Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Tröôøng THPT Huyønh Thuùc Khaùng Ñeà Thi Hoïc Kì I Ban A,C

Hoï teân: ....................... Moân: Tin hoïc

Lôùp:......................... Thôøi gian: 45’

Ñieåm

Lôøi pheâ

 

 

 

 

 

I/ Phaàn traéc nghieäm (4ñ)

Caâu 1: Ñeå giaûi pt baäc nhaát ax + b = 0 vôùi a, b thuoäc kieåu Integer thì bieán x thuoäc kieåu naøo trong caùc kieåu sau?

a. Byte    b. Integer  c. Real   d. Char

Caâu 2: caáu truùc chung cuûa moät chöông trình goàm maùy phaàn?

a. 2     b. 3   c. 4   d. 5

Caâu 3: Trong NNLT Pascal töø khoùa Uses duøng ñeå ?

a. Khai baùo bieán    b. Khai baùo haèng 

c. Khai baùo kieåu    d. Khai baùo thö vieän chöông trình.

Caâu 4: Bieán A coù theå nhaän caùc giaù trò 2; 5; 7; 15; 18 vaø bieán B coù theå nhaän caùc giaù trò 0.1; 0.7; 0.9; 10.4; 15.8 khai baùo naøo trong caùc khai baùo sau laø ñuùng nhaát?

a. Var  A,B: byte;    b. Var  A,B: real;

c. Var  A: byte;    d. Var  A: real;

 B: real; B: byte;

Caâu 5: Ñeå tính dieän tích  S cuûa hình chöõ  nhaät coù caïnh A, B vôùi giaù trò nguyeân naèm trong phaïm vi töø 73 ñeán 128, caùch khai baùo S naøo döôùi ñaây laø ñuùng vaø toán ít boä nhôù nhaát

a. Var  S:word;    b. Var  S:real; 

c. Var  S:longint;    d. Var  S:boolean;

Câu 6: Cho biết các lệnh sau có mấy lỗi cú pháp:

Var  a,b:byte;

If  a>b then  writeln(a); else write(b)

a. Không có lỗi  b. Có 1 lỗi  c. Có 2 lỗi  d. Có 3 lỗi

Câu 7: Cho a,b là các biến kiểu nguyên, kết qủa in ra màn hình của đoạn chương trình sau là bao nhiêu?

a:=10; b:=15;

if a<b then

  Begin

 a:=a+3;

 b:=b-1;

End;

Write(a:4);

a. 13    b. 16   c. 19   d. 14

Câu 8. Hãy cho biết kết qủa in ra màn hình là bao nhiêu khi  x  là biến thực?

x:=10;

If x<=10 then x:=x-5;

Writeln(x:3:1);

a. 10.0    b. 5.0   c.5   d. 10

Câu 9. Cho a,b là biến nguyên, lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn nhất giữa a và b?

a. If a >b  then readln(a) else readln(b); b. If a<b then writeln(a) else writeln(b);

c. If a>b then write(a) else write(b);   d. If a>b then write(b) else write(a);

Caâu 10: Xeùt ñoaïn chöông trình

If  x=0 then y:=0

Else if  x<0 then y:=sqrt(sqrt(-x))

Else y:=sqrt(sqrt(x));

Ñieàu khaúng ñònh naøo sau ñaây laø ñuùng?

a. ñoaïn chöông trình treân tính   b. ñoaïn chöông trình treân tính

c. caû a vaø b ñeàu sai     d. caû a vaø b ñeàu ñuùng

II/ Phaàn thöïc haønh (6ñieåm)

Vieát chöông trình nhaäp vaøo 2 soá vaø cho hieån thò ra maøn hình keát quaû sau:

 

