DE CUONG ON TAP HKI TOAN 7 -HAY

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

http://quangquyls.violet.vn

Bµi tËp tæng hîp

PhÇn ®¹i sè

 D¹ng1:   C¸c phÐp tÝnh víi sè thùc:

Bµi 1: Thực hiện phép tính:

a)      ;                                                  b)      

Bµi 2: Thực hiện phép tính:

a)       ;                           b)         .

Bµi 3: Thực hiện phép tính:

a)     ;                                                   b)     

Bµi 4: Thực hiện phép tính:

a)     ;                                        b)       

Bµi 5: Thực hiện phép tính:

a)    12,7 - 17,2 + 199,9 - 22,8 - 149,9;                b)        

Bµi 6: Thực hiện phép tính:

a)    ;                                                  b)         

Bµi 7: Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a)    ;                             b)        .

Bµi 8: Thực hiện phép tính:

a)    ;                                         b)      

Bµi 9: Thực hiện phép tính:

a)   ;                                                   b) .

Bµi 10: Thực hiện phép tính:

a)    ;                             b)      

 

 D¹ng 2:   TØ lÖ thøc To¸n chia tØ lÖ:

Bµi 1:  Tìm x, y biết:         và 

Bµi 2:   Cho y tỉ lệ thuận với x và khi x = 6 thì y = 4.

a)     Hãy biểu diễn y  theo x.

b)     Tìm y khi x = 9; tìm x khi .

Bài 3:   Tìm x, y, z khi

Bài 4:    Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.

a) Hãy biểu diễn y theo x.

              b) Tính giá trị của y khi x = 6; x = 10 .

              c) Tính giá trị của x khi y = 2; y = 30.

Bµi 5:    Tìm 2 số x,y biết:   .

Bài 6:    Tìm 2 số a,b biết: 11.a = 5.b và ab=24.

Bài 7:    Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7.  Hỏi mỗi nhà sản xuất phải góp bao nhiêu vốn biết rằng tổng số vốn là 210 triệu đồng.

Bµi 8:   Một tam giác có số đo ba góc lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác đó.

Bài 9: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày.  Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.

Bµi 10: Cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 2 người (với năng suất như nhau) thì làm cỏ cánh đồng đó trong bao lâu?

                                          

  D¹ng 3:   Hµm sè - §å thÞ y = ax

Bµi 1:  Cho hàm số . Tính :   

Bµi 2:     Cho hàm y = f(x) = -2x

a/ Tính: f(-2); f(4)

b/ Vẽ đồ thị hàm số y = -2x

Bµi 3:  Cho hµm sè:  y = f(x) =

a/ TÝnh: f(-2);  f( 3);  f(4).

b/ VÏ ®å thÞ hµm sè: :  y =

* Bài tập thêm

Bµi 1 :  Thực hiện phép tính  ( tính hợp lý nếu có thể được )

a/              b/          c/                  d/                

e/   9.                        g/                   h/

Bµi 2 :  Tìm x, biết :

a/               b/   x : 8,5  =  0,69 : (-1,15 )      c/ 2         d/                       

 

phÇn h×nh häc

* Chương 1:

Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực  của mỗi đoạn thẳng.

Bài 2: Cho hình 1 biết a//b và góc A4= 370         Hình 1

      a) Tính góc B4.

      b) So sánh góc A1B4.                                                               

      c) Tính góc B2.

Bài 3: Cho hình 2:

     a) Vì sao a//b?

     b) Tính số đo góc C                                                    

 

                         Hình 2

* Chương 2:

Bài 1 : Cho  có Â =900  và AB=AC.Gọi K là trung điểm của BC

a)     Chứng minh  : AKB =AKC

b)     Chứng minh :  AKBC

     c )  Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.

