Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

 

KIEÅM TRA HỌC KÌ II

 

I/ MUÏC TIEÂU :

- Heä thoáng  laïi caùc kieán thöùc  ñaõ hoïc vaø caùc pheùp toaùn coäng,tröø, nhaân, chia phaân soá

- Vaän duïng thaønh thaïo lyù thuyeát vaøo giaûi baøi taäp thöïc teá. Reøn luyeän kyõ naêng tinh thaàn nhanh chính xaùc.

- Giuùp HS höùng thuù khi vaän duïng giaûi ñöôïc caùc BT chính xaùc

II/ CHUAÅN BÒ :

GV : Đê kiểm tra, thước kẻ.

HS : OÂn taäp lại các kiến thức đã được ôn.

III/ MA TRAÄN ÑEÀ KIEÅM TRA:

 

                  Cấp độ

 

Tên

chủ đề    

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

1 Số nguyên      (6tiết)

Nhận biết số đối,

Hiểu được các t/c của phép nhân để tính nhanh giá trị của 1 biểu thức.

 

Tìm x

 

 

 

Số câu

Số điểm 1.25    Tỉ lệ 12.5   %

Số câu 1

Số điểm 0.25

Số câu 1

Số điểm 0.5

Số câu 1

Số điểm 0.5

 

Số câu 3

1.25    điểm

=12.5   %

2 Phân số

(32tiết)

 

Nắm được quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu

Nhận biết số đối,

Hiểu  quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu

-Hiểu được cách viết hổn số dưới dạng p.số và ngược lại.

-Hiểu được cách viết p.số dưới dạng số thập phân , số % và ngược lại.

Tìm x

Thực hiện phép tính

Vận dụng các bài toán: Tìm giá trị phân số của 1 số; tìm 1 số khi biết giá trị phân số để giải bài toán,tỉ số phần trăm

Tìm x

Thực hiện phép tính nâng cao

 

 

Số câu

Số điểm  6.75   Tỉ lệ 67.5   %

Số câu 1

Số điểm 1.25

Số câu 4

Số điểm 2.5

Số câu 2

Số điểm 2

Số câu 2

Số điểm 1

Số câu 9

6.75   điểm=67.5   %

3.Góc.

(10 tiết)

 

Học sinh đọc đề hiểu đề bài biết vẽ hình

Áp dụng t/c tia nằm giữa 2 tia, tia phân giác để tính góc

 

 

Số câu

 

Số câu 1

Số câu 3

 

Số câu 4

1


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

Số điểm   2   Tỉ lệ 20%

 

Số điểm 0.5

Số điểm 1.5

 

2điểm=20%

Tổng số câu

Tổng số điểm

Tỉ lệ %

Số câu 2

Số điểm 1,5

15%

Số câu 6

Số điểm 3.5

35%

Số câu 8

Số điểm 5

50%

Số câu 10

Số điểm 10

 

IV/ TIEÁN TRÌNH GIÔØ HOÏC :

Hoaït ñoäng cuûa thaày

Hoaït ñoäng cuûa troø

Ghi baûng

Hoaït ñoäng 1 : OÅn ñònh

GV : Kieåm dieän hoïc sinh .

HS : Lôùp tröôûng ( lôùp phoù ) baùo caùo sæ soá lôùp .

 

Hoaït ñoäng 2 : Kieåm tra baøi cuõ

Kiểm tra chuẩn bị kiểm tra của học sinh.

Thc hiện theo yêu cầu.

