mot so de thi hoc ki II toan 6

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008

                M«n To¸n(c¶ sè vµ h×nh) - Líp 6.  Thêi gian lµm bµi: 90 phót

I.Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

   H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi tõ c©u 1 ®Õn c©u 5 mµ em cho lµ ®óng.

C©u1:       b»ng:

A,                 B,                             C,                             D,

C©u2: cña 8,7 lµ:

A,                B,                         C,                            D,

C©u3:.x = th× x b»ng:

A,                  B,                               C,                            D,

C©u4:Sè ®èi cña

A,                  B,                        C,                           D,12

C©u5: Tia 0t lµ tia ph©n gi¸c cña gãc x0y khi:

A,   x0t=y0t

B,x0t +t0y=x0y

C,x0t +t0y=x0y vµ x0t=y0t

C©u 6: §iÒn vµo chç trèng:

a,                  b,                 c,          d,

II. Tù luËn

C©u1:Thùc hiÖn phÐp tÝnh:

a,                              b,

c,                              d,

C©u2:T×m x biÕt:

a,14-(40-x)=-27                           b,

C©u3:TØ lÖ chÊt bét trong ng« lµ 68%.Hái trong 20 kg ng« cã bao nhiªu kg chÊt bét?

C©u4:Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng bê chøa tia 0x x¸c ®Þnh hai tia 0y vµ 0t sao cho 

1

 


a, TÝnh gãc y0t?Tia 0y cã lµ tia ph©n gi¸c gãc x0t kh«ng?v× sao?

b,Gäi tia 0m lµ tia ®èi cña tia 0x .TÝnh gãc m0t?

c,Gäi tia 0a lµ tia ph©n gi¸c cña gãc m0t.TÝnh gãc a0y?

 

 

 

ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008

(Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề)

I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)

Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 10 có 4 phương án trả lời A,B,C,D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chử cái đứng trước phương án đó.

Câu 1 Nếu x-2 = -5 thì x bằng

A. 3                      B. -3                C. -7               D. 7

      Câu 2 Kết quả của phép tính (-2)4 là:

          A. -8                       B. 8                  C. 16               D. 16

Câu 3 Tổng Bằng:

         A.                     B.                   C.              D.

Câu 4 Biết . số x bằng:

         A.                       B.                  C.            D.

Câu5 Biết của x là 45 thì số x là:

         A . 15                       B.  125                 C . 135         D. 105

Câu 6 Kết kuận nào sau đây là không đúng?

         A . Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800. ;  B.  Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800

         C . Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng   1800   ; D.  Hai góc kề bù có tổng số đo bằng  1800

Câu7 Hai góc phụ nhau.Trong đó có một góc bằng 350 số đo góc còn lại là.

         A. 450                      B. 550                   C . 650           D. 1450

Câu8 Hình gồm các điểm cách đều điểm O một lhoảng 6cm là:

         A.Hình tròn tâm O bán kính 6cm              B. Đường tròn tâm O bán kính 3cm

         C. Đường tròn tâm O bán kính 6cm           D. Đường tròn tâm O bán kính 3cm

Câu9 Kết quả của phép tính 26-7(4-12) là:

         A. -30                      B.82                    C.-152             D.7

Câu10 Nếu thì x bằng

         A.3                           B.2                      C.42               D. Kết quả khác

1

 


II.PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm)

Câu1 a.Tính giá trị của biểu thức A=

          b. Tìm x biết

Câu2 Một lớp có 40 học sinh. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá

         a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp.

Câu3 Trên nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox.Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ,

a.Hỏi trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.

b.Tính số đo

c.Hỏi tia Oz có là tia phân giác của góc Hay không .Giải thích.

