Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Đ SƯU TẦM

§Ò kiÓm tra hÕt k× I

N¨m häc 2009– 2010

M«n: To¸n 7

( Thêi gian lµm bµi 90/)

 

Bµi 1: (1,5®iÓm) Mçi bµi tËp d­íi ®©y cã kÌm theo c¸c ®¸p ¸n A, B, C, D h·y chän ®¸p ¸n ®óng

1) 54.5.53 b»ng

 A.512   B.57   C.58   D.1258

2)NÕu th× x b»ng

 A. 18   B. 81   C. – 81  D. 3

3)§iÓm thuéc ®å thÞ hµm sè

 A(-5; -3)  B(-5; 3)  C(5; )  D(5; ) 

Bµi 2: (1,5®iÓm)  §iÒn dÊu X vµo « thÝch hîp

C©u

§óng

Sai

1. Hai ®­êng th¼ng song song lµ hai ®­êng th¼ng kh«ng c¾t nhau

 

 

2.Cã duy nhÊt mét ®­êng th¼ng song song víi mét ®­êng th¼ng cho tr­íc

 

 

3.Tam gi¸c cã tæng hai gãc b»ng 900 lµ tam gi¸c vu«ng

 

 

Bµi 3: (2®iÓm)

1. TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc sau:

2. T×m x biÕt:

Bµi 4: (2®iÓm)  Ba ®éi m¸y san ®Êt lµm ba khèi l­îng c«ng viÖc nh­ nhau. §Ó hoµn thµnh c«ng viÖc, ®éi thø nhÊt ph¶i lµm trong 6 ngµy, ®éi thø hai trong 8 ngµy, ®éi thø ba trong 9 ngµy. TÝnh sè m¸y cña mçi ®éi biÕt r»ng ®éi thø hai cã nhiÒu h¬n ®éi thø ba 2 m¸y vµ n¨ng suÊt lµm viÖc cña c¸c m¸y nh­ nhau?

Bµi 5: (3®iÓm)  Cho tam gi¸c ABC cã AB < AC, M lµ trung ®iÓm cña c¹nh BC. Trªn tia ®èi cña tia MA lÊy ®iÓm D sao cho MD = MA. VÏ AH vu«ng gãc víi BC trªn tia ®èi cña tia HA lÊy ®iÓm E sao cho HA = HE. Chøng minh r»ng:

a)     AB // CD

b)    BE = CD

c)     T×m ®iÒu kiÖn cña tam gi¸c ABC ®Ó cã BD vu«ng gãc víi AB

 

 

 

 


BiÓu ®iÓm

Bµi 1: (1,5®iÓm – Mçi ý chän ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm)

C©u

1

2

3

§¸p ¸n

C

B

B

Bµi 2: (1,5 ®iÓm – Mçi ý ®iÒn ®óng « ®­îc 0,5 ®iÓm

C¸c c©u ®óng lµ:3

C¸c c©u sai lµ:1;2

Bµi

ý

§¸p ¸n

Thang ®iÓm

3(2®)

1

 

0,5®

 

 

0,5®

2

0,5®

 

 

0,5®

4(2®)

 

Gäi sè m¸y cña mçi ®éi lÇn l­ît lµ: x, y, z (x, y, z )

Ta cã: 6x = 8y = 9z vµ y – z = 2

6x = 8y = 9z

¸p dông tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau ta cã:

VËy sè m¸y cña mçi ®«i lÇn l­ît lµ: 24; 18; 16

0,5®

 

0,5®

 

 

0,5®

 

0,5®

5(3®)

* vÏ h×nh ghi GT, KL ®óng ®­îc 0,5 diÓm

a)Chøng minhABM = DCM (c – g – c)

 

b) BAH = BEH (c- g – c)

ABM = DCM

 

c) Chøng minh AC// BD

(Hai gãc trong cïng phÝa)

=>  BDAB Hay ABC vu«ng t¹i A

 

0,5®

0,2

 

 

0,5®

 

0,25®

 

0,5®

0,25®

0,25®

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì I - Toán 7(Rất hay-có đáp án biểu điểm chi tiết)