           Chứng minh EC //AK

 

Bài 2 :  Cho góc nhọn xOy , C là điểm trên tia Ox, D là điểm trên tia Oy , sao cho OC = OD. Gọi I là điểm trên tia phân giác Oz  của góc xOy , sao cho OI > OC .

    a/  Chứng minh IC = ID và IO là phân giác của góc CID .

    b/  Gọi J là giao điểm của OI và CD , chứng minh OI là đường trung trực của đoạn CD

 

Bài 3 :Cho vuông tại O ,có BK là phân giác , trên cạnh BM lấy điểm I sao cho BO= BI

   a/   Chứng minh :  KI BM

   b/   Gọi A là giao điểm  của BO và IK . Chứng minh: KA = KM

 

Bài 4 : Cho góc nhọn xOy có Oz là phân giác của nó. Từ một điểm M trên tia Oz , Vẽ một đường thẳng song song với Oy cắt Ox tại A . Từ M vẽ một đường thẳng song song Ox , cắt Oy tại B .

    a/  Chứng minh OA = OB

    b/  Vẽ MH Ox tại H , MK Oy tại K . Chứng minh : MH = MK

    c/  Chứng minh OM là trung trực của AB

 

Bài 5:   Cho vuông tại B. Gọi D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia DB 

              lấy điểm E sao cho DB = DE. Chứng minh:

a/     

b/  góc AEC lµ gãc vuông

 

Bai 6:  Cho  có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Chứng minh rằng

a/       

b/    B = C 

 

Bai 7: Cho tam giác AOB  . Trên tia đối của tia OA  lấy điểm C  sao cho OC = OA , trên tia đối của   tia OB lấy điểm D sao cho OD = OB

a/  Chứng minh AB // CD

b/  M là nột điểm nằm giữa A và B. Tia MO cắt CD ở N  , chứng minh :

c/   Từ M kẻ MI vuông góc với OA , từ N kẻ NF vuông góc OC , chứng minh : MI = NF

 

Baøi 8:  Cho ∆ ABC coù AB = AC , keû BD ┴ AC  , CE ┴ AB  ( D thuoäc AC , E thuoäc AB )  . Goïi O laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE .

  Chöùng minh ;     a/  BD = CE

                              b/ ∆ OEB = ∆ ODC

                              c/ AO laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC .

 

                                                      ----------------------------------------------


PhÇn ®¹i sè

     Chñ ®Ò 1:                Sè h÷u tØ – sè thùc

 

I. sè h÷u tØ:

TËp hîp Q c¸c sè h÷u tØ:

+ TËp hîp Qc¸c sè h÷u tØ ®­îc viÕt:

+ Sè h÷u tØ cã d¹ng:

+ Sè nguyªn lµ sè h÷u tØ; C¸c sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng ph©n sè ®Òu lµ sè h÷u tØ.

+ Sè h÷u tØ biÓu diÔn ®­îc trªn trôc sè; ®iÓm biÓu diÔn sè gäi lµ ®iÓm.

+ Sè h÷u tØ gåm: sè d­¬ng; sè 0; sè ©m.

So s¸nh sè h÷u tØ:

+ Sè ©m < 0 < sè d­¬ng.

+ ViÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng ph©n sè cïng mÉu d­¬ng; råi so s¸nh tö: NÕu tö nµo lín h¬n th× sè h÷u tØ ®ã lín h¬n, hoÆc viÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng sè thËp ph©n råi so s¸nh.

C¸c phÐp tÝnh víi sè h÷u tØ:

a/ PhÐp céng; phÐp trõ:

+ViÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng ph©n sè cïng mÉu d­¬ng ( Quy ®ång);

+ LÊy tö céng hoÆc trõ víi tö, gi÷ nguyªn mÉu chung;

+ Rót gän kÕt qu¶ nÕu ®­îc.

+ NÕu c¸c sè h÷u tØ viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n th× ta céng; trõ gièng nh­ céng; trõ sè nguyªn.

VÝ dô:

1/

2/

3/ 

b/ PhÐp nh©n:

+ ViÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng ph©n sè

+ LÊy tö nh©n tö ; mÉu nh©n mÉu.

+ Rót gän ph©n sè.

+ NÕu c¸c sè h÷u tØ viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n th× ta nh©n gièng nh­ nh©n sè nguyªn.

VÝ dô:   

1/ 

2/

c/ PhÐp chia:

+ ViÕt sè h÷u tØ d­íi d¹ng ph©n sè

+ Thùc hiÖn phÐp chia nh­ phÐp chia ph©n sè (gi÷ nguyªn PS1, nh©n víi PS nghÞch ®¶o cña PS2)

+ Rót gän ph©n sè.

+ NÕu c¸c sè h÷u tØ viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n th× ta chia gièng nh­ chia sè nguyªn.