1

 


§Ò kiÓm tra häc k× II

N¨m häc 2007 – 2008

M«n to¸n líp 6

Thêi gian lµm bµi: 90 phót

I – PhÇn tr¾c nghiÖm: (3®iÓm)

Bµi 1: (2 ®) H·y khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng:

C©u 1:                  NÕu     th×:

A.           B.      C.        D.  C¶ ba c©u trªn ®Òu ®óng

C©u 2:                    Cho th×:

    A.       B.                  C.      D. 

C©u 3: TØ sè phÇn tr¨m cña 5 vµ 20 lµ:

 

      A.  B.                                                C.    25% ;                     D.     0,25%

 

C©u 4: CÆp ph©n sè kh«ng b»ng nhau lµ:

 

      A.  B.            C. D.

 

 

C©u 5: TØ lÖ xÝch cña b¶n ®å lµ .

 1. ChiÒu dµi vÏ 1m; chiÒu dµi thËt lµ 100km.
 2. ChiÒu dµi vÏ lµ 1cm; chiÒu dµi thËt lµ 100dm.
 3. ChiÒu dµi vÏ lµ 1cm; chiÒu dµi thËt lµ 100m;
 4. ChiÒu dµi vÏ lµ 1cm; chiÒu dµi thËt lµ 10dm.

C©u 6: KÕt qu¶ rót gän ph©n sè ®Õn tèi gi¶n lµ:

     A.              B.                    C.   D. 

C©u 7: Tia Ox ®­îc gäi lµ ph©n gi¸c cña gãc yOz nÕu:

A.   Tia Ox n»m gi÷a tia Oy vµ tia Oz.

1

 


A.   Tia Ox t¹o víi hai tia Oy vµ Oz hai gãc b»ng nhau.

B.    Tia Ox n»m gi÷a hai tia Oy vµ Oz vµ t¹o víi hai tia Oy vµ Oz hai gãc b»ng nhau

C.    C¶ ba c©u trªn ®Òu sai.

C©u 8: Hai gãc kÒ nhau khi chóng cã:

 1. Chung c¹nh.
 2. Chung ®Ønh.
 3. Chung ®Ønh vµ chung c¹nh.
 4. Chung c¹nh vµ hai c¹nh cßn l¹i n»m trªn hai nöa mÆt ph¼ng ®èi nhau cã bê chøa c¹nh chung ®ã.

 

Bµi 2: (1®) §iÒn tõ (côm tõ ) hoÆc biÓu thøc thÝch hîp vµo chç trèng:

1)    Muèn t×m cña sè b cho tr­íc ta tÝnh ………………....…....(m,n N, n 0).

2)    Muèn t×m  mét sè biÕt ................................................, ta tÝnh (m, n N*).

3)    Muèn rót gän mét ph©n sè, ta .................................. cña ph©n sè cho mét ­íc chung (kh¸c 1 vµ -1) cña chóng.

4)    Gãc bÑt lµ gãc cã hai c¹nh lµ .................................................................................

 

II – PhÇn tù luËn: (7 ®iÓm)

 

Bµi 1: TÝnh gi¸ trÞ c¸c biÓu thøc:

 

 

 

 

Bµi 2: T×m x biÕt:

 

a)                                                              b)  

 

 

 

Bµi 3: Mét tæ s¶n xuÊt ph¶i lµm mét sè dông cô trong ba th¸ng. Th¸ng thø nhÊt lµm ®­îc sè dông cô. Th¸ng thø hai lµm ®­îc 40% sè dông cô cßn l¹i. th¸ng thø ba lµm ®­îc 120 dông cô. Hái sè dông cô tæ s¶n xuÊt ®· lµm trong ba th¸ng lµ bao nhiªu?

1

 


Bµi 4: Trªn cïng mét nöa mÆt ph¼ng cã bê chøa tia Ox. VÏ hai tia Oy vµ Oz sao cho gãc xOy b»ng 300, gãc xOz b»ng 1100.

a)    Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nµo n»m gi÷a hai tia cßn l¹i? V× sao?

b)    TÝnh sè ®o gãc yOz.

c)     VÏ Ot lµ tia ph©n gi¸c cña gãc yOz. TÝnh sè ®o gãc tOx.

