Đề cương lớp 8

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP

I. PHẦN LÝ THUYẾT.

C©u 1: Ých lîi cña ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ g×?

 1. ViÖc tÝnh to¸n ®­îc thùc hiÖn tù ®éng
 2. Khi c¸c d÷ liÖu thay ®æi th× c¸c tÝnh to¸n còng ®­îc cËp nhËt tù ®éng
 3. Cã c¸c c«ng cô gióp tr×nh bµy d÷ liÖu næi bËt vµ ®Ñp m¾t
 4. Cã thÓ dÔ dµng t¹o ra c¸c biÓu ®å minh häa trùc quan
 5. TÊt c¶ c¸c ý trªn

C©u 2: Giao cña hµng vµ cét ®­îc gäi lµ:

 1. D÷ liÖu     C. Cét
 2. Tr­êng     D. C«ng thøc

C©u 3: Côm tõ “F5” trong hép tªn cã nghÜa lµ:

 1. PhÝm chøc n¨ng F5   C. ¤ ë cét F hµng 5
 2. Ph«ng ch÷ hiÖn thêi lµ F5   D. ¤ ë hµng F cét 5

C©u 4: Khi gâ c«ng thøc vµo mét «, kÝ tù ®Çu tiªn ph¶i lµ:

 1. ¤ ®Çu tiªn tham chiÕu tíi   C. DÊu nh¸y
 2. DÊu ngoÆc ®¬n    D. DÊu b»ng

C©u 5: Trong c¸c ph¸t biÓu sau, ph¸t biªu nµo sai?

 1. DÊu “=” lµ dÊu ®Çu tiªn em cÇn gâ khi nhËp c«ng thøc vµo mét «
 2. Víi mäi « trong trang tÝnh, néi dung hiÖn lªn trong « ®ã chÝnh lµ néi dung hiÖn trªn thanh c«ng thøc khi chän « ®ã
 3. Thay cho viÖc gâ ®Þa chØ cña mét « tÝnh trong c«ng thøc em cã thÓ dïng chuét ®Ó chän « ®ã. §Þa chØ cña « ®­îc chän sÏ ®­îc tù ®éng ®­a vµo c«ng thøc
 4. Cã thÓ nhËp néi dung cña mét « bÊt k× b»ng c¸ch gâ trùc tiÕp néi dung cÇn nhËp vµo thanh c«ng thøc sau khi nh¸y chuét chän « ®ã.

C©u 6: Cho c¸c « vµ néi dung nhËp vµo t­¬ng øng trong b¶ng sau:

§Þa chØ «

C1

B2

A1

A5

D3

D4

Néi dung nhËp vµo

=(12+7)/A1

=A1+A5

2

7

=(B2+1)/10

=(9+5)/A1

 1. H·y cho biÕt kÕt qu¶ g× sÏ ®­îc thÓ hiÖn trong c¸c « trªn?
 2. Thay gi¸ trÞ t¹i A1 thµnh 7. KÕt qu¶ c¸c « sÏ thay ®æi thÕ nµo?
 3. Thay néi dung ghi trong B2 thµnh 10, råi ®æi néi dung ghi t¹i A1 thµnh 5. KÕt qu¶ thu ®­îc t¹i c¸c « trªn sÏ nh­ thÕ nµo?

C©u 7: B¹n An nãi “Mét nhãm c¸c « t¹o nªn mét khèi”. B¹n nãi ®óng hay sai? T¹i sao?

C©u 8: Trong  c¸c c«ng thøc sau, c«ng thøc nµo sÏ thùc hiÖn ®­îc? C«ng thøc nµo ch­¬ng tr×nh b¸o lçi? NÕu thùc hiÖn ®­îc thi kÕt qu¶ hiÖn ra lµ g×?

 1. F2 “=B2/10+1 (víi B2 “E26”)
 2. B2 “=A3-1 (víi A3 “2/30/2007”)
 3. G12 “=D1>X5” (víi D1 “14”; X5 “=D1/2”)
 4. C8 “=F2+Q1” (víi F2 “12.5”; Q1 “28”)

C©u 9 H·y cho biÕt kÕt qu¶ cña hµm tÝnh tæng trªn trang tÝnh trang h×nh sau

 

 1. = SUM (A1: A3);
 2. = SUM (A1: A3, 100);
 3. = SUM (A1+ A4);
 4. = SUM (A1: A2, A5).

