Đề thi học kì I - Toán 7(hay-có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Đề chính thức

§Ò thi kh¶o s¸t chÊt l­­­­îng häc kú I

N¨m häc 2009 – 2010

                    M«n: to¸n 7    (Thêi gian lµm bµi: 90 phót)

A/ Tr¾c nghiÖm. (2®)

C©u 1. ( 1®). Chän ®¸p ¸n ®óng vµ ghi vµo bµi lµm.

a)             b»ng:           A/           B/          C/            D/

b)    -30                      b»ng:           A/ -1            B/ 1             C/ 0              D/ 3

c)   b»ng:           A/ - 42         B/  58          C/ 14            D/ - 6

d)       b»ng:            A/ 9             B/ 6             C/              D/

C©u 2. ( 1®). C¸c c©u sau ®óng hay sai.

a)     3,(21) I

b)    Qua mét ®iÓm n»m ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ vÏ ®­îc mét ®­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng ®ã.

c)     §­êng th¼ng ®i qua trung ®iÓm cña mét ®o¹n th¼ng lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng ®ã.

d)    Tån t¹i mét tam gi¸c cã hai gãc vu«ng.

B/ Tù luËn ( 8®).

C©u 1 ( 1,5®).

a) T×m x biÕt.    

b) T×m x,y,z biÕt.

    vµ x-y = 2

C©u 2.( 1®). TÝnh:

C©u 3 ( 2®). Cho hµm sè:  y = f(x) =

a)     TÝnh f(-1) – f( 3)

b)    VÏ ®å thÞ hµm  sè trªn.

c)     §iÓm M ( -9; -3) cã thuéc ®å thÞ hµm sè trªn kh«ng? V× sao?

C©u 4. ( 2,5®).Cho gãc nhän xOy . Trªn tia Ox lÊy  2 ®iÓm  A vµ B sao cho OA < OB. Trªn tia Oy lÊy 2 ®iÓm C vµ D sao cho OA=OC; AB = CD. Gäi I lµ giao ®iÓm cña AD vµ BC. Chøng minh r»ng :

a)     AD = BC

b)   

C©u 5. ( 1®).  Cho A=    ( x)

T×m gi¸ trÞ lín nhÊt cña A.

 

®¸p ¸n biÓu ®iÓm to¸n 7 häc kú I.


A/ Tr¾c nghiÖm. ( 2®)

C©u 1.( 0,25®/ 1 ý)

ý

a

b

c

d

Chän

D

A

D

B

 

C©u 2. (0,25®/ 1 ý)

 

ý

a

b

c

d

Chän

S

§

S

S

B/ Tù luËn.( 8®).

C©u

Néi dung cÇn ®¹t

§iÓm

C©u1

a) T×m x biÕt.    

 

0,75®

                                

0,25®

                                    

0,25®

                                         x= 56

0,25®

b) vµ x-y = 2

 

0,75®

         

0,25®

           

0,25®

 

 

0,25®

  C©u 2

TÝnh       

                

 

0,5®

                

 

0,25®

                

 

0,25®

C©u 3

 

a)

f(-1) =

0,25®

f(3) =

0,25®


 

f(-1) - f(-3) =

0,25®

b)

T×m ®­îc 1 ®iÓm A thuéc ®å thÞ hµm sè

0,25®

Kh¼ng ®Þnh ®å thÞ hµm sè lµ ®­êng th¼ng OA

0,25®

VÏ ®óng ®å thÞ( nÕu thiÕu 1 kÝ hiÖu x hoÆc y, hoÆc mòi tªn trõ 0,25 thiÕu 2 yÕu tè trë lªn kh«ng cho ®iÓm)

 

0,5®

c)

M( -9;-3)x= -9; y= -3

f (-9) = nªn M kh«ng thuéc ®å thÞ hµm sè.

0,25®

C©u 4

 

2,5®

 

Ghi ®óng GT, KL vµ vÏ ®óng h×nh cho

( Sai GT, KL trõ 0,25®. Sai h×nh vÏ kh«ng cho ®iÓm c¶ bµi h×nh)

0,5®

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)

 

 

OA=OC

AB=CD. Suy ra OB = CD

 

0,25®

 

0,25®

0,25®

Suy ra AD = BC ( 2 c¹nh t­¬ng øng)

0,25®

b)

 

1,25®

( 2 gãc t­¬ng øng)

 

0,5®

(tÝnh chÊt hai gãc kÒ bï)

Suy ra 

 

0,25®


 

 

 

0,25®

0,25®

C©u 5

A=    ( x)