 

 

                               §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm m«n to¸n 6

I – PhÇn tr¾c nghiÖm: 3 ®iÓm

Bµi 1: Mçi c©u khoanh ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm

 

C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

§¸p ¸n

B

B

A

D

C

C

C

D

 

Bµi 2: Mçi c©u ®iÒn ®óng ®­îc 0,25 ®iÓm

1)

2) cña nã b»ng a

3) chia c¶ tö vµ mÉu

4) hai tia ®èi nhau.

II PhÇn tù luËn:

C©u 1: Mçi biÓu thøc tÝnh ®óng ®­îc 0,75 ®iÓm                  

 

 

 

                     

 

1

 


C©u 2: Mçi phÇn ®óng ®­îc 0,75 ®iÓm.

 

a)

 

 

 

     b)

 

 

C©u 3: TÝnh ®óng c¸c phÇn sau mçi phÇn ®­îc 0,5 ®iÓm

 • PhÇn dông cô lµm trong th¸ng thø 2 vµ th¸ng thø 3 lµ: (sè dông cô).
 • PhÇn dông cô lµm ®­îc trong th¸ng thø 2 lµ: (sè dông cô).
 • PhÇn dông cô lµm trong th¸ng thø 3 lµ (sè dông cô).
 • Sè dông cô lµm trong 3 th¸ng lµ (dông cô)

C©u 4:

VÏ h×nh ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm

 

 

 

 

 

 

 

 

a)     Chøng minh ®­îc tia Oy n»m gi÷a hai tia Ox vµ Oz                  0,5 ®iÓm.

b)    TÝnh ®­îc sè ®o gãc yOz b»ng 800                                             0,5 ®iÓm.

c)     LËp luËn ®Ó tÝnh ®óng sè ®o gãc tOx b»ng 850                           0,5 ®iÓm

 

1

 


 

Hä vµ tªn:………………………………..Líp:

Bµi kiÓm tra häc k× II             M«n :  To¸n              §iÓm:……

I.Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Trong c¸c kÕt qu¶ A,B,C,D sau, kÕt qu¶ nµo ®óng,em h·y khoanh trßn vµo bµi lµm:

C©u1:    Gi¸ trÞ cña tÝch : a.b2 víi a = 3 ; b = - 2 lµ :

A.   12

B.    - 12

C.    - 18

D.    18

C©u2:     Ta cã : = 2 chØ khi gi¸ trÞ cña x lµ:

A.   - 5

B.    5 hoÆc 1

C.    5

D.Mét sè kh¸c

C©u3:     MÉu chung nhá nhÊt cña c¸c ph©n sè:   lµ:

A.   336

B.    24

C.    56

D.    16

C©u4:    Sè ®èi cña : lµ :

A.  

B.   

C.   

D.   

C©u5:     Gi¸ trÞ cña :   lµ :

A.  

B.   

C.   

D.   

C©u6:     §æi - 2 ra ph©n sè ®­îc :

A.  

B.   

C.   

D.  Mét ®¸p sè kh¸c

C©u7:      TØ sè cña m vµ 25cm lµ :

A.  

B.    10

C.    m

D.   

C©u8:    KÕt qu¶ cña: lµ :

A.  

B.    -

C.   

D.   

C©u9:  Tia Oz n»m gi÷a Ox vµ Oy nÕu :

A.xOz   = zOy

B.xOz      < xOy

  C.xOz+zOy>xOy

D.xOz+zOy=xOy

C©u10:  Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy nÕu :

A. xOz = zOy  ;                                    B.  xOz + zOy = xOy

C.  xOz + zOy = xOy hoÆc xOz = zOy;   D. xOz =zOy= xOy

PhÇnII:      Tù luËn:

C©u11:T×m x biÕt: a);      b)

1

 


C©u12: Trong mét ®ît lao ®éng trång c©y, Líp 6C ®­îc ph©n c«ng trång 300 c©y. Sè c©y tæ I trång ®­îc chiÕm 40% tæng sè c©y c¶ líp trång. Sè c©y tæ II trång b»ng 85% sè c©y mµ tæ I trång. TÝnh sè c©y tæ III trång ®­îc, biÕt r»ng Líp 6C chØ cã 3 tæ.