 

C©u 10: H·y kÕt nèi mçi thµnh phÇn ë cét A víi mét thµnh phÇn t­¬g øng ë cét B trong b¶ng sau ®Ó t¹o thµnh c©u hîp lÝ

A

B

1. C¸c cét

2. §Þa chØ cña «

3. §Ó kÝch ho¹t «

4. C¸c hµng

5. Trang tÝnh

a. ®­îc ®¸nh sè thø tù b»ng c¸c sè, b¾t ®Çu tõ 1, 2, 3

b. ®­îc ®¸nh sè thø tù b»ng c¸c ch÷ c¸i, b¾t ®Çu tõ A, B, C

c. ®­îc chia thµnh c¸c cét vµ c¸c hµng

d. cã thÓ nh¸y chuét vµo « ®ã

e. lµ cÆp tªn cét vµ tªn hµng

C©u 11: Nh÷ng ph¸t biÓu sau ®óng hay sai? Cho biÕt ý kiÕn cña em b»ng c¸ch ®¸nh dÊu (x) vµo « (§óng hay Sai) t­¬ng øng

 

§óng

Sai

1. Khèi C6:D9 kh«ng ®ång nhÊt víi khèi C9:D6

 

 

2. Hép tªn cho biÕt néi dung « hiÖn ®ang ®­îc kÝch ho¹t

 

 

3. Thanh c«g thøc cho biÕt néi dung « hiÖn ®ang ®­îc kÝch ho¹t

 

 

4. Mçi khèi ph¶i cã nhiÒu h¬n mét «

 

 

5. D÷ liÖu trong trang tÝnh ®­îc tham chiÕu ®Õn th«ng qua ®Þa chØ cña chóng

 

 

C©u 12: H·y cho biÕt kÕt qu¶ cña hµm tÝnh trung b×nh (AVERAGE) trªn trang tinh trog h×nh sau:

 1. AVERAGE (A1:A4;
 2. AVERAGE (A1:A4,100)
 3. AVERAGE (A1:A5)
 4. AVERAGE (A1:A2,A4)

C©u 13: Muèn xãa h¼n mét hµng ra khái trang tÝnh, ta ®¸nh dÊu khèi chän hµng nµy vµ thùc hiÖn

 1. NhÊn phÝm Delete
 2. Table  Delete rows
 3. Edit Delete
 4. Tools delete

 

C©u 14: H·y cho biÕt ý nghÜa c¸c nót lÖnh trªn thanh c«ng cô ®Þnh d¹ng (Formatting) cña Excel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C©u 15: H·y chän c©u ®óng trong c¸c c©u sau:

 1. §Ó ®Þnh d¹ng néi dung cña mét (hoÆc nhiÒu « tÝnh) em cÇn chän « tÝnh (hoÆc c¸c « tÝnh) ®ã. Sau khi ®Þnh d¹ng l¹i, néi dung c¬ b¶n cña c¸c « tÝnh sÏ ®­îc thay ®æi t­¬ng øng víi kiÓu ®Þnh d¹ng.
 2. Trªn mét b¶ng tÝnh, d÷ liÖu kiÓu sè lu«n c¨n lÒ ph¶i, cßn kiÓu kÝ tù lu«n c¨n lÒ tr¸i
 3. Trong MS Excel, ta chØ ®Þnh d¹ng ®­îc ph«ng ch÷, kiÓu ch÷ vµ cì ch÷, c¨n lÒ vµ t« mµu ch÷, t« mµu nÒn
 4. T¹o viÒn cho c¸c « tÝnh lµ mét chøc n¨ng trong ®Þnh d¹ng trang tÝnh

c©u 16: H·y nªu c¸c b­íc ®Ó thùc hiÖn viÖc:

- Thay ®æi ph«ng ch÷   - Thay ®æi cì ch÷

 - T« mµu nÒn cho c¸c « tÝnh  - KÎ ®­êng biªn cña c¸c « tÝnh

C©u 17: §iÒn vµo chç trèng (...) trong c¸c c©u d­íi ®©y b»ng c¸ch chän tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp trong danh s¸ch: tÝnh to¸n, ®Þnh d¹ng

 Chøc n¨ng chÝnh cña c¸c ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh lµ hç trî (.........). Tuy nhiªn chóng còng cã c¸c c«ng cô phong phó gióp tr×nh bµy trang tÝnh nh­ thay ®æi ph«ng ch÷, cì ch÷ vµ kiÓu ch÷, c¨n lÒ trong « tÝnh, t« mµu nÒn.... C¸c c«ng cô nµy ®­îc gäi víi tªn chung lµ c«ng cô (.........)

c©u 18: ¤ cña trang tÝnh cã sè 1.52, « B1 cã sè 2.61. Sè trong « C1 ®­îc ®Þnh d¹ng lµ sè nguyªn. NÕu trong « C1 cã c«ng thøc = A1+B1, em sÏ nhËn ®­îc kÕt qu¶ g× trong « ®ã?

c©u 19: Gi¶ sö « A1 cã nÒn mµu vµng vµ ch÷ mµu ®á. ¤ A3 cã nÒn tr¾ng vµ ch÷ mµu ®en. NÕu sao chÐp néi dung « A1 vµo « A3, em thö dù ®o¸n sau khi sao chÐp « A3 cã nÒn vµ ph«ng ch÷ mµu g×?

c©u 20: Gi¶ sö 8 « trong cét B cña trang tÝnh, tõ hµng 3 ®Õn hµng 10 cã c¸c sè víi hai ch÷ sèb sau dÊu chÊm thËp ph©n. Em h·y nªu c¸c thao t¸c ®Þnh d¹ng ®Ó c¸c sè ®ã ®­îc hiÓn thÞ nh­ lµ c¸c sè nguyªn.

c©u 21: T×m nh÷ng c©u sai trong c¸c c©u sau:

 1. C¸c cét trong cïng mét danh s¸ch d÷ liÖu kh«ng ®­îc kh¸c nhau vÒ kiÓu d÷ liÖu
 2. Cã thÓ s¾p xÕp theo thø tù t¨ng dÇn hoÆc gi¶m dÇn
 3. Hµng tiªu ®Ò kh«ng ®­îc cã kiÓu d÷ liÖu kh¸c víi d÷ liÖu trong c¸c « cßn l¹i trªn cïng cét
 4. cã thÓ chän bÊt k× hµng nµo trªn mét trang tÝnh

c©u 22: muèn s¾p xÕp toµn bé trang tÝnh theo thø tù t¨ng dÇn cña mét cét nµo ®ã, tr­íc hÕt ta ph¶i lµm g×?

 1. Chän cét ®ã
 2. chän cét sè thø tù
 3. chän hµng tiªu ®Ò cña trang tÝnh
 4. c¶ 3 ph­¬ng ¸n trªn ®Òu sai

c©u 23: Nh÷ng ph¸t biÓu sau ®óng hay sai? Cho biÕt ý kiÕn cña em b»ng c¸ch ®¸nh dÊu (x) vµo « (§óng hay Sai) t­¬ng øng

 

§óng

Sai

1. C¸c biÓu ®å tr×nh bµy th«ng tin sè d­íi d¹ng h×nh ¶nh.

 

 

2. ChØ cã thÓ tr×nh bµy tõng lo¹i d÷ liÖu b»ng duy nhÊt mét lo¹i biÓu ®å phï hîp víi nã

 

 

3. Khi d÷ liÖu thay ®æi, ph¶i x©y dùng biÓu ®å l¹i tõ ®Çu

 

 

4. CÇn ph¶i biÕt lËp tr×nh th× míi t¹o ®­îc c¸c biÓu ®å

 

 

5. BiÓu ®å cét hiÓn thÞ c¸c sè liÖu d­íi d¹ng c¸c cét

 

 

 

C©u 24: Hép tho¹i Chart Wizard cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c th«ng tin nµo sau ®©y cho biÓu ®å?