XÐt c¸c gi¸ trÞ kh¸c 0 cña x

x-1

 

0,25®

Khi th×

A=

0,25®

§Ó A ®¹t GTLN th× ( 1+) ®¹t GTLN

®¹t GTLNlµ sè nguyªn d­¬ng nhá nhÊt

x=1

 

 

0,25®

VËy GTLN cña A b»ng (1+) =2 khi x=1

0,25®

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/21/2009 8:21:15 AM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 106 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.15 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(hay-có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 7. . tailieuhoctap giới thiệu tới đọc giả thư viện Đề thi học kì I - Toán 7(hay-có đáp án biểu điểm chitiết) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng tham khảo , đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(hay-có đáp án biểu điểm chitiết) thuộc danh mục Toán 7 được giới thiệu bởi user Việt Đinh Tiến đến bạn đọc nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã đưa vào thể loại Toán 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Đề chính thức Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I Năm học 2009 – 2010 Môn: toán 7 (Thời gian làm bài: 90 phút)  A/ Trắc nghiệm, thêm nữa (2đ) Câu 1, cho biết thêm ( 1đ), tiếp theo là Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm, bên cạnh đó a) bằng: A/ B/ C/ D/ b) -30 bằng: A/ -1 B/ 1 C/ 0 D/ 3 cbằng: A/ - 42 B/ 58 C/ 14 D/ - 6 d) bằng: A/ 9 B/ 6

https://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-hay-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.jkz6uq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Đề chính thức
Đề thi khảo sát chất lượng học kỳ I
Năm học 2009 – 2010
Môn: toán 7 (Thời gian làm bài: 90 phút)

A/ Trắc nghiệm. (2đ)
Câu 1. ( 1đ). Chọn đáp án đúng và ghi vào bài làm.
a) bằng: A/ B/ C/ D/
b) -30 bằng: A/ -1 B/ 1 C/ 0 D/ 3
cbằng: A/ - 42 B/ 58 C/ 14 D/ - 6
d) bằng: A/ 9 B/ 6 C/ D/
Câu 2. ( 1đ). Các câu sau đúng hay sai.
3,(21) I
Qua một điểm nằm ngoài một đường thẳng chỉ vẽ được một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Đường thẳng đi qua trung điểm của một đoạn thẳng là đường trung trực của đoạn thẳng đó.
Tồn tại một tam giác có hai góc vuông.
B/ Tự luận ( 8đ).
Câu 1 ( 1,5đ).
a) Tìm x biết.
b) Tìm x,y,z biết.
và x-y = 2
Câu 2.( 1đ). Tính:

Câu 3 ( 2đ). Cho hàm số: y = f(x) =
Tính f(-1) – f( 3)
Vẽ đồ thị hàm số trên.
Điểm M ( -9; -3) có thuộc đồ thị hàm số trên không? Vì sao?
Câu 4. ( 2,5đ).Cho góc nhọn xOy . Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA < OB. Trên tia Oy lấy 2 điểm C và D sao cho OA=OC; AB = CD. Gọi I là giao điểm của AD và BC. Chứng minh rằng :
AD = BC

Câu 5. ( 1đ). Cho A= ( x
Tìm giá trị lớn nhất của A.

đáp án biểu điểm toán 7 học kỳ I.

A/ Trắc nghiệm. ( 2đ)
Câu 1.( 0,25đ/ 1 ý)
ý
a
b
c
d

Chọn
D
A
D
B


Câu 2. (0,25đ/ 1 ý)

ý
a
b
c
d

Chọn
S

S
S

B/ Tự luận.( 8đ).
Câu
Nội dung cần đạt
Điểm

Câu1
a) Tìm x biết.

0,75đ0,25đ0,25đ


 x= 56
0,25đ


b) và x-y = 2

0,75đ0,25đ0,25đ


0,25đ

 Câu 2
Tính
1đ
0,5đ
0,25đ
0,25đ

Câu 3

2đ

a)
f(-1) =
0,25đ


f(3) =
0,25đ


f(-1) - f(-3) =
0,25đ

b)
 Tìm được 1 điểm A thuộc đồ thị hàm số
0,25đ


Khẳng định đồ thị hàm số là đường thẳng OA
0,25đ


Vẽ đúng đồ thị( nếu thiếu 1 kí hiệu x hoặc y, hoặc mũi tên trừ 0,25 thiếu 2 yếu tố trở lên không cho điểm)

0,5đ

c)
M( -9;-3x= -9; y= -3
f (-9) = nên M không thuộc đồ thị hàm số.
0,25đ

Câu 4

2,5đ


Ghi đúng GT