Đề thi học kì I-Toán 6 (có đáp án biểu điểm chi tiết)

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


******

§Ò kiÓm tra chÊt l­­îng häc k× I

M«n : To¸n 6

Thêi gian : 90 phót lµm bµi

 

 

I Tr¾c nghiÖm :(2®iÓm)  Chän ®¸p ¸n ®óng.

C©u 1:Sè phÇn tö cña tËp hîp A = lµ:

        A.6                              B.7                                   C.5                              D.8

C©u 2: KÕt qu¶ phÐp tÝnh 34. 3 lµ :

        A.34                              B. 33                               C. 35                           D. 64    

C©u 3: C¸ch viÕt nµo ®­îc gäi lµ ph©n tÝch 120 ra thõa sè nguyªn tè:

       A.120 = 2.3.4.5         B.120 = 1.8.15          C. 120 = 2.60            D.120 = 23.3.5

C©u 4:TËp hîp nµo chØ gåm c¸c sè nguyªn tè:

       A.{3;5;7;11}            B.{3;10;7;13}           C.{13;15;17;19}          D.{1;2;7;5}               

C©u 5: Sè a mµ   - 6 < a + (- 3) < - 4 lµ :

       A.- 1                         B. - 2                          C.- 3                           D. - 4   

C©u 6: T×m sè nguyªn x biÕt  :

       A.3                         B. 3 hoÆc -3                    C.- 3                         D.13   

C©u7 : §o¹n th¼ng MN lµ h×nh gåm:

       A.Hai ®iÓm M vµ N.             

       B. TÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a M vµ N.                 

       C. Hai ®iÓm M , N vµ mét ®iÓm n»m gi÷a M vµ N.             

       D. §iÓm M, ®iÓm N vµ tÊt c¶ c¸c ®iÓm n»m gi÷a M vµ N.

C©u 8:Cho 3 ®iÓm A,B,C th¼ng hµng biÕt AB = 3cm , AC = 2cm , BC = 5cm . Trong 3®iÓm A,B,C ®iÓm nµo n»m gi÷a 2 ®iÓm cßn l¹i ?

       A.®iÓm A               B. ®iÓm B              C. ®iÓm C            D. kh«ng cã ®iÓm nµo

II – Tù luËn : (8®iÓm)

C©u 1: ( 2 ®iÓm )

 Thùc hiÖn phÐp tÝnh :

       a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 )                                  b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010                                    

C©u 2: ( 2 ®iÓm )

T×m x biÕt :

a)  x – 36 : 18 = 12 – 15                                             b) ( 3x – 24) . 73 = 2.74                                       

C©u 3: ( 1®iÓm )

T×m sè tù nhiªn a biÕt  :      ;    vµ 

C©u 4:( 2,5 ®iÓm )

Cho ®o¹n th¼ng AB = 7cm .Trªn tia AB lÊy ®iÓm M sao cho AM = 4cm.

a)     TÝnh ®é dµi MB.

b)    Trªn tia ®èi cña tia AB lÊy ®iÓm K sao cho AK = 4cm. TÝnh ®é dµi KB.

c)     Chøng tá A lµ trung ®iÓm cña ®o¹n th¼ng KM .

C©u 5: ( 0,5 ®iÓm )

Cho    A = 3 + 32 + 33 +……. + 39 + 310 . Chøng minh   A 4

 


 

 

§¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm ®Ò kiÓm tra to¸n häc k× I

M«n : To¸n 6

Thêi gian : 90 phót lµm bµi

I-Tr¾c nghiÖm :

 

C©u

1

2

3

4

5

6

7

8

§¸p ¸n

B

C

D

A

B

B

D

A

BiÓu ®iÓm

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

0,25 đ

II- Tù luËn:

C©u 1: ( 2 ®iÓm )Thùc hiÖn phÐp tÝnh :

a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 )

=35 – ( - 13 )+ (-17)          (0,25®)

=35 + 13 + (-17)               (0,25®)

=48 + (-17)                         (0,25®)

= 31                                    (0,25®)

b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010

=36:4.3 + 2.25 – 1           (0,25®)

=9.3 + 50 – 1                    (0,25®)

=27 + 50 – 1                    (0,25®)

=77-1=76                         (0,25®)

C©u 2: ( 2 ®iÓm )T×m x biÕt :

a)  x – 36 : 18 = 12 – 15

x – 2 = -3                           (0,25®)

x = 2 +(-3)                        (0,25®)

x = -1                                 (0,25®)

VËy x = -1                          (0,25®)

b) ( 3x – 24) . 73 = 2.74 

(3x – 16) = 2.74 : 73                                   (0,25®)                                 (3x – 16) =2.7 =>(3x – 16) = 14 (0,25®)                                   

3x = 30 =>  x = 10                       (0,25®)                                

VËy x = 10                                    (0,25®)                                

C©u 3: ( 1®iÓm )

T×m sè tù nhiªn a biÕt  :         vµ 

=> ¦C( 70;84)                                                                   (0,25®)

¦CLN(70;84) = 14 => ¦C( 70;84) = ¦(14) =                              (0,5®)

=>                                                          (0,25®)

C©u 4:( 2,5 ®iÓm )

a)Do M thuéc tia AB vµ AM<AB => M n»m gi÷a A vµ B                             (0,25®)

ta cã AM + MB = AB => 4cm + MB = 7cm => MB = 7cm – 4cm = 3cm      (0,5®)

