de kiem tra toan 7 hoc ki 2

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

®Ò kiÓm tra häc k× II

Năm học :2007 - 2008

Môn : Toán 7 (Thời gian: 90 phút)

 

I .Trắc nghiệm (2 điểm)

1. Các bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác :

a. 2cm, 3cm, 5cm   b. 7cm, 9cm,10cm

c. 2cm, 7cm, 11cm   d. Cả a,b,c đều đúng

2.Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.Tính BC ?

a. BC = 12cm   b. BC = 225cm

c. BC = cm   d. BC = 15cm

3.Nghiệm của đa thức x2 + 3 là :

a. 3     b. -3

c. 9     d. không có nghiệm

4.Bậc của đa thức  3x2 – 8x3 + x2 + 3 là :

a. 2     b. -8

c. 3     d. không có bậc

5. Tam giác MNP có MI là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Khẳng định nào là sai:

a.   b. MG = 2GI  c.   d.

6. Tam giác ABC là tam giác gì nếu : AB = 4,5cm, BC = 7,5cm, AC = 6cm.

a. Tam giác đều b. Tam giác cân c. Tam giác nhọn d. Tam giác vuông

7. Giá trị của biểu thức 2x3y – 4y2 + 1 tại x = -2; y = -1 là :

a. -13  b. 13  c. 19  d. -19

8. Nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 6x + 5 là :

a. 0  b. 1 và 5 c. 0 và 1 d. 0 và 5

II/ Bài toán (8 đim)

Bài 1: (1đ) Thu gọn

a. x2y3 .(xy)      

b. (2x3)2.(-5xy2)

Bài 2: (1đ) Tính giá trị biểu thức  3x2y – 5x + 1    tại x = -2 , y =  

Bài 3 : (2đ) Cho 2 đa thức sau:

                               A = x2 – x2y + 5y2 + 5

                               B = 3x2 + 3xy2 – 2y2 – 8

a.Tính A + B             

b.Tính A – B             

c.Tính 2A + 3B         

Bài 4: (0,5 đ) Tìm nghiệm của đa thức  x -3 

Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC).Trên AC lấy D sao cho AD = AB.

a. Chứng minh: BM = MD 

b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: DAK = BAC

c. Chứng minh : AKC cân 

d. So sánh : BM và CM.            

-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------

 

 

 

 

I/ Trắc nghiệm: (2điểm)

1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức là:  a)  b)     c)    d)

2) Bậc của đơn thức là:            a) 2  b) 3  c) 4  d) 1

3) Đa thức có bậc sau khi thu gọn là:

                           a) 4   b) 3   c) 1   d) 0

4) Điểm kiểm tra môn tóan lớp 7 được ghi trong bảng sau:

Điểm kiểm tra(X)

                  7

                  8

               9

                 10

Tần số (n)

                 5

                  4

                6

                 3

                Khi đó là:              a)10  b) 6  c) 3  d) 9

5) Đa thức có nghiệm là:          a) 1  b) 2      c) 4     d) 1 và 4

6) Cho tam giác ABC vuông tại B khi đó đẳng thức nào sau đây sai:

                a)   b)        c)  d)

7)Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể dựng được tam giác:

                              a) 3cm; 4cm; 7cm    b) 3cm; 4cm; 8cm

                              c) 3cm; 5cm; 8cm    d) 3cm; 4 cm; 5cm

8) Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM và G là trọng tâm tam giác. Trong các hệ thức sau hệ thức nào sai:

                               a)                  b)              c)       d)

II/ Tự luận: (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm )

Điểm kiểm tra môn tóan của lớp 7A được ghi lại như sau:

3               5            7            8             9            6            4            6            9            6

4               6            7            9             5            9            7            9            8            7

6               7            8            9             3           8             9            10         10           6

a)     Dấu hiệu ở đây là gì? Có bao nhiêu giá trị của dấu hiệu?

b)    Lập bảng tần số và tính điểm trung bình cộng của lớp.

Bài 2: ( 3 điểm )

1)    Thu gọn đơn thức sau:

2)    Cho hai đa thức                    

                         

a)     Thu gọn A(x) và B(x) rồi sắp xếp theo lũy thừa giảm dần của biến.

b)    Tính A(x) + B(x); Tính A(X) - B(x).

Bài 3: (3 điểm )

    Cho tam giác ABC vuông tại A, có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Gọi AM là đường trung tuyến, trên tia đối của tia AM lấy điểm D sao cho AM = MD.