VÝ dô:

1/

2/

d/ PhÐp luü thõa: Thùc hiÖn theo quy t¾c ®­îc viÕt b»ng c¸c c«ng thøc sau ®©y:

Luü thõa víi sè mò tù nhiªn:

Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè: 

Chia hai luü thõa cïng c¬ sè:    (x 0, m n)

Luü thõa cña luü th÷a:              

Luü thõa cña mét tÝch:              

Luü thõa cña mét th­¬ng:               ( y ≠ 0 )

e/ PhÐp khai ph­¬ng:

+ Kh¸i niÖm c¨n bËc hai: C¨n bËc hai cña mét sè a kh«ng ©m lµ sè x sao cho x2 = a.

+ Sè d­¬ng a cã ®óng hai c¨n bËc hai, mét sè d­¬ng kÝ hiÖu lµ vµ mét sè ©m kÝ hiÖu lµ -.

+ Sè 0 chØ cã mét c¨n bËc hai lµ sè 0, vµ viÕt: = 0.

+ VÝ dô: , (v×: 4 > 0 vµ 42 = 16.)   (v×: 9 > 0 vµ 92 = 81.)

+ Chó ý: Kh«ng ®­îc viÕt .

II. sè v« : (kÝ hiÖu tËp hîp sè v« tØ lµ I)

+Sè v« tØ lµ sè viÕt ®­îc d­íi d¹ng sè thËp ph©n v« h¹n kh«ng tuÇn hoµn.

III. sè thùc:

+ Sè h÷u tØ Q vµ sè v« tØ I ®­îc gäi chung lµ sè thùc R.

+ Mçi sè thùc ®­îc biÓu diÔn bëi mét ®iÓm trªn trôc sè.

Chñ ®Ò 2:               tØ lÖ thøc

Kh¸i niÖm:

+ TØ lÖ thøc cã d¹ng:   hoÆc: .  (

+ Trong ®ã a; d  lµ sè h¹ng ngo¹i tØ; b; d lµ sè h¹ng trung tØ.

TÝnh chÊt:

TÝnh chÊt c¬ b¶n: TÝch trung tØ b»ng tÝch ngo¹i tØ:

ta cã thÓ lËp ®­îc c¸c tØ lÖ th­c sau ®©y:

-         Theo tÝnh chÊt c¬ b¶n:

-         §æi ngo¹i tØ, gi÷ nguyªn trung tØ:

-         §æi trung tØ gi÷ nguyªn ngo¹i tØ:

-         §æi c¶ trung tØ vµ ngo¹i tØ: 

TÝnh chÊt d·y tØ sè b»ng nhau:

1/

2/

      3/ 

To¸n chia tØ lÖ:

  Khi cã  Ta nãi c¸c sè tØ lÖ víi  vµ ng­îc l¹i c¸c sè tØ lÖ víi  th× ta cã .

Khi nãi:

“Chia sè Q thµnh nh÷ng phÇn a; b; c tØ lÖ víi m; n; p th× ta cã:

Hay:

Khi nãi “Chia sè S thµnh nh÷ng phÇn a; b; c tØ lÖ nghÞch víi m; n; p” th× ta cã:

Chñ ®Ò 3:               Hµm sè

Đại lượng tỉ lệ thuận - đại lượng tỉ lệ nghịch:

                          ĐL Tỉ lệ thuận            ĐL tỉ lệ nghịch

             a) Định nghĩa: y = kx (k0)                                       a) Định nghĩa:  y =   (a0)

             b)Tính chất:                                                b)Tính chất: 

         Tính chất 1:                Tính chất 1:                       

         Tính chất 2:             Tính chất 2:

Kh¸i niÖm hµm sè:

+ NÕu ®¹i l­îng y phô thuéc vµo ®¹i l­îng thay ®æi x sao cho víi mçi gi¸ trÞ cña x ta lu«n x¸c ®Þnh ®­îc chØ mét gi¸ trÞ cña y th× y ®­îc gäi lµ hµm sè cña biÕn x .

+ KÝ hiÖu hµm sè:

+ Gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = x1

VÝ dô: 

Cho hµm sè: .   (1)        

TÝnh: f(- 1); f(0); f(1).

(Tøc lµ ta t×m gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = - 1; x = 0; x = 1)

Gi¶i+ Thay x = -1 vµo (1) ta cã

          + Thay x = 0 vµo (1) ta cã

          + Thay x = 1 vµo (1) ta cã .

