Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


 

                      

              

§Ò kiÓm tra chÊt l­îng häc k× I

n¨m häc 2009 -2010

M«n :           To¸n 7

Thêi gian: 90 phót

 

 

I – phÇn tr¾c nghiÖm (2.0 ®iÓm) : H·y chän ý tr¶ lêi ®óng b»ng c¸ch chän ch÷ c¸i A, B, C, D

C©u 1 : KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh (24)10: 813 b»ng : A. 2.           B. 4.     C. 6.       D. 8.

C©u 2 : C¸ch viÕt nµo d­íi ®©y lµ ®óng ?

 A. = - 68,69.     B. = 68,69.       C. =     D. = .

C©u 3 : Cho hµm sè y = f(x) = x - . Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng ?

 A. f(0) = 1.  B. f(1) = .  C. f(-1) = . D. f(2) = .

C©u 4 : KÕt qu¶ lµm trßn ®Õn ch÷ sè thËp ph©n thø ba cña sè 789,56261 lµ :

 A. 789,562.   B. 789,563.  C. 789,560.  D. 789,550.

C©u 5 : Hai sè a, b tho¶ m·n ®iÒu kiÖn  vµ a – b = 1 lµ :

 A. a = 2; b = 3.  B. a = -2; b = 3. C. a = 2; b = -3. D. a = -2; b = -3.

C©u 6 : NÕu = 3 th× x2 b»ng :     A. 3.      B. 9.  C. 27             D. 81.

C©u 7 : Tæng ba gãc cña mét tam gi¸c b»ng :A. 900.  B. 1200. C. 1800. D. 3600.

C©u 8 : C¸ch ph¸t biÓu nµo d­íi ®©y lµ tiªn ®Ò ¬-ClÝt (Euclide) ?

A. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng ®ã.

B. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng c¾t ®­êng th¼ng ®ã.

C. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng song song víi mét ®iÓm ®ã.

D. Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng ®ã.

C©u 9 : Cho tam gi¸c ABC, biÕt A = 300 ; B = 400 th× gãc ngoµi t¹i ®Ønh C b»ng :

 A. 1100.   B. 1200.  C. 700.   D. 1000.

C©u 10 : NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼ng song song th× :

 A. Hai gãc sole trong b»ng nhau.   B. Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau.

 C. Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau.   D. TÊt c¶ c¸c ®¸p ¸n trªn.

II – phÇn tù luËn (8.0 ®iÓm)

Bµi 1 (1.0 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc  M = .

Bµi 2 (2.0 ®iÓm) : T×m x, biÕt :     a) .                          b) .

Bµi 3 (2.0 ®iÓm): Bèn ®éi m¸y cµy cã 36 m¸y (cã cïng n¨ng suÊt) lµm viÖc trªn bèn c¸nh ®ång cã diÖn tÝch b»ng nhau. §éi thø nhÊt hoµn thµnh c«ng viÖc trong 4 ngµy, ®éi thø hai trong 6 ngµy, ®éi thø ba trong 10 ngµy, ®éi thø t­ tong 12 ngµy. Hái mçi ®éi cã mÊy m¸y ?

Bµi 4 (2.5 ®iÓm): Cho tam gi¸c ABC vu«ng t¹i A, biÕt  C = 300. Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm D sao cho AB = AD.MN AC, MK AD (. H·y chøng minh :

  a)         b) MK // AC.

Bµi 5 (0.5 ®iÓm): TÝnh tæng S = 22 + 42 + 62 + … + 202, biÕt 1 + 22 + 32 + 42 + … + 102 = 385.


§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm häc k× I

n¨m häc 2009 – 2010

M«n : To¸n 7

 

Tr¾c nghiÖm

Néi dung

®iÓm

Ghi chó

C©u 1 : A

0.2

 

C©u 2 : B

0.2

 

C©u 3 : B

0.2

 

C©u 4 : B

0.2

 

C©u 5 : D

0.2

 

C©u 6 : D

0.2

 

C©u 7 : C

0.2

 

C©u 8 : D

0.2

 

C©u 9 : C

0.2

 

C©u 10 : D

0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luËn

Bµi 1 : M =

0.25

 

            M =

0.25

 

            M =

0.25

 

            M = =

0.25

 

Bµi 2 :

a)

 

0.3

 

0.3

 

0.2

 

VËy x = .

0.2

 

b)

0.2

 

* NÕu th×

0.3

 

* NÕu < 0 th×

0.3

 

VËy x = vµ x = .

0.2

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

luËn

 

 

Bµi 3 : Gäi sè m¸y cña bèn ®éi lÇn l­ît lµ a, b, c, d (a, b, c, d)

                                      a + b + c + d = 36

0.3

 

Sè m¸y tØ lÖ nghÞch víi sè ngµy hoµn thµnh c«ng viÖc nªn

4a = 6b = 10c = 12d

Hay

0.5

 

Theo tÝnh chÊt cña d·y tØ sè b»ng nhau, ta cã :

0.5

 

Do ®ã : a = 60.

            b = 60.

            c = 60.

            d = 60.