 1. Tính dộ dài BC.
 2. Chứng minh AB = CD, AB // CD.
 3. Chứng minh góc BAM > góc CAM.
 4. Gọi H là trung điểm của BM, trên đường thẳng AH lấy điểm E sao cho AH = HE, CE cắt AD tại F. Chứng minh F là trung điểm của CE.

 

 

 

I/ Trắc nghiệm:(2 điểm)

1/. Trong các biểu thức đại số sau, đâu là đơn thức ?

a) 2x + 3yz

b) y(4 – 7x)

c) – 5x2y3

d) 6x5 + 11

2/. Bậc của đơn thức 72 xy4z2  là :

a) 6

b) 7

c) 8

d) 9

3/. Cho ABC vuông tại C. Chọn cách viết hệ thức Pytago đúng :

a) AB2 = AC2 + BC 2

b)BC2 = AB2 + AC2

c) AC2 = AB2 + BC 2

d) Cả 3 câu trên đều đúng

4/. Cho ABC cân tại A, biết số đo góc đáy B là 80o thì số đo góc đỉnh A là :

a) 20o

b) 30o

c) 40o

d) 50o

 

II. Bài toán: (8 điểm)

Bài 1: Điều tra về tuổi nghề (tính bằng năm) của 20 công nhân trong một phân xưởng sản xuất ta có bảng số liệu sau:

3

5

5

3

5

6

6

5

4

6

5

6

3

6

4

5

6

5

6

5

a) Dấu hiệu cần quan tâm là gì? Lập bảng tần số.

b) Tính tuổi nghề trung bình của 20 công nhân tham gia điều tra.

Bài 2: Tính giá trị của biểu thức:       tại  x = – 1 và y = 3

Bài 3: Cho các đơn thức sau:

A =            ;                B =

a) Thu gọn đơn thức A và thu gọn đơn thức B.

b) Thực hiện phép tính : B – A

Bài 4: Cho ABC cân tại A. Kẻ AM BC tại M.

a) Chứng minh ABM = ACM và suy ra MB = MC

b) Biết AB = 20 cm; BC = 24 cm. Tính độ dài các đoạn thẳng MB và AM.

c) Kẻ MH AB tại H và MK AC tại K. Chứng minh AHK cân tại A. Tính MH.

 

 

 

 

-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I/ Trắc nghiệm: (2 điểm)

Câu 1 :   Đơn thức đồng dạng với đơn thức 5x2y :

A. 5xy2                      B. x2y                  C. x2y2                       D. 5( xy)2

Câu 2:   Tích của hai đơn thức x4y2    xy là:

A. x5y3                    B.x5y3                C. - x4y               D. - x5y3

Câu 3 : Cho ABC cân  tại A, có Â = 30o thì mỗi góc ở đáy có số đo là: 

  A. 110o  B. 35o   C. 75o     D. Một kết quả khác

Câu 4 : Cho tam giác ABC vuông tại A BC = 10cm, AC = 6cm. Độ dài cạnh AB là:

A. 32cm                      B. cm                   C. 8cm                     D. 16cm

II/ Bài toán: (8 điểm)

 Bài 1: (2 điểm)

     Điểm kiểm tra toán của lớp 7 A được ghi lại như sau: 

 

3

6

2

9

8

10

8

4

5

8

6

2

9

8

9

7

8

7

5

7

10

7

5

8

4

9

3

6

7

7

6

9

7

10

7

5

8

5

7

9

 

1) Du hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì?

2) Lập bảng tần số và tính số trung bình cộng

3) Tìm mốt của dấu hiệu

Bài 2: ( 3 điểm )

1) Tính giá trị của biểu thức: tại x = – 2 y = 1    (1,5 điểm )

2) Tính tích của các đơn thức sau rồi tìm bậc của đơn thức tích vừa tìm được:

         ( 1,5điểm )

Bài 3: (3 điểm)

Câu 1: Cho ABC có Â = 70o, = 55o. Hãy so sánh độ dài các cạnh của tam giác.

Câu 2: Cho ABC có Â = 90o. Tia phân giác của góc B cắt AC tại E. Qua E k EH BC (HBC)

 1/ Chứng minh ABE = HBE

 2/ Chứng minh EA < EC

 

 

-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------


 

PhÇn I – Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan

C©u 1: Trong qu¸ tr×nh thu thËp sè liÖu thèng kª, mét häc sinh ë tr­êng M ®· lËp b¶ng sau:

Sè thø tù

Líp

Sè häc sinh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

6A

6B

6C

7A

7B

7C

8A

8B

8C

9A

9B

9C

40

43

50

40

45

48

40

42

39

40

32

38

DÊu hiÖu ®iÒu tra ë b¶ng 1 lµ g×?