 

 x2+y2 neáu x2+y21

Z=  X+y neáu x2+y2>1 vaø yx

 0.5 neáu x2+y2>1 vaø y<x

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Đề thi học kì 1-k11

Đăng ngày 5/8/2009 7:01:07 AM | Thể loại: Tin học 11 | Lần tải: 1 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi Đề thi học kì 1-k11, Tin học 11. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Đề thi học kì 1-k11 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Đề thi học kì 1-k11 trong danh mục Tin học 11 được giới thiệu bởi user Hoàng Võ Minh đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Tin học 11 , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Tin học Tin học 11 ,bạn có thể tải về free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo Trường THPT Huỳnh Thúc KhángĐề Thi Học Kì I Ban A,C Họ tên: Môn: Tin học Lớp: Thời gian: 45’ Điểm Lời phê     I/ Phần trắc nghiệm (4đ) Câu 1: Để giải pt bậc nhất ax + b = 0 với a, b thuộc kiểu Integer thì biến x thuộc kiểu nào trong những kiểu sau? a, nói thêm là Byte b, cho biết thêm Integer c, tiếp theo là Real d, kế tiếp là Char Câu 2: cấu trúc chung của một chương trình gồm máy phần? a, bên cạnh đó 2 b, kế tiếp là 3 c, ngoài ra 4 d, bên

http://tailieuhoctap.com/dethitinhoc11/de-thi-hoc-ki-1-k11.bt4buq.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tin học 11


Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng Đề Thi Học Kì I Ban A,C
Họ tên: Môn: Tin học
Lớp: Thời gian: 45’
Điểm
Lời phêI/ Phần trắc nghiệm (4đ)
Câu 1: Để giải pt bậc nhất ax + b = 0 với a, b thuộc kiểu Integer thì biến x thuộc kiểu nào trong các kiểu sau?
a. Byte b. Integer c. Real d. Char
Câu 2: cấu trúc chung của một chương trình gồm máy phần?
a. 2 b. 3 c. 4 d. 5
Câu 3: Trong NNLT Pascal từ khóa Uses dùng để ?
a. Khai báo biến b. Khai báo hằng
c. Khai báo kiểu d. Khai báo thư viện chương trình.
Câu 4: Biến A có thể nhận các giá trị 2; 5; 7; 15; 18 và biến B có thể nhận các giá trị 0.1; 0.7; 0.9; 10.4; 15.8 khai báo nào trong các khai báo sau là đúng nhất?
a. Var A,B: byte; b. Var A,B: real;
c. Var A: byte; d. Var A: real;
B: real; B: byte;
Câu 5: Để tính diện tích S của hình chữ nhật có cạnh A, B với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 73 đến 128, cách khai báo S nào dưới đây là đúng và tốn ít bộ nhớ nhất
a. Var S:word; b. Var S:real;
c. Var S:longint; d. Var S:boolean;
Câu 6: Cho biết các lệnh sau có mấy lỗi cú pháp:
Var a,b:byte;
If a>b then writeln(a); else write(b)
a. Không có lỗi b. Có 1 lỗi c. Có 2 lỗi d. Có 3 lỗi
Câu 7: Cho a,b là các biến kiểu nguyên, kết qủa in ra màn hình của đoạn chương trình sau là bao nhiêu?
a:=10; b:=15;
if a Begin
a:=a+3;
b:=b-1;
End;
Write(a:4);
a. 13 b. 16 c. 19 d. 14
Câu 8. Hãy cho biết kết qủa in ra màn hình là bao nhiêu khi x là biến thực?
x:=10;
If x<=10 then x:=x-5;
Writeln(x:3:1);
a. 10.0 b. 5.0 c.5 d. 10
Câu 9. Cho a,b là biến nguyên, lệnh nào sau đây in ra màn hình số lớn nhất giữa a và b?
a. If a >b then readln(a) else readln(b); b. If ac. If a>b then write(a) else write(b); d. If a>b then write(b) else write(a);
Câu 10: Xét đoạn chương trình
If x=0 then y:=0
Else if x<0 then y:=sqrt(sqrt(-x))
Else y:=sqrt(sqrt(x));
Điều khẳng định nào sau đây là đúng?
a. đoạn chương trình trên tính b. đoạn chương trình trên tính
c. cả a và b đều sai d. cả a và b đều đúng
II/ Phần thực hành (6điểm)
Viết chương trình nhập vào 2 số và cho hiển thị ra màn hình kết quả sau:


x2+y2 nếu x2+y21
Z= X+y nếu x2+y2>1 và yx
0.5 nếu x2+y2>1 và y