 

Hoaït ñoäng 3 : Baøi môùi

Baøi 1: ( 2 ñieåm)

a)  Phaùt bieåu quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu.

b) AÙp duïng: So saùnh hai phaân soá: vaø

Baøi 2: (2ñieåm)

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

a) 28.43+28.57       b)    c) + +        d) : (10,3 – 9,8)  –

Baøi 3: (2 ñieåm)  

1.Tìm số đối của các số sau: ; -10

2.Tìm x biết :

a/        b)   c) 

Baøi 4: (2 ñieåm) Lớp 6 A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, 50%là số học sinh khá,còn lại là số học sinh trung bình.

 a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.

b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp

Baøi 5: (2 ñieåm)

Treân cuøng moät nöûa maët phaúng coù bôø chöùa tia Ox; veõ hai tia Oz, Oy sao cho goùc xOz baèng 50, goùc xOy baèng 100

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia naøo naèm giöõa hai tia coøn laïi? Vì sao?

b)  Tính soá ño goùc yOz?

c)  Tia Oz coù phaûi laø tia phaân giaùc cuûa goùc xOy khoâng? Vì sao?

Hoaït ñoäng 4 : Cuûng coá

Thu bài kiểm tra

Nộp bài kiểm tra.

 

V/ ÑAÙP AÙN – BIEÅU ÑIEÅM :

1


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

  Baøi 1. 2,0 ñieåm

a)  Quy taéc so saùnh hai phaân soá khoâng cuøng maãu: nhö SGK (1,0 ñieåm)

b) Ta coù: vaø  (0,5 ñieåm)

Vì:  (0,5 ñieåm)

Baøi 2: (2ñieåm)

Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)

a) 28.43+28.57   =28(43+57)=28.100=2800   (0,5 ñieåm)

b) =                              (0,5 ñieåm)

   c) + + = + +

                                     =                      (0,5 ñieåm)

d) : (10,3 – 9,8)  – =     

                                        =                (0,5 ñieåm)

 

Baøi 3: (2 ñieåm)

1.Số đối của  số là -                (0,25 ñieåm)

Số đối của số -10  là 10                     (0,25 ñieåm)

2. Tìm x biết 

a/      

2x=-44

x=-22                                (0,5 ñieåm)

b) 

14x=2.(-49)

x=-7                           (0,5 ñieåm)   

c) 

  + x=

  x= = =

x= :==                     (0,5 ñieåm)

1


Trường THCS Bưng Bàng                                                                         Giáo án Số học 6

Baøi 4:(2 ñieåm)

a)Số hs giỏi: 40.=8 (hs)               (0,5 ñieåm)

Số hs khá :40.50% =20 (hs)               (0,5 ñieåm)

Số hs trung bình:40- (8+20) =12 (hs)      (0,5 ñieåm) 

b)Số phầm trăm của số học sinh trung bình :  % = 30%     (0,5 ñieåm)

Baøi 5: (2 ñieåm)

Veõ hình. (0,5 ñieåm) 

 

 

 

 

 

 

a)Vì tia Oz vaø tia Oy cuøng naèm treân nöûa maët phaúng bôø chöùa tia Ox vaø neân tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy.              (0,5 ñieåm)             

b) Vì tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy neân ta coù:

hay  (0,5 ñieåm) 

c) Vì tia Oz naèm giöõa hai tia Ox, Oy vaø neân tia Oz laø tia phaân giaùc cuûa .   (0,5 ñieåm) 

 

 

1

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6 (HAY)

Đăng ngày 5/23/2014 3:41:47 PM | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 258 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.18 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6 (HAY), Toán 6. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6 (HAY) .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang tìm cùng xem , Thư viện ĐỀ THI HỌC KÌ II TOÁN 6 (HAY) thuộc thể loại Toán 6 được giới thiệu bởi bạn Hoài Lê Thị tới học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Toán 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo KIỂM TRA KÌ II (((   I/ MỤC TIÊU : - Hệ thống lại những kiến thức đã học và những phép toán cộng,trừ, nhân, chia phân số - Vận dụng thuần thục lý thuyết vào giải bài tập thực tế, bên cạnh đó Rèn luyện kỹ năng tinh thần nhanh chính xác, thêm nữa - Giúp HS hứng thú khi áp dụng giải được những BT chính xác II/ CHUẨN BỊ : GV : Đê kiểm tra, kẻ, tiếp theo là HS : Ôn tập những kiến thức đã được ôn, kế tiếp là III/ MA

http://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-thi-hoc-ki-ii-toan-6-hay.948uzq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Toán 6KIỂM TRA KÌ II
(((