A)   Tæng sè líp ë tr­êng M  C) Sè häc sinh ë mçi líp tr­êng M

B)    Tªn c¸c líp ë tr­êng M  D) C¶ ba dÊu hiÖu trªn

C©u 2: TÇn sè t­¬ng øng víi gi¸ trÞ 40 cña dÊu hiÖu ®iÒu tra b¶ng 1 lµ:

A)   6A, 7A, 8A, 9A   C) C¸c líp ®­îc ®¸nh sè thø tù 1, 4, 7, 10

B)    C¸c líp A     D) 4

C©u 3: Cho ®a thøc M = 7x6 - x3y3 + y5 – x4y4 + 1. BËc cña ®a thøc M lµ:

 A) 5   B) 6   C) 7   D) 8

C©u 4: Dïng c¸c tõ hoÆc côm tõ ®iÓn vµo chç (…) ®Ó ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng.

a)     §a thøc lµ mét ®¬n thøc hoÆc mét tæng cña ……………………. ®¬n thøc.

b)    Hai ®¬n thøc ®ång d¹ng lµ hai ®¬n thøc cã hÖ sè ……… vµ ………. phÇn biÕn.

C©u 5: TÝnh M (x + y) – (x – y)

 A) 0   B) 2x   C) 2y   D) 2x + 2y

C©u 6: ViÕt ®a thøc P(x) = - 5x3 + 4x2 + 1d­íi d¹ng tæng cña hai ®a thøc mét biÕn bËc 4

A)   P(x) = (- 5x3 + 54) + (- 54 + 4x2 + 1) 

B)    P(x) = (x4 – 5x3) + (- y4 + 4x2 + 1)  

C)    P(x) = (x4 – 5x3) + (- x4 + 4x2 + 1)

D) P(x) lµ ®a thøc bËc ba nªn kh«ng viÕt thnµh tæng cña hai ®a thøc mét biÕn bËc 4 ®­îc.

C©u 7: Khoanh trßn ch÷ § hoÆc S nÕu c¸c c©u kh¼ng ®Þnh sau ®óng hoÆc sai:

 a) a lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) nÕu P(x) = a  §  S

 b) lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) = 2x +    §  S

C©u 8: NghiÖm cña ®a thøc Q(y) = y2 + 2 lµ:

 A) y = 0 B) y = - 2  C) y = 0 hoÆc y = - 2 D) Kh«ng cã nghiÖm

C©u 9: Dïng c¸c kÝ hiÖu ®o¹n th¼ng thÝch hîp ®iÒn vµo chç (…) ®Ó ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng.

Cho h×nh vÏ, biÕt r»ng AB < AC, ta cã:

a)     HB < HC v× ………… > ……………

b)    v× ……………… < …………..

 

 

C©u 10: Cho h×nh vÏ. Chøng minh EF < NP

A) Tam gi¸c vu«ng MNP cã NP lµ c¹nh huyÒn nªn EF < NP

B) ME vµ MP lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn NE vµ NP trªn

MP, v× ME < MP suy ra EF < NP

C) MF vµ MN lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn EF vµ

EN trªn MN, v× MF < MN suy ra EF < NP

D) ME vµ MP lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn NE vµ NP

trªn MP, MF vµ MN lÇn l­ît lµ h×nh chiÕu cña ®­êng xiªn EF vµ EN,

mµ ME < MP NE < NP,       MF < MN EF < EN suy ra EF < NP

C©u 11: Cho tam gi¸c MNP víi . C¹nh lín nhÊt cña tam gi¸c MNP lµ:

 A) MN  B) MP  C) NP  D) Kh«ng cã c¹nh lín nhÊt

C©u 12: Bé ba ®o¹n th¼ng nµo sau ®©y cã thÓ lµ ba c¹nh cña mét tam gi¸c?

A) 1cm, 2cm, 1cm    C) 5cm, 6cm, 11cm

B)1cm, 2cm, 2cm    D) 3cm, 4cm, 7cm

C©u 13: Cho tam gi¸c c©n biÕt hai trong ba c¹nh cã ®é dµi lµ 1cm vµ 7cm. Chu vi cña tam gi¸c ®ã lµ:              A) 8cm                            B) 9cm                            C) 15 cm                            D) 16 cm

C©u 14: H·y nèi mçi ý ë cét tr¸i víi mét ý ë cét ph¶i sao cho ®­îc kh¼ng ®Þnh ®óng:

 

a) Giao ®iÓm cña ba ®­êng ph©n gi¸c trong tam gi¸c

b) Giao ®iÓm cña ba ®­êng trung trùc trong tam gi¸c

1) c¸ch ®Òu ba ®Ønh cña tam gi¸c.

