Bài tập lớn Số 2 - Ứng dụng Tin học trong cuộc sống

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Tr­êng THPT T©y Hå        Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng       M«n: Tin häc

 

 

 

Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu

        Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc

 

 

 

 

Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh bµi tËp:

 

10 hs/

nhãm

Tªn chñ ®Ò

Tªn phÇn mÒm

Giíi thiÖu phÇn mÒm sö dông

H×nh ¶nh, video

1

Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt

 

 

2

Hç trî viÖc qu¶n lý

 

 

3

Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn

 

 

4

TruyÒn th«ng

 

 

5

So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng

 

 

6

TrÝ tuÖ nh©n t¹o

 

 

7

Gi¸o dôc

 

 

8

Gi¶i trÝ

 

 

 

§Ò bµi 1: §ãng vai lµ c«ng ty viÕt phÇn mÒm h·y giíi thiÖu ®Õn kh¸ch hµng s¶n phÈm mµ bªn b¹n cung cÊp øng dông trong c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.

 

§Ò bµi 2: Sö dông c¸c phÇn mÒm, c¸c c«ng cô, tiÖn Ých cã s½n ®Ó thiÕt kÕ 1 phÇn mÒm øng dông vµo c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.

 

Yªu cÇu ®èi víi häc sinh :

 1. ChuÈn bÞ : T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng, trªn m¹ng Internet, s¸ch gi¸o khoa...
 2. ThuyÕt tr×nh :

-          §Ò 1 : Sö dông phÇn mÒm Powerpoint ®Ó thiÕt kÕ.

-          §Ò 2 : S¶n phÈm lµ phÇn mÒm do chÝnh nhãm thiÕt kÕ, giíi thiÖu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®· sö dông phÇn mÒm hç trî nµo.

 1. S¶n phÈm hoµn thµnh :

-          §Ò 1:  göi vµo hßm th­ cña Gi¸o viªn:  huongtin@thpt-tayho-hanoi.edu.vn

-          §Ò 2 : Nép trùc tiÕp cho Gi¸o viªn

 1. Thêi h¹n nép s¶n phÈm:  kÕt thóc bµi 6 sgk Tin häc 10.
 2. Thêi gian thuyÕt tr×nh:

-          Theo Thêi khãa biÓu häc Bµi 8 sgk Tin häc 10.

-          Mçi nhãm sÏ thuyÕt tr×nh : 15’

 

Th­ëng ®iÓm: Céng thªm 1 ®iÓm vµo s¶n phÈm

1.      T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng

2.      T×m ®­îc nhiÒu th«ng tin, cã trÝch dÉn tªn tµi liÖu, m· tµi liÖu, ngµy m­în


Tr­êng THPT T©y Hå        Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng       M«n: Tin häc

 

 

 

Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu

        Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc

 

 

 

 

Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh bµi tËp:

 

10 hs/

nhãm

Tªn chñ ®Ò

Tªn phÇn mÒm

Giíi thiÖu phÇn mÒm sö dông

H×nh ¶nh, video

1

Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt

 

 

2

Hç trî viÖc qu¶n lý

 

 

3

Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn

 

 

4

TruyÒn th«ng

 

 

5

So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng

 

 

6

TrÝ tuÖ nh©n t¹o

 

 

7

Gi¸o dôc

 

 

8

Gi¶i trÝ

 

 

 

§Ò bµi 1: §ãng vai lµ c«ng ty viÕt phÇn mÒm h·y giíi thiÖu ®Õn kh¸ch hµng s¶n phÈm mµ bªn b¹n cung cÊp øng dông trong c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.

 

§Ò bµi 2: Sö dông c¸c phÇn mÒm, c¸c c«ng cô, tiÖn Ých cã s½n ®Ó thiÕt kÕ 1 phÇn mÒm øng dông vµo c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.

 

Yªu cÇu ®èi víi häc sinh :

 1. ChuÈn bÞ : T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng, trªn m¹ng Internet, s¸ch gi¸o khoa...
 2. ThuyÕt tr×nh :

-          §Ò 1 : Sö dông phÇn mÒm Powerpoint ®Ó thiÕt kÕ.

-          §Ò 2 : S¶n phÈm lµ phÇn mÒm do chÝnh nhãm thiÕt kÕ, giíi thiÖu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®· sö dông phÇn mÒm hç trî nµo.

 1. S¶n phÈm hoµn thµnh :

-          §Ò 1:  göi vµo hßm th­ cña Gi¸o viªn:  huongtin@thpt-tayho-hanoi.edu.vn

-          §Ò 2 : Nép trùc tiÕp cho Gi¸o viªn

 1. Thêi h¹n nép s¶n phÈm:  kÕt thóc bµi 6 sgk Tin häc 10.
 2. Thêi gian thuyÕt tr×nh:

-          Theo Thêi khãa biÓu häc Bµi 8 sgk Tin häc 10.