0.5

 

Tr¶ lêi : Sè m¸y cña bèn ®éi lÇn l­ît lµ 15, 10, 6. 5.

0.2

 

 

 

Bµi 4 :

 

 

0.25

 

    Gi¶ thiÕt, KÕt luËn

0.25

 

     - AB = AD

           - gãc  BAC b»ng gãc DAC

           - AC lµ c¹nh chung

1/3 ®iÓm/ý

 

     b) gãc KAN b»ng gãc AKM (=900)

0.5

 

         ChØ ra gãc KAN vµ gãc AKM lµ hai gãc trong cïng phÝa

0.5

 

Bµi 5 : S = (1.2)2 + (2.2)2 + (3.2)2 + … + (10.2)2

0.2

 

           S = 22.(1 + 22 + 32 + 42 + … + 102)

0.2

 


 

           S = 4. 385 = 1540.

0.1

 

 

Trªn  ®©y lµ s¬ l­­îc c¸ch gi¶i.Khi chÊm Gv yªu cÇu HS cã gi¶i thÝch ®Çy ®ñ chÆt chÏ. Mäi c¸ch kh¸c ®óng ®Òu cho ®iÓm tèi ®a.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì I - Toán 7(có đáp án biểu điểm chi tiết)

Đăng ngày 12/21/2009 8:19:27 AM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 121 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.14 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 7. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới bạn đọc đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(có đáp án biểu điểm chitiết) .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng tham khảo , đề thi Đề thi học kì I - Toán 7(có đáp án biểu điểm chitiết) trong chủ đề Toán 7 được giới thiệu bởi bạn Việt Đinh Tiến tới cộng đồng nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Toán 7 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu ( ( Đề kiểm tra chất lượng học kì I năm học 2009 -2010 Môn : Toán 7 Thời gian: 90 phút   I – phần trắc nghiệm (2, thêm nữa 0 điểm) : Hãy chọn ý trả lời đúng bằng cách chọn chữ cái A, B, C, D Câu 1 : Kết quả của phép tính (24)10: 813 bằng : A, bên cạnh đó 2, kế tiếp là B, ngoài ra 4, tiếp theo là C, thêm nữa

http://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-thi-hoc-ki-i-toan-7-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.wjz6uq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 7(
(
Đề kiểm tra chất lượng học kì I
năm học 2009 -2010
Môn : Toán 7
Thời gian: 90 phútI – phần trắc nghiệm (2.0 điểm) : Hãy chọn ý trả lời đúng bằng cách chọn chữ cái A, B, C, D
Câu 1 : Kết quả của phép tính (24)10: 813 bằng : A. 2. B. 4. C. 6. D. 8.
Câu 2 : Cách viết nào dưới đây là đúng ?
A. = - 68,69. B. 68,69. C. D.
Câu 3 : Cho hàm số y = f(x) = x - Khẳng định nào sau đây là đúng ?
A. f(0) = 1. B. f(1) = C. f(-1) = D. f(2) =
Câu 4 : Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba của số 789,56261 là :
A. 789,562. B. 789,563. C. 789,560. D. 789,550.
Câu 5 : Hai số a, b thoả mãn điều kiện và a – b = 1 là :
A. a = 2; b = 3. B. a = -2; b = 3. C. a = 2; b = -3. D. a = -2; b = -3.
Câu 6 : Nếu = 3 thì x2 bằng : A. 3. B. 9. C. 27 D. 81.
Câu 7 : Tổng ba góc của một tam giác bằng :A. 900. B. 1200. C. 1800. D. 3600.
Câu 8 : Cách phát biểu nào dưới đây là tiên đề Clít (Euclide) ?
A. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng vuông góc với đường thẳng đó.
B. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng cắt đường thẳng đó.
C. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với một điểm đó.
D. Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.
Câu 9 : Cho tam giác ABC, biết A = 300 ; B = 400 thì góc ngoài tại đỉnh C bằng :
A. 1100. B. 1200. C. 700. D. 1000. 
Câu 10 : Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì :
A. Hai góc sole trong bằng nhau. B. Hai góc đồng vị bằng nhau.
C. Hai góc trong cùng phía bù nhau. D. Tất cả các đáp án trên.
II – phần tự luận (8.0 điểm)
Bài 1 (1.0 điểm): Tính giá trị của biểu thức M =
Bài 2 (2.0 điểm) : Tìm x, biết : a) b)
Bài 3 (2.0 điểm): Bốn đội máy cày có 36 máy (có cùng năng suất) làm việc trên bốn cánh đồng có diện tích bằng nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 6 ngày, đội thứ ba trong 10 ngày, đội thứ tư tong 12 ngày. Hỏi mỗi đội có mấy máy ?
Bài 4 (2.5 điểm): Cho tam giác ABC vuông tại A, biết C = 300. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho AB = AD. Vẽ MN AC, MK AD Hãy chứng minh :