2) c¸ch mçi ®Ønh b»ng ®é dµi mçi ®­êng.

3) c¸ch ®Òu ba c¹nh cña tam gi¸c.

C©u 15: Cho h×nh vÏ, biÕt r»ng NH = PK

Tam gi¸c MNP lµ:

A)   Tam gi¸c th­êng  C) Tam gi¸c c©n

B)    Tam gi¸c ®Òu   D) Tam gi¸c vu«ng

C©u 16: Cho h×nh vÏ. Khi ®ã ®iÓm O lµ:

A) giao ®iÓm cña ba ®­êng cao  

B) giao ®iÓm cña ba ®­êng ph©n gi¸c

C) giao ®iÓm cña ba ®­êng trung trùc

D) giao ®iÓm cña ba ®­êng trung tuyÕn

PhÇn II: Tù luËn

C©u 17: §iÓm kiÓm tra to¸n häc k× II cña líp 7A ®­îc cho bëi b¶ng sau:

 

2

5

7

4

3

6

7

8

3

1

0

5

6

9

4

2

10

7

8

5

1

6

7

9

3

7

8

9

1

5

a)     DÊu hiÖu ë ®©y lµ g×? Sè c¸c gi¸ trÞ lµ bao nhiªu?

b)    LËp b¶ng tÇn sè.

c)     BiÓu diÔn b»ng biÓu ®å ®o¹n th¼ng.

C©u 18: Cho hai ®a thøc P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + 5

    Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – 1

a)     Rót gän vµ s¾p xÕp c¸c h¹ng tö cña mçi ®a thøc theo luü thõa gi¶m dÇn cña biÕn.

b)    TÝnh P(x) – Q(x)

c)     TÝnh gi¸ trÞ H(-1), biÕt r»ng H(x) = P(x) – Q(x)

C©u 19: Gäi G lµ träng t©m cña tam gi¸c ABC. Trªn tia AG lÊy ®iÓm G’ sao cho G lµ trung ®iÓm cña AG’.

a)     Chøng minh r»ng: BG’ = CG

b)    §­êng trung trùc cña c¹nh BC lÇn l­ît c¾t AC, GC vµ BG’ t¹i I, J, K. Chøng minh: BK = CJ

c)     Chøng minh

PhÇn I- Tr¾c nhgiÖm kh¸ch quan

C©u 1: §iÓm kiÓm tra To¸n häc k× II cña líp 7A ®­îc biÓu diÔn bëi b¶ng sau:

Mèt cña dÊu hiÖu ®iÒu tra lµ:

 A) 7   B) 5   C) 6   D) 5 vµ 6

C©u 2: TÇn sè cña gi¸ trÞ 5 cña dÊu hiÖu trªn lµ:

 A) 8   B) 7   C) 4   D) 4; 7; 8

C©u 3: §¬n thøc ®ång d¹ng víi ®¬n thøc 3xy2 lµ:

 A) 3xy  B) x2y  C) 3xy2 + 1  D) xy2   

C©u 4: Dïng côm tõ hoÆc sè thÝch hîp ®iÒn vµo chç (…) ®Ó ®ù¬c kh¼ng ®Þnh ®óng.

a)     Sè 0 ®­îc gäi lµ ®a thøuc kh«ng vµ nã ………………… bËc.

b)    Sè 1 ®­îc gäi lµ ®a thøc cã bËc ……………………………..

C©u 5: Gi¸ trÞ cña biÓu thøc P = x2y – 2xy2 + 1 t¹i x = 1 vµ y = - 1 lµ:

 A) -1  B) 2   C) – 2   D) 2 

C©u 6: T×m tæng cña ba ®¬n thøc: 2xy3; 5 xy3 vµ - 7 xy3.

