Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Đ sưu tầm

§Ò kiÓm tra häc k× I

n¨m häc 2009-2010

M«n to¸n líp 7

(Thêi gian lµm bµi 90 phót)

Bµi 1 ( 2 ®iÓm ) : Tr¾c nghiÖm

    a) Chän c©u tr¶ lêi ®óng .

        NÕu   = 2 th× x2 b»ng :

 A )  9 ; B) 3 ; C) 81 ; D) 27

    b) Chän c©u tr¶ lêi ®óng .

        Cho hµm sè  y = f(x) = 2x2 + 3 ta cã :

A)  f(0) = 5 ; B)  f(1) = 7 ; C) f(-1) = 1 ; D) f(-2) = 11

    c) §­êng th¼ng a song song víi ®­êng th¼ng b, ®­êng th¼ng c c¾t ®­êng th¼ng a theo mét gãc 900 . VËy :

    A) §­êng th¼ng c sÏ song song víi ®­êng th¼ng b

    B) §­êng th¼ng c sÏ vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b

    C) §­êng th¼ng c sÏ kh«ng c¾t ®­êng th¼ng b

    D) §­êng th¼ng c sÏ kh«ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng b .

H·y chän c©u tr¶ lêi ®óng b»ng c¸ch khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u ®ã

      d) Chän c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt :

          Cho h×nh bªn biÕt AB = CD ; AD = BC th× :

    A)

 

    B)  AB// CD ;   AD//BC

    C) C¶ A, B ®Òu ®óng

    D ) C¶ A, B ®Òu sai  

Bµi 2 (1 ®iÓm ) :Thùc hiÖn phÐp tÝnh .

a) 

b)  4 .

Bµi 3 (1 ®iÓm) : T×m x biÕt    2 : x = 1 : 0,02

Bµi 4 (1 ®iÓm) : VÏ ®å thÞ hµm sè y = - 3x

Bµi 5 (1 ®iÓm) : Cã 75 tê giÊy b¹c lo¹i mÖnh gi¸ 2000 ®, 5000 ® vµ 20000 ®, biÕt r»ng gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i tiÒn trªn ®Òu b»ng nhau. Hái mçi lo¹i giÊy b¹c cã bao nhiªu tiÒn ?

Bµi 6 (4 ®iÓm) :

Cho gãc nhän x0y , 0m lµ ph©n gi¸c cña gãc ®ã. M lµ mét ®iÓm n»m trªn tia 0m. I lµ trung ®iÓm cña 0M. Qua I kÎ ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi 0M v¾t 0x t¹i N .

a)     Chøng minh tam gi¸c 0IN b»ng tam gi¸c MIN

b)    Chøng minh MN// 0y

c)     Gãc N0I tû lÖ víi gãc 0NI theo tû lÖ 1 : 2. TÝnh gãc x0y = ?


ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂN TOÁN 7 KỲ I

 

Câu

Nội dung cần đạt

Điểm

Câu 1

 

a). chọn ý A

b). chọn ý D

c). chọn ý B

d). chọn ý C

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 2

A,

 

B,

0,5đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

0,5đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

Câu 3

Tìm x biết

=>

=>

=>

=>

 

0,25đ

 

0,25đ

 

 

0,25đ

 

0,25đ

 

Câu 4

Vẽ đồ thị hàm số y= -3x

Có tập xác định với mọi x R

Đồ thị là đường thẳng đi qua O(0;0) và A (1;-3)

 

0,25đ

0,25đ

 

 

 

0,5đ

Câu 5

Gọi số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 20000đ lần lượt là a,b,c (nguyên dương) và a,b,c <75

Theo bài ra  ta có: 2000a= 5000b= 20000c

 

0,25đ


 

Và a + b +c = 75

 

 

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

 

=> a=50; b=20; c=5.

 

 

0,25đ

 

 

0,25đ

0,25đ

Câu 6

 

Vẽ hình, GT – KL đúng

a. xét OIN và MIN có IN chung; IO=IM (gt)

= = 900 (gt)

OIN = MIN (g.c.g)

0,5đ

 

 

0,5đ

0,5đ

 

B, Theo chứng minh câu a => Ô2 = (hai góc tương ứng)

Mà Ô12 (gt) -> Ô1=(hai góc ở vị trí so le trong)

=> Oy // MN

=> = 300

=> =600

 

0,5đ

0,25đ

0,25đ

 

 

1,5đ

 

 

 

 

0,5đ

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì I - Toán 7(đáp án biểu điểm chi tiết)