Nh­ vËy: 0 lµ gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = - 1.

      2 lµ gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 0.

      4 lµ gi¸ trÞ cña hµm sè t¹i x = 1.

MÆt ph¼ng to¹ ®é:

+ HÖ trôc to¹ ®é: OxOy: Ox gäi lµ trôc hoµnh; Oy gäi lµ trôc tung.

+ MÆt ph¼ng chøa hÖ trôc to¹ ®é xOy gäi lµ mÆt ph¼ng to¹ ®é.

+ Mçi ®iÓm trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é ®Òu cã to¹ ®é (x0; y0).

+ Víi to¹ ®é (x0; y0) ta x¸c ®Þnh ®­îc ®iÓm ®ã trªn mÆt ph¼ng to¹ ®é.

+ C¸c ®iÓm trªn trôc hoµnh cã tung ®é b»ng 0 .  

+ C¸c ®iÓm n»m trªn trôc tung cã hoµnh ®é b»ng 0

+ Gèc to¹ ®é O cã to¹ ®é (0; 0)

§å thÞ hµm sè y = ax (a 0)

+ §å thÞ hµm sè y = ax lµ ®­êng th¼ng ®i qua gèc to¹ ®é.

+ C¸ch vÏ: - Cho x = x1 tuú ý

-         Thay x1 vµo y tÝnh ®­îc  y1 = ax1

-         X¸c ®Þnh ®iÓm A(x1;y1)

-         VÏ ®­êng th¼ng OA.


Bµi tËp tæng hîp

 D¹ng1:   C¸c phÐp tÝnh víi sè thùc:

i 1: Thực hiện phép tính:

a)      ;                                                                       b)      

i 2: Thực hiện phép tính:

a)       ;                                               b)         .

i 3: Thực hiện phép tính:

a)     ;                                                                         b)     

i 4: Thực hiện phép tính:

a)      ;                                                             b)      

Bµi 5: Thực hiện phép tính:

a)    12,7 - 17,2 + 199,9 - 22,8 - 149,9;                                    b)        

i 6: Thực hiện phép tính:

a)    ;                                                                      b)         

i 7: Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a)    ;                                                b)        .

Bµi 8: Thực hiện phép tính:

a)    ;                                                           b)      

Bµi 9: Thực hiện phép tính:

a)   ;                                                                     b) .

i 10: Thực hiện phép tính:

a)    ;                                               b)     

 

 D¹ng 2:   TØ lÖ thøc To¸n chia tØ lÖ:

Bµi 1:  Tìm x, y biết:         và 

Bµi 2:   Cho y tỉ lệ thuận với x và khi x = 6 thì y = 4.

c)     Hãy biểu diễn y theo x.

d)     Tìm y khi x = 9; tìm x khi .

Bài 3:   Tìm x, y, z khi

Bài 4:    Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.

a) Hãy biểu diễn y theo x.

              b) Tính giá trị của y khi x = 6; x = 10 .

              c) Tính giá trị của x khi y = 2; y = 30.

i 5:    Tìm 2 số x,y biết:   .

Bài 6:    Tìm 2 số a,b biết: 11.a = 5.b và ab=24.

Bài 7:    Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi nhà sản xuất phải góp bao nhiêu vốn biết rằng tổng số vốn là 210 triệu đồng.

i 8:   Một tam giác có số đo ba góc lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác đó.

Bài 9: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.

Bµi 10: Cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 2 người (với năng suất như nhau) thì làm cỏ cánh đồng đó trong bao lâu?

 

  D¹ng 3:   Hµm sè - §å thÞ y = ax

Bµi 1:  Cho hàm số . Tính :   

Bµi 2:  Cho biết x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận có các giá trị theo bảng:

 

x

-8

-3

1

 

 

y

72

 

 

-18

-36

Điền giá trị thích hợp vào ô trống

Bµi 3:     Cho hàm y = f(x) = -2x

a/ Tính: f(-2); f(4)

b/ Vẽ đồ thị hàm số y = -2x

Bµi 4:  Cho hµm sè:  y = f(x) =

a/ TÝnh: f(-2); f( 3); f(4).

b/ VÏ ®å thÞ hµm sè: :  y =

 

 

phÇn h×nh häc

CHƯƠNG I       §­êng th¼ng vu«ng gãc - §­êng th¼ng song song:

1) Định nghĩa hai góc đối đỉnh:

Hai góc đối đỉnh lµ hai gãc mµ mçi c¹nh cña gãc nµy 

lµ tia ®èi cña mét c¹nh cña gãc kia.