 1. Tiªu ®Ò
 2. cã ®­êng l­íi hay kh«ng
 3. chó gi¶i cho c¸c trôc
 4. tÊt c¶ c¸c th«ng tin trªn

C©u 25: H·y ®iÒn tªn c¸c lo¹i biÓu ®å thÝch hîp vµo c¸c chç trèng (...) trong c¸c c©u d­íi ®©y b»ng c¸ch chän trong danh s¸ch: ®­êng gÊp khóc, h×nh trßn

 1. BiÓu ®å (.............) th­êng ®­îc dïng ®Ó quan s¸t sù thay ®æi (t¨ng lªn hay gi¶m ®i) cña d÷ liÖu. Ta cã thÓ so s¸nh c¸c sè liÖu cña hai biÓu ®å mét c¸ch nhanh chãng.

 2. BiÓu ®å (...............) ®­îc dïng ®Ó hiÓn thÞ c¸c phÇn cña mét khèi tæng thÓ

 

 Câu 26: Trong các thao tác sau, đâu là thao tác mở hộp thoại để chọn hướng giấy in?

a. View Page Break  Preview   b. File Page setup Page

c. File  Page setup Margins   d. Cả 3 cách trên đều sai.

Câu 27: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ đã được tạo ra, em có thể

a. Nháy nút              trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp

b.Phải xoá biểu đồ cũ và thực hiện lại các thao tác tạo biểu đồ.

c. Nháy nút                trên thanh công cụ biểu đồ và chọn kiểu thích hợp

d. Đáp án khác

Câu 28: Hộp tên hiển thị:

a. Địa chỉ của ô đang được kích hoạt.   b. Nội dung của ô đang được kích hoạt.

c. Công thức của ô đang được kích hoạt.  d. Kích thước của ô được kích hoạt.

Câu 29:Liệt kê những thành phần có trên màn hình Excel nhưng lại không có trên màn hình Word

a. Thanh công thức, ô, thanh cuốn dọc  

b. Thanh công cụ, thanh công thức

c. Thanh công thức, bảng chọn Data (dữ liệu), trang tính 

d. Thanh công thức, ô, thanh bảng chọn

Câu 30: Mục đích của việc sử dụng biểu đồ là gì?

a. Minh họa dữ liệu trực quan    b. Dễ so sánh dữ liệu

c. Dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của dữ liệu d. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 31: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định

a. Miền dữ liệu để tạo biểu đồ là gì?    b. Hàng đầu tiên của bảng số liệu

c. Cột đầu tiên của bảng số liệu   d. Toàn bộ dữ liệu

Câu 32: Sau khi lọc theo yêu cầu thì dữ liệu trong cột được lọc đó sẽ thay đổi thế nào?

a. Sẽ được sắp xếp tăng dần.    b. Sẽ được sắp xếp giảm dần.

c. Dữ liệu giữ nguyên theo vị trí ban đầu.  d. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 33:Lệnh: Data Filter Show all dùng để làm gì?

a. Hiển thị các kết quả vừa lọc   b. Sắp xếp cột vừa lọc theo thứ tự tăng dần

c. Hiển thị tất cả dữ liệu trong bảng vừa lọc.  d. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 34: Đáp án nào dưới đây không phải là công dụng của việc trình bày văn bản bằng bảng?

a. Thực hiện nhu cầu tính toán.   b. Thực hiện chỉnh sửa, trang trí văn bản.

c. Vẽ biểu đồ với số liệu có trong bảng.  d. Thông tin trình bày cô đọng, dễ so sánh.

 

Câu 35:Muốn sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập lại, em phải thực hiện thao tác gì?

a. Nháy trên ô tính và sửa dữ liệu.   b. Nháy trên thanh công thức.

c. Nháy đúp trên ô tính và sửa dữ liệu.  d. Cả đáp án b và c.

