KHẢO SÁT CUỐI KÌ 1 LỚP 4

Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 


Hä vµ tªn häc sinh : ………………….KiÓm tra cuèi häc k× I – 2009 – 2010

 

Lớp 4 ............................                                   MÔN TIẾNG VIỆT

                                            (Thêi gian: 40 phót  )

PhÇn I: §äc

Bµi 1: §äc thµnh tiÕng

 

Bµi 2:(§äc hiÓu ) Em h·y ®äc thÇm ®o¹n v¨n d­íi ®©y

                                                «ng tr¹ng th¶ diÒu

... Sau v×  nghÌo qu¸, NguyÔn HiÒn ph¶i bá häc. Ban ngµy, ®i ch¨n tr©u, chó ®øng ngoµi líp nghe gi¶ng, kh«ng bá sãt buæi nµo. Tèi ®Õn, ®îi b¹n häc thuéc bµi míi m­în vë vÒ häc. S¸ch cña chó lµ l­ng tr©u, nÒn c¸t, bót lµ ngãn tay, hay lµ m¶nh g¹ch vì; cßn ®Ìn lµ vá trøng th¶ ®om ®ãm vµo trong. BËn lµm, bËn häc lµ thÕ mµ c¸nh diÒu cña chó vÉn bay cao, tiÕng s¸o vÉn vi vót tÇng m©y. Mçi lÇn cã k× thi ë tr­êng, chó lµm bµi vµo l¸ chuèi kh« vµ nhê b¹n xin thÇy chÊm hé. Bµi cña chó ch÷ tèt v¨n hay, v­ît xa c¸c häc trß cña thÇy.

      ThÕ råi vua më khoa thi. Chó bÐ th¶ diÒu ®ç tr¹ng nguyªn. ¤ng tr¹ng khi Êy míi cã m­êi ba tuæi.

Dùa vµo ®o¹n v¨n, ®¸nh dÊu (x) vµo « trèng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt:

 

1. V× sao NguyÔn HiÒn bá häc

   a)       v× nghÌo qu¸;   b)         v× kh«ng thÝch häc   c)         mÑ kh«ng cho ®i häc

 

2. Nh÷ng chi tiÕt nµo cho ta thÊy NguyÔn HiÒn chÞu khã häc tËp?

a)         §øng ngoµi nghe gi¶ng

   

b)         §øng ngoµi nghe gi¶ng, m­în vë b¹n ®Ó häc

  

c)        §øng ngoµi nghe gi¶ng, m­în vë b¹n ®Ó häc, viÕt trªn l­ng tr©u, trªn c¸t b»ng ngãn tay hoÆc b»ng m¶nh g¹ch, lµm bµi thi vµo l¸ chuèi kh«.

3. Em häc tËp ®­îc g× ë NguyÔn HiÒn?

a)         Ch¨m chØ lµm viÖc

 

b)         Ham häc, biÕt v­ît qua khã kh¨n ®Ó häc.

  

c)         Ngoan ngo·n, lÔ phÐp.

4. T×m 3 ®éng tõ cã trong ®o¹n v¨n vµ chän mét ®éng tõ võa t×m ®­îc ®Ó ®Æt mét c©u (kh«ng lÊy c©u trong ®o¹n v¨n trªn)

 ……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

 

...................................................................................................................................................

 

5. G¹ch ch©n ë d­íi vÞ ng÷ c©u sau

 

Chó lµm bµi vµo l¸ chuèi kh« vµ nhê b¹n xin thÇy chÊm hé.

 

 

PhÇn II: ViÕt

Bµi 3: ChÝnh t¶:  Nghe GV ®äc vµ chÐp l¹i ®o¹n  bµi “ ChiÕc xe ®¹p cña chó T­ ” – TiÕng ViÖt 4, tËp 1, trang 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bµi 4 (TËp lµm v¨n) Em h·y t¶ vÒ chiÕc cÆp s¸ch cña em hoÆc cña b¹n em

(Tõ 8 ®Õn 10 c©u)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§iÓm bµi kiÓm tra: - §iÓm ®äc:Bµi 1......../10,Bµi 2:......./10

- §iÓm viÕt:Bµi 3......../10; bµi 4:……../10                                     

  - §iÓm chung:....................                                                        

 

 


KiÓm tra cuèi k× - n¨m häc 2009-2010

M«n TiÕng ViÖt – Líp 4       

 

H­íng dÉn chÊm vµ cho ®iÓm

 

PhÇn I: §äc

Bµi 1. KiÓm tra ®äc thµnh tiÕng: 6 ®iÓm

Gi¸o viªn chän mét sè ®o¹n v¨n trong c¸c bµi tËp ®äc - TiÕng ViÖt, líp 4, tËp 1- cho häc sinh ®äc

- Yªu cÇu: §äc ®óng, râ rµng, m¹ch l¹c; tèc ®é ®äc kho¶ng 70-75 tiÕng/ phót; biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u. HS kh¸, giái biÕt ®äc diÔn c¶m

- TÝnh ®iÓm: §¹t yªu cÇu trªn 6 ®iÓm. Tuú theo møc ®é ®äc cña häc sinh ®Ó tÝnh ®iÓm.