C©u13: So s¸nh c¸c ph©n sè sau: a)    vµ                           b)      vµ  

C©u14: Cho biÕt xOy = 130, tia Oz hîp víi tia Oy mét gãc 70.Gäi Ot lµ tia ph©n gi¸c cña xOy . TÝnh sè ®o tOz

Thø      ngµy     th¸ng 5  n¨m 2008

Hä vµ tªn:………………………………..Líp:

Bµi kiÓm tra häc k× II             M«n :  To¸n              §iÓm:……

I.Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan:

Trong c¸c kÕt qu¶ A,B,C,D sau, kÕt qu¶ nµo ®óng,em h·y khoanh trßn vµo bµi lµm:

C©u1:    Gi¸ trÞ cña tÝch : a.b2 víi a = 3 ; b = - 2 lµ :

A.   - 12

B.    12

C.    - 18

D.    18

C©u2:     Ta cã : = 2 chØ khi gi¸ trÞ cña x lµ:

A.   - 5

B.    1

C.    5 hoÆc 1

D.Mét sè kh¸c

C©u3:     MÉu chung nhá nhÊt cña c¸c ph©n sè:   lµ:

A.   16

B.    24

C.    56

D.    336

C©u4:    Sè ®èi cña : lµ :

A.  

B.   

C.   

D.   

C©u5:     Gi¸ trÞ cña :   lµ :

A.  

B.   

C.   

D.   

C©u6:     §æi - 2 ra ph©n sè ®­îc :

A.  

B.   

C.   

D.  Mét ®¸p sè kh¸c

C©u7:      TØ sè cña m vµ 25cm lµ :

A.  

B.    10

C.   

D.    m

C©u8:    KÕt qu¶ cña: lµ :

A.   -

B.   

C.   

D.   

C©u9:  Tia Oz n»m gi÷a Ox vµ Oy nÕu :

A.xOz   = zOy

B.xOz      < xOy

  C.xOz+zOy=xOy

D.xOz+zOy>xOy

1

 


C©u10:  Tia Oz lµ tia ph©n gi¸c cña gãc xOy nÕu :

A. xOz = zOy  ;                                    B.  xOz + zOy = xOy

C.  xOz + zOy = xOy vµ xOz = zOy;   D. xOz =zOy= xOy

PhÇnII:      Tù luËn:

C©u11:T×m x biÕt: a);      b)

C©u12: Trong mét ®ît lao ®éng trång c©y, Líp 6C ®­îc ph©n c«ng trång 200 c©y. Sè c©y tæ I trång ®­îc chiÕm 40% tæng sè c©y c¶ líp trång. Sè c©y tæ II trång b»ng 81,25% sè c©y mµ tæ I trång. TÝnh sè c©y tæ III trång ®­îc, biÕt r»ng Líp 6C chØ cã 3 tæ.

C©u13: So s¸nh c¸c ph©n sè sau: a)    vµ                           b)      vµ  

C©u14: Cho biÕt xOy = 130, tia Oz hîp víi tia Oy mét gãc 60.Gäi Ot lµ tia ph©n gi¸c cña xOy . TÝnh sè ®o tOz

 

 

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 2/27/2010 3:36:59 PM | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.43 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi mot so de thi hoc ki II toan 6, Toán 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn đề thi mot so de thi hoc ki II toan 6 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện mot so de thi hoc ki II toan 6 trong thể loại Toán 6 được chia sẽ bởi user Trang Nguyễn Ngọc đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào chủ đề Toán 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008 Môn Toán(cả số và hình) - Lớp 6, bên cạnh đó Thời gian làm bài: 90 phút I, nói thêm Trắc nghiệm khách quan: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời từ câu 1 tới câu 5 mà em cho là đúng, bên cạnh đó Câu1: bằng: A, B, C, D, Câu2: của 8,7 là: A, B, C, D, Câu3:,còn cho biết thêm x = thì x bằng: A,