VËy MB = 3cm                                                                                                (0,25®)

b) Do B thuéc tia AB,  K thuéc tia ®èi cña tia AB => A n»m gi÷a B vµ K     (0,25®)

ta cã AK + AB = KB => KB = 4cm + 7cm = 11cm                                        (0,5®)

VËy KB = 11cm                                                                                               (0,25®)

c) Do M thuéc tia AB,  K thuéc tia ®èi cña tia AB => A n»m gi÷a M vµ K    (0,25®)

mµ AM = AK = 4cm => A lµ trung ®iÓm cña KM

 


C©u 5: ( 0,5 ®iÓm )

Cho    A = 3 + 32 + 33 +……. + 39 + 310 . Chøng minh   A 4

A = (3 + 32 )+ (33 +34 ) +……. + (39 + 310)                                                       (0,25®)

A = 3(1 + 3 )+ 33 (1 + 3) + +39  (1 + 3)=>A = 3.4 + 33.4 + ........+ 39.4 4  (0,25®)

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/23/2009 7:50:50 AM | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 2458 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề thi học kì I-Toán 6 (có đáp án biểu điểm chitiết), Toán 6. . tailieuhoctap chia sẽ đến các bạn thư viện Đề thi học kì I-Toán 6 (có đáp án biểu điểm chitiết) .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng tham khảo , Thư viện Đề thi học kì I-Toán 6 (có đáp án biểu điểm chitiết) thuộc chuyên mục Toán 6 được chia sẽ bởi bạn Việt Đinh Tiến đến học sinh, sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được giới thiệu vào mục Toán 6 , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 6 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem ****** Đề kiểm tra chất lượng học kì I Môn : Toán 6 Thời gian : 90 phút làm bài   I Trắc nghiệm :(2điểm) Chọn đáp án đúng, cho biết thêm Câu 1:Số phần tử của tụ hội A = là: A, ngoài ra 6 B, kế tiếp là 7 C,còn cho biết thêm 5 D, ngoài ra 8 Câu 2: Kết quả phép tính 34, ngoài ra 3 là : A, bên cạnh đó 34 B,còn cho biết thêm 33 C, bên cạnh đó 35 D, thêm

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-thi-hoc-ki-i-toan-6-co-dap-an-bieu-diem-chi-tiet.zpb7uq.html

Nội dung

Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


******
Đề kiểm tra chất lượng học kì I
Môn : Toán 6
Thời gian : 90 phút làm bàiI Trắc nghiệm :(2điểm) Chọn đáp án đúng.
Câu 1:Số phần tử của tập hợp A = là:
A.6 B.7 C.5 D.8
Câu 2: Kết quả phép tính 34. 3 là :
A.34 B. 33 C. 35 D. 64
Câu 3: Cách viết nào được gọi là phân tích 120 ra thừa số nguyên tố:
A.120 = 2.3.4.5 B.120 = 1.8.15 C. 120 = 2.60 D.120 = 23.3.5
Câu 4:Tập hợp nào chỉ gồm các số nguyên tố:
A.{3;5;7;11} B.{3;10;7;13} C.{13;15;17;19} D.{1;2;7;5}
Câu 5: Số a mà - 6 < a + (- 3) < - 4 là :
A.- 1 B. - 2 C.- 3 D. - 4
Câu 6: Tìm số nguyên x biết :
A.3 B. 3 hoặc -3 C.- 3 D.13
Câu7 : Đoạn thẳng MN là hình gồm:
A.Hai điểm M và N.
B. Tất cả các điểm nằm giữa M và N.
C. Hai điểm M , N và một điểm nằm giữa M và N.
D. Điểm M, điểm N và tất cả các điểm nằm giữa M và N.
Câu 8:Cho 3 điểm A,B,C thẳng hàng biết AB = 3cm , AC = 2cm , BC = 5cm . Trong 3điểm A,B,C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?
A.điểm A B. điểm B C. điểm C D. không có điểm nào
II – Tự luận : (8điểm)
Câu 1: ( 2 điểm )
Thực hiện phép tính :
a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 ) b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010
Câu 2: ( 2 điểm )
Tìm x biết :
a) x – 36 : 18 = 12 – 15 b) ( 3x – 24) . 73 = 2.74
Câu 3: ( 1điểm )
Tìm số tự nhiên a biết : ; và
Câu 4:( 2,5 điểm )
Cho đoạn thẳng AB = 7cm .Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM = 4cm.
Tính độ dài MB.
Trên tia đối của tia AB lấy điểm K sao cho AK = 4cm. Tính độ dài KB.
Chứng tỏ A là trung điểm của đoạn thẳng KM .
Câu 5: ( 0,5 điểm )
Cho A = 3 + 32 + 33 +……. + 39 + 310 . Chứng minh A 4
Đáp án và biểu điểm đề kiểm tra toán học kì I
Môn : Toán 6
Thời gian : 90 phút làm bài

I-Trắc nghiệm :

Câu
1
2
3
4
5
6
7
8

Đáp án
B
C
D
A
B
B
D
A

Biểu điểm
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ

II- Tự luận:
Câu 1: ( 2 điểm )Thực hiện phép tính :
a) 35 – ( 5 – 18 ) + ( –17 )
=35 – ( - 13 )+ (-17) (0,25đ)
=35 + 13 + (-17) (0,25đ)
=48 + (-17) (0,25đ)
= 31 (0,25đ)
b) 62 : 4.3 + 2.52 – 2010
=36:4.3 + 2.25 – 1