Đề kiểm tra HKI PGD Thủy Nguyên 2008-2009

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


PGD Thuû Nguyªn, ngµy 27 th¸ng 12 n¨m 2008

§Ò kiÓm  tra häc k× I m«n To¸n 6

(Thêi gian 90 phót)

N¨m häc 2008- 2009

A. §Ò  bµi

I. Tr¾c nghiÖm kh¸ch quan

Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt.

C©u 1: (0,25 ®iÓm)

- Cho tËp hîp  A={a,b,c,m} trong c¸c phÇn tö sau phÇn tö nµo kh«ng thuéc tËp hîp A.

A.a                          B.b                     C.c                    D.n

C©u 2: (0,25 ®iÓm)         

- Cho hai tËp hîp: X={1;3} vµ Y={1;3;5} khi ®ã:

A. X Y            B. X Y                  C. X Y             D. X=Y

C©u 3: (0,25 ®iÓm) §iÒn vµ chç ……®Ó ®­îc ba sè lµ ba sè tõ nhiªn liªn tiÕp:

………;63;……….

C©u 4: (0,25 ®iÓm) ViÕt tÝch 136. 133 thµnh mét lòy thõa:

A. 138                       B. 139                       C. 132                 D. 133         

C©u 5: (0,25 ®iÓm) Trong c¸c sè sau, sè nµo võa chia hÕt cho 2 vµ võa chia hÕt cho 5?

A. 13475                     B. 2614                 C. 15120                  D. 36815

C©u 6: (0,25 ®iÓm) Trong c¸c sè sau, sè nµo lµ béi cña 12.

A. 18             B.24           C. 30                 D.6

C©u 7: (0,25 ®iÓm) Trong c¸c sè sau sè nµo lµ sè nguyªn tè.

A. 457                   B. 438                    C. 423                         D. 484

C©u 8: (0,25 ®iÓm) Cho h×nh vÏ bªn:

 

§iÒn kÝ hiÖu hoÆc thÝch hîp vµo ?

M a        N    a

C©u 9: (0,5 ®iÓm)

- §iÒn vµo chç …… ®Ó cã kh¼ng ®Þnh ®óng?

Ba ®iÓm A, B, C th¼ng hµng khi ba ®iÓm A, B, C …………mét ®­êng th¼ng.

C©u 10: (0,5 ®iÓm) NÕu MO +ON =MN th×

A.M n»m gi÷a O vµ N

B. N n»m gi÷a O vµ M

C. O n»m gi÷a M vµ N

D. M,O, N kh«ng th¼ng hµng

II. Tù luËn

Bµi 1: (2,0 ®iÓm) Thùc hiÖn phÐp tÝnh (TÝnh nhanh nÕu ®­îc)

a)     72 + 137+ 28

b)    2.4.25.50

c)     38.63 + 38.37

d)    48: 46 + 37 :34

Bµi 2(1,0 ®iÓm)

T×m ¦CLN vµ BCNN cña 2016 vµ 3024

Bµi 3: (1,0 ®iÓm)


Ba con tµu cËp bÕn theo c¸ch sau: tai I cø 15 ngµy cËp bÕn mét lÇn, tµu II cø 20 ngµy cËp bÕn 1 lÇn, tµu III ccø 12 ngµy cËp bÕn mét lÇn. LÇn ®Çu c¶ ba cïng cËp bÕn vµo mét ngµy. Hái sau Ýt nhÊt bao nhiªu ngµy c¶ ba tµu l¹i cïng cËp bÕn?

Bµi 4: (2 ®iÓm)

a) Cho M lµ mét ®iÓm thuéc ®o¹n th¼ng EF. BiÕt EM = 3 cm MF =4cm. TÝnh EF?

b) Cho ®o¹n th¼ng AB cã ®é dµi 13 cm. §iÓm C n»m gi÷a A vµ B. BiÕt CA – CB =7cm TÝnh ®é dµi CA, CB:

B. §¸p ¸n vµ biÓu ®iÓm

I. Tr¾c nghiÖm (3 ®iÓm)

1.D   2. 62,63,64    3.A         4.B         5.C        6.B      7.A      8. Ma, Na

9. cïng thuéc(cïng n»m trªn)   10.C

(Mçi c©u chän ®óng 0,25 ®iÓm; c©u 9,10 cho 0,5 ®iÓm)

II. Tù luËn (7 ®iÓm)

Bµi 1 (2,0 ®iÓm)

a)72 + 137+ 28 = (72+28) +137=237      (0,5 ®iÓm)

b)  2.4.25.50 = (2.50)(4.25) = 100.100=10000    (0,5 ®iÓm)

c) 38.63 + 38.37 = 38(63+27)=38.100 = 3800    (0,5 ®iÓm)

d) 48: 46 + 37 :34 = 42 + 33 = 16 + 27 = 43     (0,5 ®iÓm)

Bµi 2: (1,0 ®iÓm)

¦CLN(2016,3024) = 1008       (0,5 ®iÓm)

BCNN(2016,3024) = 6048       (0,5 ®iÓm)

Bµi 3: (2,0 ®iÓm)

Sè ngµy Ýt nhÊt ®Ó ba tµu cïng cËp bÕn 1 ngµy kÓ tõ lÇn ®Çu cïng cËp bÕn lµ BCNN(15,20,12)                                                                                                                               (0,75 ®iÓm)

Ta cã BCNN(15,20,12) =60        (0,75 ®iÓm)