 

Bµi 2. §äc hiÓu: 4 ®iÓm

+ 1: ý a: 0,5 ®iÓm

+ 2: ý c: 1 ®iÓm

+ 3:  ý b: 1 ®iÓm

+ 4:   - T×m ®­îc 3 ®éng tõ:  0,5 ®iÓm

          - §Æt ®­îc 1 c©u ®óng víi 1 tõ  t×m ®­îc: 0,5 ®iÓm

+ 5 :  - G¹ch ®óng vÞ ng÷: 0,5 ®iÓm

 

PhÇn II: ViÕt

Bµi 3: ChÝnh t¶: 4 ®iÓm

- Yªu cÇu: ViÕt ®óng mÉu ch÷; ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷;  viÕt ®óng mÉu ch÷ hoa; tr×nh bµy s¹ch sÏ, ®óng quy ®Þnh; m¾c kh«ng qu¸ 5 lçi

- Cho ®iÓm : §¹t yªu cÇu trªn: 4 ®iÓm. M¾c trªn 5 lçi th× cø 1 lçi trõ  0,25 ®iÓm. Ngoµi ra, tuú thùc tÕ bµi viÕt cña häc sinh ®Ó tÝnh ®iÓm.

 

Bµi 4: TËp lµm v¨n : 6 ®iÓm

- Yªu cÇu: Häc sinh viÕt ®­îc ®o¹n v¨n t¶ chiÕc cÆp s¸ch: H×nh d¸ng, mµu s¾c, c¸c bé phËn, h×nh vÏ bªn ngoµi, t¶ bªn trong chiÕc cÆp, t×nh c¶m ®èi víi chiÕc cÆp…. C©u v¨n ®óng ng÷ ph¸p, biÕt sö dông c¸c dÊu c©u vµ cã h×nh ¶nh nghÖ thuËt. Bµi lµm s¹ch, ®Ñp

- TÝnh ®iÓm: §¹t yªu cÇu trªn: 6 ®iÓm. Tuú theo møc ®é bµi lµm cña häc sinh ®Ó tÝnh ®iÓm.

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới
Đăng ngày 12/30/2009 11:20:40 PM | Thể loại: Tiếng Việt | Lần tải: 39 | Lần xem: 1 | Page: 1 | FileSize: 0.36 M | File type: doc
1 lần xem

đề thi KHẢO SÁT CUỐI KÌ 1 LỚP 4, Tiếng Việt. . tailieuhoctap giới thiệu tới các bạn tài liệu KHẢO SÁT CUỐI KÌ 1 LỚP 4 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , đề thi KHẢO SÁT CUỐI KÌ 1 LỚP 4 trong danh mục Tiếng Việt được giới thiệu bởi bạn Hùng Dương Văn tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này được chia sẽ vào chủ đề Tiếng Việt , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mụ còn có Đề thi Tiểu Học Lớp 4 Tập đọc 4 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng nghiên cứu Họ và tên học sinh : …………………, thêm nữa Kiểm tra cuối học kì I – 2009 – 2010 4 , tiếp theo là MÔN VIỆT (Thời gian: 40 phút ) Phần I: Đọc Bài 1: Đọc thành tiếng Bài 2:(Đọc hiểu ) Em hãy đọc thầm đoạn văn dưới đây ông trạng thả diều , tiếp theo là Sau vì nghèo quá, Nguyễn Hiền phải bỏ học, cho biết thêm Ban ngày, đi chăn trâu, chú đứng ngoài lớp nghe giảng, ko bỏ sót buổi nào, thêm nữa Tối tới, đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học, thêm nữa Sách

https://tailieuhoctap.com/dethitiengviet/khao-sat-cuoi-ki-1-lop-4.rkg8uq.html

Nội dung

Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi


Họ và tên học sinh : ………………….Kiểm tra cuối học kì I – 2009 – 2010

4 ............................ MÔN VIỆT
(Thời gian: 40 phút )
Phần I: Đọc
Bài 1: Đọc thành tiếng

Bài 2:(Đọc hiểu ) Em hãy đọc thầm đoạn văn dưới đây
ông trạng thả diều
... Sau vì nghèo quá, Nguyễn Hiền phải bỏ học. Ban ngày, đi chăn trâu, chú đứng ngoài lớp nghe giảng, không bỏ sót buổi nào. Tối đến, đợi bạn học thuộc bài mới mượn vở về học. Sách của chú là lưng trâu, nền cát, bút là ngón tay, hay là mảnh gạch vỡ; còn đèn là vỏ trứng thả đom đóm vào trong. Bận làm, bận học là thế mà cánh diều của chú vẫn bay cao, tiếng sáo vẫn vi vút tầng mây. Mỗi lần có kì thi ở trường, chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ. Bài của chú chữ tốt văn hay, vượt xa các học trò của thầy.
Thế rồi vua mở khoa thi. Chú bé thả diều đỗ trạng nguyên. Ông trạng khi ấy mới có mười ba tuổi.
Dựa vào đoạn văn, đánh dấu (x) vào ô trống trước câu trả lời đúng nhất:

1. Vì sao Nguyễn Hiền bỏ học
a) vì nghèo quá; b) vì không thích học c) mẹ không cho đi học

2. Những chi tiết nào cho ta thấy Nguyễn Hiền chịu khó học tập?
a) Đứng ngoài nghe giảng

b) Đứng ngoài nghe giảng, mượn vở bạn để học

c) Đứng ngoài nghe giảng, mượn vở bạn để học, viết trên lưng trâu, trên cát bằng ngón tay hoặc bằng mảnh gạch, làm bài thi vào lá chuối khô.
3. Em học tập được gì ở Nguyễn Hiền?
a) Chăm chỉ làm việc

b) Ham học, biết vượt qua khó khăn để học.

c) Ngoan ngoãn, lễ phép.
4. Tìm 3 động từ có trong đoạn văn và chọn một động từ vừa tìm được để đặt một câu (không lấy câu trong đoạn văn trên)
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

...................................................................................................................................................

5. Gạch chân ở dưới vị ngữ câu sau

Chú làm bài vào lá chuối khô và nhờ bạn xin thầy chấm hộ.


Phần II: Viết
Bài 3: Chính tả: Nghe GV đọc và chép lại đoạn bài “ Chiếc xe đạp của chú Tư ” – Tiếng Việt 4, tập 1, trang 179