Câu 36 :Làm thế nào để điều chỉnh được các trang in sao cho hợp lí?

a. Xem trước khi in, ngắt trang hợp lí   b. Chọn hướng giấy in

c. Đặt lề cho giấy in     d. Cả 3 cách đều đúng

Câu 37: Lợi ích của việc xem trước khi in?

a. Kiểm tra trước những gì sẽ được in ra  b. Kiểm tra dấu ngắt trang đang ở vị trí nào

c. Kiểm tra lỗi chính tả trước khi in.   d. Cả 3 phương án trên đều sai

Câu 38: Khi một ô tính được kích hoạt, trên thanh công thức sẽ hiển thị:

a. Nội dung của ô.     b. Công thức chứa trong ô.

c. Nội dung hoặc công thức của ô.   d. Địa chỉ của ô.

Câu 39: Dữ liệu nào không phải là dữ liệu số trong các trường hợp sau:

a. -1243      b. 12 năm

c. 3,457.986      d. 1999999999999999999

Câu 40: Một trang tính trong chương trình bảng tính ?

a. Gồm các cột và các hàng    b. Là miền làm việc chính của bảng tính

c. Là một thành phần của bảng tính   d. Cả 3 phương án trên

Câu 41:  Biếu tượng Undo có tác dụng

a. Sao chép dữ liệu     b. Phục hồi thao tác trước

c. Dán dữ liệu      d. Di chuyển dữ liệu

Câu 42: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là:

a. Dấu ngoặc đơn     b. Dấu nháy

c. Dấu bằng      d. Ô đầu tiên tham chiếu tới

Câu 43: Khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì Excel sẽ hiển thị trong ô các kí tự

a) #       b) %

c) *        d) &

Câu 44: Ta dùng lệnh File Save có công dụng:

a. Lưu bảng tính     b. Mở bảng tính mới

c. Thoát bảng tính     d. Mở bảng tính đã có sẵn

Câu 45: Để khởi động bảng tính Excel, ta thực hiện:

a. Nháy đúp chuột vào biểu tương.   b. Nháy phải chuột, chọn Open

c. StartProgramsMicrosoft Word  d. Cả 3 câu đều đúng.

Câu 46: Để làm phép toán 3/4 + 7/9, ta dùng lệnh

 a solve   b plot  c expand   d simplify

Câu 47:Để vẽ biểu đồ y=9*x + 3

 a simplify  b expand  c solve   d plot

 


II. Thùc hµnh :

 C©u 1:LËp b¶ng tÝnh tæng chi tiªu gia ®×nh trong quý I theo mÉu nh­ ë h×nh d­íi ®©y:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Tù bæ sung thªm c¸c cét cho c¸c th¸ng cña quý II
 2. H·y dïng c¸c hµm cã s½n ®Ó t×nh:
  1. Møc chi trung b×nh theo c¸c kho¶n cña mçi th¸ng
  2. Tæng chi tiªu trong quý I vµ quý II
  3. Chi tiªu trung b×nh mçi th¸ng
  4. Sè tiÒn chi lín nhÊt trong mét th¸ng
  5. Sè tiÒn chi tiÕt kiªm (nhá) nhÊt trong mét th¸ng

 

C©u 2: §Ó hiÓu râ h¬n vÒ c¸c häc sinh líp m×nh phô tr¸ch, thÇy gi¸o chñ nhiÖm më mét cuéc ®iÒu tra tÊt c¶ c¸c häc sinh trong líp vÒ viÖc sö dông thêi gian ngoµi giê lªn líp cña c¸c em. (líp cã 50 häc sinh). Sau ®©y lµ kÕt qu¶ ®iÒu tra