 

2) Định lý về hai góc đối đỉnh:

+Hai gãc ®èi ®Ønh th× b»ng nhau.

 

3) Định nghĩa hai đường thẳng vuông góc:

+ Hai đường thẳng vuông góc lµ hai ®­êng th¼ng c¾t nhau

vµ trong c¸c gãc t¹o thµnh cã mét gãc vu«ng.

 

4) Tính chất đường vuông góc:

Cã mét vµ chØ mét ®­êng th¼ng ®i qua mét ®iÓm cho tr­íc vµ vu«ng gãc víi ®­êng th¼ng cho tr­íc.

 

5) Định nghĩa đường trung trực của đoạn thẳng: d

+ §­êng th¼ng vu«ng gãc víi mét ®o¹n th¼ng t¹i trung ®iÓm

cña nã ®­îc gäi lµ ®­êng trung trùc cña ®o¹n th¼ng Êy  

 A                                   B

6) Định nghĩa hai đường thẳng song song:

+ Hai ®­êng th¼ng song song lµ hai ®­êng th¼ng kh«ng cã ®iÓm chung

 

7) Dấu hiệu (định lý) nhận biết hai đường thẳng song song:

+ CÆp gãc so le trong b»ng nhau; hoÆc

+ CÆp gãc ®ång vÞ b»ng nhau. 

 

8) Tiên đề Ơ -Clit về đường thẳng song song:

+ Qua mét ®iÓm ë ngoµi mét ®­êng th¼ng chØ cã mét ®­êng th¼ng song song víi ®­êng th¼ng ®ã.

 

9) Tính chất ( định lý) của hai đường thẳng song song:

NÕu mét ®­êng th¼ng c¾t hai ®­êng th¼g song song th×:

+ Hai gãc so le trong b»ng nhau.

+ Hai gãc ®ång vÞ b»ng nhau.

+ Hai gãc trong cïng phÝa bï nhau.

 

10) Định lý về hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba:

+ Hai ®­êng th¼ng ph©n biÖt cïng vu«ng gãc víi mét ®­êng th¼ng thø ba th× chóng song song víi nhau.

 

11) Định lý về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba:

+ Hai ®­êng th¼ng cïng song song víi ®­êng th¼ng thø ba th× song song víi nhau.

 

12) Định lý về một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song:

+Mét ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi mét trong hai ®­êng th¼ng song song tvu«ng gãc víi ®­êng th¼ng kia.

 

CHƯƠNG II:                Tam gi¸c

1) Định lý tổng ba góc của một tam giác:

+ Tæng ba gãc trong cña mét tam gi¸c b»ng 1800

 

2) Định lý về góc ngoài của một tam giác:

+ Gãc ngoµi cña tam gi¸c b»ng tæng hai gãc trong kh«ng kÒ víi nã.

 

3) Định nghĩa hai tam giác bằng nhau:

+ Hai tam gi¸c b»ng nhau lµ hai tam gi¸c cã c¸c c¹nh t­¬ng øng b»ng nhau; c¸c gãc t­¬ng øng b»ng nhau.

 

4) C¸c trường hợp bằng nhau của tam giác:

1.  Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh – cạnh – cạnh).

 

Nếu ba cạnh của tam giác này bằng ba cạnh         

của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

                       ABC = A’B’C’(c.c.c)

  2.  Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (cạnh – góc – cạnh).

 

Nếu hai cạnh và góc xen giữa của tam giác

này bằng hai cạnh và góc xen giữa của tam

giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

 ABC = A’B’C’(c.g.c)

3. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (góc – cạnh – góc).

 

Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác

này bằng một cạnh và hai góc kề của tam

giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau.

 ABC = A’B’C’(g.c.g)

5) Trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông:

   1. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác vuông: (hai cạnh góc vuông)

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác  

vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc

vuông của tam giác vuông kia thì hai

tam giác vuông đó bằng nhau.