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/mot-so-de-thi-hoc-ki-ii-toan-6.4bfgvq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008
Môn Toán(cả số và hình) - Lớp 6. Thời gian làm bài: 90 phút
I.Trắc nghiệm khách quan:
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời từ câu 1 đến câu 5 mà em cho là đúng.
Câu1: bằng:
A, B, C, D,
Câu2: của 8,7 là:
A, B, C, D,
Câu3:.x = thì x bằng:
A, B, C, D, 
Câu4:Số đối của là
A, B, C, D,12
Câu5: Tia 0t là tia phân giác của góc x0y khi:
A, (x0t=(y0t
B,(x0t +(t0y=(x0y
C,(x0t +(t0y=(x0y và (x0t=(y0t
Câu 6: Điền vào chỗ trống:
a, b, c, d,
II. Tự luận
Câu1:Thực hiện phép tính:
a, b,
c, d,
Câu2:Tìm x biết:
a,14-(40-x)=-27 b,
Câu3:Tỉ lệ chất bột trong ngô là 68%.Hỏi trong 20 kg ngô có bao nhiêu kg chất bột?
Câu4:Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia 0x xác định hai tia 0y và 0t sao cho và 
a, Tính góc y0t?Tia 0y có là tia phân giác góc x0t không?vì sao?
b,Gọi tia 0m là tia đối của tia 0x .Tính góc m0t?
c,Gọi tia 0a là tia phân giác của góc m0t.Tính góc a0y?ĐỀ KIỂM TRA TOÁN 6 HỌC KÌ II NĂM HỌC 2007-2008
(Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề)
I) TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm)
Trong mỗi câu từ câu 1 đến câu 10 có 4 phương án trả lời A,B,C,D trong đó chỉ có một phương án đúng. Hãy khoanh tròn chử cái đứng trước phương án đó.
Câu 1 Nếu x-2 = -5 thì x bằng
A. 3 B. -3 C. -7 D. 7
Câu 2 Kết quả của phép tính (-2)4 là:
A. -8 B. 8 C. 16 D. 16
Câu 3 Tổng Bằng:
A. B. C. D.
Câu 4 Biết . số x bằng:
A. B. C. D.
Câu5 Biết của x là 45 thì số x là:
A . 15 B. 125 C . 135 D. 105
Câu 6 Kết kuận nào sau đây là không đúng?
A . Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 1800. ; B. Hai góc kề nhau có tổng số đo bằng 1800
C . Hai góc bù nhau có tổng số đo bằng 1800 ; D. Hai góc kề bù có tổng số đo bằng 1800
Câu7 Hai góc phụ nhau.Trong đó có một góc bằng 350 số đo góc còn lại là.
A. 450 B. 550 C . 650 D. 1450
Câu8 Hình gồm các điểm cách đều điểm O một lhoảng 6cm là:
A.Hình tròn tâm O bán kính 6cm B. Đường tròn tâm O bán kính 3cm
C. Đường tròn tâm O bán kính 6cm D. Đường tròn tâm O bán kính 3cm
Câu9 Kết quả của phép tính 26-7(4-12) là:
A. -30 B.82 C.-152 D.7
Câu10 Nếu thì x bằng
A.3 B.2 C.42 D. Kết quả khác
II.PHẦN TỰ LUẬN(6 điểm)
Câu1 a.Tính giá trị của biểu thức A=
b. Tìm x biết 
Câu2 Một lớp có 40 học sinh. số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Còn lại là học sinh khá
a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh khá so với học sinh cả lớp.
Câu3 Trên nửa mặt phẳng có bờ là tia Ox.Vẽ hai tia Oy và Oz sao cho ,
a.Hỏi trong ba tia Ox,Oy,Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại.
b.Tính số đo