- Tù häc ë nhµ: 50

 - Lµm c«ng viÖc trog gia ®×nh: 38

 - Lµm thªm nghÒ phô gióp gia ®×nh: 10

 - Ch¬i thÓ thao: 26

 - Häc thªm to¸n: 48

 - Häc thªm tiÕng anh: 35

 Em h·y gióp thÇy gi¸o lËp b¶ng tÝnh Excel vµ thùc hiÖn thèng kª

 1. TÝnh tØ lÖ phÇn tr¨m theo sè l­îng häc sinh tham gia vµo tõng môc (môc ë ®©y chØ mét c¸ch sö dông thêi gian ngoµi giê lªn líp
 2. Sè l­îng Ýt nhÊt vµ tØ lÖ thÊp nhÊt t­¬ng øng c¸c häc sinh tham gia t¹i mét môc nµo ®ã
 3. Sè l­îng nhiÒu nhÊt vµ tØ lÖ cao nhÊt t­¬ng øng c¸c häc sinh tham gia t¹i mét môc nµo ®ã
 4. Sè l­îng trung b×nh vµ tØ lÖ trung b×nh t­¬ng øng c¸c häc sinh tham gia vµo c¸c môc.
 5. L­u b¶ng tÝnh víi tªn Bangthongke.xls

 

C©u 3:Më b¶ng Bangthongke.xls vµ thùc hiÖn

a. Trang trÝ b¶ng b»ng c¸c c«ng cô ®Þnh d¹ng

 b. ThiÕt ®Æt h­íng giÊy in ®øng, ®iÒu chØnh c¸c ®­êng d­íi, c¨n lÒ sao cho néi dung ®­îc in ë gi÷a trang A4, in b¶ng

 

c©u 4: T¹o b¶ng tÝnh hoctap.xls ®Ó nhËp ®iÓm häc tËp cña líp em. TÝnh to¸n c¸c sè liÖu thèng kª sau ®©y:

 1. §iÓm trung b×nh tÊt c¶ c¸c m«n cho tõng häc sinh
 2. §iÓm trung b×nh tõng m«n cña tÊt c¶ c¸c häc sinh trong líp
 3. gi¸ trÞ cao nhÊt cña ®iÓm trung b×nh c¸c m«n
 4. gi¸ trÞ thÊp nhÊt cña ®iÓm trung b×nh c¸c m«n
 5. ®iÓm cao nhÊt trong líp

-         §Þnh d¹ng trang in vµ in b¶ng tÝnh

Câu 5:Cho bảng tính:

 

 

A

B

C

D

E

F

G

1

BẢNG ĐIỂM MÔN TIN HỌC CĂN BẢN

2

STT

Họ và tên

THCB

WORD

EXCEL

Tổng điểm

Trung bình

3

1

Nguyễn Hảo Hớn

10

8.5

8

?

?

4

2

Trần Lạc Gia

7

9

8.5

?

?

5

3

Lý Nhược Đồng

9

8

6.5

?

?

6

4

Mai Trúc Lâm

9

8

5

?

?

7

5

Nguyễn Thị Thúy

7

9

10

?

?

8

6

Trần Mai Lan

7

6

5

?

?

9

7

Lý Thanh Thanh

6.5

9.5

7

?

?

10

 

Điểm cao nhất

?

?

?

 

 

11

 

Điểm thấp nhất

?

?

?

 

 

 

Yêu cầu:

 

1/ Nhập nội dung bảng tính theo mẫu trên.

2/ Lưu với tên và đường dẫn sau: D:\ Họ và tên học sinh - lớp.

3/ Dùng hàm để tìm điểm cao nhất, điểm thấp nhất.

4/ Dùng hàm để tính tổng ba môn của mỗi học sinh.

5/ Tính điểm trung bình của các môn.

 

 

---------------------***----------------------
 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 6/25/2009 8:34:35 AM | Thể loại: Tin học 8 | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề cương lớp 8, Tin học 8. . tailieuhoctap.com trân trọng giới thiệu tới mọi người thư viện Đề cương lớp 8 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện Đề cương lớp 8 thuộc thể loại Tin học 8 được giới thiệu bởi bạn Hương Cù Thị Xuân tới các bạn nhằm mục tiêu tham khảo , tài liệu này được đưa vào mục Tin học 8 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tin học Tin học 8 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP I, tiếp theo là PHẦN LÝ THUYẾT, nói thêm Câu 1: lợi của chương trình bảng tính là gì? Việc tính toán được thực hiện tự động Khi những dữ liệu đổi thay thì những tính toán cũng được cập nhật tự động Có những công cụ giúp mô tả dữ liệu vượt trội và đẹp mắt Có thể dễ dàng tạo thành những biểu đồ minh họa trực giác Tất cả những ý trên Câu 2: Giao của hàng và cột được gọi là: Dữ liệu C, bên cạnh đó Cột Trường D, bên cạnh đó Công thức Câu 3: Cụm