I/ MỤC TIÊU :
- Hệ thống lại các kiến thức đã học và các phép toán cộng,trừ, nhân, chia phân số
- Vận dụng thành thạo lý thuyết vào giải bài tập thực tế. Rèn luyện kỹ năng tinh thần nhanh chính xác.
- Giúp HS hứng thú khi vận dụng giải được các BT chính xác
II/ CHUẨN BỊ :
GV : Đê kiểm tra, kẻ.
HS : Ôn tập các kiến thức đã được ôn.
III/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

Cấp độ

Tên
chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao


1 Số nguyên (6tiết)
Nhận biết số đối,
Hiểu được các t/c của phép nhân để tính nhanh giá trị của 1 biểu thức.

Tìm x
Số câu
Số điểm 1.25 Tỉ lệ 12.5 %
Số câu 1
Số điểm 0.25
Số câu 1
Số điểm 0.5
Số câu 1
Số điểm 0.5

Số câu 3
1.25 điểm
=12.5 %

2 Phân số
(32tiết)

Nắm được tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu
Nhận biết số đối,
Hiểu tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu
-Hiểu được cách viết hổn số dưới dạng p.số và ngược lại.
-Hiểu được cách viết p.số dưới dạng số thập phân , số % và ngược lại.
Tìm x
hiện phép tính
Vận dụng các bài toán: Tìm giá trị phân số của 1 số; tìm 1 số khi biết giá trị phân số để giải bài toán,tỉ số phần trăm
Tìm x
hiện phép tính nâng caoSố câu
Số điểm 6.75 Tỉ lệ 67.5 %
Số câu 1
Số điểm 1.25
Số câu 4
Số điểm 2.5
Số câu 2
Số điểm 2
Số câu 2
Số điểm 1
Số câu 9
6.75 điểm=67.5 %

3.Góc.
(10 tiết)

Học sinh đọc đề hiểu đề bài biết vẽ hình
Áp dụng t/c tia nằm giữa 2 tia, tia phân giác để tính gócSố câu
Số điểm 2 Tỉ lệ 20%

Số câu 1
Số điểm 0.5
Số câu 3
Số điểm 1.5

Số câu 4
2điểm=20%

Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
Số câu 2
Số điểm 1,5
15%
Số câu 6
Số điểm 3.5
35%
Số câu 8
Số điểm 5
50%
Số câu 10
Số điểm 10


IV/ TIẾN TRÌNH GIỜ HỌC :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Ghi bảng

Hoạt động 1 : Ổn định

GV : Kiểm diện học sinh .
HS : Lớp trưởng ( lớp phó ) báo cáo sỉ số lớp .


Hoạt động 2 : Kiểm tra bài cũ

tra chuẩn bị kiểm tra của học sinh.
hiện theo yêu cầu.


Hoạt động 3 : Bài mới

Bài 1: ( 2 điểm)
a) Phát biểu quy tắc so sánh hai phân số không cùng mẫu.
b) Áp dụng: So sánh hai phân số: và 
Bài 2: (2điểm)
Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có)
a) 28.43+28.57 b) c+  +  d) : (10,3 – 9,8) – 
Bài 3: (2 điểm)
1.Tìm số đối của các số sau: -10
2.Tìm x biết :
a/ bc
Bài 4: (2 điểm) Lớp 6 A có 40 học sinh, số học sinh giỏi chiếm số học sinh cả lớp, 50%là số học sinh khá,còn lại là số học sinh trung bình.
a.Tính số học sinh mỗi loại của lớp.
b. Tính tỉ số phầm trăm của số học sinh trung bình so với học sinh cả lớp
Bài 5: (2 điểm)
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox; vẽ hai tia Oz, Oy sao cho góc xOz bằng 50, góc xOy bằng 100
a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz thì tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?
b) Tính số đo góc yOz?
c) Tia Oz có phải là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

Hoạt động 4 : Củng cố

Thu