Đăng ngày 12/21/2009 8:55:45 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 85 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(Rất hay-có đáp án biểu điểmchi tiết), Toán 7. . tailieuhoctap chia sẽ tới mọi người tài liệu Đề thi học kì I - Toán 7(Rất hay-có đáp án biểu điểmchi tiết) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(Rất hay-có đáp án biểu điểmchi tiết) thuộc danh mục Toán 7 được giới thiệu bởi user Việt Đinh Tiến đến cộng đồng nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào danh mục Toán 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo ĐỀ SƯU TẦM ((( (( Đề kiểm tra hết kì I Năm học 2009– 2010 Môn: Toán 7 ( Thời gian làm bài 90/)   Bài 1: (1,5điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo những đáp án A, B, C, D hãy chọn đáp án đúng 1) 54, bên cạnh đó 5, tiếp theo là 53 bằng A, kế tiếp là 512 B, thêm nữa 57 C,còn cho biết thêm 58 D, nói thêm là 1258 2)Nếu thì x bằng A,còn cho

http://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-rat-hay-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.bf36uq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 7


ĐỀ SƯU TẦM
((( ((
Đề kiểm tra hết kì I
Năm học 2009– 2010
Môn: Toán 7
( Thời gian làm bài 90/)


Bài 1: (1,5điểm) Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo các đáp án A, B, C, D hãy chọn đáp án đúng
1) 54.5.53 bằng
A.512 B.57 C.58 D.1258
2)Nếu thì x bằng
A. 18 B. 81 C. – 81 D. 3
3)Điểm thuộc đồ thị hàm số là
A(-5; -3) B(-5; 3) C(5; D(5;
Bài 2: (1,5điểm) Điền dấu X vào ô thích hợp
Câu
Đúng
Sai

1. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không cắt nhau2.Có duy nhất một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước3.Tam giác có tổng hai góc bằng 900 là tam giác vuôngBài 3: (2điểm)
1. Tính giá trị của biểu thức sau:
2. Tìm x biết:
Bài 4: (2điểm) Ba đội máy san đất làm ba khối lượng công việc như nhau. Để hoàn thành công việc, đội thứ nhất phải làm trong 6 ngày, đội thứ hai trong 8 ngày, đội thứ ba trong 9 ngày. Tính số máy của mỗi đội biết rằng đội thứ hai có nhiều hơn đội thứ ba 2 máy và năng suất làm việc của các máy như nhau?
Bài 5: (3điểm) Cho tam giác ABC có AB < AC, M là trung điểm của cạnh BC. Trên tia đối của tia MA lấy điểm D sao cho MD = MA. Vẽ AH vuông góc với BC trên tia đối của tia HA lấy điểm E sao cho HA = HE. Chứng minh rằng:
AB // CD
BE = CD
Tìm điều kiện của tam giác ABC để có BD vuông góc với AB

Biểu điểm
Bài 1: (1,5điểm – Mỗi ý chọn đúng được 0,5 điểm)
Câu
1
2
3

Đáp án
C
B
B

Bài 2: (1,5 điểm – Mỗi ý điền đúng ô được 0,5 điểm
Các câu đúng là:3
Các câu sai là:1;2
Bài

Đáp án
Thang điểm

3(2đ)
1


0,5đ


0,5đ


2

0,5đ


0,5đ

4(2đ)

Gọi số máy của mỗi đội lần lượt là: x, y, z (x, y, z
Ta có: 6x = 8y = 9z và y – z = 2
6x = 8y = 9z
áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

Vậy số máy của mỗi đôi lần lượt là: 24; 18; 16
0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ

5(3đ)
* vẽ hình ghi GT, KL đúng được 0,5 diểm
a)Chứng minh(ABM = (DCM (c – g – c)


b) (BAH = (BEH (c- g – c)

(ABM = (DCM


c) Chứng minh AC// BD
Hai góc trong cùng phía)
=> BDAB Hay (ABC vuông tại A

0,5đ
0,25đ


0,5đ

0,25đ

0,5đ
0,25đ
0,25đ