https://tailieuhoctap.com/dethitinhoc8/de-cuong-lop-8.5z4iuq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP
I. PHẦN LÝ THUYẾT.
Câu 1: lợi của chương trình bảng tính là gì?
Việc tính toán được thực hiện tự động
Khi các dữ liệu thay đổi thì các tính toán cũng được cập nhật tự động
Có các công cụ giúp trình bày dữ liệu nổi bật và đẹp mắt
Có thể dễ dàng tạo ra các biểu đồ minh họa trực quan
Tất cả các ý trên
Câu 2: Giao của hàng và cột được gọi là:
Dữ liệu C. Cột
Trường D. Công thức
Câu 3: Cụm từ “F5” trong hộp tên có nghĩa là:
Phím chức năng F5 C. Ô ở cột F hàng 5
Phông chữ hiện thời là F5 D. Ô ở hàng F cột 5
Câu 4: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là:
Ô đầu tiên tham chiếu tới C. Dấu nháy
Dấu ngoặc đơn D. Dấu bằng
Câu 5: Trong các phát biểu sau, phát biêu nào sai?
Dấu “=” là dấu đầu tiên em cần gõ khi nhập công thức vào một ô
Với mọi ô trong trang tính, nội dung hiện lên trong ô đó chính là nội dung hiện trên thanh công thức khi chọn ô đó
Thay cho việc gõ địa chỉ của một ô tính trong công thức em có thể dùng chuột để chọn ô đó. Địa chỉ của ô được chọn sẽ được tự động đưa vào công thức
Có thể nhập nội dung của một ô bất kì bằng cách gõ trực tiếp nội dung cần nhập vào thanh công thức sau khi nháy chuột chọn ô đó.
Câu 6: Cho các ô và nội dung nhập vào tương ứng trong bảng sau:
Địa chỉ ô
C1
B2
A1
A5
D3
D4

Nội dung nhập vào
=(12+7)/A1
=A1+A5
2
7
=(B2+1)/10
=(9+5)/A1

Hãy cho biết kết quả gì sẽ được thể hiện trong các ô trên?
Thay giá trị tại A1 thành 7. Kết quả các ô sẽ thay đổi thế nào?
Thay nội dung ghi trong B2 thành 10, rồi đổi nội dung ghi tại A1 thành 5. Kết quả thu được tại các ô trên sẽ như thế nào?
Câu 7: Bạn An nói “Một nhóm các ô tạo nên một khối”. Bạn nói đúng hay sai? Tại sao?
Câu 8: Trong các công thức sau, công thức nào sẽ thực hiện được? Công thức nào chương trình báo lỗi? Nếu thực hiện được thi kết quả hiện ra là gì?
F2 “=B2/10+1 (với B2 “E26”)
B2 “=A3-1 (với A3 “2/30/2007”)
G12 “=D1>X5” (với D1 “14”; X5 “=D1/2”)
C8 “=F2+Q1” (với F2 “12.5”; Q1 “28”)
Câu 9 Hãy cho biết kết quả của hàm tính tổng trên trang tính trang hình sau

= SUM (A1: A3);
= SUM (A1: A3, 100);
= SUM (A1+ A4);
= SUM (A1: A2, A5).

Câu 10: Hãy kết nối mỗi thành phần ở cột A với một thành phần tươg ứng ở cột B trong bảng sau để tạo thành câu hợp lí
A
B

1. Các cột
2. Địa chỉ của ô
3. Để kích hoạt ô
4. Các hàng
5. Trang tính
a. được đánh số thứ tự bằng các số, bắt đầu từ 1, 2, 3…
b. được đánh số thứ tự bằng các chữ cái, bắt đầu từ A, B, C…