VËy sau Ýt nhÊt 60 ngµy c¶ ba tµu cïng cËp bÕn     (0,5 ®iÓm)

Bµi 4 (2,0 ®iÓm)

a) VÏ h×nh (0,25 ®iÓm)

V× M n»m gi÷a E, F nªn EM+MF = EF      (0,25 ®iÓm)

Thay sè 3 + 4 = EF suy ra EF = 7 cm      (0,5 ®iÓm)

b) VÏ h×nh

(0,25 ®iÓm)

V× C n»m gi÷a A vµ B nªn CA + CB = AB =13 cm     (0,25 ®iÓm)

Mµ CA – CB = 7 cm

Nªn suy ra CA = 10cm ; CB = 3 cm       (0,5 ®iÓm)

 

(Häc sinh lµ c¸ch kh¸c ®óng – cho ®iÓm tèi ®a)

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 3/1/2009 10:44:37 PM | Thể loại: Toán 6 | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Đề kiểm tra HKI PGD Thủy Nguyên 2008-2009, Toán 6. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu tới các bạn tài liệu Đề kiểm tra HKI PGD Thủy Nguyên 2008-2009 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Tài liệu Đề kiểm tra HKI PGD Thủy Nguyên 2008-2009 thuộc thể loại Toán 6 được giới thiệu bởi thành viên Kiên Nguyễn Quang tới thành viên nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được giới thiệu vào thể loại Toán 6 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 6 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu PGD Thuỷ Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2008 Đề kiểm tra học kì I môn Toán 6 (Thời gian 90 phút) Năm học 2008- 2009 A, thêm nữa Đề bài I, tiếp theo là Trắc nghiệm khách quan Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất,còn cho biết thêm Câu 1: (0,25 điểm) - Cho tụ họp A={a,b,c,m} trong những phần tử sau phần tử nào ko thuộc tụ họp A, cho biết thêm A, thêm nữa a B, cho biết thêm b C, thêm nữa c D, bên cạnh đó n Câu 2: (0,25 điểm)

https://tailieuhoctap.com/dethitoan6/de-kiem-tra-hki-pgd-thuy-nguyen-2008-2009.ssz0tq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


PGD Thuỷ Nguyên, ngày 27 tháng 12 năm 2008
Đề kiểm tra học kì I môn Toán 6
(Thời gian 90 phút)
Năm học 2008- 2009
A. Đề bài
I. Trắc nghiệm khách quan
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1: (0,25 điểm)
- Cho tập hợp A={a,b,c,m} trong các phần tử sau phần tử nào không thuộc tập hợp A.
A.a B.b C.c D.n
Câu 2: (0,25 điểm)
- Cho hai tập hợp: X={1;3} và Y={1;3;5} khi đó:
A. X( Y B. X( Y C. X( Y D. X=Y
Câu 3: (0,25 điểm) Điền và chỗ ……để được ba số là ba số từ nhiên liên tiếp:
………;63;……….
Câu 4: (0,25 điểm) Viết tích 136. 133 thành một lũy thừa:
A. 138 B. 139 C. 132 D. 133
Câu 5: (0,25 điểm) Trong các số sau, số nào vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5?
A. 13475 B. 2614 C. 15120 D. 36815
Câu 6: (0,25 điểm) Trong các số sau, số nào là bội của 12.
A. 18 B.24 C. 30 D.6
Câu 7: (0,25 điểm) Trong các số sau số nào là số nguyên tố.
A. 457 B. 438 C. 423 D. 484
Câu 8: (0,25 điểm) Cho hình vẽ bên:

Điền kí hiệu ( hoặc (thích hợp vào ( ?
M ( a N ( a
Câu 9: (0,5 điểm)
- Điền vào chỗ …… để có khẳng định đúng?
Ba điểm A, B, C thẳng hàng khi ba điểm A, B, C …………một đường thẳng.
Câu 10: (0,5 điểm) Nếu MO +ON =MN thì
A.M nằm giữa O và N
B. N nằm giữa O và M
C. O nằm giữa M và N
D. M,O, N không thẳng hàng
II. Tự luận
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu được)
72 + 137+ 28
2.4.25.50
38.63 + 38.37
48: 46 + 37 :34
Bài 2(1,0 điểm)
Tìm ƯCLN và BCNN của 2016 và 3024
Bài 3: (1,0 điểm)
Ba con tàu cập bến theo cách sau: tai I cứ 15 ngày cập bến một lần, tàu II cứ 20 ngày cập bến 1 lần, tàu III ccứ 12 ngày cập bến một lần. Lần đầu cả ba cùng cập bến vào một ngày. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cả ba tàu lại cùng cập bến?
Bài 4: (2 điểm)
a) Cho M là một điểm thuộc đoạn thẳng EF. Biết EM = 3 cm MF =4cm. Tính EF?
b) Cho đoạn thẳng AB có độ dài 13 cm. Điểm C nằm giữa A và B. Biết CA – CB =7cm Tính độ dài CA, CB:
B. Đáp án và biểu điểm
I. Trắc nghiệm (3 điểm)
1.D 2. 62,63,64 3.A 4.B 5.C 6.B 7.A 8. M(a, N(a
9. cùng thuộc(cùng nằm trên) 10.C
(Mỗi câu chọn đúng 0,25 điểm; câu 9,10 cho 0,5 điểm)
II. Tự luận (7 điểm)
Bài 1 (2,0 điểm)
a)72 + 137+ 28 = (72+28) +137=237 (0,5 điểm)
b) 2.4.25.50 = (2.50)(4.25)