 A) 0   B) 7xy3 – 7x3y C) 14x3y  D) 7x2y6 – 7x3y

C©u 7: Khoanh trßn vµo ch÷ § hoÆc S nÕu c¸c kh¼ng ®Þnh sau ®óng hoÆc sai:

a) §a thøc P(y) = y + 2 cã nghiÖm lµ y = - 2    §  S

b) §a thøc P(y) = y2 + 2 cã nghiÖm lµ y = - 2    §  S

C©u 8: Sè nµo sau ®©y lµ nghiÖm cña ®a thøc P(x) = 2x +

 A) x =   B) x = -   C) x =   D) x = -

C©u 9: Dïng kÝ hiÖu “>, <” hoÆc c¸c ®o¹n th¼ng thÝch hîp ®iÒn vµo chç “…” ®Ó ®­îc c¸c kh¼ng ®Þnh ®óng:

a) AE > AD v×

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/10/2012 7:28:52 AM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 106 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.25 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi de kiem tra toan 7 hoc ki 2, Toán 7. .

https://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-kiem-tra-toan-7-hoc-ki-2.m5a6xq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bộ đề kiểm tra học kì II
Năm học :2007 - 2008
Môn : Toán 7 (Thời gian: 90 phút)

I .Trắc nghiệm (2 điểm)
1. Các bộ ba đoạn thẳng nào sau đây là 3 cạnh của một tam giác :
a. 2cm, 3cm, 5cm b. 7cm, 9cm,10cm
c. 2cm, 7cm, 11cm d. Cả a,b,c đều đúng
2.Tam giác ABC vuông tại A có AB = 9cm, AC = 12cm.Tính BC ?
a. BC = 12cm b. BC = 225cm
c. BC = cm d. BC = 15cm
3.Nghiệm của đa thức x2 + 3 là :
a. 3 b. -3
c. 9 d. không có nghiệm
4.Bậc của đa thức 3x2 – 8x3 + x2 + 3 là :
a. 2 b. -8
c. 3 d. không có bậc
5. Tam giác MNP có MI là đường trung tuyến, G là trọng tâm. Khẳng định nào là sai:
a. b. MG = 2GI c. d. 
6. Tam giác ABC là tam giác gì nếu : AB = 4,5cm, BC = 7,5cm, AC = 6cm.
a. Tam giác đều b. Tam giác cân c. Tam giác nhọn d. Tam giác vuông
7. Giá trị của biểu thức 2x3y – 4y2 + 1 tại x = -2; y = -1 là :
a. -13 b. 13 c. 19 d. -19
8. Nghiệm của đa thức A(x) = x2 – 6x + 5 là :
a. 0 b. 1 và 5 c. 0 và 1 d. 0 và 5
II/ Bài toán (8 điểm)
Bài 1: (1đ) Thu gọn
a. x2y3 .(xy)
b. (2x3)2.(-5xy2)
Bài 2: (1đ) Tính giá trị biểu thức 3x2y – 5x + 1 tại x = -2 , y = 
Bài 3 : (2đ) Cho 2 đa thức sau:
A = x2 – x2y + 5y2 + 5
B = 3x2 + 3xy2 – 2y2 – 8
a.Tính A + B
b.Tính A – B
c.Tính 2A + 3B
Bài 4: (0,5 đ) Tìm nghiệm của đa thức x -3
Bài 5: (3,5đ) Cho tam giác ABC ( AB < AC) có AM là phân giác của góc A.(M thuộc BC).Trên AC lấy D sao cho AD = AB.
a. Chứng minh: BM = MD
b. Gọi K là giao điểm của AB và DM .Chứng minh: (DAK = (BAC
c. Chứng minh : (AKC cân
d. So sánh : BM và CM.
-----------------------------------------------Hết----------------------------------------------------
I/ Trắc nghiệm: (2điểm)
1) Đơn thức đồng dạng với đơn thức là: a) b) c) d) 
2) Bậc của đơn thức là: a) 2 b) 3 c) 4 d) 1
3) Đa thức có bậc sau khi thu gọn là:
a) 4 b) 3 c) 1 d) 0
4) Điểm kiểm tra môn tóan lớp 7 được ghi trong bảng sau:
Điểm kiểm tra(X)
 7
 8
 9
 10

Tần số (n)
 5
 4
 6
 3

 Khi đó là: a)10 b) 6 c) 3 d) 9
5) Đa thức có nghiệm là: a) 1 b) 2 c) 4 d) 1 và 4
6) Cho tam giác ABC vuông tại B khi đó đẳng thức nào sau đây sai:
a) b) c) d) 
7)Trong các bộ ba số sau, bộ ba số nào có thể dựng được tam giác:
a) 3cm; 4cm; 7cm b) 3cm; 4cm; 8cm
c) 3cm; 5cm; 8cm d) 3cm; 4 cm; 5cm
8) Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM và G là trọng tâm tam giác. Trong các hệ thức sau hệ thức nào sai:
a) b) c)