Đăng ngày 12/21/2009 8:51:32 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 80 | Lần xem: 2 | Page: 1 | FileSize: 0.27 M | File type: doc
2 lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(đáp án biểu điểm chi tiết), Toán 7. . tailieuhoctap chia sẽ tới mọi người tài liệu Đề thi học kì I - Toán 7(đáp án biểu điểm chi tiết) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(đáp án biểu điểm chi tiết) thuộc chuyên mục Toán 7 được chia sẽ bởi bạn Việt Đinh Tiến tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Toán 7 , có 1 page, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu Đề sưu tầm Đề kiểm tra học kì I năm học 2009-2010 Môn toán lớp 7 (Thời gian làm bài 90 phút)  Bài 1 ( 2 điểm ) : Trắc nghiệm a) Chọn câu trả lời đúng , ngoài ra Nếu = 2 thì x2 bằng : A ) 9;B) 3;C) 81;D) 27 b) Chọn câu trả lời đúng , kế tiếp là Cho hàm số y = f(x) = 2x2 + 3 ta có : A) f(0) = 5;B) f(1) = 7;C) f(-1) =

http://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.be36uq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu, bài tập lớn phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 7


Đề sưu tầm
Đề kiểm tra học kì I
năm học 2009-2010
Môn toán lớp 7
(Thời gian làm bài 90 phút)

Bài 1 ( 2 điểm ) : Trắc nghiệm
a) Chọn câu trả lời đúng .
Nếu = 2 thì x2 bằng :
A ) 9 ; B) 3 ; C) 81 ; D) 27
b) Chọn câu trả lời đúng .
Cho hàm số y = f(x) = 2x2 + 3 ta có :
A) f(0) = 5 ; B) f(1) = 7 ; C) f(-1) = 1 ; D) f(-2) = 11
c) Đường thẳng a song song với đường thẳng b, đường thẳng c cắt đường thẳng a theo một góc 900 . Vậy :
A) Đường thẳng c sẽ song song với đường thẳng b
B) Đường thẳng c sẽ vuông góc với đường thẳng b
C) Đường thẳng c sẽ không cắt đường thẳng b
D) Đường thẳng c sẽ không vuông góc với đường thẳng b .
Hãy chọn câu trả lời đúng bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu đó
d) Chọn câu trả lời đúng nhất :
Cho hình bên biết AB = CD ; AD = BC thì :
A)


 B) AB// CD ; AD//BC


 C) Cả A, B đều đúng


 D ) Cả A, B đều sai


Bài 2 (1 điểm ) :Thực hiện phép tính .
a)
b) 4 .
Bài 3 (1 điểm) : Tìm x biết 2: x = 1: 0,02
Bài 4 (1 điểm) : Vẽ đồ thị hàm số y = - 3x
Bài 5 (1 điểm) : Có 75 tờ giấy bạc loại mệnh giá 2000 đ, 5000 đ và 20000 đ, biết rằng giá trị của các loại tiền trên đều bằng nhau. Hỏi mỗi loại giấy bạc có bao nhiêu tiền ?
Bài 6 (4 điểm) :
Cho góc nhọn x0y , 0m là phân giác của góc đó. M là một điểm nằm trên tia 0m. I là trung điểm của 0M. Qua I kẻ đường thẳng vuông góc với 0M vắt 0x tại N .
Chứng minh tam giác 0IN bằng tam giác MIN
Chứng minh MN// 0y
Góc N0I tỷ lệ với góc 0NI theo tỷ lệ 1 : 2. Tính góc x0y = ?
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂN TOÁN 7 KỲ I

Câu
Nội dung cần đạt
Điểm

Câu 1

a). chọn ý A
b). chọn ý D
c). chọn ý B
d). chọn ý C
2đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ
0,5đ

Câu 2
A, B, 


0,5đ


0,25đ

0,25đ

0,5đ


0,25đ

0,25đ

Câu 3
Tìm x biết 
=> 
=> 
=> 
=> 
1đ

0,25đ

0,25đ


0,25đ

0,25đ


Câu 4
Vẽ đồ thị hàm số y= -3x
Có tập xác định với mọi x ( R
Đồ thị là đường thẳng đi qua O(0;0) và A (1;-3)


1đ
0,25đ
0,25đ0,5đ

Câu 5
Gọi số tờ giấy bạc loại 2000đ, 5000đ, 20000đ lần lượt là a,b,c (nguyên dương) và a,b,c <75
Theo bài ra ta có: 2000a= 5000b= 20000c
Và a + b +c = 75


Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

=> a=50; b=20; c=5.