiÕn ®æi vÕ ph¶i ®­îc ®iÒu ph¶i chøng minh.

b, Ta cã th×

(v×   nªn )

Theo gi¶ thiÕt 

khi ®ã

=====================

®Ò 6

Bµi 1 : (2 ®iÓm) Cho biÓu thøc :

M =

a) Rót gän

b) T×m gi¸ trÞ bÐ nhÊt cña M .

Bµi 2 : (2 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ nguyªn cña x ®Ó A cã gi¸ trÞ nguyªn

   A =

Bµi 3 : 2 ®iÓm

Gi¶i ph­¬ng tr×nh :

a)     x2 - 2005x - 2006 = 0

b)    + +   = 9

Bµi 4 : (3®) Cho h×nh vu«ng ABCD . Gäi E lµ 1 ®iÓm trªn c¹nh BC . Qua E kÎ tia Ax vu«ng gãc víi AE . Ax c¾t CD t¹i F . Trung tuyÕn AI cña tam gi¸c AEF c¾t CD ë K . §­êng th¼ng qua E song song víi AB c¾t AI ë G . Chøng minh :

a)     AE = AF vµ tø gi¸c EGKF lµ h×nh thoi .

b)    AEF  ~ CAF vµ AF2 = FK.FC

c)     Khi E thay ®æi  trªn BC chøng minh : EK = BE + DK vµ chu vi tam gi¸c EKC kh«ng ®æi .

Bµi 5 : (1®) Chøng minh : B = n4 - 14n3 + 71n2 -154n + 120

chia hÕt cho 24

§¸p ¸n

Bµi 1 :


a)     M  x4+1-x2)

b)    BiÕn ®æi : M = 1 - . M bÐ nhÊt khi lín nhÊt x2+1 bÐ nhÊt x2 = 0 x = 0 M bÐ nhÊt = -2

Bµi 2 : BiÕn ®æi A = 4x2+9x+ 29 + A Z Z x-3 lµ ­íc cña 4

x-3 = 1 ; 2 ; 4 x = -1; 1; 2; 4 ; 5 ; 7

Bµi 3 : a) Ph©n tÝch vÕ tr¸i b»ng (x-2006)(x+1) = 0

  (x-2006)(x+1) = 0 x1 = -1 ; x2 = 2006

c)     XÐt pt víi 4 kho¶ng sau :

x< 2 ; 2 x < 3 ; 3 x < 4 ; x 4

Råi suy ra nghiÖm cña ph­¬ng tr×nh lµ : x = 1 ; x = 5,5

Bµi 4 :

a)  ABE = ADF (c.g.c) AE = AF

AEF vu«ng c©n t¹i t¹i A nªn AI EF .

IEG = IEK (g.c.g) IG = IK .

Tø gi¸c EGFK cã 2 ®­êng chÐo c¾t

nhau t¹i trung ®iÓm mçi ®­êng vµ

vu«ng gãc nªn h×nh EGFK lµ h×nh thoi .

b) Ta cã :

= ACF = 450 , gãc F chung

 AKI  ~ CAF (g.g)

d)    Tø gi¸c EGFK lµ h×nh thoi KE = KF = KD+ DF = KD + BE

Chu vi tam gi¸c EKC b»ng KC + CE + EK = KC + CE + KD + BE = 2BC ( Kh«ng ®æi)  .

Bµi 5 :  BiÕn ®æi :

B = n(n-1)(n+1)(n+2) + 8n(n-1)(n+1) -24n3+72n2-144n+120

Suy ra B 24

================================

®Ò 7

C©u 1: ( 2 ®iÓm ) Cho biÓu thøc:

A=        ( Víi x 0 ; x )

1) Rót gän biÓu thøc A

2) TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc A víi x=

C©u 2: ( 1 ®iÓm )

a) Chøng minh ®¼ng thøc: x2+y2+1  x.y + x + y      ( víi mäi x ;y)

b)T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña biÓu thøc sau:

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/28/2011 2:53:33 PM | Thể loại: Toán 8 | Lần tải: 11 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 2.60 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bộ đề thi HSG Toán 8 (có đáp án), Toán 8. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu đến các bạn tài liệu Bộ đề thi HSG Toán 8 (có đáp án) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi Bộ đề thi HSG Toán 8 (có đáp án) thuộc chủ đề Toán 8 được giới thiệu bởi thành viên Tâm Lương Công đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán 8 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đề 1 Bài 1: (3đ) Chứng minh rầng) 85 + 211 chia hết cho 17 1919 + 6919 chia hết cho 44 Bài 2: (3đ) Rút gọn biểu thức: Cho , nói thêm là Tính Bài 3:(3đ) Cho tam giác ABC , bên cạnh đó Lấy những điểm D,E theo thứ tự thuộc tia đối của những tia BA, CA sao cho BD + CE = BC, tiếp theo là Gọi O là giao điểm của BE và CD , cho biết thêm Qua O vẽ

https://tailieuhoctap.com/dethitoan8/bo-de-thi-hsg-toan-8-co-dap-an.mzmbxq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Đề 1
Bài 1: (3đ) Chứng minh rầng)
85 + 211 chia hết cho 17
1919 + 6919 chia hết cho 44
Bài 2: (3đ)
Rút gọn biểu thức: 
Cho . Tính 
Bài 3:(3đ)
Cho tam giác ABC . Lấy các điểm D,E theo thứ tự thuộc tia đối của các tia BA, CA sao cho BD + CE = BC. Gọi O là giao điểm của BE và CD .Qua O vẽ đường thẳng song song với tia phân giác của góc A, đường thẳmg này cắt AC ở K. Chứng minh rằng AB = CK.
Bài 4 (1đ).
Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của biểu thức sau (nếu có):
M = 4x2 + 4x + 5
Đáp án
Bài 1 : (3đ)
(1,5đ) Ta có: 85 + 211 = (23)5 + 211 = 215 + 211 =211(24 + 1)=211.17
Rõ ràng kết quả trên chia hết cho 17.
(1,5đ) áp dụng hằng đẳng thức:
an + bn = (a+b)(an-1 - an-2b + an-3b2 - …- abn-2 + bn-1) với mọi n lẽ.
Ta có: 1919 + 6919 = (19 + 69)(1918 – 1917.69 +…+ 6918)
= 88(1918 – 1917.69 + …+ 6918) chia hết cho 44.
Bài 2 : (3đ)
(1,5đ) Ta có: x2 + x – 6 = x2 + 3x -2x -6 = x(x+3) – 2(x+3)
= (x+3)(x-2).
x3 – 4x2 – 18 x + 9 = x3 – 7x2 + 3x2 - 21x + 3x + 9
=(x3 + 3x2) – (7x2 +21x) +(3x+9)
=x2(x+3) -7x(x+3) +3(x+3)
=(x+3)(x2 –7x +3)
=> = Với điều kiện x -1 ; x2 -7x + 3 0
b) (1,5đ) Vì


Do đó : xyz(++)= 3 


Bài 3 : (3đ)
Chứng minh :
Vẽ hình bình hành ABMC ta có AB = CM .
Để chứng minh AB = KC ta cần chứng minh KC = CM.
Thật vậy xét tam giác BCE có BC = CE (gt) => tam giác CBE cân tại C => vì góc C1 là góc ngoài của tam giác BCE => mà AC // BM (ta vẽ) => nên BO là tia phân giác của . Hoàn toàn tương tự ta có CD là tia phân giác của góc BCM . Trong tam giác BCM, OB, CO, MO đồng quy tại O => MO là phân tia phân giác của góc CMB
Mà : là hai góc đối của hình bình hành BMCA => MO // với tia phân giác của góc A theo gt tia phân giác của góc A còn song song với OK => K,O,M thẳng hàng.
Ta lại có :  mà (hai góc đồng vị) => cân tại C => CK = CM. Kết hợp AB = CM => AB = CK (đpcm)
Bài 4: (1đ)
Ta có M= 4x2 + 4x + 5 =[(2x)2 + 2.2x.1 + 1] +4
= (2x + 1)2 + 4.
Vì (2x + 1)2 0 =>(2x + 1)2 + 4 4 ( M 4
Vậy giá trị nhỏ nhất của M = 4 khi x = -
-------------------------------------------------
đề 2
Câu 1 . Tìm một số có 8 chữ số: thoã mãn 2 điều kiện a và b sau:
a) b)
Câu 2 . Chứng minh rằng: ( xm + xn + 1 ) chia hết cho x2 + x + 1.
khi và chỉ khi ( mn – 2) 3.
áp dụng phân tích đa thức thành nhân tử: x7 + x2 + 1.
Câu 3 . Giải phương trình:
 x = ( 1.2 + 2.3 + 3