   2. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác vuông: (cạnh huyền - góc nhọn)

Nếu cạnh huyền và góc nhọn của tam giác

vuông này bằng cạnh huyền và góc nhọn

của tam giác vuông kia thì hai tam giác

vuông đó bằng nhau.

  3. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác vuông: (cạnh góc vuông - góc nhọn kề)

Nếu một cạnh góc vuông và một góc

nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông

này bằng một cạnh góc vuông và một

góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông

kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Bµi tËp tæng hîp

 

Bài 1 : Cho  có Â =900  và AB=AC.Gọi K là trung điểm của BC

c)     Chứng minh  : AKB =AKC

d)     Chứng minh :  AKBC

     c )  Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.

           Chứng minh EC //AK

 

Bài 2 :  Cho góc nhọn xOy , C là điểm trên tia Ox, D là điểm trên tia Oy , sao cho OC = OD. Gọi I là điểm trên tia phân giác Oz  của góc xOy , sao cho OI > OC .

    a/  Chứng minh IC = ID và IO là phân giác của góc CID .

    b/  Gọi J là giao điểm của OI và CD , chứng minh OI là đường trung trực của đoạn CD

 

Bài 3 :Cho vuông tại O ,có BK là phân giác , trên cạnh BM lấy điểm I sao cho BO= BI

   a/   Chứng minh :  KI BM

   b/   Gọi A là giao điểm  của BO và IK . Chứng minh: KA = KM

 

Bài 4 : Cho góc nhọn xOy có Oz là phân giác của nó. Từ một điểm M trên tia Oz , Vẽ một đường thẳng song song với Oy cắt Ox tại A . Từ M vẽ một đường thẳng song song Ox , cắt Oy tại B .

    a/  Chứng minh OA = OB

    b/  Vẽ MH Ox tại H , MK Oy tại K . Chứng minh : MH = MK

    c/  Chứng minh OM là trung trực của AB

 

Bài 5:   Cho vuông tại B. Gọi D là trung điểm của cạnh AC. Trên tia đối của tia DB 

              lấy điểm E sao cho DB = DE. Chứng minh:

 a/     

b/ góc AEC lµ gãc vuông

 

Bai 6:  Cho  có AB = AC. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Chứng minh rằng

a/       

b/    B = C 

 

Bai 7: Cho tam giác AOB  . Trên tia đối của tia OA  lấy điểm C  sao cho OC = OA , trên tia đối của   tia OB lấy điểm D sao cho OD = OB

a/  Chứng minh AB // CD

b/  M là nột điểm nằm giữa A và B. Tia MO cắt CD ở N  , chứng minh :

c/   Từ M kẻ MI vuông góc với OA , từ N kẻ NF vuông góc OC , chứng minh : MI = NF

 

Baøi 8:  Cho ∆ ABC coù AB = AC , keû BD ┴ AC  , CE ┴ AB  ( D thuoäc AC , E thuoäc AB )  . Goïi O laø giao ñieåm cuûa BD vaø CE .

  Chöùng minh ;     a/  BD = CE

                              b/ ∆ OEB = ∆ ODC

                              c/ AO laø tia phaân giaùc cuûa goùc BAC .

 

                                                      ----------------------------------------------

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/18/2011 10:37:34 PM | Thể loại: Toán 7 | Lần tải: 14 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.42 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi DE CUONG ON TAP HKI TOAN 7 -HAY, Toán 7. . tailieuhoctap.com chia sẽ đến mọi người thư viện DE CUONG ON TAP HKI TOAN 7 -HAY .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu DE CUONG ON TAP HKI TOAN 7 -HAY trong thể loại Toán 7 được giới thiệu bởi thành viên Quý Nguyễn Quang đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được đưa vào mục Toán 7 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán học 7 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Bài tập tổng hợp Phần đại số Dạng1: Các phép tính với số thực: Bài 1: Thực hiện phép tính: a) ; b)  Bài 2: Thực hiện phép tính: a) ; b) , nói thêm là Bài 3: Thực hiện phép tính: a) ; b) Bài 4: Thực hiện phép tính: a) ; b)  Bài 5: Thực hiện phép tính: a) 12,7 - 17,2 + 199,9 - 22,8 - 149,9; b)  Bài 6: Thực hiện phép tính: a) ; b)  Bài 7: Thực hiện phép tính: a) ; b) , ngoài ra Bài 8: Thực hiện phép tính:

https://tailieuhoctap.com/dethitoan7/de-cuong-on-tap-hki-toan-7-hay.2xvoxq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Bài tập tổng hợp
Phần đại số
Dạng1: Các phép tính với số thực:
Bài 1: Thực hiện phép tính:
a) ; b) 
Bài 2: Thực hiện phép tính:
a) ; b) .
Bài 3: Thực hiện phép tính:
a) ; b)
Bài 4: Thực hiện phép tính:
a) ; b) 
Bài 5: Thực hiện phép tính:
a) 12,7 - 17,2 + 199,9 - 22,8 - 149,9; b) 
Bài 6: Thực hiện phép tính:
a) ; b) 
Bài 7: Thực hiện phép tính:
a) ; b) .
Bài 8: Thực hiện phép tính:
a) ; b) 
Bài 9: Thực hiện phép tính:
a) ; b) .
Bài 10: Thực hiện phép tính:
a) ; b) 

Dạng 2: Tỉ lệ thức – Toán chia tỉ lệ:
Bài 1: Tìm x, y biết: và
Bài 2: Cho y tỉ lệ thuận với x và khi x = 6 thì y = 4.
Hãy biểu diễn y theo x.
Tìm y khi x = 9; tìm x khi .
Bài 3: Tìm x, y, z khi  và 
Bài 4: Cho biết hai đại lượng x và y tỉ lệ nghịch với nhau và khi x = 8 thì y = 15.
a) Hãy biểu diễn y theo x.
b) Tính giá trị của y khi x = 6; x = 10 .
c) Tính giá trị của x khi y = 2; y = 30.
Bài 5: Tìm 2 số x,y biết:  và .
Bài 6: Tìm 2 số a,b biết: 11.a = 5.b và ab=24.
Bài 7: Ba nhà sản xuất góp vốn theo tỉ lệ 3; 5; 7. Hỏi mỗi nhà sản xuất phải góp bao nhiêu vốn biết rằng tổng số vốn là 210 triệu đồng.
Bài 8: Một tam giác có số đo ba góc lần lượt tỉ lệ với 3; 5; 7. Tính số đo các góc của tam giác đó.
Bài 9: Ba đội máy cày, cày ba cánh đồng cùng diện tích. Đội thứ nhất cày xong trong 2 ngày, đội thứ hai trong 4 ngày, đội thứ 3 trong 6 ngày. Hỏi mỗi đội có bao nhiêu máy biết rằng ba đội có tất cả 33 máy.
Bài 10: Cho biết 8 người làm cỏ một cánh đồng hết 5 giờ. Hỏi nếu tăng thêm 2 người (với năng suất như nhau) thì làm cỏ cánh đồng đó trong bao lâu?

Dạng 3: Hàm số - Đồ thị y = ax
Bài 1: Cho hàm số . Tính : 
Bài 2: Cho hàm số y = f(x) = -2x
a/ Tính: f(-2); f(4)
b/ Vẽ đồ thị hàm số y = -2x
Bài 3: Cho hàm số: y = f(x) =
a/ Tính: f(-2); f( 3); f(4).
b/ Vẽ đồ thị hàm số: : y =
* Bài thêm
Bài 1 : Thực hiện phép tính ( tính hợp lý nếu có thể được )
a/  b/  c/  d/ 
e/ 9. g/ h/ 
Bài 2 : Tìm x, biết :
a/  b/ x : 8,5 = 0,69 : (-1,15 ) c/ 2 d/ 

phần hình học
* Chương 1:
Bài 1: Vẽ đoạn thẳng AB dài 2cm và đoạn thẳng BC dài 3cm rồi vẽ đường trung trực của mỗi đoạn thẳng.
Bài 2: Cho hình 1 biết a//b và góc A4= 370. Hình 1
a) Tính góc B4.
b) So sánh góc A1 và B4.
c) Tính góc B2.
Bài 3: Cho hình 2:
a) Vì sao a//b?
b) Tính số đo góc C

Hình 2
* Chương 2:
Bài 1 : Cho có Â =900 và AB=AC.Gọi K là trung điểm của BC
Chứng minh : AKB =AKC
Chứng minh : AKBC
c ) Từ C vẽ đường vuông góc với BC cắt đường thẳng AB tại E.
Chứng minh EC //AK

Bài 2 : Cho góc nhọn xOy , C