đề thi HKII toán 6 có đáp án

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


®Ò kiÓm tra häc k× II n¨m häc 2010 2011

M«n: To¸n líp 6

(Thêi gian lµm bµi 90 phót)

 

 

C©u 1: ( 2,5 ®iÓm ) Chän vµ ghi l¹i ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng vµo bµi lµm.

1/ Ph©n sè tèi gi¶n cña ph©n sè lµ :

A.   B.   C.   D.

2/ Ph©n sè nghÞch ®¶o cña ph©n sè lµ :

A.   B.   C.    D.

3/ Hçn sè  ®­îc viÕt d­íi d¹ng ph©n sè lµ :

A.    B.    C.    D.

4/ Cho biÕt . Sè x thÝch hîp lµ :

  A. 9   B. 3   C. 9   D. 18

 5/  NÕu =  550  =  350 th× :

A. lµ hai gãc bï nhau  B. lµ hai gãc kÒ bï 

C. lµ hai gãc kÒ nhau  D. lµ hai gãc phô nhau.

 

C©u 2: ( 2,5 ®iÓm )

  1) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau:  

   a/      b/

   c/   c/

      2) Chøng tá r»ng  S = cã gi¸ trÞ lµ sè nguyªn.

C©u 3: ( 1,5 ®iÓm ) T×m x, biÕt :  

a) x =           b)     c)

C©u 4: ( 1,5 ®iÓm ) Mét m¶nh v­ên h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 12m, chiÒu réng b»ng 75% chiÒu dµi. TÝnh chu vi vµ diÖn tÝch cña m¶nh v­ên ®ã.

C©u 5: ( 2 ®iÓm )  Trªn ®­êng th¼ng xy, lÊy ®iÓm . Trªn cïng nöa mÆt ph¼ng bê xy, vÏ hai tia , sao cho = 55, = 110 .

 a/ TÝnh c¸c sè ®o cña  .

 b/ Tia cã ph¶i lµ tia ph©n gi¸c cña kh«ng ? v× sao ?

 

 

 

H­íng dÉn chÊm M«n To¸n 6 – Häc k× II (20102011)


C©u 1 (2,5 ®iÓm). Mçi ý ®óng ®­îc 0,5 ®iÓm.

 1/ C  2/ A  3/ B  4/ A  5/ D

 

§¸p ¸n

§iÓm

 

 

 

 

C©u 2

(2,5 ®iÓm)

1) Thùc hiÖn c¸c phÐp tÝnh sau :

a/

b/

c/

d/

 

2) Chøng minh ®­îc 

    S Z

 

 

0,5

 

0,5

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

0,25

0,25

 

 

 

C©u 3

(1,5 ®iÓm)

1/ a/ x  = + = 3

   b/

            

    c/ Suy ra     hoÆc  

                            Do ®ã    hoÆc  

 

0,5

 

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

0,25

 

C©u 4

(1,5 ®iÓm)

ChiÒu réng cña m¶nh ®Êt h×nh ch÷ nhËt lµ : 12. 75% = 9 (m)

Chu vi cña m¶nh ®Êt  :  (9 + 12). 2 =  42(m)

DiÖn tÝch cña m¶nh ®Êt lµ :  12. 9 = 108 (m2)

0,5

0,5

0,5

 

 

 

C©u 5

(2 ®iÓm)

H×nh vÏ ®óng.

a/ Hai tia OA; OB cïng thuéc nöa mÆt ph¼ng bê lµ ®­êng th¼ng xy vµ < (v× 55 < 110)

Nªn tia OA n»m gi÷a hai tia Ox vµ OB.

Khi ®ã +  =

Suy ra = 55

L¹i do kÒ bï víi

Nªn = 180 , suy ra  = 70

b/ Tia OA n»m gi÷a hai tia Ox; OB = = 55

Nªn tia OA lµ tia ph©n gi¸c cña

0,25

 

 

 

0,25

 

 

0,25

 

0,5

 

0,5

 

0,25

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 5/7/2011 10:06:13 PM | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 407 | Lần xem: 4 | Page: 1 | FileSize: 0.49 M | File type: doc
4 lần xem

đề thi đề thi HKII toán 6 có đáp án, Toán 6. . Chúng tôi chia sẽ đến các bạn đề thi đề thi HKII toán 6 có đáp án .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu đề thi HKII toán 6 có đáp án trong danh mục Toán 6 được chia sẽ bởi user Anh Nguyễn Lê Diệu tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Toán 6 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán học 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu đề kiểm tra học kì II năm học 2010 ( 2011 Môn: Toán lớp 6 (Thời gian làm bài 90 phút) Câu 1: ( 2,5 điểm ) Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm, cho biết thêm 1/ Phân số tối giản của phân số là : A, cho biết thêm B, thêm nữa C, nói thêm D, cho biết thêm 2/ Phân số nghịch đảo của phân số là : A,còn cho biết thêm B, ngoài ra C, nói thêm D, ngoài ra 3/

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-thi-hkii-toan-6-co-dap-an.x8uzwq.html

Nội dung

Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


đề kiểm tra học kì II năm học 2010 ( 2011
Môn: Toán lớp 6
(Thời gian làm bài 90 phút)


Câu 1: ( 2,5 điểm ) Chọn và ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng vào bài làm.
1/ Phân số tối giản của phân số là :
A. B. C. D. 
2/ Phân số nghịch đảo của phân số là :
A. B. C. D. 
3/ Hỗn số được viết dưới dạng phân số là :
A. B. C. D. 
4/ Cho biết . Số x thích hợp là :
A. (9 B. (3 C. 9 D. (18
5/ Nếu = 550 , = 350 thì :
A. và là hai góc bù nhau B. và là hai góc kề bù
C. và là hai góc kề nhau D. và là hai góc phụ nhau.

Câu 2: ( 2,5 điểm )
1) Thực hiện các phép tính sau:
a/ b/ 
c/ c/ 
2) Chứng tỏ rằng S = có giá trị là số nguyên.
Câu 3: ( 1,5 điểm ) Tìm x, biết :
a) x ( = b) c) 
Câu 4: ( 1,5 điểm ) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 12m, chiều rộng bằng 75% chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh vườn đó.
Câu 5: ( 2 điểm ) Trên đường thẳng xy, lấy điểm . Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy, vẽ hai tia , sao cho = 55(, = 110( .
a/ Tính các số đo của và .
b/ Tia là có phải là tia phân giác của không ? vì sao ?Hướng dẫn chấm Môn Toán 6 – Học kì II (2010(2011)
Câu 1 (2,5 điểm). Mỗi ý đúng được 0,5 điểm.
1/ C 2/ A 3/ B 4/ A 5/ D

Đáp án
Điểm

Câu 2
(2,5 điểm)
1) Thực hiện các phép tính sau :
a/ 
b/ 
c/ 
d/

2) Chứng minh được và 
( S ( Z


0,5

0,5

0,50,5


0,25
0,25
Câu 3
(1,5 điểm)
1/ a/ x = + = 3
b/ 
x 
c/ Suy ra hoặc 
Do đó hoặc 

0,5


0,25

0,25

0,25

0,25


Câu 4
(1,5 điểm)
Chiều rộng của mảnh đất hình chữ nhật là : 12. 75% = 9 (m)
Chu vi của mảnh đất là : (9 + 12). 2 = 42(m)
Diện tích của mảnh đất là : 12. 9 = 108 (m2)
0,5
0,5
0,5
Câu 5
(2 điểm)
Hình vẽ đúng.
a/ Hai tia OA; OB cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng xy và < (vì 55( < 110()
Nên tia OA nằm giữa hai tia Ox và OB.
Khi đó