-          Mçi nhãm sÏ thuyÕt tr×nh : 15’

 

Th­ëng ®iÓm: Céng thªm 1 ®iÓm vµo s¶n phÈm

1.      T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng

2.      T×m ®­îc nhiÒu th«ng tin, cã trÝch dÉn tªn tµi liÖu, m· tµi liÖu, ngµy m­în


Tr­êng THPT T©y Hå        Gi¸o viªn: Ph¹m ThÞ Thu H­¬ng       M«n: Tin häc

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 8/4/2011 11:07:42 PM | Thể loại: Tin học 10 | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.04 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Bài tập lớn Số 2 - Ứng dụng Tin học trong cuộc sống, Tin học 10. . tailieuhoctap trân trọng giới thiệu tới đọc giả tài liệu Bài tập lớn Số 2 - Ứng dụng Tin học trong cuộc sống .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , Tài liệu Bài tập lớn Số 2 - Ứng dụng Tin học trong cuộc sống thuộc thể loại Tin học 10 được chia sẽ bởi user Hương Phạm Thị Thu tới mọi người nhằm mục đích nâng cao kiến thức , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề Tin học 10 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Tin học Tin học 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh bµi tËp: 10 hs/ nhãm Tªn chñ ®Ò Tªn phÇn mÒm Giíi thiÖu phÇn mÒm sö dông H×nh ¶nh, video 1 Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt  2 Hç trî viÖc qu¶n lý  3 Tù ®éng ho¸ vµ

https://tailieuhoctap.com/dethitinhoc10/bai-tap-lon-so-2-ung-dung-tin-hoc-trong-cuoc-song.kx68wq.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi

Ch­¬ng 1: Kh¸i niÖm vÒ hÖ c¬ së d÷ liÖu
Bµi 8 – Nh÷ng øng dông cña Tin häc
Dùa vµo chñ ®Ò d­íi ®©y b¹n h·y chän 1 trong 2 ®Ò ®Ó hoµn thµnh bµi tËp:

10 hs/
nhãm
Tªn chñ ®Ò
Tªn phÇn mÒm
Giíi thiÖu phÇn mÒm sö dông
H×nh ¶nh, video

1
Gi¶i c¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt2
Hç trî viÖc qu¶n lý3
Tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn4
TruyÒn th«ng5
So¹n th¶o, in Ên, l­u tr÷, v¨n phßng6
TrÝ tuÖ nh©n t¹o7
Gi¸o dôc8
Gi¶i trÝ
§Ò bµi 1: §ãng vai lµ c«ng ty viÕt phÇn mÒm h·y giíi thiÖu ®Õn kh¸ch hµng s¶n phÈm mµ bªn b¹n cung cÊp øng dông trong c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.

§Ò bµi 2: Sö dông c¸c phÇn mÒm, c¸c c«ng cô, tiÖn Ých cã s½n ®Ó thiÕt kÕ 1 phÇn mÒm øng dông vµo c¸c lÜnh vùc liÖt kª ë trªn.

Yªu cÇu ®èi víi häc sinh :
ChuÈn bÞ : T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng, trªn m¹ng Internet, s¸ch gi¸o khoa...
ThuyÕt tr×nh :
§Ò 1 : Sö dông phÇn mÒm Powerpoint ®Ó thiÕt kÕ.
§Ò 2 : S¶n phÈm lµ phÇn mÒm do chÝnh nhãm thiÕt kÕ, giíi thiÖu trong qu¸ tr×nh thiÕt kÕ ®· sö dông phÇn mÒm hç trî nµo.
S¶n phÈm hoµn thµnh :
§Ò 1: göi vµo hßm th­ cña Gi¸o viªn: huongtin@thpt-tayho-hanoi.edu.vn
§Ò 2 : Nép trùc tiÕp cho Gi¸o viªn
Thêi h¹n nép s¶n phÈm: kÕt thóc bµi 6 sgk Tin häc 10.
Thêi gian thuyÕt tr×nh:
Theo Thêi khãa biÓu häc Bµi 8 sgk Tin häc 10.
Mçi nhãm sÏ thuyÕt tr×nh : 15’

Th­ëng ®iÓm: Céng thªm 1 ®iÓm vµo s¶n phÈm
T×m kiÕm tµi liÖu t¹i th­ viÖn cña Tr­êng
T×m ®­îc nhiÒu th«ng tin, cã trÝch dÉn tªn tµi liÖu, m· tµi liÖu, ngµy m­în